Danmark

11. juli 2006

Connections to Muslims in Denmark


More Danish Terror Arrests

http://www.foxnews.com/story/0,2933,173911,00.html

 

Saturday, October 29, 2005

 

COPENHAGEN, Denmark —

Two more men suspected of belonging to a terrorist network planning a homicide attack in Europe were arrested in Denmark, police said Saturday.  

Danes Nab 4 in Terrorism Bust

http://www.foxnews.com/story/0,2933,173803,00.html

 

Friday, October 28, 2005

 

COPENHAGEN, Denmark —

Police arrested four Danish Muslims Thursday on suspicion of belonging to a terror network planning a suicide attack in Europe, officials said.

The suspects, all males between 16 and 20 years old, were ordered held in jail while police investigate the allegations, police spokesman Joern Bro said.

FOXNEWS.COM HOME > WORLD > NATIONAL

Sonia

Invandrare sprider tuberkulos


Invandrare sprider tuberkulos

29 tidigare okända sjukdomar har upptäckts sedan 1973 och ett tjugotal gamla sjukdomar har återvänt med ny styrka.

TBC var nästan utrotad, men efter 1988 har antalet fall stigit katastrofalt i Norden bland unga negrer. Nya multiresistenta varianter, som ingen medicin biter på skapas oupphörligt. De nya virustyperna angriper i synnerhet våra åldringar.
Svensk TV rapporterade 9. juni 2002 att ett större antal TBC-fall med ett multiresistent virus hade drabbat Stockholm, och gett upphov till ett dödsfall (se sidstnævnte link neden for). Det varnades för att det fanns risk för utbrott av en TBC-epidemi.

Supplement og dokumentation:

https://danmark.wordpress.com/2006/06/16/indvandrerne-bringer-livstruende-sygdomme-hertil/

https://danmark.wordpress.com/2006/06/16/g%c3%b8r-de-globale-landsbytosser-verden-syg-2/

http://www.lilliput-information.com/syga.html

http://www.lilliput-information.com/vir.html

http://www.lilliput-information.com/infsw.html

https://danmark.wordpress.com/2006/06/16/seksuelt-overfoerbare-infektioner/

https://danmark.wordpress.com/2006/06/16/om-droger-och-hjarnan/

https://danmark.wordpress.com/2006/07/04/sygehusene-og-den-medicinskepolitiske-ansvarlihed/

 

Sonia

Nr. 2 ved skandalernes holdeplads er kriminalitetsbeskrivelser i Danmark og i vestlige verden


– det er ikke blevet rettet endnu

Propaganda hensynet fortsat dominerende

Et eksempel på konsekvenserne af fejlindrettede informationssystemer. Kriminaliteten og befolkningssammensætningen har ikke kunnet sammenlignes hæderligt i Danmark siden 1992.

IoD meldte om derouten for årene 1993 og 1994 den 8. november 1995 til Folketingets Retsudvalg. Den startede fra 1993, det er næsten blevet meget værre siden, og derfor kan multikulturalismens forkæmpere nu tale usandt herom, som det passer ind i deres kram. Men hvor længe mere?  Politiet i de større byer forlanger fortsat kriminaliteten opgjort fordelt på immigranter og deres børn og danskere, i hvert fald blandt de unge, senest: Indvandrerkriminaliteten blandt unge vokser voldsomt (om København):

https://danmark.wordpress.com/2006/06/24/indvandrerkriminaliteten-blandt-unge-vokser-voldsomt/  

På det officielle befolkningsgrundlag førte Rigspolitichefens Undersøgelse for årene 1993 og 1994 blandt mange andre ting til følgende konklusion:  

 

Af butikstyverierne i Danmark udførtes de 4,5% af danske statsborgere, 11,4% udførtes af udenlandske statsborgere og 84,1% af disse tyverier udførtes af asyl-søgere. Bemærk, den sidste procent. Vel at mærke, af samtlige butikstyverier på landsplan og vel at mærke, hvis sigtelserne var foretaget. Denne kriminalitet var i konsekvens af det oplyste i undersøgelsen begået af 10,3% af asylsøgerne, som de betegnedes i undersøgelsen, eller af 2.312 personer. De resterende havde ikke været sigtet for kriminalitet. 84,1% af alle butikstyverier i Danmark udgjorde i øvrigt kun 65,2% af disse asylsøgeres straffelovsovertrædelser.

Et barn kan se det er rent vås.Til de andre, de verdsligt troende:

Det er en vild overdrivelse at hævde, at asylsøgere er 18-19 gange mere kriminelle end danske statsborgere ved butikstyveri. Det var dog konsekvensen af det officielt oplyste. Det stemmer simpelthen ikke. Sådan er det med løgne. Hvis der officielt skal være meget få asylsøgere i landet, og sigtelserne er foretaget mod asylsøgere, så må de nødvendigvis være meget kriminelle. Er der derimod mange flere asylsøgere, så fordeles den registrerede kriminalitet på disse mange flere, og så er de selvsagt ikke så kriminelle.
 
Denne analyse, hvoraf kun et enkelt afslørende element er fremhævet her, tilgik i sin helhed Folketinget. Der var ingen brugbare reaktioner derfra (svaret fyldte to A4-sider og var bemærkelsesværdigt informationstomt, underskrevet af Bjørn Elmquist). Nu forstår læseren måske bedre, hvorfor kriminalitetsbeskrivelserne ikke blev offentliggjort i tre år forud for 1993. Justitsministeren og Indenrigsministeren i Danmark, deres forgængere samt embedsmænd i Direktoratet for Udlændinge og i Indenrigsministeriet pådrager sig herved et alvorligt ansvar for den forvrængede beskrivelse af kriminaliteten i Danmark for årene 1993 og 1994. Det fortsætter i efteråret 1998.  

Det Kriminalpræventive Råds rapport, oktober 1998

Etniske Grupper – Kriminalitet og forebyggelse:

Rapporten blev udarbejdet efter retningslinierne for politisk korrekthed. Det betyder, at læseren ikke kan fæste lid til meget af rapportens indhold. Allerede i forordet vrimler det med usandheder og smarte fordrejninger af den virkelighed, vi som borgere og skatteydere faktisk har krav på at få en sandt billede af, når vi skal betale for det. Afsnit 3. linie læses: “I Danmark er det omkring 100 unge, der sætter overskrifterne om udlændingekriminaliteten”.  Når vi kikker i den sidste retvisende kriminalitetsbeskrivelse (en totaloptælling udført af IoD af samtlige kriminelle gerninger på grundlag af indberetninger fra politikredsene til Rigspolitichefen) for årene 1993 og 1994 byggende direkte på indberetningerne til Rigspolitichefen kan vi læse for 1993: 10 manddrab, 44 forsøg på manddrab, 966 tilfælde af vold, 76 voldtægter, 90 blufærdighedskrænkelser 40 forsætlige brandstiftelser, 176 røverier, 895 indbrud, 7981 tyverier, 1708 tilfælde af dokumentfalsk og bedrageri, 1847 overtrædelser af Lov om euforiserende stoffer, 748 overtrædelser af våbenloven, og vi kunne fortsætte gennem alle hovedkategorierne af kriminelle gerninger, vi kunne også angive tallene for 1994 i samme rækkefølge: 8, 49, 1013, 58, 70, 38, 176, 757, 6985, 926, 1549, 723. 

Disse mystiske 100 unge kan altså ikke nå at udføre al den kriminalitet inden for døgnets 24 timer i hverken 1993 eller i 1994. 

Det skal siges, at politiet i de større byer fortsat ikke bøjede sig for kravet om, at kriminaliteten fordelt på nationalitet ikke længere skulle offentliggøres. De sloges ellers bravt omkring 2002 og 2003: 

Dagspressen 2003:

– et eksempel “Kriminalitets-beskrivelse misbruges, men af hvem ?”

Berlingske Tidendes journalist bragte interessant artikel om indvandrervold 5. juli 2003
http://www.berlingske.dk/indland/artikel:aid%3D337712/
Sort ungdom var titlen, Af Olav Hergel

9. juli 2003 bragtes følgende læserbrev i Berlingske Tidende “Unge indvandrere skaber frygt” af Steen Raaschou:

En tak til Olaf Hergel for hans to foruroligende artikler d. 5.7 om unge indvandreres kriminalitet. 

Det uhyggelige konfliktpotentiale der ligger gemt her, det latente had som sås i fuldt flor på Charlottenlund Fort, giver virkelig bange anelser for fremtiden.“Af frygt for at de kan misbruges, er det ikke tilladt politiet at offentliggøre præcise tal på overkriminaliteten” – skriver Hergel, men også DR-nyheder samme dag.  Stop en halv, det er vist noget nyt i Danmark at statistik skønnes “for farlig” i ukyndige hænder. Det minder betænkeligt om den sminkeproces der foregår i Brottsförebyggande Rådet i Sverige. Hvem har skønnet at vi ikke kan tåle disse tal ? Politidirektøren ? Justitsministeren ?  Kunne man bede Olaf Hergel forske lidt nærmere i det til næste artikel.

Information om Danmarks kommentar:

Ja, hvem mon misbruger saglige korrekte oplysninger om kriminaliteten, og kan man overhovedet det? Formanden for Det Kriminalpræventive Råd (svarende til det Brottsförebyggande Rådet i Sverige som Steen Raaschou henviser til) professor Eva Smidt har gjort det i nogle år.

Eva Smidt lod en studentermedarbejder bearbejde råmaterialet fra Rigspolitichefen, som vi må gå ud fra ikke foretager TVIVLSOMME, endsige ukyndige eller racistisk motiverede registreringer af de enkelte gerningsmænd eller deres kriminelle gerninger inden for de forskellige gerningskategorier.Eva Smidt var én af flere, der ofte kom på TV og præsenterer beskrivelser af kriminaliteten.

De fleste af medie-eksperterne var netop for ret nylig blevet udstyret med professor-embede efter de mange tilsynekomster på skærmen.Vi hævdede bl.a., at en etnisk opdelt kriminalitetsbeskrivelse må bygge på de etniske gruppers indbyrdes størrelsesforhold, som noget ganske centralt og helt grundlæggende. Eksempel: “Om der er begået 33 voldtægter på Fyn, så er det ikke uvæsentligt at få oplyst, om de er blevet begået af én person, om de alle er begået af danskere eller de 31 er begået af indvandrere”.

Er det sidste tilfældet er det ikke ganske uvedkommende at sammenligne fordelingen af voldtægter med de tilsvarende befolkningsgruppers indbyrdes størrelsesforhold; det er vist indlysende for et barn på omkring 12 år.

Eva Smidt derimod beordrede grupperne sammenblandet, idet hun opererede med f.eks. en gruppes kriminalitet i forhold til helheden – altså os alle.Her mente vi sikkert at kunne fastslå, at så ville kriminaliteten på papiret falde, desto flere der kom hertil, også selvom kriminaliteten i virkeligheden udførtes af de enkelte som hidtil og suppleret af stadig flere og flere nytilkomne. Ja, kriminaliteten kunne endog stige blandt de tilkomne, vel at mærke, uden at den fejlagtige metode ville vise faldende kriminalitet. Vi har derfor måttet rette disse officielle fortegninger af virkeligheden. Se bl.a. : http://www.lilliput-information.com/economics/krim/krim.html

Der var besynderligt nok også nogle svenskere, der havde svært ved at forstå beskrivelserne, når de så på svenske forhold og det offentligt berettede om kriminaliteten.Vi gjorde os umage med at rette det officielle befolkningsgrundlag. Havde vi ikke gjort det, kunne vi inden for visse grupper konstatere overkriminalitet med en faktor 15-18 (som nævnt), og det mente vi nok ville have en tendens “af den her slags læseren ved nok”. Og der skulle vi jo ikke hen.

Vi skulle kende virkeligheden og derfor væk netop fra løgnen.Vi var bare så uheldige, at de ledende havde flere modsat rettede hensyn at tage: Var der få fremmede, var de meget kriminelle, var der flere fremmede var de knap så kriminelle. Nu havde de jo tudet os ørerne fulde med, hvor få der var her. Ergo, var de alt, alt for kriminelle…hvis de kriminelle gerninger var udført af de respektive grupper. Og det hævdede Rigspolitichefen. Det var svært for løgnen. 

I 2003 offentliggjorde IoD internationale kriminalitetssammenligninger på:

https://danmark.wordpress.com/2006/07/01/sidste-internationale-kriminalitetssammenligning-formentlig/  

Det koksede altså for de ledende, ja, så meget, at de måtte opgive at beskrive kriminaliteten blandt de fremmede i Danmark i henved 4 år i begyndelsen af 1990-erne.Vi har gennemgået i detaljer med henvisninger til vore analyse-filer på: Kriminaliteten i Danmark   

Det oven for anførte er i sandhed misbruget, der skal henvises til, ellers er det svært at forestille sig, hvorledes Rigspolitiets kolde registreringer kan misbruges.  

Det startede en hel del før 2003. Allerede i 1995 måtte vi (nævnt) påtale de resultater, der kom frem, når vi sammenholdt det officielle befolkningsgrundlag og opgørelsen af antallet af kriminelle handlinger – de sidste var jo indberettet til Rigspolitichefen, så her måtte vi gå ud fra der herskede en vis orden. Når vi gik til beskrivelserne af befolkningens udseende, måtte vi til de officielle befolkningsregnskaber. For at kunne danne os et billede af kriminalitetens fordeling på ikke-vestlige immigranter og deres efterkommere og vesterlændinge skulle de to sæt af opgørelser selvsagt sammenholdes. Denne metode, der sætter os i stand til at omfangsvurdere kriminaliteten afvistes af det Kriminalitetspræventive Råd formand Eva Smidt. Vi mente fortsat at 14 voldtægter begået i Vestergade Svendborg i juni måned ikke kunne omfangssammenlignes med 14 voldtægter begået i det samlede USA i løbet af et helt år.  

Vi var så heldige at www.interpool.com brugte samme metode indtil 2003 som vi.Var det blevet bedre i 2005 hos det officielle Danmark og hvordan med Interpol.Det viste sig vores saglige kritik var blevet pure ignoreret af det offentlige. 10. august 2005 offentliggjorde Justitsministeriet en landsdækkende kriminalitetsopgørelse:Det blev til ”Sandheden og kriminaliteten – det skal rettes” fra Danmark.wordpress:

https://danmark.wordpress.com/2006/06/24/sandheden-om-kriminaliteten-det-skal-rettes/

Vi må desværre melde, at Interpool ligeledes (efter 2003) er holdt op med at udføre sammenlignende opgørelser af de kriminelle gerninger. I stedet er det blevet kutyme lige som her, at man mest beretter om en bestemt kriminelle gernings-kategori og sjældent på en videnskabelig forsvarlig måde.

Sonia