Danmark

26. december 2012

Koldbrand kureres ikke med lavendelolie


Alt langtsigtet i Danmark er katastrofalt forsømt

Gruppeeksamen og individuel bedømmelse kommer lige straks tilbage uanset den formelle behandling af skoleproblemer her op til overenskomstforhandlingerne. Det er simpelthen latterligt. Man afviser og kæmper imod kendsgerningerne i den falske forestilling at ligheden derved fremmes; ligheden rider de ledende som en mare. Det er psykisk sygdom, en massepsykose, der befordrer lighedsmyten, hvis ikke den er et skalkeskjul for magtsyge.

11. april 2005 oplyste TV2-Nyheder, at 57 pct. af de folkeskolelærere, der underviser i faget dansk i Folkeskolen, ikke havde valgt danskfaget i uddannelsen på seminariet, og tilsvarende gør sig gældende for 97 pct. af dem, der underviser i naturfag og teknik. Det fører til at kvalifikationer i fysik, kemi og biologi ikke kan opbygges på laveste niveau. Intet er ændret de seneste syv år.

11. marts 2011: Vi kan oplyse at flere uafhængige førstehåndsvidner klart beskriver seminarieuddannelsen i dag som en art farce i stil med TV-programmet ‘Gæt og Grimmasser’, hvor alle de smarte, virkelighedsfjerne pædagogiske metoder gøres til ét stort teoretisk miskmask med især skyldig inddragelse af sindelagsteori, diskursteori o.lign. Diskursteoriens indsigter anvendes til at blotlægge oprindelige diskurser (idealer/koder). Diskursorden betegner totaliteten af diskursive praksisser indenfor institutioner eller samfund og deres indbyrdes forhold.

Man lærer at lave børnene om efter ideologien, man modtager i langt mindre omfang undervisning i og formidling af gyldige og brugbare færdigheder. Her er også kilden til de mange afvigende og såkaldt psykisk syge skolebørn. Nøgleordet er Eksperimental-Psykologien: 20 pct. af ressourcerne i skolevæsenet brugtes (2007-2008) på specialundervisning. D.v.s. opimod 10 mia. kr. gik til at rette op på adfærdsvanskelige og psykisk syge børn (2007-2008). Disse fylder mere og mere i skolebudgetterne, skrev Jydske Tidende 13. april 2008. Nu er såkaldt ‘inklusion’ blevet indført fra næste skoleår, hvor alle problemerne samles i skoleklassen. Næstformand i Danmarks Specialpædagogiske Forening Helle Ingstrup Munk-Hansen, der selv underviser på Tinglev Skole, oplyste i 2008 at for 10 år siden dengang havde de 10 sådanne elever på skolen. I 2008 havde de 50.

Post- eller transmodernister, der også styrer hvad der skal læres på seminarierne “udtrykker stor tvivl om muligheden for nå til universielle objektive sandheder, afviser kunstigt skarpe modsætninger og finder fornøjelse i den iboende ironi især i sproget og livet”. Blandt fakkelbærerne for 68-generationens sindelagsteorier skal især fremhæves Jürgen Habermas, Herbert Marcuse og andre repræsentanter for den sindelagstotalitære Frankfurterskolen. Men senest er grundlaget udvidet betydeligt med bl.a. Foucault, Derrida, Lyotard, Rorty, Haraway, and Cixous.

Vor korte version: Ideologisk teoretiserende cirkelsnak på bekostning af viden og færdigheder. Ingenting er og alting flyder frit og er lige godt bortset fra holdningen, der kan bringe dig mod eller væk fra de videregående godkendelser.

Flere skoler foretrækker i dag lærere, der ikke har frekventeret et seminarium.

Grundskolen, Gymnasiet og kompetencerne livstruet

Primo april 2005 oplyste DR-teksttv, at 30 pct. af folkeskolelærernes arbejdstid går med at undervise børnene. Og det er fortsat gældende i 2012, meldte en af kanalerne for nylig. Hollandske 9 årige skoleelever undervises dobbelt så meget til den halve pris. Den situation er skabt af adskillige skolelove og overenskomstaftaler gennem flere årtier siden “Den Blå Betænkning” satte derouten aktivt gang efter Den Anden Verdenskrig. Men det startede meget højere oppe end på skole- og seminarieniveau og langt tidligere, og afgjort ikke ved en tilfældighed, og det blev efter betænkningen videreført igennem henved 50 år her til lands, både med såkaldte liberale og mere formelt socialistiske initiativtagere som nyttige idioter blandt de politisk topansvarlige. Det startede med at livets basisværdierne formelig skulle ændres (med diskursteorier). Forældrene var ikke egnede, hvis de ikke antog de samme nye værdier. Det er blot effekterne af 68’ernes idepolitik, der nu træder tydeligt frem.

Én af de værste i 2012 kom i august : I Weekendavisen leverede litteraturvidenskabsstuderende Leander Møller Gøttcke følgende: For nylig efter fem års studier på Københavns Universitet en illustrerende beretning om det faglige niveau og eksemplificerer med, at han blev ringet op af en tredjeårs danskstuderende, som han har kendt siden barndommen: “Hun ville stille mig et par spørgsmål, inden hun skulle til eksamen, blandt andet om, hvorvidt (Søren) Kierkegaard var kristen. Da jeg spurgte, om hun nogensinde havde læst noget af Kierkegaard, svarede hun uden skam, at det ville hun helst undgå, hvis hun kunne.”

Viden og kompetencer skal i front: Skal Danmark have en chance i disse år med virksomhedsudflytning og øget konkurrence fra lavtlønsområderne, skal der satses helhjertet og konsekvent på viden og kompetencer, der kan bringe os hurtigt i front i den vestlige verden. Arbejdskraften til at tage sig af en voksende ældreandel i befolkningen vil aldrig blive et problem. Den næstfarligste udvikling vi overhovedet har været inde i nu i to generationer er gymnasielærernes egen reproduktion af egne irrelevante kompetencer, der langt hen ad vejen ikke er business-relevante, hvis vi skal overleve som civiliseret nation. Det står ikke bedre til i Folkeskolen, men her må vi satse centralt på dansk, engelsk, tysk, matematik, biologi, økonomi, data og historie, fordi det ikke kan lade sig gøre at udskifte store dele af lærerstaben her og samtidig finde en udviklings-befordrende erstatning, der gør eleverne egnede til det nye gymnasium.

Landet er blevet forrykt indrettet:
I områderne ‘undervisning’, ‘sundhed’, og ‘social omsorg’ var der i 2001 (i følge Velfærdskommissionens rapport, ”Velfærden kommer ikke af sig selv”) officielt ansat 630.000 svarende til lige knap 22 pct. af den samlede arbejdsstyrke. Det var i 2001, og der er afgjort ikke blevet færre. Omkring 2011: I Danmark falder antallet, der udbyder sig på arbejdsmarkedet år for år med ca. 30.000, men folketallet stiger 20.000-25.000 år for år. Allerede dette synes nok lidt mystisk ved første blik på et vestligt land. 1. januar 2011 var 662.951, ledige, udstødte eller førtidspensionerede, d.v.s. ca. 25,6 pct. af hele arbejdsstyrken.

Konklusion: Omkring halvdelen (= ++22 pct. + 25.6 pct.) af den samlede danske arbejdstyrke er udstødte, sendt på anden overførselsindkomst eller ansat med ‘undervisning’, ‘sundhed’ og ‘social omsorg’. Sådan kan en civiliseret nation ikke være indrettet i mere end nogle få år indtil kollapsen.

Hverken en såkaldt liberal borgerlig eller en såkaldt socialistisk regering har tænkt sig at ændre på disse ulykkelige forhold. Så langt strækker uenigheden sig ingenlunde. Uddannelses-mastodonten kan ikke totalforandres i én valgperiode, og det placerer den uden for det egentlige interessefelt, så længe de ledende ikke over en bred front på tværs af partiskel erkender, at ideologi skal udskiftes med realisme. Nu er det muligvis blevet for sent.

Det, der bekymrede eliten, var ikke deres egne dispositioner, men netop deres egne positioner. De kunne nemlig forud regne ud, at når deres ideologiske konstruktion, velfærdssamfundet, havde kørt på skinner nogle få år, ville antallet af børnefødsler blandt danskerne falde drastisk, da begge forældre nu skulle trække læsset – endda et meget større læs – for eliten. Det valgte de en ideologisk løsning på på trods heraf, hvorpå alverden blev inviteret til Danmark for at føde børn, så folketallet sikredes og skatteindkradsningen dermed kunne fortsætte i alt fald elitens tid ud.

Gymnasiet nedlagdes i 2005 efter 103 år
Danmarks videns-, kompetence- og erhvervsbaser udhules på ganske få år
Folkeskolen er brudt sammen
Kundskabstilegnelsen fjernes systematisk

Fordi vi har interesseret os så meget for de for os at se dybt bekymrende forhold i skolen og på uddannelserne, er vi formentlig blevet blacklistet på en række skoler. Det fremgår af seneste link. Du er selvfølgelig meget velkommen til at kommentere vore indlæg, såfremt du mener vi tager fejl af noget. Så vil vi forsøge at korrigere eller indrømme. Vi indrømmer nemlig, når vi tager fejl. Ingen er ufejlbarlige.

24. december 2012

ROSA LUXEMBURG SPUKT IN MÄNNLICHEM ERSCHEINUNG: Formanden for det tyske institut for økonomiforskning vil have inflation


16655472,13590993,lowRes,h,114,w,152,10-19%252371-39137054_JPGNyhedsbureauet Daph skriver det et sted:

 

Formanden for det tyske institut for økonomiforskning agiterer for

lønforhøjelser i Tyskland

 

Weihnachtzeit und Gespenster:

Vorstandvorsitzende des Deutschen Institut für Wirtschaftforschung (DIW) GERT WAGNER wirbt deutschen Lohnerhöhungen in Deutschland.

Tyskland skal have mere inflation af hensyn til skrantne kunstvalutaen Euro, og desuden ‘lever Tyskland under sit niveau’. Vi mener at Tyskland netop som vi lever over niveau og har gjort det alt for længe. Det er noget med at indtægter er lige så vigtige som udgifter ohne Monoply-Geldscheine. Derfor statsgælden.

Mehr Statsverschuldung, mehr Inflation, mehr Arbeitslosigkeit.

Bald kommt Karl Liebknecht zu

Das ist aber nicht Wirtschaftsforchung. Es muss ein Abenteuer sein, aber ganz sicher ein Trauerspiel.

supplement 1

supplement 2

PERSONER DER SIMULERER AT SOVE ELLER ‘RÆVESOVER’ KAN IKKE VÆKKES – EN MASSEPSYKOSE ER SELVSAGT UMULIG AT BRINGE TIL OPHØR MED VOR BEGRÆNSEDE KOMMUNIKATIONSMULIGHED


Vi kunne måske vælge at underholde den overfladisk interesserede

og ellers passive hob, men vores tid er ikke til det

TV2′s Nyheder den 12. november 2006:

Toplederne for Dansk Arbejdsgiverforening og Velfærdskommissionen taler om indvandrernes og deres efterkommeres resultater i skolerne og i uddannelserne. De var choket for seks år siden. Vi kan tilføje: Det allermest katastrofale var/er, at den danske elite først bildte os ind det drejede sig om flygtninge – uanset UNHCR (meldte: “Kun 5 pct. af de fremmede, der kommer til Europa er reelle flygtninge, resten, de 95 pct., er almindelige indvandrere.”) eller FN’s Flygtningehøjkommissariat’s Jonas Widgrens oplysninger i 1990. Flere såkaldte flygtningeeksperter meldte ellers samtidig det stik modsatte. Faktum var dog at 19 ud af 20 ikke var flygtninge fra krig og forfølgelse, sagde FN. De skulle naturligvis hjem igen, når der blev fred i hjemlandet, bedyrede den danske elite i tillæg. Siden bildte den os ind, at vi havde voldsomt brug for indvandrernes og deres efterkommeres arbejdskraft.

28. december 2008

Jyllands-Posten | 18.11.2001 | Indblik | Side 1 | 5133 ord | artikel-id: Y1766153

“Flygtninge: Lille Danmark
Mange palæstinensere med asyl i Danmark opholder sig store dele af året i det land, de i sin tid flygtede fra betalt af sociale ydelser fra Danmark. Det bekræftes af palæstinensere selv, og også af danske skolefolk, socialpædagoger, læger og kommunale chefer. De ved alle, hvad der foregår, men tør ikke stå frem og kritisere misbruget…”

2. januar 2010

Indvandrerne fra ikke-vestlige lande viser sig i gennemsnit at være 3,47 gange så dyre i forhold til den offentlige sektor i sammenligning med danskerne i følge Velfærdskommissionens Fremtidens velfærd og globaliseringen rapport fra marts 2005 . Danskerne indbetaler 750.000 kr. mindre i skat end de modtager over livsforløbet, men ikke-vestlige derimod 2,6 mill. kr. mindre (2,6/0,750 = 3,47). Nu kunne det offentlige velfærdsbudget 2010 deles ved sammensat forholdsregning mellem ikke-vestlige og andre. Det er ren matematik.

10. september 2012

Uddannelser som opbevaring

Største tilgang til de videregående uddannelser nogensinde i år, meldtes det i september. Resultaterne af uddannelserne er større og større ledighed, udstødelse eller tilskudsjob som gadefejere o.lign. Statens uddannelsesplanlægning er fuldstændig blevet tilsidesat eller kørt af sporet igennem to generationer – herunder inddragelsen af det producerende arbejdsmarkeds behov for arbejdskraft. Således har unge mennesker i alderen 15-18 år skullet orientere sig efter ”deres virkelighedstræge mestre” i folke- og gymnasieskolerne. Med gratis, frit valg på hylderne har det ikke overraskende ført til, at det, der er brug for til sikring af landets erhvervsmæssige fremtid, ikke findes. Politikerne får derimod ad den vej gemt deres kæmpeproblem af vejen på uddannelses-opbevarings-hyldefagene. PISA og ledighedsvæksten blandt nyuddannede afslører resultaterne.

7. november 2012

DANMARK BLIVER MED SIKKERHED ET OMRÅDE UDEN ERHVERVSMULIGHEDER

[…]

Omkring 2005 indførtes et nyt modtageprincip immigranter m.v. i EU og også her. Herefter skulle arbejde og uddannelse være adgangskravet. Da hørte vi at indvandrerstrømmen var lagt om. Men det var en meget kort periode andelen af tilstrømmende med gennemsnitligt IQ på 90 eller derunder mindskedes. Desuden dominerer fødslerne mere og mere fremover, og vi ser en meget stærk korrelation (0,88) mellem lav-IQ og mange fødsler pr. kvinde.

Som det fremgår når vi til at godt 70% af indvandrerne har gennemsnitlig IQ90 eller derunder, når indvandrerne kommer i flertal. Arbejdsmarkedet og kriminaliteten ses der åbentbart bort fra. Det ender naturligvis helt galt med mere end 35% (= 0,50*70%) af knap 4 mill., der skal forsørges i lav-IQ-gruppen. Statsgældsudviklingen har formentlig standset udviklingen meget længe forinden. Men dette er perspektivet, hvis det fortsætter som nu.

[…]

10. januar 2008

HVOFOR KOM DE FØRSTE
Kun et fåtal blev inviteret, mange kom af egen drift som gæstearbejdere, siden hen kom flere til som familiesammenførte, efter ægteskab med danskere eller som “flygtninge”.
Da Danmark i de glade 1960’ere red på velstandsbølgen, var det god tone at låne og bruge penge. Statsgælden var dog langt under 10 mia. kr., mod i dag mere end 400 mia. kr (2008). Resultatet var, at produktionen ikke kunne følge med. Virksomhederne havde ikke den nødvendige arbejdskraft. Det var før de blev kvalt i lønomkostninger og skatter. Derfor begyndte erhvervslivet at ansætte udenlandske arbejdere. Primo 1972 var her 25.322 gæstearbejdere.

“Undersøgelse har taget sit udgangspunkt i 145 gæstearbejdere fra Tyrkiet, som i 1969/70 bosatte sig i Danmark. Familiesammenføringsregler, giftermål og fødsler har resulteret i, at de 145 gæstearbejdere efter 20 år udgør en befolkning på 1.824 personer”. (Fra pressemeddelelse af 16/10 1990 vedrørende undersøgelsen “Familiesammenføringen i Ishøj – i går, i dag, i overmorgen” )

1. december 2012

Sådan hænger vanviddet made in Denmark sammen arbejdsmarkeds- og socioøkonomisk:

I Danmark falder antallet, der udbyder sig på arbejdsmarkedet år for år med ca. 30.000 i de senere år, men folketallet stiger 20.000-25.000 år for år. Allerede dette synes nok lidt mystisk ved første blik på et vestligt land. 1. januar 2011 var 662.951, ledige, udstødte eller førtidspensionerede, d.v.s. ca. 25,6% af hele arbejdsstyrken.

Nu kommer vi til det allermest besynderlige: Nettoindvandringen og indvandrernes fødselsoverskud har udgjort 27.842 fra 2010 til 2011. Fødselsunderskuddet blandt danskerne har derfor kunnet dækkes af indvandringen og indvandrernes fødselsoverskud, så folketallet endog er steget.

Dels aldringen blandt danskerne dels uegnetheden blandt de indvandrende, der lukkes ind uanset, og danskernes ditto forklarer måske sammenhængen mellem en faldende arbejdstyrke og et stigende folketal?

Vil det sige vi lader uegnede immigranter komme her til og slå sig ned og leve af det, vi kalder velfærd og betaler til over skatterne? Ja, de egner sig heller ikke til det danske arbejdsmarked, viser alene tallene.

1. Er egnetheden til det danske arbejdsmarked mere krævende end 662.951 i landet kunne leve op til i 2011, så finder vi det aldeles uforståeligt at 73-74% (knap 3 ud af 4) af individerne med udenlandsk oprindelse i Danmark er immigranter repræsenterende lavere IQ-gennemsnit end det danske (næstsidste række i tabel 1 under dette link). Det er tydeligt påvist internationalt, at IQ-gennemsnit er entydigt tæt forbundet med arbejdsmarkedsegnethed og produktivitet.

2. Når samtidig påvises af det offentlige selv, at netop individerne med ikke-vestlig oprindelse i gennemsnit søger tre gange eller oftere til de offentlige kasser i sammenligning med danskerne, så finder vi det ganske uforståeligt og stærkt foruroligende, at kursen ikke lægges drastisk om. Det skal særligt tages i betragtning, at de såkaldte sociale udgifter til 16-64 årige endog overstiger udgifterne, der er aldersbestemt folkepension, med mere end 140 mia. kr. og endda synes at vokse hurtigere end disse. D.v.s. det er dyrere at finansiere livet for individerne i de arbejdsdygtige aldre end for de 953.428 folkepensionister, der har ydet deres til gengæld (1. januar 2011), og forskellen øges tilmed år for år.

3. Danskere med omkring dansk gennemsnitsintelligens, og som er ved deres fulde fem tror jeg vil finde, at der er ikke nogen realistisk mening i en sådan samfundsindretning, som den er netop er blevet beskrevet sporadisk her fra en arbejdsmarked- og socialøkonomisk synsvinkel.

Når IQ-gennemsnittet blandt danskere er 97,4 (2012), hvori ligger da fordelen ved at øge antallet af immigranter med IQ<=89 med 75,8 pct., fra 191.181 til 336.023 (anden række i tabel 1.2 under dette link) og endog øge andelen heraf fra knap 42 pct. til knap 46 pct. af alle immigranter i perioden 1. januar 2001-2012 (tredje række i tabel 1.2 under dette link)? Antallet af alle med lavere IQ-gennemsnit end danskerne er øget med 62 pct. i perioden, fra 331.960 til 537.936 (fjerdesidste række i tabel 1 under dette link).

Grafisk illustration heraf

Knap 17 år gammel advarsel:

En persisk advarsel:

“Danskerne tager let på jihad (Hellig Krig), fordi det stemmer bedst med deres billede af livet. Men Jihad skal opfattes som alvor. Tro mig. Jeg har studeret Islam i mere end 30 år. – I øjeblikket (1996) er der ingen fare, for endnu er antallet i Danmark ikke stort. Men bliver de mange nok, skal de udføre Allahs ordre om at udbrede Islam ved sværdets magt. – Det er en obligatorisk pligt at gennemtvinge Islam som religion, livsstil og politisk lære. Det skal ske overalt i verden, hvor muslimer enten invaderer et land eller kommer til at udgøre en gruppe, der er tilstrækkeligt stor.”

(slut citat af Adnan Wahab, Jyllands-Posten 8/1 1996)

Adnan Wahab angiver 10 pct. som den andel, der vil give muslimer anledning til at gennemtvinge Islam i værtslandet.

Adnan Wahab er advokat, bosat i Odense.

——————————————————

Vi huskede gensvaret fra muslimske drenge (7-8 år) ultimo 1980’erne og primo 1990’erne, når vi ved grove husordensovertrædelser irettesatte dem i Gellerup-Ghettoen: “Bare vent til vi bliver mange nok!” – og vi vidste naturligvis allerede dengang, hvor sætningen oprindeligt stammede fra. Det er ikke så svært.

Ikke alene er danskerne uegnede til arbejdsmarkedet (?), de tør heller ikke sætte sig tydeligt op imod landets såkaldt ansvarlige ledere, ‘der er umådeligt egnede’. Det hænger sammen med at danskerne både er for godtroende og samtidig er nogle rigtige skvat, selv når de har indset endog gang på gang, at de bliver bedraget af eliten. Man kan også sige at det er umuligt at vække personer, der rævesover og som tilsyneladende blæser på deres børns fremtid. Ikke det mindste UDH! tør de udtale, selvom mere end 8 ud af 10 mener som dem.

Det danske landsforræderi

HVORFOR KAN DET SKE ?

“…Close your eyes for your eyes will only tell the truth

And the truth isn’t what you want to see

In the darkness it’s easy to pretent that truth is what it ought to be…

…only then can you belong to me”

Anna Netrebko’s stunning recording of the Andrew Lloyd Webber “Pie Jesu” from his Requiem Mass. Anna duets this gorgeous piece of music with Andrew Swait:

Glædelig Jul!

22. december 2012

SANDHEDEN ER IKKE HVAD DU ØNSKER AT SE


Music of the Night by Andrew Lloyd Webber:

“…Close your eyes for your eyes will only tell the truth

And the truth isn’t what you want to see

In the darkness it’s easy to pretent that truth is what it ought to be…

…only then can you belong to me…”

21. december 2012

Norge: God dag kulturminister økseskaft

Filed under: Uncategorized — Jørn @ 12:17

“Hvordan definere hva norsk kultur er? Se det spørsmålet fikk to statsråder nylig av Christian Tybring-Gjedde (Frp). Tybring-Gjedde var ikke imponert over svarene fra Hadia Tajik og Inga Marte Thorkildsen. Dette gir han uttrykk for i kronikk i Dagbladet i dag..”

Læs resten

Fremtidens velfærd og globalisering


Fremtidens velfærd og globalisering – ikke for danskerne

http://www.fm.dk/db/filarkiv/18669/Rapport_globalisering.pdf (side 26)

– om vi har bragt oplysningen tidligere; i 2006, i 2007 og i 2010, men ingen var motiverede

“Velfærdskommissionen påpeger, at indvandring ikke vil løse velfærdens finansieringsproblem, snarere tværtimod. Mens en nyfødt dansker i gennemsnit vil koste samfundet 750.000 kr. fra vugge til grav, vil omkostningen på en indvandrer på grund af generelt lavere erhvervsdeltagelse være 2,5 mio. kr., vurderer Velfærdskommissionen…”

Ikke-vestlige indvandrere koster samfundet 2,6 mill. kr. i gennemsnit fra vugge til grav, skriver Velfærdskommissionen på side 26 i rapporten Fremtidens Velfærd og Globaliseringen, maj 2005.

“Det er således knap tre fjerdedele af det samlede langsigtede finansieringsproblem, der skal tilskrives den fremtidige indvandring fra mindre udviklede lande,” konkluderer Velfærdskommissionen…”

Ikke-vestlige konsumerer 200-300 mia. kr. af det offentlige velfærdsbudget på i alt knap 752 mia. kr. i budgettet for 2010 jævnfør anden tabel i sidst anførte link.

Der er ikke noget særligt i at bevise dette med lethed. Der er kun det særlige at ingen andre har gjort det og ingen andre har kunnet afvise mit regnestykke logisk. Det er almindelig sammensat forholdsregning:

Alle velfærdsposter på det offentlige udgiftsbudget omfatter socialeudgifter, sygdom- og sundhedsudgifter, udgifter til retsvæsen, til fængselsvæsen og udgifter til undervisning. Alene de sociale udgifter udgjorde i alt 354,39 mia. kr. i 2010. Alle velfærdsudgifter udgjorde 751,892 mia. kr. i 2010.

Såfremt vi realistisk forudsætter de sociale så vel som alle velfærdsudgifter kan deles ligeligt efter størrelsesfor- holdet mellem befolkningsgrupperne og gennemsnittet der modtager disse ydelser i gruppen, er resten matematik eller forholdsregning. Der er så ikke taget højde for skattebetalingerne, når vi ser på de sociale udgifters fordeling.

Vi kan ikke få andelen af ikke-vestlige i Danmark længere ned end til 10-11 pct. i 2010, efter vi har foretaget nødvendige korrektioner af de officielle opgørelser.

De sociale udgifter, 2010: Forholdsregning med æbleeksempel, hvor du blot skal udskifte æbler med mia. kr. til sidst: Da 354,39 mia. kr. blev i alt forbrugt i 2010, skal delingen befolkningsgrupperne imellem udregnes således efter det vi fik oplyst fra officiel side om det samlede udgiftsbeløb og indvandrerne overhyppighed eller tyngde 3.

Der er 10 piger og 90 drenge, der skal dele 354,39 æbler, og alle pigerne skal have 3 gange flere æbler end hver af de 90 drenge. Pigeantallet af 100 svarer til 10% ikke-vestlige, vi kommer ikke længere ned, når vi stryger al kamouflagen, der er lagt på med alle mulige midler gennem årene. De 90 drenge af 100 svarer til 90%, som danskerne og vestlige udgør af folketallet.

90 + 10 = 100

90 + 10 * 3 = 120. Hvor mange gange kan deling af æblerne foregå: 354,39 / 120 = 2,953 gange

10 * 3 * 2,953 = 88,597 æbler eller milliarder til de 10 piger, og de 90 drenge kan få resten, 265,79 æbler eller milliarder, også selvom de er mange flere, men samtidig skal de hver især have 3 gange færre end hver af pigerne. ”Det er feminisme-stygt”. Så vidt så godt. Men piger var i denne lille udregning at ligne ved ikke-vestlige, og drengene var at ligne ved danskerne og øvrige vestlige, som nævnt. Og det var ikke noget med at få æbler, men om at forbruge sociale udgifter.

Tænke sig, de fortæller os det hele indirekte, men de går ud fra vi ikke kan forholdsregning og nå til erkendelsen om udgifternes deling. Meget tyder på de ikke kan selv.

Samtlige velfærdsudgifter, 2010: Forholdsregning med æbleeksemplet, og du skal blot udskifte æbler med mia. kr. til sidst: Da 751,892 milliarder blev forbrugt i 2010, skal delingen befolkningsgrupper imellem udregnes således efter det vi får oplyst fra officiel side om det samlede beløb og ikke-vestliges overhyppighed eller tyngde 3,47:

Der er 11 piger og 89 drenge, der skal dele 752 æbler, og alle pigerne skal have 3,47 gange flere æbler end hver af de 89 drenge. Pigeantallet af 100 svarer til 11% ikke-vestlige, vi kommer ikke længere ned, når vi stryger al kamouflagen, der er lagt på med alle mulige midler gennem årene. De 89 drenge af 100 svarer til 89%, som danskerne og vestlige udgør af folketallet.

89 + 11 = 100

89 + 11 * 3,47 = 127,17

Hvor mange gange kan denne deling af æblerne foregå? Svar: 752 / 127,17 = 5,913

11 * 3,47 * 5,913 = 225,7 æbler eller milliarder til de 11 piger, og de 89 drenge kan få resten, 526,3 æbler eller milliarder, også selvom de er mange flere, men samtidig skal de have 3,47 gange færre end pigerne. ”Det er feminisme-stygt”. Så vidt så godt. Men piger var i denne lille udregning at ligne ved ikke-vestlige, og drengene var at ligne ved danskerne og de vestlige, som nævnt.

Hvis du foretrækker at tro blindt på der er færre indvandrere end den andel der anføres her eller flere:

12-13 årige forstod umiddelbart denne gennemgang byggende

på sammensat forholdsregning i 1950’erne – så spørg din bedstefader:

det er gået tilbage…i øvrigt også for at få samfundseksperimentet lagt på skinner

Hvorfor kan det ske ?

2016: Historien bag dine børns Fremtid

20. december 2012

LOVPRISER OG INVITERER EKSTREMIST


http://www.rights.no/2012/12/lovpriser-og-inviterer-ekstremist/#disqus_thread

“Islamnet ved Høyskolen i Oslo inviterer til kurs neste helg. Kurslederen Haitham al-Haddad er en velkjent shariaekstremist som blant annet er beskyldt for å ha medvirket til radikalisering av trusebomberen Umar Farouk Abdulmuttalab. Foredrag ved al-Haddad har blitt stanset i Nederland og i Storbritannia, der han bor, men i Norge er han altså velkommen? Dertil på Høyskolen i Oslo og Akershus sine lokaler…”

18. december 2012

VI ACCEPTERER SIMPELTHEN LANDETS ØDELÆGGELSE PR. LANDSFORRÆDERI OG BETALER FOR DET BAG EN LIND STRØM AF LØGNE


Det er vores utålelige dumhed, at vi lader fjendens agenter og ikke-uniformerede soldater oprette propagandacentre og træningslejre i vores land. De skal smides ud, om det så skal være med en bajonet i ryggen.

Islamister er afstumpede, primitive galninge med lav intelligenskvotient og de ødelægger Europa, ligesom de har ødelagt deres egne lande, hvis vi ikke smider dem ud. De radikale og socialistiske politikere af mangfoldige afarter, der foregiver at have ondt af de islamistiske indvandrere, er i realiteten landsforrædere, som bedrager de danske vælgere. Den hellige forståelse for fjenden har intet med ytringsfrihed at gøre. Den er renlivet ødelæggelse af det danske samfund. Og tænk at vi betaler høje skatter for at forsørge vore egne fjender. Det er værre end da nazisterne oprettede clearingkontoen i Nationalbanken 1940-45 og lod os betale besættelsen, for dengang foregik det da under tvang.

Mogens
————————————
Hele Vesten er rent til grin med FN’s og andres internationale konventioner og bilaterale aftaler: Da vi end ikke kan tilbagesende kriminelle, udviste, afviste uden hjemlandets accept, så installeres de gu’hjælpemig på hotel uden nogen overvågning. Det viser at Røde Kors her i landet for de værste er et rent serviceorgang, der sikrer indkvartering og velfærd og udbetaling af danske skatteborgeres penge til de nyankomne. Det samme sker i Tyskland.

 

FÅ OPSAGT DE KONVENTIONER M.V., DE FLESTE HAR ET ÅRS OPSIGELSESVARSEL, UANSET HVAD ANDRE TÅBER RUNDT PÅ KLODEN MENER!

Nedbrydningen og afviklingen af det danske samfund er bevisligt planlagt (2006 og 1975), Norge og Sverige ligeså:

https://danmark.wordpress.com/2006/05/30/landsforaedderi-uden-mindste-tvivl/

https://danmark.wordpress.com/2006/06/07/afviklingen-er-planlagt/

https://danmark.wordpress.com/2011/07/09/landsforraederiet-soges-fjernet-som-begreb-ved-at-alle-skal-udove-det-pr-selvudslettelses-etik/

https://danmark.wordpress.com/2006/07/08/landsforraederi-ogsa-i-norge/

https://danmark.wordpress.com/2009/08/08/hvidbog-om-landsforr%c3%a6deriet/

17. december 2012

Europas sidste dage


Europas-letzte-Tage1

Schriftsteller Henryk Broder: “Wir erleben die lezten Tage Europas”

Amerikansk videnskabsmand og offentlig intellektuel med indgående kendskab til Europa sagde det samme med bog for treethalvt år siden: https://danmark.wordpress.com/2009/04/26/europas-sidste-dage-the-last-days-of-europe/

———————————

Da europæerne ikke sætter sig op mod magthaverne, men lader det køre, er der ikke noget at gøre.

I Tyskland har volden frit løb i de fleste tilfælde. Er det bedre i Danmark?


“Man kan i dag i Dukkehuset Tyskland voldtage og dræbe uden at ifalde straf, man skal bare finde ‘en dommer’, der nok af navn er det, men som med garanti ikke dømmer med rygdækning i befolkningen, og dem er der rigeligt af overalt i landet. Når landet engang er brudt sammen, så vil de forhåbentlig ved Nürnberg 2.0 selv sidde på anklagebænken og retfærdigggøre sig. Indtil da er ret og refærdighed i Dukkehuset Tyskland fortsat to fuldstændig forskellige ting.

Tyrkisk-arabiske indvandrere har fornylig slået Konrad Adenauers (Tysklands første forbundskanzler) oldebarn ned og bl.a. brækket dennes næse. Hvis Konrad Aderauer havde levet ville han have sørget for forbryderen blev udvist. Dagens politik er at tilbyde dem føjelige integrations-medarbejdere stammende fra godgørenhedsindustrien, og forbryderen spørger, hvordan du kan hjælpe dem økonomisk. Tiderne skifter meget, må man sige. Og det ufattelige passerer. Nå, og hvad så? Og bliver de taget og bragt for retten sker der dem intet…”

Læs resten af Udo Ulfkottes beretning om konkrete tyske forhold:

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/udo-ulfkotte/tollhaus-deutschland-fast-straflos-vergewaltigen-und-toeten-so-geht-s.html;jsessionid=1BCF4BFC1900BDF4DCB0F637C2D2C3E4

Supplement: http://www.bz-berlin.de/aktuell/berlin/manche-urteile-kann-ich-einfach-nicht-verstehen-article1598526.html

———————-

Hvad gør de i grunden, når de sidste hoteller i Danmark melder optaget for indtag af flere kriminelle afviste/udviste. Hvor finder man så nogle menneskeværdige indplaceringer til dem her til lands, vel at mærke.

————————

Tyskland lykkedes det udvise 1 asylansøger i 2012, i 2011 var det 7 og i 2010 var det 4.

http://www.donaukurier.de/lokales/neuburg/Neuburg-Nur-eine-Abschiebung;art1763,2683984

 

Older Posts »