Danmark

10. juli 2006

Skattefinansieret kvindemishandling p.g.a. middelalder-traditioner skal standses nu!


Ingen over eller ved siden af loven

– vi er snart tilbage ved kirkebesættelser for de udviste, der ikke ville hjem

Omskæring af kvinders kønsdele, fortsat fra :

https://danmark.wordpress.com/2006/07/09/skattefinansieret-vold-mod-kvinder-pa-vore-sygehuse/

At lade en kulturtradition, der behersker visse grupper i andre verdensdele, bestemme, hvorledes vore love skal praktiseres i Danmark, er ikke alene uhyrligt; det er i sig selv forræderi.

Vi kender alle de såkaldt gode argumenter, “jamen, så sker det på køkkenbordet i det skjulte og volder mere skade og smerte”.

Man kunne lige så godt lade vold, tyverier og hærværk forløbe upåtalt med den “gode centralistiske begrundelse”, at de stakler har fået for meget sødsuppe som børn og for mange eller for få afklapsninger. Og det siger jeg jer; det vil vinde genklang hos vore værste – et helt studium er opbygget over ideen, der skriver sig tilbage til Sigmund Freud, K. Marx m.v. Kriminologi – omgivelser og alle andre er skyld i dine ulykker, ja, samfundet, d.v.s. naboerne. Du er uskyldig.

Vi volder ikke kvinden skade og smerte, vi fastholder et forrykt kvindesyn sammen med dem, der vil overtage landet med deres rige venner i Mellemøsten.

Prøv du, at kupere et par foxterrier-hvalpe, medens din frelste nabo ser til, og her er der ikke engang tale om noget, der generer hundene synderligt, dels fordi halen er noget ganske andet, og det netop foregik, medens de var nyfødte.

Du ryger lige lukt i spjældet, vil jeg gætte på.

Praktiserer de deres lovstridige traditioner, det være hundekampe, hanekampe, skal de udvises af landet straks. Praktiserer familien eller andre skæring i kvinders kønsorganer privat eller på anden måde, skal de, der stammer fra den kultur i selskabet, straks returneres til den kultur for bestandigt, og eventuelle danske skal straffes, som loven foreskriver. Det er ikke så svært.

Det samme gælder flerkoneri og andet, hvor de mener deres hjemlands ret eller traditioner skal gælde mere end vore love.

Det ville være klart som dagen for en ordentlig dansk regering.

Kan vi ikke få aftale med hjemlandet, og det er efter sigende et stort problem, også for England og andre, ved jeg, så må vi have international konvention straks (hvis vi allerede har såkaldt international ret til det i forvejen, men bare ikke praktiserer det). Denne konvention indgået af vestlige nationer skal sætte os i stand til at sætte dem af i eller tæt på hjemlandet.

Længere er den ikke.

Sonia

PS:

Straffeloven ændredes 27/9 i 2005:
http://www.retsinfo.dk/_GETDOCI_/ACCN/A20050090929-REGL :

UDDRAG:
§ 245. Den, som udøver et legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter eller gør sig skyldig i mishandling, straffes med fængsel indtil 6 år. Har et sådant legemsangreb haft betydelig skade på legeme eller helbred til følge, skal dette betragtes som en særlig skærpende omstændighed.

Stk. 2. Den, som uden for de i stk. 1 nævnte tilfælde tilføjer en anden person skade på legeme eller helbred, straffes med fængsel indtil 6 år.

§ 245 a. Den, som ved et legemsangreb med eller uden samtykke bortskærer eller på anden måde fjerner kvindelige ydre kønsorganer helt eller delvis, straffes med fængsel indtil 6 år.

§ 246. Har et legemsangreb, der er omfattet af § 245 eller § 245 a, været af en så grov beskaffenhed eller haft så alvorlige skader eller døden til følge, at der foreligger særdeles skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel i 10 år.

§ 247. Begås nogen af de lovovertrædelser, der er nævnt i §§ 244-246, af en person, der tidligere er dømt for forsætligt legemsangreb eller for en forbrydelse, der har været forbundet med forsætlig vold, kan straffen forhøjes med indtil det halve.

Stk. 2. Det samme gælder, når en lovovertrædelse som nævnt i §§ 244-246 begås over for en person, der efter karakteren af sit arbejde er særlig udsat for vold.

Fortrolig rapport om Bazar Vest


Når Fanden bliver gammel…

Det kører ikke over skiftende regeringer, men

nærmere via femårsplaner

 – fortroligt dokument og det videre forløb meget kort  

Læseren vil formentlig huske, hvorledes Told & Skat sammen med Politiet slog en ring om Bazaren i Gellerup Parken, vest for Århus den 20. oktober 1998. Her var et ”interessant kommunalprojekt” gået til at påkalde sig andre myndigheders bevågenhed. En lokal byggematador Olav de Linde havde i samarbejde med Århus Kommune bygget og indrettet Bazaren for de fremmede, der ønskede sig grøntbutikker. De kunne så leje sig ind hos Olav de Linde, der så fik sin dækning direkte fra kommunen. Kort efter aktionen blev der bl.a. skrevet i de lokale aviser at forholdene i Bazar Vest ikke var specielt uregelmæssige. Det var lidt restancer og ukendskab til reglerne i Danmark, fremgik det af mange artikler, og mange mente nok myndighederne havde overdrevet deres indsats med aktionen, hvor der simpelthen blev lagt en ring omkring Basar Vest i Gellerup Planen, før der blev slået til.   

Det viste sig, at der ikke alene var vrøvl med regnskabsaflæggelserne i de pågældende torveforretninger. Der handledes også med alt andet end grønsager, med iværksættertilskud i form af  rentefrie lån og opsatte afdrag på kreditten ved siden af bistandshjælpen i tilgift til de fremmede. F.eks. var der et stort sort bilmarked: de fremmede får bilerne uden fuld afgift, dokumentation: https://danmark.wordpress.com/2006/06/21/asylanter-betaler-betydeligt-nedsat-afgift-pa-biler/ , og der var også andre ting, der ikke tålte at se dagens lys. 

Fra oktober 1998 lå vi inde med et internt fortroligt dokument om hele denne sag. Dette dokument var blevet tilsendt os anonymt af en ukendt i en af Århus Kommunes forvaltninger. Adskillige fra pressen rettede forgæves henvendelse til os, da vi oplyste at vi lå inde med det afslørende dokument der beskrev, hvad der var sket den 20. oktober 1998, og hvad politiet og skattevæsenet fandt ved razziaen. I 2006 må vi også gå ud fra at den anonyme kilde fra 1998 har nået at sikre sig mod afsløring.   

Indholdet af det modtagede dokument (ordret): Brevet (benævnt BILAG 5) var sendt til Rådmand Poul B. Skou, Magistratens 5. Afdeling. Afsenderen var Per Byrialsen, Skatteforvaltningen i Århus. Dateringen er den 26. oktober 1998, ”henvendelse til:” pcb/mw, telefon 4210. Kopi til Stadsingeniøren, Dir. for  Mag. 1. afd. Inkassokontoret. Brevet er stemplet FORTROLIGT og skrevet på Århus Kommunes Inkassokontors Specialgruppens papir : Citat begyndt:

Bazar Vest

Til Inkassochef Jørgen Pedersen

Fra Bo Fristed

Dato 22. oktober 1998   

Disposition – Indledning – Restanceforhold – Selvangivelsesforhold – Forskudsregistreringsforhold – Levnedsmiddelkontrollen – Regler for regnskabsaflæggelse, bogføring m.v. – Forhold vedrørende angivelse af moms og punktafgifter – Husleje – Øvrige forhold – Afslutning  

Indledning

Som bekendt blev der den 20. oktober 1998 gennemført en større aktion imod de selvstændigt erhvervsdrivende i Bazar Vest, Brabrand.

Det var Told & Skatteregion Århus, der bistået af Politiet i Århus, havde taget initiativet til aktionen, og Inkassokontoret var inviteret med i helhedens navn og på baggrund af det eksisterende samarbejde i Regionen. I det følgende beskrives summarisk de konstaterede forhold set fra inkassokontorets synsvinkel, og jeg håber på at efterlade et indtryk af nødvendigheden for, at der gribes ind overfor persongruppen. Alternativet vil meget snart være i den situation, at restanceforholdene har en sådan karakter, at tvangsinddrivelsen vil medføre lukning af virksomhederne, og derved efterlade de pågældende personer i en særdeles uheldig økonomisk og menneskelig situation.Inkassokontoret fik invitation til at deltage i aktionen ca. 3 uger før den 20. oktober 1998, og har i den mellemliggende periode foranlediget en gennemgribende undersøgelse af persongruppens forhold. Undersøgelsen har ikke alene omfattet restanceforhold men, som led i Inkassokontorets restanceforebyggende indsats, tillige forhold af mere økonomisk og ligningsmæssig karakter. 

Restanceforhold

Som det senere vil fremgå, er de større restancer først på vej.Målgruppen under aktionen havde restancer til Inkassokontoret på ca. 864.000 kr.Der skete indbetaling af 116.304 kr. og derudover foretaget udlæg i diverse inventar.Endelig fik jeg mulighed for at drøfte selvangivelses- og forskudsregistreringsforhold med flere af virksomhedsindehaverne. 

Selvangivelsesforhold

Det er konstateret, at 1/3 af de personer der var aktive i indkomståret 1997, ikke har indsendt selvangivelse for året, hvorfor Skatteforvaltningen har foretaget taxeringer i.h.t. regler herom.De øvrige personer har selvangivet overskud/underskud af virksomhed med større eller mindre beløb, og Told & Skatteregion Århus forelægger Skatteforvaltningen afdækket materiale, i det omfang aktionen har tilvejebragt oplysninger, der kan bruges ved ligningen af den enkelte person.Taxeringerne samt den kendsgerning, at kun ganske få var forskudsregistreret med det overskud af virksomhed der senere blev selvangivet for indkomståret 1997 har bevirket, at det sidst på året 1998 og primo 1999 forfalder betydelige beløb til betaling.Dertil kommer opretning af forskudsregistreringerne for indkomstårene 1998 og 1999 jf. nedenfor. 

Forskudsregistreringsforhold

Af de 52 personer Inkassokontoret p.t. har registreret som selvstændige i Bazar Vest, er det ca. 25% der vurderes at have en forskudsregistrering for indkomståret 1998, der er korrekt.Inkassokontoret foranlediger kontakt til Skatteforvaltningens 3 afdelingskontorer, med henblik på opretning af forskudsregistrering for indkomståret 1998, med udgangspunkt i de angivne momstal, kendte dækningsbidrag m.v.Det kan således forventes, at der i et vist omfang sker ændring af forskudsregistreringer med deraf følgende opsummeringsrater af B-skat og Arbejdsmarkedsbidrag.Samtidig er Skatteforvaltningen anmodet om at sikre at forskudsregistreringen for indkomståret 1998 kommer til at svare til faktisk forventede forhold. 

Levnedsmiddelkontrollen

Levnedsmiddelkontrollen deltog tillige i aktionen, og det er mit indtryk at de havde været der ofte før, og således allerede forinden har bundet store ressourcer i at sikre, at de udbudte varer lever op til den gældende lovgivning på området.Der blev konstateret et større antal overtrædelser, ligesom det blev konstateret at allerede udstedte påbud ikke var blevet efterkommet.Således forekom der et stort antal varer uden dansk varedeklaration, ulovlig emballage m.v. Regler for regnskabsaflæggelse, bogføring m.v.Lovgivningen indeholder regler for bogføring, regnskabsaflæggelse, kasseregistrering m.v. og det blev konstateret at disse regler kun i meget ringe grad overholdes.Udover at det er konstaterede overtrædelser må det have som konsekvens, at såvel Told & Skatteregion Århus som Skatteforvaltningen kun kan fæste ringe lid til de regnskaber og selvangivelser der bliver det endelige resultat. 

Forhold vedrørende angivelse af moms og punktafgifter

Regionen beslaglagde under aktionen tilgængeligt regnskabsmateriale, kassestrimler og m.v., og det efterfølgende kontrolarbejdeskal vise hvorvidt der er basis for reguleringer, ansvarssager m.v.På den efterfølgende debriefing på Politigården, var der dog flere sikre udsagn om de konstaterede forhold ikke svarer til de angivne.Uanset resultatet er der lagt mange ressourcer i kontrollen, der var foranlediget af formodede uregelmæssigheder. 

Husleje

Under aktionen blev de antrufne udspurgt om udgiften til husleje, og svarene svingede fra 9.000,00 kr. til 20.000,00 månedligt, alt efter størrelsen af lejemålet.Det er en ganske anseelig udgift set i forhold  til de angivne omsætninger. 

Øvrige forhold

 I forbindelse med førnævnte forberedelse, er der konstateret en del forhold, som sammen med det under aktionen tilvejebragte materiale kan danne baggrund for en mere dybdegående beregning af privatforbrug m.v.Således er det næsten karakteristisk at der forekommer en del bilhandler, tilvejebringelse af kapital, forøgelse af bankindeståender m.v., der ikke umiddelbart kan forklares ved eksisterende formueforhold eller den angivne indtjening.Inkassokontoret koordinerer naturligvis disse oplysninger med Skatteforvaltningen, ligesom der vil blive taget initiativ til at sikre at fortsat manglende selvangivelser foranlediges inddrevet ved anvendelse af dagbøder. 

Afslutning

 Af Jyllandsposten den 8. oktober 1998 fremgår det, at der er flertal i Byrådet for en indstilling om individuel støtte til økonomisk trængte forretningsdrivende i Bazar Vest.Inkassokontoret har hverken kompetence til – endsige faglig interesse i at vurdere den kommunale subsidiering af de selvstændigt næringsdrivende i Bazar Vest, men bør påpege de kendte konsekvenser af en fortsættelse af de nuværende forhold. Ikke blot vil persongruppen betyde et ganske betydeligt arbejde for de offentlige myndigheder, såfremt den hidtidige tendens fortsætter, men samtidig vil restanceudviklingen m.v. fordre disse selvstændige bliver lukket med hjemmel i love kommunen ikke har nogen indflydelse på.På baggrund af foranstående skal jeg anbefale, at Skatteforvaltningen overvejer hvorvidt det kunne være hensigtsmæssigt at orientere 1. Magistrat om de konstaterede forhold.Måske 1. Magistrat fandt det hensigtsmæssigt at betinge udbetaling af individuel støtte af 

  • at selvangivelser og regnskaber indsendes rettidigt
  • at løbende moms- og punktafgift m.v. angives og betales rettidigt
  • at løbende skat i henhold til korrekt forskudsregistrering betales rettidigt
  • at de udbudte varer opfylder gældende lovgivning
  • at reglerne for bogføring, kasseregistrering, regnskabsaflæggelse m.v. overholdes

 Alternativt er det, efter min opfattelse, sandsynligt at den omtalte støtte ikke har anden virkning end at være en stakket frist før at tvangsinddrivelse m.v. foranlediget lukning af de omhandlende virksomheder som tidligere nævnt.Er det hensigtsmæssigt at en kommunal instans yder individuel støtte til personer, med henblik på fastholdelse af de pågældende i en situation, der på grund af disses manglende opfyldelse af pligter overfor det offentlige, medfører betydeligt arbejde, restancer m.v. for andre offentlige instanser, og som (hvis adfærdsmønstret ikke ændres) i sidste ende alligevel ikke er bæredygtigt.Eller skulle man bruge lejligheden til at få etableret en forståelse for/indskærpelse af vigtigheden af at rettigheder og pligter hænger sammen.Afslutningsvis vil jeg tillade mig (ganske subjektivt) at tilføje, at såfremt Bazar Vest skal kunne fremstå som et positivt integrations-instrument/eksempel forudsætter det at der udadtil gives troværdigt indtryk af, at de næringsdrivende driver sunde og regelrette virksomheder og at vareudbuddet lever op til de krav der stilles. (citat slut)  

Socialminister Karen Jespersen besøgte Århus i 1998:

Få dage efter razziaen mod Bazar Vest kom daværende socialminister Karen Jespersen på besøg og besigtigede Bazar Vest i Gellerup. Hun var ikke udpræget godt informeret forud, så hun meldte på TV-skærmen, at so ein ding müssen sie alle haben. Ideen med Bazaren var simpelthen lige i øjet til de hensygnende forstæder og industrikvarterer rundt om. Snart sagt hver eneste by skulle udstyres med lignende initiativer, hvor det offentlige og private virksomheder samarbejder om at skabe liv i henslumrende forstæder.

TTV3 10. Maj 2001

Henslumrende forstæder skal blomstre op med nye forretninger og gamle industriarealer skal bruges til boligområder. Regeringen vil fremme udviklingen af en bystruktur, hvor boliger og serviceerhverv fungerer side om side. Det fremgår af redegørelse som tidl. By– og Boligminister Lotte Bundsgaard torsdag (10/5-2001) præsenterede for Folketinget.  Et af de første skridt skulle tages om efteråret, når By– og Boligministeriet udpeger 3-5 såkaldte modelområder, hvor offentlige institutioner og private virksomheder skal samarbejde om at give et løft til et boligområde.[Sikre kilder beretter, at der allerede afsættes arbejdskraft i ”model-kommunerne” for at løfte opgaven].  ”Vores vision er, at der i løbet af de næste 15-20 år skal være 250.000 bosættere i landdistrikterne”, fortæller formanden for landdistrikternes fællesråd Thorkild Ljørring Pedersen. Han mener at politikerne nu må se på, hvad folk reelt ønsker og ikke forsøge at tvinge udviklingen i en bestemt retning ved at planlægge hen over hovedet på befolkningen…..250.000 immigranter skal ud i landdistrikterne. www.landdistrikterne.dk.

Prøv at undersøg hvad der er gang i; vi kan ikke klare det hele for at underholde bloglæserne, og desuden har vi stået for skud i tyve år nu.

Under overskrifter som ”Kulturintegration i landdistrikterne”, ”Nydanskere i Landsbyen år 2002”, ”Integration af flygtninge og nydanskere i landdistrikterne i Struer kommune” “Etniske Iværksættere – på landet”, “Etnisk liv i landsbyen” ligger en række pdf-filer.   

Man skal hæfte sig ved, at tre ting opnås samtidig: 

1. Det overordnede ideologiske ønske om at overtage, også produktionsmidlerne, fremmes.

2. Når private investerer ser udgifterne for kommunerne tilsyneladende langt mindre ud, selvom de i længden selvfølgelig bliver meget større.

3. Man får indplaceringsmulighed for de mange nye bosættere med mere stats/lånefinansiering. 

Har du tænkt på, hvorledes en kommune eller en stat afvikler et lån?? Højere skatter for kommunen tjener ingen penge.

 Det kniber selvsagt p.t. med at få kommunerne til at acceptere flere asylcentre og flere gravpladser til de fremmede. Næstved, Ringsted, Nykøbing Falster, Randers og Gentofte sagde nej i 2001.Hæft dig ved måden nyhederne præsenteres på i vort regime. Noget tilsyneladende tomt, lidt overfladisk, kortfattet, vildledende, måske umiddelbart informationstomt kan betyde en mængde.  

[Blandt de studerende danskere er der over 10.000 hvert år (2001), der ikke kan få en praktikplads, hvorfor de sendes direkte på offentlig støtte.] 

Var det hjulpet i Bazaren 5½ år senere? 

Så var der en borgerlig Borgmester Louise Gade i Århus: 

Karen Jespersen tilkendegav som nævnt på TV i efteråret 1998 lige efter politiaktionen i Bazar Vest, at “initiativet (med rentefrie kassekreditter i tilgift og bl.a. bilhandel som asylansøgere tjener fedt på, som det fremgår), burde brede sig (nå nej, “sprede sig” – I guder!) til alle dele af landet”. Borgmester Louise Gade jagtede ulovlige immigranter før kommunalvalget og videreførte Bazar-ideen efter valget, så alt blev ved det gamle – Rosenkavaler-aftalen mellem de fire gamle efter WW2.  

Og hvordan var det nu med tilstrømningen af ikke-vestlige? ”Den ophørte pludselig og var vendt til hjemrejse i stor stil i en landsdækkende avis den 9. august 2005”. “Nå, nej, – han var kommet hjem fra ferie” -, så indvandringen fortsatte med ekstra styrke i 2005: https://danmark.wordpress.com/2006/05/25/indvandringen-tiltog-i-2005/   

Og statsgælden var ”pist væk” den 31. marts 2006 i en landsdækkende avis, men den dukkede op igen et par dage efter: http://informationomdanmark.blogspot.com/2006/03/mske-en-tyvstartet-aprilsnar.html  

….går hun i kloster      

Sonia