Danmark

30. juli 2006

Adviser – Yes, minister


Journalist Karen Thisted er fyldt 60 år og bor på Rådhuspladsen nr. 37. Hun er netop blevet rådgiver for fødevareminister Lars Barfoed her den 1. juni 2006; men hun bruger det meste af sin tid på at skrive bøger, kan man læse i Jyllands-Posten den 30. juli 2006. Det er hende den ræverøde pludremadam, der har bestridt/haft alle mulige stilllinger på DRTV foran og bagved scenetæppet i marionetteatret efter sin start på en sjællandsk lokalavis. Til sidst blev hun gjort voldsomt til grin for åben TV-skærm sammen med Mette Fugl af Søren Krarup og Mogens Camre.

Men se tingene udvikler eller afvikler sig – vælg selv. Nu er hun med i selskabet.

På denne baggrund sender jeg en uopfordret ansøgning til Undervisnings- og Kirkeminister Bertel Haarder. Jeg mener han mangler en rådgiver.

Sonia 

29. juli 2006

Det er vel en joke – moms på DSB og Posten


Jeg læser de sjoveste ting i Jyllands-Posten den 29. juli 2006. Vi betaler i forvejen 10 gange prisen for el og endnu mere for vand. Der beregnes endog moms af prisen plus andre afgifter (d.v.s. afgift af afgift), når det kommer til fossilt brændstof, benzin og fyringsolie, provenuet af afgifterne bruges til ansættelser/kommissærer og regulerer intet forbrug. Brændeovnene derimod, der er langt de værste, skal helt friholdes for alt det der, fordi dem har FT-medlemmerne og deres venner en mængde af. Her fyrer de billigt/gratis med træ fra skovene i modsætning til deres undersåtter.

Fra i år kommer A-posten frem efter to dage i Danmark, samtidig med portoen er blevet forhøjet igen. Det er blevet dyrere at køre til Vester Åby med tog og bus end at rejse til andre steder i Europa med fly. Derudover kører der skandale på skandale, først med skinnenettet, der ikke vedligeholdes, men man udbyggede i strid lovene til eldrift for vedligeholdelsespengene:

Så sikrer DSB sig en leverance af 83 togsæt, der udebliver. Erstatningen er indtil videre på under 10 pct. af prisen på kontrakten. Forsinkelser florerer som ingen sinde før. Men lige netop den heraf affødte pendler-stress er sandelig godt for helbredet, kan man beroligende læse i avisen. “Og det skal man også tænke på.”

https://danmark.wordpress.com/2006/07/17/togforsinkelser-dsb-og-aftalestyring/

Nu skal vi betale 25 pct. moms af portoen og samme moms på billetten, når vi skal ud at se med DSB (allerede i 1950-erne: De Sover Bestandig). Angiveligt fordi konkurrenterne betaler moms. Ja, det er fint; hvis vi ikke lige netop i forvejen vidste, at de var fritaget, var der måske et par argumenter:

I forvejen kan de ikke på nogen måde konkurrere med konkurrenterne uden moms og tilskud, og dette skulle have haft konsekvenser for år tilbage. Staten ydede DSB et skatteydertilskud på ca. 4 mia. kr. sidste år (bilejerne bidrager formentlig mest til togbilletterne). Bliver det så bedre med moms på de i forvejen alt for dyre billet? Det er svært at tro på, men tumperne kan.

Andre steder i verden kan man faktisk køre med tog på skinnenet, der tilhører staten, men som så lejes ud til private, der kører med togene og vedligeholder og også anskaffer togene. Afhængig af indtjeningsmulighederne kan lejen så reguleres. Og man bliver hverken mødt af “KGB- eller SS-officerer” ved billetteringen. Og faktisk kan det lade sig gøre at købe småting, fast og flydende, varmt og koldt uden, at det er til discotekspriser. I civilicerede nationer ude i verden, altså.

De såkaldt borgerlige er næsten mere centralistiske end centralisterne. Og så er der EU, og så kan det ikke lade sig gøre….med den sunde fornuft. Tyskland hæver vejskatten til 13,50 cent pr. kilometer (d.v.s. godt kr. 1000 for at køre igennem Tyskland). Vejskatten skal angiveligt bruges til tilskud til vejtransport, Gud hjælpe mig!! Det må være de forkerte der kører på vejene, så. Eller hvordan?

DER FINDES MEGET UDE I VERDEN. MEN DET KAN VI SELVFØLGLIG IKKE BRUGE HER. 

Sonia 

28. juli 2006

Gymnasiet passé – ingen forberedelse til det der er behov for


Ritt Bjerregaard og Bertel Haarder har forlængst sejret

Enhedsskolen er indført. Det viser sig at 42 pct. af pladserne på medicin-studiet på Københavns Universitet besættes af ansøgere fra andre nordiske lande. Optagelseskravene er meget højere i Norge og Sverige, og 40 års erfaring viser, at de straks returnerer efter endt dansker-finansieret studium her. Kun 10 pct. af de danske gymnasiaster vælger matematik og naturfag på højt niveau, hvilket er forudsætningen for at læse medicin i Danmark. Det samme gør sig gældende på civilingeniør-studiet. Samtidig skriger erhvervslivet på ingeniører. 

Desværre sker det hele på lusket beregning:

Man vil have flere immigranter ind med videregående uddannelse, eller hvad de nu kan byde på; de der ikke forlængst har søgt England og USA.

Man har sågar sikret sig at rekutteringen til gymnasiet blev forkert: 

11. april 2005 oplyste TV2-Nyheder, at 57 pct. af de folkeskolelærere, der underviser i faget dansk i Folkeskolen, ikke havde valgt danskfaget i uddannelse på seminariet, og tilsvarende gør sig gældende for 97 pct. af dem, der i Folkeskolen underviser i fagene naturfag og teknik.  

Primo april 2005 oplyste DR-teksttv, at 30 pct. af folkeskolelærernes arbejdstid går med at undervise børnene. Den situation, der er skabt af adskillige skolelove og overenskomstaftaler gennem flere årtier siden “Den Blå Betænkning”, sætter aktivt gang derouten efter Den Anden Verdenskrig. Men det startede meget højere oppe og langt tidligere, ikke ved en tilfældighed og det blev efter betænkningen videreført igennem henved 50 år her til lands, både med såkaldte liberale og mere formelt socialistiske initiativtagere som nyttige idioter blandt de politisk topansvarlige. Det startede med at livets basisværdierne formelig skulle ændres. Forældrene var ikke egnede, hvis de ikke antog de samme nye værdier.  

Undervisnings- og uddannelsessystemet ødelægges systematisk nedefra af initiativtagerne ovenfra.

Princippet der skal gælde:

“Da vi ikke kan blive lige kloge, kan vi blive lige dumme, for lige skal vi være.”

Folkeskolen er brudt sammen:

https://danmark.wordpress.com/2006/05/29/folkeskolen-er-brudt-sammen/

Sonia  

27. juli 2006

Med statsskylden og ledigheden er det sjovt


Pludselig kan de være “pist væk”. Det var statsgælden den 31. marts 2006:

http://informationomdanmark.blogspot.com/2006_03_01_informationomdanmark_archive.html 

 Så kan de sådan dukke op et par dage efter igen, hvis nogen altså afslører løgnen, og det gør jeg. Nej, hvor er det sjovt. Hvor mon de bliver af? Begår de selvmord, de ledige altså, eller gasser man dem væk? Vist ikke endnu. De bliver relegeret af a-kasserne og sendt på kontanthjælp, kommunal aktivering eller pension.

Her har vi et kort uddrag af noget vrøvl byggede på foreløbige tal for 2006, der ikke kan bruges til noget:

”Ledigheden falder fortsat 27-07-06: 09:41 | af: jely, TV2

Ledigheden bliver ved med at falde. Fra maj til juni faldt antallet af arbejdsløse med 1800, viser tal fra Danmarks Statistik. Dermed er der nu 123.100 fuldtidsledige, hvilket svarer til 4,5 pct. af arbejdsstyrken.”

Det er så sjovt.

Når vi ser på beskæftigelsen:

Vidste du at antallet af beskæftigede i Danmark var det samme i 2003, som det var i 1988?

https://danmark.wordpress.com/2006/07/22/irlnad-og-danmark-lidt-sammenligninger/

Fra 1. kvartal 2003 til 1. kvartal 2005 faldt antallet af beskæftigede fra 2.145.600 2.145.000.

Det med minutiøst at sammenholde beskæftigelses- og ledighedsopgørelserne bruges kun i USA. Det er nok, fordi vi skal tro, hvad de skriver og hakke på de ledige som skyldige i det meste.

 

Sonia

23. juli 2006

Ussel kampagne mod det danske folk – hvor stammer den fra?


Mediernes behandling af emnet og Udenrigsministeriets reaktion på henvendelse kan ikke andet end give det indtryk, at der pludselig er sket en forskydning af begreberne, hvis indhold vi i det mindste kunne stole nogenlunde på tidligere: Udenrigsministeriets reaktioner på oplagt forespørgsel: https://danmark.wordpress.com/2006/07/22/flere-love-er-muligvis-droppet-dansker-er-blevet-en-opholdstilladelse/

Hvis reaktionerne fra medierne i disse dage nu skal opfattes således, at danskere f.eks. strømmer til Malmø for at blive familiesammenført, danskernes Hjemmeværnet overflyttes til Irak, og danskere har opholdstilladelser i Danmark, medens de tilbageblevne danske officerer er ubevæbnede, så vil det naturligvis til at begynde med virke som en ren farce. Men bemærk, hvorledes gentagelse på gentagelse sløver og indprenter.

Der gælder en lov i Danmark, som Folketinget har vedtaget i 7/6-2004:

Bekendtgørelse nr. 422: http://www.retsinfo.dk/_GETDOCI_/ACCN/A20040042229-REGL  

§ 1 Et barn erhverver dansk indfødsret ved fødslen, hvis faderen eller moderen er dansk. Er barnets forældre ikke gift, og er kun faderen dansk, erhverver barnet kun dansk indfødsret, hvis det er født her i riget. 

Bemærk, at dansk er ikke defineret i den netop anførte paragraf. Hensigten kan være at sidestille ‘dansker’ med ‘dansk statsborger’ eller person med opholdstilladelse i Danmark, som det nu er blevet til.

Tidligere henvistes til dansker-definitionen, som ikke mange længere kan huske eller genfinde i lovene: 

‘At være dansk’ indebærer at individet har ‘dansk statsborgerskab’ og tillige har mindst én forældre, der  ligeledes er ‘dansk statsborger’ og ‘født i Danmark’. 

Hvor og hvornår startede bedrageriet? 

Med begreberne ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’ der indførtes i 1991, blev der dannet en opsamlingsgruppe, ‘øvrige’. Danskerne skulle bl.a. indgå i denne gruppe, men også alt andet, der ikke passede til de to andre uvidenskabelige begreber, der ikke dækkede , ikke var entydige endsige funktionelle. Disse ‘famøse nyskabelser’ fra 1991 er blevet eftersnakket af endog professorer i årene siden.

Bemærk, hvorledes bedrageriet indføres gradvist og via sproget.

I Rockwool Fondens Rapport fra November 2002:

Indvandrerbefolkningens sammensætning og udvikling i Danmark

Af forsker Claus Larsen og professor, dr.polit. Poul Chr. Matthiessen

 

citat:

“I Rockwool Fondens Forskningsenheds projekt om ”indvandrerne mog deres levevilkår” er det som nævnt i indledningen til dette nyhedsbrev forholdene for de ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, der ses på. En afgrænsning af ikke-vestlige kan lettest (IoD: hvorfor lettest? Fordi den gamle østblok var på vej ind i EU og kunne forventes at føre til enorm indvandring fra bl.a. Polen og øvrige østlande) foretages med udgangspunkt i definitionen af vestlige lande. Det er EU-landene, Island, Norge, Schweiz, USA, Canada, Australien og New Zealand, mens ikke-vestlige lande er alle andre end de lige nævnte. Hvad der i befolkningsstatistikken forstås ved indvandrere og efterkommere – her betegnet indvandrerbefolkningen – illustreres i figur 1. Reglerne for placering af en person som enten indvandrer, efterkommer eller dansker (gruppen Øvrige) i Danmarks Statistiks befolkningsregister.” (citat slut)

  

(Kort citat mere fra ovennævnte kilde:)

“De, der hverken er indvandrere eller efterkommere, rubriceres rent statistisk som Øvrige. Her i projektet bruges dog i stedet den mere mundrette betegnelse danskere om de mere end 90% af befolkningen, der er tale om.” (citat slut) 

Gråzonerne i figuren er der, hvor det bliver rivende galt, i særdeleshed, når kun første generation af efterkommere medregnes i indvandregruppen, men desuden fordi begreberne (i modsætning til statsborgerskabsbegrebet) som vist (i adskillige andre filer) ikke er funktionelle, adækvate og entydige, hvilket er væsentlige videnskabelige mangler for at begreberne kan anvendes videnskabeligt, som de altså blot foregives anvendt. Selvom der er protesteret mod disse begreber fra endog Københavns Universitet (senest sidste år i august), skal Lars Haagen Pedersen fra Dream-gruppen knyttet til Finansministeriet, og som har dyrket disse falske begreber med stor entusiasme fra starten i 1991, forestå indretningen af en nyt befolkningsregnskab, såfremt politikerne overhovedet finder det umagen værd.

23. juli 2006 

Joern E. Vig, cand. oecon.

PS: I øvrigt skal “Ja” og “Nej” enkelte steder udskiftes med “Ved ikke”. Dette er ikke umagen værd at bruge mere analysetid på. Der er kun at bemærke som kællingen, der var blevet reddet ud af sit nedbrændte hus:

“Ildrageren fik jeg da med”

Naturligvis har vi givet forslag til forbedret befolkningsregnskab i Danmark:

http://www.lilliput-information.com/economics/atva/index.html

 

 

 

22. juli 2006

Flere love er muligvis droppet – dansker er blevet en opholdstilladelse


Det er ikke kun danskere, der

hjælpes ud af Libanon 

En opholdstilladelse er nok til at blive benævnt ”dansker”

Befolkningen er – pænt sagt – blevet misinformeret om evakueringen. På udenrigsministeriets hjemmeside www.um.dk oplyses der om evakueringen af ”danskere” fra Libanon. Påfaldende er det, at en stor del af oplysningerne til danskerne er skrevet på arabisk! 

At det ikke kun er etniske danskere, der henvises til, er efterhånden gået op for de fleste. Libanon indtager på ingen måder nogen fremtrædende plads i rejsebureauernes feriekataloger. 

De fleste medier har da også oplyst, at det er ”danske statsborgere”, som nu får deres hjemrejse betalt af de danske skatteydere, – af hvilke mange ikke selv har råd til at holde ferie i udlandet.  

Den Danske Forening har imidlertid fået oplyst ved telefonisk henvendelse til udenrigsministeriet, at definitionen på ”dansker” er betydeligt bredere end ”dansk statsborger”. Udenrigsministeriets talsmand oplyser, at en opholdstilladelse i Danmark er nok til at blive betragtet som dansker. 

Det betyder, at også folk, som på ingen måder anser sig selv for at være danskere, er omfattet af definitionen, – f.eks. ansatte ved fremmede landes ambassader, som netop opholder sig i Danmark, fordi de ikke er danskere. Omfattet af definitionen ”dansker” er desuden islamiske prædikanter, som intet ved om Danmark, – men som godt kan lide at opholde sig i landet.  

De britiske myndigheder har nægtet den hadefulde islamisk prædikant, Omar Bakri, adgang til det britiske krigsskib, som evakuerede briter fra Libanon. Samtidig har de danske myndigheder netop evakueret den danskfjendtlige prædikant Ahmed Akkari.  

Det er ikke just hensynet til fædrelandet, som ligger de danske myndigheder på sinde.

————————————————————– 

Kommentar: 

Der er faktisk en lov, der definerer, hvad det vil sige at være dansker:

https://danmark.wordpress.com/2006/07/18/to-be-or-not-to-be-danskdanish/

Nu kan vi ikke vide hvilken talsmand Den Danske Forening har talt med i udenrigsministeriet.

Har du en opholdstilladelse?

Der kan du se!

Som det er refereret synes oplysningerne, der gives i udenrigsministeriet, at stride lodret med de danske loves bestemmelser.

Sonia

PS: Tilføjet 14. februar 2011: Vi havde overset den skæbnesvangre ændring af indfødsretsloven af 7. juni 2004

Causal-interpretation almost left – except when it fit into the ideology


Information of Denmark

 

 

Causal-interpretation almost left

The big jump in the economic and political science of society happens at the transition from the phase, where you can or can not explain and foresee the behavior of the human being to the managed influence on behavior, watching and control. The corresponding model of the explanation and forecasting of the human being suites the underlying so-called empirism later on positivism, which model-apparatus uses the model of causal-interpretation that needs the past to explain the presence and the future. The experience, the past and also the cause are not acknowledged, and this is perhaps quite legitimately to maintain, when models show themselves not to apply to the outside world, even if you have made an effort with all possible interpretations, especially those in symbols of mathematical language. And it is of special interest, when we for a moment concentrate our thinking a little on just another circle of subjects – which has not been discussed much anywhere else in this critical light: 

Environment, ecology, stratosphere, menaces to the globe, effects on health, influence of individual behavior in this connection and the correlation including the influence of businesses on the surroundings and the commissioner’s influence of behavior on the producer. Taken in a random order, which is the custom in this subjects.

In the treatment of these subjects it is fully correct to show “coherence including causality” between this and that. This is often done by using the so-called statistical, quantitative methods. They use phenomenons that can be described using figures. I can assure the reader that two of the used methods, Regression and the Chi-test among others have been used many times to obtain the wanted coherence or the wanted causality from the model. Statistical method of analysis, behind the most ‘so-called investigations’, which is shown to the reader very often on TV as a report, an examination or the like. They all show that something-must-be-done or problem-reaction-solution. The methods are very fine mathematics, but when you use them, it is very easy to 1. Interpret the problem wrong, 2. To choose a nonsense-coherence or, 3. To select the wrong method, 4. To use the methods wrong, 5. Interpret the results from the model wrong, 6. To make a wrong conclusion on the basis of the results of model and transmit these results to be results of the real world. Finally you can give the material to an unsuspecting, but “very understanding” journalist at a powerful medium. As you perhaps might understand, there are several possibilities and especially a lot of impossibilities.One of these is (read 1. above):

Because two phenomenons appear at the same time, there does not have to light a clear and imperative coherence between them. If for example the number of couples of storks in Denmark in the summer time has increased from 12 to 25 couples in the last two years, this is not a sure indicator of a so-called boom of babies among the Danes. “Babies are coming with the stork”, small Danish children were told earlier. In the beginning of the 1990s the Danish authorities informed about a boom of Danish babies, although the Danish did not seem to give birth to more children. The number of babies beared by foreigners or their children could be 20,000-25,000 a year – you can not see how many – out of a birth-number of totally about 70.000 a year. It should be mentioned in this connection that the Danish made – and still do – between 17. 000 and 19.000 abortions a year in the beginning of the 1990s.  On these stratetic subjects, the fear of the unknown, of the distant, of the unchallenged till now, for the unexamined, where refined methods of measuring often effect the observation, very much can be shown and very much can not be refused – on the other hand to prove is something else. There are plenty of current phenomenons, plenty to undertake. Environment, illness, health and the contributions in these connections. And then the career.The environment-ecology-consciousness (do not read knowledge) is already profound and solid incorporated in marketing, pedagogy…everything.   The paradox and dilemma of the prevention – the claimed effect appear in the long run, and it is difficult to reject the effect of prevention a priori – will surely be used the with most explosive effects in the mind of the individuals of the masses. In order to control them. It is interesting that the cause very easy can be used here, even though equivalence, unambiguity, functionality, really are serious scientific problems, which often are overlooked, even though these problems are rather determining.You have to understand: The end justifies the means – especially for many ambiguities ones among the ‘The Jesuits of the Time’ for the salvation of the world.This was just a little disgression, but not without importance. A total statement about this theme ought to have a reading of its own. If the fourth power or wave (after or at the same time as the third power) should not be found exactly around these new so-called “scientific-like causal-shows”, I should wonder a great deal. The witchcraft at least can contribute to Something-Have-To-Be-Done-Effect, which precisely matches Hegel’s Tese-Antitese-Syntese planning-model.It might happen at the same time that essential facts are totally overlooked – the cause can be used, when needed to reach the politically correct effects.

Skjern Aa-project: Some Danes remember the Skjern Aa – project with the Company Moors ad an adviserThe chairman of the plot owners of Skjern Aa (a minor Danish river) had asked the Danish King some years ealier, if he would like to see the project.

The King answered: No, you destroy the nature, good man. 

Erik Lund wrote the critical book ”The Power of the advising Company of Moors – the report of the outrage on Skjern Aa” (ISBN 87-87951-53-3). They tried to imprison Erik Lund.The project was totally failed, and the river has now been lead back to its old, natural course (at a price of ½ billion ddk). The project was not more expensive all in all, poorly economically.

This price is about the daily costs of quite another project – immigrants’ stay in Denmark.  

Water invironment-plan:

An another example from Denmark is The Water Environment Plan. Price 17 bill. ddk. Several facts were completely overlooked in spite of the fact that you could have learnt in Holland, and could have learnt a little more inorganic chemistry too. This was shown in Jyllands-Posten by our famous patriot from World War II Flemming Juncker. 

From causal-models the transition first went towards the philosophical society-thinkers. They describe, interpret and seek understanding. With this starting point causal-models are getting insufficient, because the personality can not objectively analyzed. This has been shown already by the philosopher Emanuel Kant. 

The theory of behavior is powerful, generally also in the Danish (economic) HD-education, and first-rate men lead the arrangement, the lectures, the problems, the seminars and the examination. One of these Professor Flemming Hansen wrote publicly – under the third wave –  November 21st 1989 and November 6th 1992 that 15 millions ought to live in Denmark. Of these 15 millions – we have near 5,4 millions inhabitants for the moment on our 43,850 square-kilometers – only half of them need to be individuals which have been born in Denmark. The number of professors of this kind is increasing all the time.  Let me quess, the fourth wave is the environment used in a political correct way on the minds of the first-rate men and women.    

Sonia

Irland og Danmark – lidt sammenligninger


Danmark og Irland

– sandheden skal frem

Vidste du at antallet af beskæftigede i Danmark var det samme i 2003, som det var i 1988?

Vidste du at antallet af beskæftigede i Irland i samme periode er steget med mere end 60 pct?

Irland havde i 1970 en produktion, der var halvt så stor som den danske – i dag er Irlands produktion pr. indbygger 10 pct. større end den danske.

I Irland var eksportindtægten i 2004 7,5 gange større end de offentlige overførslerne til ledige, udstødte og pensionerede. I Danmark er faktoren 1,95.

Kilder: http://www.cso.ie/statistics/expend_social_welfare.htm og http://www.cso.ie/statistics/botrade.htm

Irland har bevist at en væsentlig nedsættelse af skatteniveauet kan blive motoren for igangsætningen for fuld gas af endog den mest slunkne økonomi. En drastisk nedsættelse af den irske skattesats fra 53% i 1986 til dens nuværende 35% har ført til en stadigt voksende opgang i velstanden med i gennemsnit 5,6 % i gennemsnit pr. år i de sidste to tiår, medens antallet af jobs er steget med mere end 50%. På knap 18 år er Irland sprunget fra en 22. plads til en 4. plads i OECD’s velstands-rating. Irland reducerede ikke dets sociale velfærdsgoder. Tværtimod. Den vækst uden noget fortilfælde førte til en stigning i skatteprovenuet og dermed også i de sociale udgifter.

Besynderligt påhit:

2010: http://www.ft.com/cms/s/0/0b8dbb0e-4e1e-11df-b437-00144feab49a.html

“Ireland’s budget deficit highest in EU

By John Murray Brown in Dublin

Published: April 22 2010 16:39 | Last updated: April 22 2010 16:39

Ireland had the biggest fiscal deficit in the European Union last year – larger than both Greece and the UK – according to revised figures published on Thursday by Eurostat, the European Commission’s official statistics office.

The deficit was revised up from 11.8 per cent to 14.3 per cent of Gross Domestic Product after Eurostat ruled that the Irish government’s €4bn of aid to Anglo Irish Bank must be treated as part of current spending…”

Sonia

21. juli 2006

Afbrudt aktivering i 1996 – dissidenter kan vinde og sikre selvrespekten


Hermed informeres om et aktiveringsforløb oprindelig planlagt til 6 måneders varighed i en kommune, hvis navn tilbageholdes indtil videre. Varigheden blev i alt 20 dage.

Projektets analyse rapport, der blev til under nærmest sindssyge forhold, finder du på:

1. del:

https://danmark.wordpress.com/2006/07/02/kommunal-aktivering-af-aktivist/

2. del med det nok så spændende afsnit side 5 under CFC’s formål: https://danmark.wordpress.com/2006/07/03/aktivistens-rapport-side-5-priserne-over-formal-til-fremtid/

Opgaven gik ud, at jeg som økonom skulle analysere projektet, der blev brugt af kommunen til aktivering af ledige ud fra en økonomibetragtning (herunder prisfastsættelsen angiveligt byggende på bl.a. kalkulation) samt lave nogle kalibreringsanalyser på laboratoriets apparatur; men det blev desværre til andet også, som det vil fremgå af følgende afslutningsrapportering til kommunens beskæftigelsesforvaltning:

Citat begyndt:

“XXXXX den 21. august 1996

Jeg betragter mit ansættelsesforhold på CFC for ophørt. Dette har jeg meddelt ZZZZ zzzzzzzz kl. 13:30 den 20. august 1996.

Med start den 30 juli 1996 og 14 dage frem har der intet været at udføre i laboratoriefunktionen i den opgave, som du har meddelt mig som den ene.

Herefter har der været et minimalt antal opgaver at udføre.

Den 20. august kl.13:10 spurgte SSSSS ssssss mig, om jeg ville udføre tappeopgaver bag laboratoriet. Jeg svarede, at det var ikke umuligt, men at jeg lige skulle se, hvad han havde i tankerne.

Se, nu er det således, at de sidste 14 dage er der sket en forskydning af de udførte opgaver på båndet med køleskabe i hallen. Det er således, at udlændingene ikke udfører hele opgaven, bl.a. klipper de ikke ledningerne af (som foreskrevet), og jævnligt er der en mængde rester ud over kompressor og kobberrør tilbage.

I øvrigt er 3 ud af 5 aftapningsanlæg konstant i i uorden. Det der arbejdedes med netop, da jeg overførtes, virkede heller ikke. Så SSSSS ssssss fyldte i stedet freon på kompressorerne – hvor han skulle tømme dem.

Arbejdsdelingsforskydningen har været tydelig for enhver, blot ikke for SSSSS ssssss. Det har længe irriteret de skiftende placerede ved aftapningen og danskeren, der skærer toppen af kompressorerne og får freon lige ind i luftvejene. De tør ikke sige noget.

Pludselig ved denne lejlighed opdagede SSSSS ssssss forholdet med den selvvalgte arbejdsdelingsforskydning. Jeg fik udleveret en totalt nedslidt jernsaks, der ikke kunne klippe. Da SSSSS ssssss foreholdt kurderen, at han sender sit eget arbejde videre, klagede kurderen sig højlydt over sin saks, og over alt mulig andet – SSSSS ssssss og han har jævnligt forrygende kontroverser. SSSSS ssssss kan slet ikke beherske sig.

Nu ser jeg selvfølgelig straks, hvilken rolle SSSSS ssssss bringer mig i. Samtidig udleverer han min ubrugelige saks til kurderen og fortsætter irriteret med selv at at bruge kurderens tidligere saks.

Jeg meddeler SSSSS ssssss, at det skred, der er sket i arbejdsdelingen, i denne sektion de sidste 14 dage ønsker jeg ikke at deltage i. Grunden til hans manglende bemanding var i øvrigt, at næsten alle udlændinge havde forladt arbejdspladsen den dag som så ofte før (angiveligt for at deltage i supplerende kursus og bede).

SSSSS ssssss svarede, at der var ingen problemer. Jeg svarede at så måtte han være blind eller dum, hvis han ikke kunne se, at han overskred alle grænser, inklusive dem, som jeg havde sat op for det arbejde jeg ville kunne udføre 1).

Så tilbød han at udskifte min saks med en ny.

Smart, så bevarer han konflikten løbende, men har tilsyneladende givet sig en anelse.

Jeg nægtede at arbejde på den måde, idet jeg forudså, hvem der skulle udføre kurderens arbejde og de øvrige udlændinges arbejde med den nye saks.

Herefter hævdede SSSSS ssssss, at jeg stillede mig umuligt an. Jeg bad ham tie stille og i stedet åbne øjnene samt forhøre sig hos de andre, der har fulgt, hvorledes tingene har udviklet sig.

Efter en pause mødte jeg SSSSS ssssss i kontoret, nu skulle han så belære mig om, at jeg ikke skulle bed ham tie stille.

Jeg meddelte, at hvis han gjorde dette og åbnede øjnene ville forstå. Ellers måtte jeg konkludere, at han var dum, meddelte jeg.

Nu løj SSSSS ssssss om forløbet i baglokalet. Så opgav jeg. Kurderen havde misforstået alt, og følte blot glæde over, at jeg havde svaret SSSSS ssssss igen. Så han forlod arbejdspladsen også.

Så meddelte SSSSS ssssss, at det var mig, der måtte være dum. Dette afviste jeg med bl.a. behørig henvisning til, at jeg kunne bevise det modsatte, hvilket jeg tvivlede på, sagde jeg, at han kunne for sit vedkommende.

Jo, hævdede SSSSS ssssss, det var undertegnede der var dum, fordi jeg var arbejdsløs.

Hertil svarede jeg, at han sikkert også blev arbejdsløs, hvis han tog hjem til Østtyskland, hvor systemet var skiftet.

Herefter forlod jeg laboratoriet, meddelte ZZZZ zzzzzzzz, at jeg ikke ville arbejde mere på CFC, og at det skyldtes SSSSS ssssss, som jeg måtte vurdere til at være idiot.

Jeg har udført alt, hvad jeg er blevet bedt om og er mødt til tiden hver dag og er gået til tiden.

M.h.t. CFC “Kalkulation” (der var nøgleordet til at begynde med) – ordet som ingen på CFC ved hvad betyder – har jeg begået i vedlagte korte gennemgang.

Den er udført derhjemme, fordi jeg ikke har kunnet arbejde hermed i den øre/hjerne-døvende rytmiske støj fra alle radioer, som det fuldstændig uberettiget er blevet kutyme drøner afsted overalt i CFC. Hver gang jeg slukker for det værste, åbner SSSSS ssssss straks igen.

Desuden har jeg ikke haft adgang til PC-eren på stedet til trods for, at jeg er lysår forud for SSSSS ssssss på dette felt.

Jeg går ud fra, at du meddeler mig, hvad der så skal ske snarest belejligt.”

citat slut

Med venlig hilsen

Joern E. Vig, cand. oecon.

Fodnote:

1) Jeg havde meddelt at jeg ikke arbejder på at få flere immigranter ind i landet, hvilket jeg betragter som landsforræderi, at jeg arbejder ikke under nogen af disse, hvis de ikke taler ordentligt dansk, og jeg arbejder ikke sammen med dem, da min erfaring er, at jeg så skal udføre deres arbejde samtidig med mit eget. Det sidste var præcis, hvad der skete samtidig med flere andre løftebrud, jævnfør bl.a. de to førstnævnte link ovenfor.

Supplerende:

https://danmark.wordpress.com/2006/07/07/kommunal-aktivering-helt-hen-i-vejret-og-ravende-dyrt/

26 kommuner har brudt loven:

https://danmark.wordpress.com/2006/07/14/26-kommuner-har-brudt-loven/

Rigsrevisionen mangler måske oplysninger?

Om AF’s indragelse af andre aktører og effektiviteten m.h.t. den reel beskæftigelse, seneste spørgsmål og svar:

12/5-2006: http://www.folketinget.dk/BAGGRUND/statsrev/1205.htm

20/6-2006: http://www.folketinget.dk/BAGGRUND/statsrev/01150553.htm

“Husk, du er skyld i historiens gentagelser”:

https://danmark.wordpress.com/2006/07/07/ostracized-dissident-du-er-skyld-i-historiens-gentagelser/

Oktober 2005 henvender en professor sig; han kan ikke forske:

http://informationomdanmark.blogspot.com/2006/05/forskning-i-befolkningsforhold.html

20. juli 2006

To Be Danish And To Be Non-Danish


Perhaps it is much the same in your

country

– the mass immigration started to Denmark in 1983 

Dansk version: https://danmark.wordpress.com/2006/07/18/to-be-or-not-to-be-danskdanish/ 

The second time the so-called refugees leave Libanon they are called Danes. They are neither refugees nor Danes. They have been on holiday in their homeland, and were not refugees either when they left the area the first time and went ‘The Rich North’.  The citizenship is daily treated from the need of the moment, that may be directed from an EDP-system, by law connected to the right of citizenship or by the opinion of media and the immediate engagement of interest organizations. We have been ‘enriched’ by the expressions ‘Danes’ (Danes in inverted commas), ‘newdanes’ and ‘olddanes’ without anybody is able to explain correctly the meaning of those peculiar conception. Because the right often is created by prescriptive right of daily practices, and not at least because the Danish Central Administration has not contributed to make an end to this confusion the most important concepts according the rights citizenship have to be repeted:  

Announcement No 422 of the Law on Danish citizenship of 2004/07/04: An Extraction of : http://www.retsinfo.dk/_GETDOCI_/ACCN/A20040042229-REGL (in Danish)  

Article 1 A child acquires Danish citizenship by birth, if the father or the mother is Danish. If the parents of the child are not married, and if just the father is Danish, the child acquires Danish citizenship, if it was born in the land.  

To be Danish presuppose that the individual has Danish citizenship and at least one parent who also has the Danish citizenship and was born in Denmark.    

Article 6 Citizenship can be acquired by naturalization according to the constitution. 

Section 2 If the one who is naturalized has children, included adopted children, the decisions in article 5, section 1 are used accordingly. 

Article 8 B An naturalized individual who is convicted for offence of decisions of chapter 12 and 13 in the criminal code, can by conviction be suspended from his citizenship, unless he becomes stateless. 

Section 2 Has a person been convicted for an act that according to section 1 can imply suspension of Danish citizenship, the citizenship can be suspended according to article 11 in the criminal code.    

From 1994 ddk 1000 must be paid by the application of Danish citizenship according to article 12, documentation:

Extract from : http://www.retsinfo.dk/_GETDOCI_/ACCN/A19940109730-REGL (in Danish)   

New principles of population accounting in 1991 created foreseen chaos.  ’Immmigrants’ and ’descendants’ and others (= Danes) created conscious chaos that is accepted/ignored by the superficials and uyilized by the worst:   

The number ’immigrants’ and ’descendants’ are accounted in such a way that all later generation than the first of ‘descendants’ are counted as Danes, Danish citizens and are mentioned as ‘newdanes’. We experience that irrespectively of concept Dane has been made perfectly clear in the Law of Citizenship (read above) as a person who is a Danish citizen with at least one parent who are a Danish citizen and born in Denmark, the contents has been watered down so much that by using the changed accounting from 1991 implies that half of the number of non-Western immigrants and their children and grandchildren are counted as if they were Danes in the accounts of population.   

Therefore Six Good Reasons why it is fateful to distinguish: https://danmark.wordpress.com/2006/07/20/six-good-reasons/

We have tried to correct status 1 Januar 2006, and also corrected our forecast from 2003 on respectively:

http://www.lilliput-information.com/uscan.html (in English) and

https://danmark.wordpress.com/2006/05/25/grafisk-illustration-af-det-korrigerede-befolkningsregnskab-pr-1-januar-2006/ (in Danish)

Naturally we have given a proposal to an improved population accounting in Denmark, already in 1991:

 http://www.lilliput-information.com/atva/index.html (in Danish)  

———————————-

You cannot  get  this information anywhere else in Denmark. The work takes place under circumstances that nobody in the politically correct cadre is able to imagine. A contribution to the continuing production and to make it publicly would be welcome on the account in Danske Bank (Danish Bank) Reg. No 3629, account number 3629461213   

Joern E. Vig, M. Sc. (Economics), Denmark

Older Posts »