Danmark

Fremskrivning af antallet af fremmede i Danmark i aar 2020

Danskerne i mindretal mellem år 2035

og år 2047

 

Toppens meldinger har været ret varierende – for ikke at sige forvirrende/forvirrede.

Professorer skal holde sig på måtten alt efter tidens krav, hvis de vil blive i deres stillinger.

Det kommer forhåbentlig ikke som en overraskelse.

Hans Oluf Hansen – P. C.  Matthiessen- Lars Haagen Pedersen

——————————————-

Information om Danmark oplyste 15. februar 2006: Der var mere end 690.000 fremmede, naturaliserede og deres børn i landet pr. 1. januar 2006 svarende til mere end 13 pct. Derfor var ophidselserne over professor P. C. Matthiessens 13,7 pct. i prognosepunktet år 2020 refereret i JP den 29. august 1999 voldsomt fejlplaceret og helt hen i vejret – men kun p.g.a. den hidtidige vildledning, der således fortsatte.

Som et lille kuriosum: Professor Hans Oluf Hansen havde helt på linie hermed besluttet sig til at være 14 år bagefter med sin kritik fra 21. august 2005 af begreberne ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’ fra 1991.

Med de seneste officielle, tilsyneladende interne planer, der i øvrigt p.t. melder det modsatte af, hvad medierne melder, skal vi påregne, at vore forudsigelser i juli 1989, i november 1991 og i september 1998 om ca. 1 million fremmede i Danmark år 2020 nu skal ajourføres.

Derfor en ajourført alternativ fremskrivning.

Den officielle fremskrivning fra 2007 viser derimod, at 347.250 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, der havde ophold i Danmark pr. 1. juli 2008, forventes at blive til ca. 420.000 ikke-vestlige i år 2020.

Alternative IoD-opgørelse ajourføres:

I Danmark var i følge vor alternative opgørelse pr. 1. juli 2008 766.000-829.000 ikke-vestlige, naturaliserede heraf og naturaliseredes børn foruden de illegalt indvandrede. Fremmedgruppen kunne i 1989, i 1991 og fortsat i 1998 forventes at ville udgøre godt 1 million omkring år 2020, hvis udviklingen dengang fortsatte, kunne vi skrive i IoD-nyhedsbrev nr. 3, september 1998.

Forudsætningerne er ændrede nu:

Dels har vi 2006 fået oplyst antallet af alle tildelte danske statsborgerskaber siden 1979 dels speededes tilstrømningen til Danmark op fra år 2005. Første antalskorrektion på grundlag af de officielle oplysninger bragtes i februar 2006.

Det er efter Danmarks Statitiks prognose nu planlagt at øge indvandringen gradvist til i alt 18.000 pr. år i 2015, hvorefter det årlige immigrantindtag forventes fastholdt på 18.000 pr. år indtil år 2040.

Dette år er ikke ganske uinteressant, skal det vise sig.

Af de 18.000 pr. år forventer vi mindst 13.000 vil være ikke-vestlige – fra lande/områder uden for Vesteuropa, Nordamerika, Israel, Japan, Australien og New Zealand – svarende til andelen af ikke-vestlige de seneste to år.

Alene 12 år med 13.000 nyindvandrede ikke-vestlige hvert år fører uden børnefødsler og dødsfald til 12×13.000=156.000. Når dette antal lægges til 347.250, der officielt var i Danmark pr. 1. juli 2008, fås 503.250. Dette ses ingenlunde at stemme med den officielle fremskrivning inklusive mange flere fødte end døde, som vi aflæser af grafikkens figur 2 til ca. 420.000.

Forvirringen skabes tilsyneladende bevist (det korte og længere sigt afdækkes)

Forvandlingen forventes således at ske hurtigere end indstrømningen:

Dels er der naturalisationerne, hvis antal der misinformeres om hele tiden, dels er der 3.g-erne, der officielt betegnes danskere, og hvis antal naturligvis bliver mere og mere dominerende i forhold til det samlede antal ikke-vestlige, som tiden går, ikke mindst m.h.t fødslerne.

Alternativ fremskrivning af antal ikke-vestlige fra Information om Danmark:

Antal ikke-vestlige pr. 1. juli 2008 1)

Årlig netto indvandring 2)

Årlig nettotilvækst-rate fra fødsler i pct.

Antal ikke-vestlige år 2020

766.000

13.000

3

1.277.000

795.000

13.000

4

1.468.000

829.000

13.000

5

1.796.000

1) Alternativ IoD-statusopgørelse pr. 1. juli 2008

2) Danmarks Statistiks prognose: http://dst.dk/pukora/epub/Nyt/2001/NR224.pdf, figur 2 og prognoseforudsætningerne under figuren viser de officielle planer m.h.t. til indvandringen fremover. Her læses 18.000 pr. år, som vi efter erfaringerne de seneste to år ganger med 0,70 for at nå til antallet af ikke-vestlige nyindvandrede på årsbasis. I 2007 var tilstrømningen i denne gruppe – når østtilstrømningen ikke medregnes – 13.225, og dette antal udgjorde 0,72 gange den samlede nettoindstrømning i 2007.

IoD-prognosen fra 2003 viser tidspunkter, hvor de fremmede kommer i flertal under skiftende forudsætninger. De voksende kurver skal naturligvis rykkes lidt tilbage efter denne ajourføring, så de skærer de faldende kurver lidt før (eller se grafikken nedenfor):

Sidste nye om antalsforvirringen

Eksempel efter annuitetsmetoden svarende til en pensionsopsparingsberegning (fuldt forsvarlig ved kortere projektioner):

På finansiel lommeregner: PV=795.000, PMT=13.000, i=4, n=32 giver FV=3,604 mill. D.v.s. år 2040 (8+32=40), hvor antallet af etniske danskere udgør cirka samme antal, 3,612 mill. Med de andre alternativer, jfr. sidste tabels 1. søjle kan det blive 4-5 år tidligere eller 5-6 år senere.

Prognosemodellen og tabelgennemløb som grundlag for grafikken nedenfor

De fremmede kommer i flertal i Danmark mellem 2035-2047 med de planer, der allerede foreligger nedfældet nu hos Danmarks Statistik på http://dst.dk/pukora/epub /Nyt/2001/NR224.pdf, figur 2 og prognoseforudsætningerne under figuren viser de officielle planer m.h.t. til indvandringen fremover. Resten er ren matematik.

 

Danskernes kurve (den blå) bygger på 2700 danskere forlader Danmark netto pr. år, og at danskerne har et fødselsunderskud, der fører til et årligt fald på 0,75 pct. De ikke-vestliges eller fremmedes kurver svarer til alternativerne i ovenstående tabel.

Klik på grafikken og få modelforudsætningerne, tabelgennemløb for fremskrivningen sammen med den grafiske fremstilling

Grafisk fremstilling af projektionen 2008

Verden i øvrigt mens Danmark går ned

Anbefal denne fil til dine kontakter – det haster!

———————————————————

Samtidshistorisk baggrund

Frem til år 2020

…for fremskrivningen, der viser det nationale bedrag i meget korte træk de sidste 20 år, for at få den danske befolkning udskiftet, uden den aner uråd, før det er for sent.

Den systematiske nedbrydning af Danmark set fra et helt andet sted mange år tidligere.

Hvorfor kom de første, der skulle hjem igen – men aldrig kom det?

[Send endelig en e-mail, hvis du har spørgsmål, forslag eller indvendinger, du ikke ønsker at drøfte her på bloggen]

22. september 2008

J. E. Vig, cand. oecon.

Disse oplysninger kan ikke hentes andre steder i Danmark. Arbejdet hermed foregår under forudsætninger, som ingen i de politisk korrekte kadrer forestiller sig. Derfor ville et bidrag til den fortsatte produktion og offentliggørelse være velkomment på konto i Danske Bank: Reg.nr. 3629 kontonr. 3629461213

28 kommentarer »

 1. […] Seneste fremskrivning (pr. 22. september 2008) […]

  Pingback af Camoufleret befolkningsudskiftning - er rette betegnelse « Danmark — 6. februar 2009 @ 11:37

 2. […] Det var København. For landet som helhed. […]

  Pingback af Simpleste befolkningsprognose « Danmark — 20. marts 2009 @ 17:59

 3. […] Seneste opfølgningsprognose for danske befolkningsforhold fra juli 2008      […]

  Pingback af Svensk Forsker: Svenskerne i mindretal « Danmark — 24. april 2009 @ 06:47

 4. […] Fremskrivning til 2020 pr. 22. september 2008 […]

  Pingback af HVORFOR MON FORSØGER TOPPEN AT SKJULE MASSEINDVANDRINGEN – OG EKSPLOSIONEN I SAMME OG I KRIMINALITETEN? « Danmark — 26. juni 2009 @ 07:26

 5. […] Danmark ophørt som retsstat Nationens fremtid kort […]

  Pingback af Reaktionerne paa svenskernes tolerance « Danmark — 21. september 2009 @ 15:00

 6. […] Danmark ophørt som retsstat Nationens fremtid kort […]

  Pingback af Hvornaar kommer tyskerne i mindretal? « Danmark — 25. oktober 2009 @ 17:23

 7. […] ovenfor, hvilket ethvert logisk tænkende menneske normalt ville undgå. Mellem 2035–2047 vil der være muslimsk flertal i Danmark – formentlig før med den voldsomme […]

  Pingback af Kristne I Muslimske Lande. Vågn Op, Vesterlændinge! Dette Er Jeres Arv Til Jeres Børn » Euro-med — 11. marts 2010 @ 01:09

 8. […] conditions as described above, which any logically thinking human would normally avoid. Between 2035–2047 there will be Muslim majority in Denmark– probably sooner, considering the gigantic […]

  Pingback af Christians in Muslim Countries. Wake Up, Westeners! This Is Your Legacy for Your Children » Euro-med — 11. marts 2010 @ 01:10

 9. […] wie oben beschrieben, was eben jeder logisch denkender mensch vermeiden würde. Zwischen 2035–2047 wird es in Dänemark muslimische Mehrheit in Dänemark geben – wahrscheinlich […]

  Pingback af Christen In Muslimischen Ländern. Aufwachen Im Westen! Dies Ist Ihr Erbe An Ihre Kinder » Euro-med — 11. marts 2010 @ 01:11

 10. […] für ihre Umsiedlung in die EU.  Auch nicht dass schon ohne diese afrikanische Einwanderung die Dänen zwischen 2035 und 2047 die Minderheit in Dänemark ausmachen werden – weil es die Fabian-Sozialisten (= alle „unsere“ Politiker es so wollen! […]

  Pingback af Der Euromediterrane Prozess lebt und ist nicht zu stoppen « Der Honigmann sagt… — 25. juli 2010 @ 08:10

 11. […] wie oben beschrieben, was eben jeder logisch denkender Mensch vermeiden würde. Zwischen 2035–2047 wird es in Dänemark muslimische Mehrheit geben – wahrscheinlich früher, in Anbetracht des […]

  Pingback af Christen In muslimischen Ländern. Aufwachen im Westen! Dies ist Ihr Erbe an Ihre Kinder « Der Honigmann sagt… — 11. oktober 2010 @ 07:55

 12. […] for at se fremtiden for jeres børn og her, og her – fordi omkring 2050 vil europæiske lande have muslimske flertal takket være Malmström og medarbejderes virksomhed. Og de ved det og jubler! Denne tale bekræfter […]

  Pingback af EU-Kommissærer Klarlægger Gåden: Flere Muslimske Indvandrere For Støtte Til Supermagtsstatus I.h.t. Lissabon Traktaten. “Ingen Illegale Indvandrere”. » Euro-med — 17. januar 2011 @ 00:14

 13. […] the future of your children and here, and here – because about 2050 European countries will have Muslim majorities thanks to Malmström and associates. And they know and rejoice!  This harangue confirms the […]

  Pingback af EU Commissioners Clear the Enigma: Muslim Immigrants for Muslim Support to Superpower Status Acc. to The Lisbon Treaty. “No Illegal Immigrants” » Euro-med — 17. januar 2011 @ 00:15

 14. […] zu sehen und hier und hier – weil etwa 2050 europäische Länder dank Malmström und Mitarbeitern  muslimische Mehrheiten haben werden. Sie wissen es und jubeln! Diese Tirade bestätigt den ausgedrückten Wunsch von […]

  Pingback af EU Kommissare Klären Das Rätsel: Muslimische Zuwanderer Für Muslimische Stütze Für Supermachtstatus Gem. Vertrag Von Lissabon. “Keine Illegalen Zuwanderer” » Euro-med — 17. januar 2011 @ 11:04

 15. […] und hier und hier – weil etwa 2050 europäische Länder dank Malmström und Mitarbeitern  muslimische Mehrheiten haben werden. Sie wissen es und jubeln! Diese Tirade bestätigt den ausgedrückten Wunsch von […]

  Pingback af EU Kommissare klären das Rätsel: muslimische Zuwanderer für muslimische Stütze für Supermachtstatus gem. Vertrag von Lissabon. “keine illegalen Zuwanderer” « Der Honigmann sagt… — 24. januar 2011 @ 09:30

 16. […] Den danske prognose fra 2009 byggende på 3,4,5 procents årlig nettotilvækst blandt indvandrerne viste dansk mindretal år 2045-2047: https://danmark.wordpress.com/fremskrivning-af-antallet-af-fremmede-i-danmark-i-aar-2020/ […]

  Pingback af Norge løbes overende 2055 – 8-10 år efter Danmark « Danmark — 7. juli 2011 @ 09:49

 17. […] Fremskrivning af antallet af fremmede i Danmark i aar 2020 […]

  Pingback af Mest kommenterede indlæg på det seneste på Danmarksbloggen « Danmark — 20. september 2011 @ 10:33

 18. […] wie oben beschrieben, was eben jeder logisch denkender Mensch vermeiden würde. Zwischen 2035–2047 wird es in Dänemark muslimische Mehrheit geben – wahrscheinlich früher, in Anbetracht des […]

  Pingback af Christen In muslimischen Ländern. Aufwachen im Westen! Dies ist Ihr Erbe an Ihre Kinder « MainstreamSmasher — 1. december 2012 @ 15:08

 19. […] Nach 2050 werden eingeborene Dänen eine Minderheit in  Dänemark sein – aus demografischen Gründen. Doch dann werden die Grundrechte (siehe unten) nur für die  Mehrheits-Gruppen gelten. Denn wir sind durch die NWO dem Untergang geweiht. […]

  Pingback af Freiheit Adé II: EUs Agentur für Grundrechte will alle Missfallensäusserungen zu Zuwanderern als “rassistische Hass-Verbrechen” kriminalisieren « Der Honigmann sagt… — 7. december 2012 @ 08:21

 20. […] Nach 2050 werden eingeborene Dänen eine Minderheit in  Dänemark sein – aus demografischen Gründen. Doch dann werden die Grundrechte (siehe unten) nur für die  Mehrheits-Gruppen gelten. Denn wir sind durch die NWO dem Untergang geweiht. […]

  Pingback af Freiheit Adé II: EUs Agentur für Grundrechte will alle Missfallensäusserungen zu Zuwanderern als “rassistische Hass-Verbrechen” kriminalisieren « MainstreamSmasher — 7. december 2012 @ 09:39

 21. […] Historiens mest simple befolkningsprognose: Når disse 1. klasseelever forlader 10. klasse i 2014, kan vi vel sige, at 45 pct. af de 17-årige er indvandrerunge (altså i år). 10 år senere 2024 kan vi vel sige, at 45 pct. af 27-årige er indvandrervoksne. Derefter skal der kun 10 år mere til, år 2034….., og så har vi endda her forudsat, at der ikke kommer flere til fra Langtbortistand. Det var København. For landet som helhed. […]

  Pingback af Bruxelles, Antwerben og Amsterdam er overtaget. Belgien og Holland er overtaget 2030 | Danmark — 24. januar 2014 @ 14:36

 22. […] Historiens mest simple befolkningsprognose: Når disse 1. klasseelever forlader 10. klasse i 2014, kan vi vel sige, at 45 pct. af de 17-årige er indvandrerunge (altså i år). 10 år senere 2024 kan vi vel sige, at 45 pct. af 27-årige er indvandrervoksne. Derefter skal der kun 10 år mere til, år 2034….., og så har vi endda her forudsat, at der ikke kommer flere til fra Langtbortistand. Det var København. For landet som helhed. […]

  Pingback af BRUXELLES, ANTWERPEN OG AMSTERDAM ER OVERTAGET. HOLLAND OF BELGIEN HENHOLDSVIS 2030 OG 2025 | transeurabia — 5. februar 2014 @ 09:30

 23. […] Historiens mest simple befolkningsprognose: Når disse 1. klasseelever forlader 10. klasse i 2014, kan vi vel sige, at 45 pct. af de 17-årige er indvandrerunge (altså i år). 10 år senere 2024 kan vi vel sige, at 45 pct. af 27-årige er indvandrervoksne. Derefter skal der kun 10 år mere til, år 2034….., og så har vi endda her forudsat, at der ikke kommer flere til fra Langtbortistand. Det var København. For landet som helhed. […]

  Pingback af Bruxelles, Antwerpen og Amsterdam er overtaget. Holland og Begien er overtaget 2030 | transeurabia — 8. juni 2014 @ 09:01

 24. […] Historiens mest simple befolkningsprognose: Når disse 1. klasseelever forlader 10. klasse i 2014, kan vi vel sige, at 45 pct. af de 17-årige er indvandrerunge (altså i år). 10 år senere 2024 kan vi vel sige, at 45 pct. af 27-årige er indvandrervoksne. Derefter skal der kun 10 år mere til, år 2034….., og så har vi endda her forudsat, at der ikke kommer flere til fra Langtbortistand. Det var København. For landet som helhed. […]

  Pingback af Amsterdam, London, Antwerpen og Malmø er overtaget. Holland og Belgien omkring 2030 | transeurabia — 31. juli 2014 @ 12:20


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: