Danmark

30. september 2008

Ramadanen er slut – it is a question of belief, or are you an extremist?

Filed under: Immigrants, Immigration, Terror — Tags: , , , — Jørn @ 22:25

I anledning af Ramadanens afslutning:

Det er et spørgsmål om tro og ikke andet. De der modsætter sig dette er infame ekstremister.

 

Sonia

29. september 2008

Information om Danmark overvejer for tredje gang, om det er umagen værd at fortsætte – danskerne vil snakke om sig selv mens de taber
Protestbevægelse får nu ret i sine centrale afsløringer om befolkningsstatistikken og fremmeudgifterne – uden at det indrømmes i andet end småbidder langt væk fra TV-skærmen :  

Først var det en lektor i demografi, så Velfærdskommissionens rapport marts 2005, så Rockwool Fonden den 25. november 2006 og også en tidligere embedsmand, der er kommet i Folketinget, som skilter med de kendgerninger den 2. oktober 2006, som IoD bragte ud til offentligheden for 15 år tidligere. 

Desværre er det stort set hver gang sådan, at når indholdet på et link kan bruges til politisk ukorrekte formål med en vis virkning, fjernes de: Nu skal læseren til: http://www.fm.dk/db/filarkiv/18669/Rapport_globalisering.pdf og sammenholde de 2,6 mill. side 26 med underskuddet for en gennemsnitsdansker på 750.000 kr. over livsforløbet i forhold til velfærdssystemet. Det sidste beløb aflæses i maj-rapporten 2004 fra Velfærdskommissionen.

Information om Danmark så det som sin pligt uanset prisen fra starten at vise mere ærligt, hvorledes tingene hænger sammen, og hvorfra magten reelt udøves i håb om, at de, der var holdt op med at stole på politikerne, der i øvrigt ikke har ret meget magt, så ville tage bladet fra munden. Vi var selvfølgelig stærkt inspireret af de utallige bedrag knyttende sig til masseindvandringen og bedragene om EU.

Derfor skrev IoD på visitkortet: 

“IoD indsamler og viderebringer den politisk ukorrekte information. Mental-robotterne vil ikke kende den, fordi sandheden truer det cyberspace eller glansbillede, som autoriteterne fodrer dem med dagligt.” 

IoD rettede især energien mod mulige pionerer for sandheden, fordi de rå statements var og skulle være politikernes. Det viste sig imidlertid, at danskerne i almindelighed var ligeglade med deres lands skæbne, eller de gad/gider i hvert fald ikke bruge energi på at tilegne sig reel information, så de kunne/kan svare sikkert igen på løgnene. Selvom dette netop var det eneste, der skulle til for, at løgnene ikke kan viderebringes.  

Det blev i stedet dansk nykultur at undvige enhver selvstændig vurdering af og stillingtagen til snart sagt alt (marionetter er vi blevet). Der var en hel del, der gerne ville underholdes eller bekræftes. Disse typer havde vi rendende privat til kaffe og småkager i slutningen af 1980-erne. I dem var ikke noget arbejde, der kunne bringe sagerne videre. IoD valgte allerede fra midten af 1990erne ikke at bruge energi på de passive. 

IoD ville have vore landsmænd til at holde op med at tie og gemme sig, og ville have dem op af lænestolene, hvor de alt for længe havde/har siddet for mageligt. Helt centralt tog IoD fra midten af 1990-erne flere problemstillinger op, end de indtil da eksisterende organisationer “i branchen” havde gjort.

At de overbeviste kulturradikalister og internationalister, som eliten og dens håndgangne består af, eventuelt skulle komme på bedre tanker, kan du lade helt ude af betragtning. Der skal voldsomt negative personlige erfaringer af multikulturel karakter til, og selv i sådanne tilfælde, er det vores erfaring, at ideologien, der grundlaget for hele deres tilværelse, ikke forkastes. I alle tilfælde ville tidsfaktoren være så altdominerende, at det meste ville være spildt i alle tilfælde. Hele deres liv bygger på en løgn og omfatter alt. 

Det var blevet tydeligt for mange, også uden for de mere eller mindre hemmelige selskaber, at det ikke kun var bedrageri og løgne om indvandringen, om arbejdsløsheden og løgne om EU fra danske politikere, medierne, fagbevægelsen, arbejdsgiverforeningerne, skoler, institutioner  og f. eks. indvandrerindustrien. Næsten alle de centrale afsløringer om indvandringen kom fra nogle ganske få i “branchen”- cirka 5000 støttede med midler og arbejde.  

De blev officielt beskyldt for og kaldt stort set alt nedsættende, udelukkende for at lukke munden på dem, når de fortalte  sandheden, der i hvert fald er det modsatte af løgn. De blev overfaldet på gaden, og når de gik til møder, modtog mordtrusler pr. telefon og fik også jævnligt trusselsbreve med posten. De få, der havde meldt sig uden videre, var frygtløse og velorienterede individer, der ikke lod sig skræmme til at indstille kampen. Præcis som under sidste krig. 

Smædekampagnerne i gammelmarxistisk stil kørte for fuld gas. IoD tilstræbte at holde sig væk fra den gængse politik, når det ikke netop drejede sig om disse for os eksistens-spørgsmål, i hvert fald for vore børn og deres efterkommere.

Hvordan begyndte det? 

Lidt om baggrunden:

Vi fortalte sandheden – det modsatte af løgn, som propaganda-medierne bringer – om bl.a. indvandringen fra Bosnien-Herzegovina 1991-1993 efter det internationale samfunds skæbnesvangre indblanding i konflikten. Vi fortsatte i 1999 med at fortælle sandheden om det, der foregik og foregår i Kosovo.  

IOD startede som en protestbevægelse i begyndelsen af 1990-erne. Vi uddelte 110.000 løbesedler til alle brevsprækker i de mere end 100 områder, hvor der blev taget en flygtningeby i brug til midlertidig indhusning af de nye indvandrere, hvoraf 9 udaf 10 i dag er flyttet i dansk lejlighed eller tvangsauktionet bolig pr. diskriminerende særlov. Fra begyndelsen af 1990-erne var vi også begyndt at efterforske svaret på spørgsmålet: Hvorfor blev Danmark og Europa gjort til indvandreområder, når enhver ærlig efterhånden kunne se, at konsekvensen måtte blive nationernes opløsning efter en krig, der blev mere og mere uundgåelig?

Samtidig lagde vi mærke til at flere andre vigtige emner ikke blev behandlet troværdigt. Arbejdsløsheden, kriminaliteten, statsgælden, de europæiske integrationsbestræbelser. Der var intet reelt indhold i ret mange af nyhederne på skærmen og for såvidt ej heller i dagbladene. Det var mest form, stemning og bekræftelses-interviev – på bekostning af kendsgerninger og indhold. 

Der var sket noget andet også: Noget med skolebørnene og de unge. Kundskabstilegnelsen var tilsyneladende blevet skubbet i baggrunden. Historien (f.eks.) havde man intet kendskab til. Af gode grunde, der blev ikke længere undervist i faget historie. Der var alle mulige andre problemer i samme forbindelse. 

Men det var ikke det eneste…. Hvilke kendetegn har den demokratiske styreform fået, den styreform som vi stort set alle i princippet priser højt. Velstanden blev udskiftet med tildelt velfærd. De formelle magthavere og de materielle ressourcer skabt af flittige og dygtige europæere blev én front i konflikten, der opstod.

En uddannelseseksplosion i Nordeuropa førte op imod halvdelen af en ungdomsårgang i 1990-erne paradoksalt nok til en studieforberedende uddannelse med endestation i den bureaukratiske sektor, en anden front. Kampen om kundskaberne eller kampen mod kundskaberne…? 

En del af disse unge syntes at tro de kom op i universet – op til sandheden eller hvad overtroen ellers byder på – ved at gå på universitetet. Der skabtes de gangbare ideologier, som havde de reelle magthavernes bevågenhed og samtidig gav kandidaterne de eftertragtede kvalifikationer, først og fremmest. Alt var nyt og smart, alt var brugbart for de, der følte vejen var banet for dem på vej op, hvis det vel at mærke passede ind i den lagte ideologibaserede plan.  

Sandheden er (det,) hvad du tror på(?) 

The truth is that what you believe in

For eksempel nationaløkonomitermerne blev efter Den anden Verdenskrig ikke forstået af ret mange mennesker. Ordene var sort snak, dyre begreber, som kun nogle få forstod efter lang tids studium. Det gav den ønskede rollefordeling. Det var der en helt oplagt, ganske selvindlysende årsag til. Der skete noget med individerne, bl.a. via opdragelsen og den usande TV- og mediekultur, og socialismen markedsførtes på ny i 1960-erne og 1970-erne, da børnene født under eller lige efter krigen var vokset til. 

Nu fik Europa det skidt efter Europa-opbygningen og Den anden Verdenskrig og opgangen i 1950-erne og 1960-erne. Der er en verden uden for Europa, der kastede det formelle koloniherredømme af sig og stillede krav om en tilværelse. Aktiviteten var nu truet i et Europa – langt mere end det berettedes i medierne – et Europa, hvor alt havde været muligt. Dynamikken forsvandt tilsyneladende med ansvaret, og statsgælden voksede påny som i 1920-erne og 1930-erne. Der kunne tales om statsgælden igen som et problem, men ikke seriøst i det brede forum og slet ikke blandt tidens dagsordensættere af den politiske korrekthed.

Sandheden er måske det, man kan få folk til at tro. 

Der var lagt planer for et helt nyt Europa, et integreret Europa, en forbundsstat eller et statsforbund. Her kunne ansvarforflygtigelsen måske fortsætte. Vi valgte at redegøre for den del af historien, der angår de forældede økonomibetragtningers tilblivelse – fordi ét af de stærkeste instrumenter i udviklingen ligger her – og den menneskelige ulykke, der skal findes i, at alt for mange individer synes at gå til grunde umiddelbart fra starten af deres skoletid. 

Børnene og de unge er helt uden skyld, det skal understreges. 

Der førtes en anden krig end den fysiske under Den anden Verdenskrig, en finansiel krig. Et grundigt gennemprøvet tysk eksperimental-psykologisk projekt fra 1800-tallet erobrede opdragelses- og undervisningssystemet i U.S.A. før 2. Verdenskrig. Efter 2. Verdenskrig gjaldt det Europa. Der var lagt en plan for Europa, en for verden, længe forinden du blev født. Den Nye Verdens Orden eller Abernes Planet kan slutmålet kaldes alt efter smag. 

Information om Danmark er således en kreds af danskere, der gør eller har gjort en indsats for at afsløre væsentlige løgne om forholdene i Danmark og Europa. Fra officielt hold lyves dag ud og dag ind. Billedet, der tegnes af virkeligheden derfra, og som demokratisk indstillede borgere skal tage bestik af, bliver mere og mere falsk. 

bella

Sonia

28. september 2008

Politicians Warn of Increased Terror Threat in Germany


27. September 2008, from: http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,3675511,00.html


“Politicians in Germany warned Saturday of the dangers posed by Islamists, following the arrest of two terrorist suspects and a police search for two others.
The arrests took place in Cologne on Friday when a Somali and a German of Somali descent were escorted off a plane bound for the Dutch city Amsterdam.

German prosecutors on Saturday were granted arrest warrants for the two men by a local court. Chief prosecutor Fred Apostel said evidence provided by police showed the pair “were planning to carry out an attack in the near future.”…”

Sonia

27. september 2008

Muslimsk bande brandbomber udgiveren af Allah novelle, Martin Rynja


Fra http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/article4837994.ece
“SCOTLAND YARD’S contraterrorist enhed afdækkede i går en formodet bande af islamiske ekstremister, der ville myrde udgiveren af en kommende novelle, der skildrer seksuelle møder mellem profeten Muhammad og hans barnebrud.
Tidligt i går arresterede en gruppe undercover-officerer tre mænd efter en petroleumbombe var blevet skubbet gennem en dør i det nordlige London til udgiverens hjem…”

Hvad vil de med Europas selvmord?


Den virkelig internationale, bevidste 68ers foretrukne periode er tiden i slutningen 1100årene og begyndelsen af 1200årene, hvortil han knytter nogle fantasier om dejligt skabende brydninger mellem øst og vest, mellem kristne, muhamedanere og jøder (med slaver som udførende kraft i alle lejre). Det Byzantinske Rigets undergang åbner op for brobygningen mellem øst og vest, hvilket han straks ligestiller med Sovjet-sammenbruddet – hovedingredienser i tankegangen om overhovedet nogen er geografi og kirkemagt omgjort til en slags simpel geopolitik. Han går så vidt som til i dag at lovprise muhamedanerne (dengang pr. dhimmitude) i en fornyer- og formidlerrolle (især af det klassiske Grækenlands kultur). I virkeligheden skal man opfatte 68eren som nostalgisk, tom og mytesøgende entitet, der har fået lov at eksperimentere sig væk fra sin 1000 årige tradition, fordi han ramte toppens ønsker, der er omdannelsen af os alle til nulliteter.

Nu skal man ikke glemme, hvem der inspirerede 68eren i hans tomhed fra ungdommen…

 

Et eksempel fra 23. oktober 2008:

Fra http://www.information.dk/169375:

 

“Vi skylder middelalderen meget

Middelalderen har ikke fortjent betegnelsen ‘mørk’. Det moderne Europa har meget mere til fælles med Middelalderen end med det antikke samfund, vi så stolt fremhæver som civilisationens vugge, siger historiker Steffen Heiberg, der med sin nye bog ønsker at rehabilitere Middelalderen i populær forstand…”

“En Ny Begyndelse; Europas kulturhistorie i Middelalderen og han forklarer, at Middelalderens dårlige ry skyldes i høj grad to ting:..”

 

Dygtig officiel spåmand og inspirator:

I 1984-udgivelsen: Trilateral Commission Task Force Report, nr. 28: “Democracy must work”(= “Demokratiet skal kunne fungere”) skrives side 72 i konklusionsafsnittet:

“I bekneb for et godgørende/velvilligt verdensdiktatur med tilbøjelighed til reformer, er vi nødt til at arbejde inden for grænserne af et ineffektivt, internationalt system under opvækst, med alle dets lidelser, kriser og irrationalitet, som netop ungdommeligheden dikterer”.

Samtidig kan man på side 84 læse den præcise (i kort form) opskrift på den økonomiske/arbejds-markedspolitiske krisepolitik, som den fra midten af 1980-erne føres overalt i Europa uanset regeringernes skiftende farve. Det var også herfra skiftende danske, udenrigsministre og økonomiministre i 1980-erne og 1990-erne fik og får de “vises sten” ved hyppige konsultationer i bl.a. OECD. Det kan nævnes at tidligere kommissionsformand i EF/EU nu Bilderberger Jacques Delors hilser den danske orlovskamuflage velkommen i EU. Dette fremgår af EUROPA nr. 9 1996 fra EUKommisssionen.

Lidt nyttig historie fra dygtig spåmand:

Zbigniew Brzezinski lagde i bogen fra 1970, “Between Two Ages” (= “Mellem To Tidsaldre”), stor vægt på sit og Robert Baileys syn på den europæiske tidsånds skiften. “Vi skal (min kursiv) fra i dag (1970) gennemleve en tidsfase med følgende kendetegn: 1. Perioden uden fremskridt. 2. Den sociale udvikling kører i ring. 3. Vestens civilisation er inde i en periode uden integration (uden samling), og civilisationen aftager. 4. Mennesket er irrationelt eller ikke-rationelt. 5. Samfundet er sammensat af masser, som er ikke-rationelle, og da de er let påvirkelige, vil menneskeheden reduceres til middelmådigheder. 6. Videnskabelig sandhed og viden kan være skadelig for samfundet. 7. Myter og overtro kan være velgørende. 8. Et samfund er altid sammensat af interesser i konflikt. 9. Samfundet styres af eliten. 10. Demokrati og humanitære, sociale værdier er desværre misforståelser, der resulterer i de uuddannede massers regimente. Og han anfører tillige, at menneskeheden skal gennemleve følgende faser i det lange historiske perspektiv: Fasen med (en eller anden) religiøs afklaring, den socialistiske fase, så nationalstaternes tidsalder og endelig “Én-Verdens-Samfundet “, som kronen og afslutningen på værket.

Sonia

Supplement: Det Store Skakspil

25. september 2008

Sverige for 9 aar siden, Danmark i dag – kriminalitetens fordeling er blevet politisk ukorrekt at oplyse om


Fra Morgenavisen Jyllands-Posten 28. juni 2002

Af Thomas Heine

Uddrag:

“…I Malmö var i 1999 69 pct. af de mistænkte for ungdomsrøverier født i udlandet, 21 pct. var født i Sverige af mindst én udenlandsk forælder og kun 10 pct. født i Sverige af to svenske forældre. I Stockholm var 41 pct. af de mistænkte født i udlandet, 44 pct. født i Sverige af mindst en udenlandsk forælder og 15 pct. født i Sverige af to svenske forældre. Ofrene for ungdomsrøverier var derimod overvejende svenskere, i Malmö 71 pct. og i Stockholm 74 pct. En anden undersøgelse fra 2000 handlede om gruppevoldtægter og viste, at 44 pct. af de mistænkte gerningsmænd i 1990’erne var svenskere, 32 pct. indvandrere, 14 pct. andengenerationsindvandrere og 10 pct. ikke folkeregistreret i Sverige…”

———————————————

[malingen med fed er min]

Det er måske et værdifuldt historisk bidrag, for det er formentlig det sidste om emnet.

Nu vil vi givet se en langt større andel blandt de kriminelle, der er født i Sverige, fordi trediegenerationen netop vokser til i disse år.

Hvis vi antager fremmedandelen i gennemsnit var f.eks. 14-15 pct. i 1990erne i Sverige, var overkriminaliteten blandt indvandrere, 2.g-er og ikke folkeregistrede ved gruppevoldtægteri 1990erne (32+14+10)/44:15/85  = 7,2 gange større hyppighed (i en gruppe af fremmede) end i en gruppe af svenskere.

Vil du have forholdstalsberegningen repiteret

Sådanne oplysninger er det slut med i Sverige; fordelingen må simpelthen ikke offentliggøres længere.

I Danmark sker offentliggørelserne fortsat i København; men f.eks. i den næststørste by Århus er fordelingen af kriminaliteten ikke længere god tone, politisk ukorrekt.

Her i sommeren 2008 fik vi oplysningen, at voldtægternes samlede antal simpelthen er eksploderet de sidste 10 år i Sverige, dvs. fra 1996-2006: Vil du vide hvor meget stigningen har været?

At rån-kriminaliteten i Sverige er rettet mod svenskerne har vi fået bekræftet tidligere:

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=531981

Peter Mygins forslag

Efter Holland er Sverige antagelig det mest besatte land af immigranter:

1.080.000 udenlandsk fødte, fremmede immigranter primo 2005. De havde 800.000-900.000 børn og børnebørn, der var 60.000-100.000 illegale immigranter og 40.000 asylansøgere. Dette svarede til en andel af ikke-vestlige på mindst 22,2 pct. Dette følger af Weekly Standard, the February 28, 2005 issue: Immigration and the welfare state. By Christopher Caldwell: http://www.weeklystandard.com/Content/Public/Articles/000/000/005/271dgkju.asp

Men husk, det er altså ikke god tone længere at spørge til fordelingen. I dag har Sverige en immigrantandel på 23-25 pct. Hvor meget stigningen i denne andel fra f.eks. 14-15 pct. til 23-25 pct. har øvet indflydelse på voldtægternes samlede antal, kan vi selvsagt ikke vide. Det er muligt at immigrantandelens vækst skal tilskrives en del af stigningen på 257 pct. på 10 år. Så kan man også sige, at politikerne, der fortsat lader indvandringen foregå, skal tilskrives en del af ansvaret for disse forbrydelsers vækst i antal.

Ca. 40 pct. af alle dømte i voldtægtssager var indvandrere eller efterkommere af indvandrere i Danmark i 2004. Overkriminaliteten ved den kriminelle handling i Danmark var: 40/60:14/86 = 4,1 gange, forudsat immigrantantallet i befolkningen som helhed har været igennem IoD-korrektionen, ellers ville overkriminaliteten være 40/60:5,8/94,2 =10,8 gange, hvor 5,8 er den officielle andel af ikke-vestlige i Danmark pr. 1. januar 2004: 313.076/5.397.640 1)

Stigningsprocenten i Sverige over 10 år svarer antagelig meget godt til forskellen mellem Sverige og Danmark i 2006-2007:

TV2 nyheder 06.09.01: Første gang politiet har opgjort etnisk statistik om voldtægt viser, at 68% af sigtede eller mistænkte voldtægtsmænd i København er indvandrere. [Det skal supplerende oplyses, at andelen af domfældede blandt sigtede danskere er mindre end andelen af domfældede blandt sigtede fremmede – det har Rigspolitiets årsopgørelser vist gang på gang.]

Volden i Danmark steg generelt fra 3.716 til 4.600 (23,8 pct.) fra 1. kvartal 2006 til 1. kvartal 2007 jvf:  https://danmark.wordpress.com/2008/03/31/vold-og-trusler-mod-laerere-og-reformpaedagogikken-ligger-i-ruiner/

Heraf vold mod offentlig myndighed i Danmark, som DR på http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/kriminalitet/2007/05/14/103547.htm hævder steg særlig voldsomt: Fra 705 tilfælde til 873 (23,8 pct., altså samme stigningsprocent – endda en anelse mindre – som for voldskriminaliteten i almindelighed).

Volden i skolerne steg mere

Vi kan sige at Sverige er 8-10 år forud for Danmark.

Så skal vi måske forvente, at voldtægternes antal netop er ved at øges med 257 pct. i Danmark. Det faktum at overkriminaliteten udgør 4 for fremmede immigranter ved voldtægt giver et vink i retning af, at så skal væksten tilskrives de fremmede i et eller andet forhold, f.eks. 1:4; så bliver deres andel af udviklingen med måske 257 pct. flere voldtægter 4/5(=80 pct.) og danskernes 1/5(=20 pct.). Her forudsætter vi så, at de enkeltes tilbøjelig til at begå voldtægter ikke øges med de fremmedes antal i landet.

Om det holder, kan vi heller ikke sige, sådan som landet ligger.

——————————————

Den 15. januar 2005 kunne vi læse i Morgenavisen Jyllands-Posten:

“Socialarbejdere advarer om risiko for voldsom vækst i kriminalitet begået af unge med anden etnisk baggrund, når denne befolkningsgruppe i løbet af de næste fem år vokser med 20 pct.”

20 pct. på 5 år svarer til en vækst i den potentielt kriminelle ungdomsgruppe på 3,71 pct. pr. år. Når vi ser på de officielle antalsangivelser fra 2005 til 2008,  læser vi ikke noget, der stemmer med dette eller blot tilnærmer sig en stigning fra 2005 til 2010 på 20 pct. i den pågældende befolkningsgruppe.

Hvem mon taler usandt?

Gæt en gang, og se en ganske enkel afsløring: Vil du vide noget? – ikke vide mere, for så er det i JP, i følge reklamerne for samme.

Tilstrømningen af ikke-vestlige er steget med 9,6% flere ind i 2005, 14,1% flere ind i 2006 og 19,3% flere ind i 2007 sammenlignet med indstrømningen året umiddelbart før.

Vi kan ikke vide, hvordan vi skal forholde os, for vi kan ikke få oplyst, hvorledes tilstrømningen skal se ud, og vi kan, som landet ligger, heller ikke analysere os frem til, om vi skal udsættes for stadig mere vold, stadig flere voldtægter og flere mord – f.eks. 257 pct. stigning i antallet af voldtægter de næste 10 år(?)

Hvofor skulle mønstret være anderledes her end i Sverige, når alt andet er en kopi med ca. 10 års forsinkelse. Norge er så igen 8-10 år efter Danmark i indvandringssammenhæng.

Stambefolkningerne er ikke blevet spurgt, hverken i Sverige, Norge eller Danmark, om de ønsker en udvikling, der retteligt skal betegnes en afvikling, fordi den kun stemmer med en syg ideologi. Vi må klart gå ud fra, at de ansvarlige foretrækker immigranterne for stambefolkningerne.


Få denne information ud til dine kontakter

Sonia

PS: 1) Bemærk, jo færre der er i befolkningsgruppen desto større blive overkriminaliteten blandt de berøte af kriminaliteten. Da man officielt har medregnet et for lavt antal fremmede, bliver overkriminaliteten selvsagt urealistisk høj.
I 2003 forsøgte man at få stoppet offentliggørelsen af kriminalstatistikken – især kræfter i de konservative var meget opsatte herpå. En journalist på Berlingske Tidende forsøgte også at slå et slag for sagen med endda meget ufine, men let gennemskuelig metoder: http://www.lilliput-information.com/ukyn.html

Indvandringens statistik i kortfattet, kritisk lys

Skolernes indoktrineringkontrol Contentkeeper overgaar sig selv


Denne her er den sødeste vi har fået fra Contentkeeper, indoktrineringskontrollen af vore skolebørn:

Advarsel mod at læse om planerne for indvandringen til Spanien i 2006: 500.000-600.000 flere immigranter pr. år

 

Og til tragikomikken:

De spanske myndigheder oplyser selv, at det i 2007 blev det til 920.000

Sonia

Frem til aar 2020


Frem til år 2020-strategiske rids

ANBEFAL: År 2020, et rids af ud- eller afviklingen

Fremskrivning af antallet af ikke-vestlige i Danmark i 2020

“For at tegne et nogenlunde virkelighedsnært billede af fremtiden i Danmark og Europa, skal der gøres nogle forudsætninger, om bl.a. nogle kendetegnende mønstre, der enten er uforandrede, eller som kan forventes at udvikle sig efter nogenlunde erfaringsmæssigt kendte veje. Og de forventede reaktioner på denne udvikling skal også forsøges medtaget.

Der kan her vælges mellem utallige forhold, der kan gøre det ud for byggeklodserne i den model af mønstre, som dette notat skal omhandle. Selvfølgelig bliver der tale om en skitse, men til gengæld er de valgte mønstre eller byggeklodser ganske godt beskrevet hidtil. Om andre mønstre er mere fuldgyldige, eller andre mønstre havde været nemmere at fremskrive efter skal jeg lade læseren om at bedømme og eventuelt bidrage med:

1. Masseindvandrings-projektet fra fortrinsvis muslimsk dominerede områder med overskudsbefolkning
2. Europa-statens opbygning med grundlov, obligatorisk fælles mønt og hær til erstatning for nationernes
3. Angrebet på landets økonomiske, finansielle suverænitet via gældsætningens keynesianske overbudspolitik
4. Angrebet på mental-tilstanden hos individerne i et stærkt og aktivt folk, tilpasning til strukturforandringerne..”

Sonia

Fremtidsscenarie fra 2007 giver rids af afviklingen mod aar 2020


Uddrag fra: http://www.lilliput-information.com/frem202.html#mass

“…Om der opstår voldsom ustabilitet i landet en hel del år forud for 2020 var svært at sige noget om i 2004; men det er beskæmmende lettere, selv for efterretningstjeneste, der netop i november 2007 har måttet ændre sin vurdering af trusselniveauet. Det afhænger ikke alene af, om mindst 75.000 danskere – ikke 5.000 – giver deres protester udpræget tydeligt til kende. Vi skal regne med at modstands-opsamlings-projektet omkring et kritisk folketingsparti i perioden 1997 – 2013 ikke giver nogen mærkbar effekt – det er erfaringen i perioden 2001-2007, hvor partiet havde flertal sammen med regeringen. At der vil blive svaret voldeligt igen på tydelige danske protester er helt sikkert. Kriminaliteten blandt unge fremmede i København i 2004 taler sit eget sprog. Indvandrer-medløbende reaktioner mod indvandringsmodstandernes forsamlings- og ytringsfrihed var allerede dominerende og nærmest beskyttet af de danske myndigheder og medier helt fra starten af den spæde protest i 1987…”

Fremskrivning af antallet af ikke-vestlige i Danmark i 2020

Sonia

24. september 2008

You next!

Filed under: Immigrants, Immigration, Justice, Terror — Tags: , , , , — Jørn @ 09:14

Kan ingen se at FN og det gode interselskab vil have os til at lokke dem til Danmark med en pose pinocciokugler? 

Absalon?

Sonia

Older Posts »