Danmark

28. august 2013

MELLEMØSTEN BRUGES DER ALT FOR MANGE ORD PÅ – DET ER IKKE SÅ KOMPLICERET I DE STORE LINIER


I Mellemøsten og Nordafrika synes der er foruden såkaldt demokrati at være to mulige styreformer: Militærdiktatur eller den Islamiske stat, d.v.s. et præstestyre. Med protesterne og demonstrationerne i Egypten mod dets militærdiktatur opfandtes af ‘Vestens altvidere’ det rørstrømske og smykkende navnetillæg, medens vestlige jøder, kristne og reportere blev overfaldet og én næsten revet fra hinanden og voldtaget på Tharir Pladsen, ‘det egyptiske forår’ i 2010 . Nu kommer tilbagefaldet. Irak skulle også være blevet ført ind på demokratiets vej med en amerikansk ledetråd efter krigen. Begge steder ser det mere end rigtig skidt ud. Demokrati er alene en vestlig opfindelse, der er udsprunget af den europæiske civilisation, men som har udviklet sig helt ud i det groteske til noget ganske andet.

Alt tyder på at militærdiktatur eller Islamisk stat, der også er et diktatur, er de styreformer, der passer bedst for befolkningerne, uanset enkelte intellektuelle måske forestiller sig et eller andet i retning af, hvad det såkaldte demokrati engang var her. Vi i den vestlige verden vil nok have mest ulempe ved Islamiske stater, hvor Imamer kører den vedholdende og krigsopildnende retorik og oprustning vendt mod Vesten og Israel.

Med den indvandring af muslimer som uansvarlige politikere har tilladt udemokratisk at ske til Vesten er det derfor ikke vanskeligt at se hvilken styreform, der bliver tilbage, hvis de bedste i Vesten kan vælge. Men det kan Vesten så ikke helt suverænt, for der er andre brikker i spil for såvidt angår Rusland og Kina som stormagtfaktorer. Det er sagernes kerner i hele området.

ER JEG DEN ENESTE DANSKER DER FORUNDRES – SKULLE JEG HAVE MISFORSTÅET NOGET, NU JEG TILSYNELADENDE ER DEN ENESTE ?


Er jeg den eneste dansker der forundres?

Vi oplyses af Danmarks Statistik www.dst.dk Statistikbanken med hiv og sving at antallet af alle ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’ i Danmark officielt udgjorde 600.674 pr. 1. januar 2013. Når vi lægger antallet af udenlandske statsborgere sammen med antallet tildelt dansk statsborgerskab fås (374.705+219.012 =) 593.717 pr. 1. januar 2013. Du kan også i stedet spørge til antallet med udenlandsk oprindelse 1. januar 2013, så bliver det: 608.330 Du kan trække antallet af udenlandske statsborgere og antallet med tildelt dansk statsborgerskab fra antallet af ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’ eller trække samme antal fra antallet med udenlandsk oprindelse, så bliver antallet nogle børn født i Danmark. Resultaterne er 6.957 henholdsvis 14.613.

Hertil må vi sige, at det er utroligt så få børn udenlandske statsborgere og naturaliserede har født i Danmark siden 1979, hvor naturalisationsopgørelsen tager sin begyndelse på Nettet ved offentliggørelse i DS’ Statistikbanken: 6.957 eller 14.613 børn på 34 år.

Så kunne man forsøge sig med antallet af nulårige med udenlandsk statsborgerskab pr. 1. januar 2013 (til erstatning antal levende fødte af udenlandske statsborgere), fordi disse nulårige nødvendigvis må være født som udenlandske statsborgere i Danmark i 2012. Det bliver 3.964.

Her må vi sige: Det er utroligt så få levende fødte (3.964), der fødtes af de 374.705 (eller lidt færre) udenlandske statsborgere i Danmark i 2012. Især er det morsomt at sammenligne med antal fødte i alt gennem 34 år af udenlandske statsborgere i Danmark (6.957).

Vi kan på lignende måde spørge til antallet af nulårige efterkommere, altså børn født af indvandrere og af efterkommere, i 2012: 6.324

Jeg kan igen sige: Det er utroligt så få børn (6.324) der fødtes af de 600.674 (eller lidt færre) i Danmark i 2012.

‘Oprindelse’ er tilsyneladende på det nærmeste renset for forældretilknytning og nu blevet knyttet udelukkende til fødestedet Danmark og der ud over påvirket af nogle juridisk, administrative afgrænsninger. Selv genetikken mener man at kunne se bort fra. Vi kan samtidig se, at de udenlandske statsborgere i Danmark føder børn med en anden juridisk tildelt nationalitet end deres forældre, nemlig dansk nationalitet. Nu forstår vi måske bedre, at danskere officielt så må være nogle, der er født i Danmark, en del af dem terrorister. Færdig. Det siger de også på TV. Færdig. I aviser skal de bare over den reducerede grænse eller ind med fly eller skib for at blive benævnt danskere. Så forstå det dog. Hvornår det kan være ændret? For nylig? Baggrunden for mere end tvivlsomme opgørelser

J. E. Vig, cand. oecon.

28. august 2013

27. august 2013

Citat fra forarbejderne til den mest hovedløse og skandaløse nyordning af den danske befolkningsopgørelse, som nogensinde har fundet sted


Derfor er ingen retvisende opgørelse af befolkningen mulig

At fordele udenlandskes børn født i Danmark på grupperne, danske og udenlandske, er sket siden 1991. Men hvordan? side 26 i kilden 1): ”Ikke alle børn der fødes af indvandremødre er efterkommere. Hvis deres juridske fædre (mit: vel juridiske fædre) er danske henregnes de som danske. Efterkommere får også børn som det ses af tabel 15, (’nej, hvor besynderligt sjovt, især at det ses af en tabel!’), hvoraf nogle vil være efterkommere og andre danske efter samme betragtning som indvandrere. At antallet af efterkommere med tilgang gennem fødsel (opgjort i oversigtstabel 8) er mindre end antallet af levende fødte af indvandrere og efterkommere tilsammen skyldes først og fremmest effekten af disse  forhold…” . (citat slut). Parenteserne og kursiven har jeg sat. Og ringen er sluttet.

Kommentarer til citatet: ’Juridiske fædre’ er ikke defineret, måske menes fædre, der er naturaliserede ved lov, men det kan fortsat dreje sig om biologiske fædre (dette sidste kategoriskift sker så ikke ved lov eller pr. jura, …men ved andet). Det juridiske prædikat kunne også tænkes knyttet til adoption. Andre fædrekategorier berøres ikke i undersøgelse nr. 43. ’Hvad ’juridiske fædre’ måtte dække over eller være ’begravet i’ får således stå hen, nu man ikke oplyser det. ’Åh skidt, det drejer sig blot om beskrivelse af  den nuværende og den fremtidige befolkningssammensætning og dens tilstand i dette latterlige, lille land’.

1) Pedersen, Lars (1991). Statistiske Undersøgelser nr. 43 Indvandrere og Efterkommere af Danmarks Statistik, oktober 1991, ISBN 87-501-0819-0 ISSN 0039-0682.

Against stupidity, the gods themselves fight in vain, but Schiller had forgotten the bureaucrats.

Denne statistiske undersøgelse blev udarbejdet på grundlag af Betænkning 1214. Bedre statistik om flygtninge og indvandrere. Redegørelse fra arbejdsgruppen til forbedring af statistikken over flygtninge og indvandrere.

Betænkningsarbejdet blev sat i gang efter flere års kritiske analyser og kommentarer herfra bl.a. i pressen. Formelt besluttedes betænkningsarbejdet på grundlag af en forespørgselsdebat i Folketinget. Kan man mon gætte hvem der havde foranlediget denne debat?

Jeg synes det skal med for historieskriverne.

J. E. Vig, cand. oecon.

27. august 2013

26. august 2013

LIGHEDS-PSYKOSEN OG VIRKELIGHEDSFORAGTEN DER FØLGER MED USVIGELIG LOGISK KONSEKVENS HAR GREBET SVENSKA MEDIER OG DANSKE MYNDIGHEDER INDTIL NU


Et camouflage-projekt

År 2012 gick 57% av samtligt utbetalt socialbidrag i Sverige till invandrare, en häpnadsväckande (svimlende) överrepresentation i relation till befolkningsandelen. Nu beklager man sig over at kategorier som ‘inrikes fødde’ og ‘utrikes fødde’ ikke har relevans, ikke-entydige og ikke-dækkende kategorier. Nej, det er disse kategorier netop ikke valgt til ikke at være, hvilket vi her har kæmpet for at understrege gennem i mere end 20 år. I Sverige fødes svenskere og i Sverige fødes børn af børn af invandrare og børn af invandrare. De to sidste generationer medtælles som var de svenska. Det hæver andelen 57 pct. endnu mere. Desuden er andelen angivet uden medregning af velfærdsomkostningerne i form af arbejdsløn til socialarbejdere.

Når man læser den svenska rapport fra SCB (dette link skulle naturligvis fjernes) vil man se, at indvandrerne tilmed modtager højere ydelser end svenskerne. I Danmark er det lige så defekt indrettet, bortset fra at den officielle Velfærdskommissionen serverede det hele på et sølvfad i 2005 med underskuddene på velfærdskontoen i forhold til skattebetalingerne. Men så er der i lighed med i Sverige et stort antal hvert år, der benævnes/optælles som danske ved fødsel i Danmark, uanset de er født af udenlandske forældre i Danmark. Og de med tildelte danske statsborgerskaber (knap en kvart million siden 1979) står ikke til at udskille fra danskere i opgørelserne heller. Det samme med disse naturaliseredes børn efter tildelingen. Det betyder at det er umuligt i både Sverige og Danmark at knytte delpopulationerne korrekt til bl.a. de bekostelige sociale begivenheder og udregne korrekte andele og gennemsnit i den forbindelse. Der er flere andre skæbnesvangre konsekvenser af fejlindretningen.

Det er sket helt på beregning for at dølge projektets sigte

Sådan blev der argumenteret for de nye (camouflage-)kategorier i Danmark op til ændringerne i 1991:

Den officielle kategorisering (gruppeopdeling) af individer ved nationalitet (herunder ved tildelt dansk statsborgerskab ved naturalisation og ved fødsels) var blevet for snæver, hævdedes det: 1. Mange naturaliserede immigranter vil ikke være integrerede i det danske samfund 2. Børn af naturaliserede vil ikke tilhøre en delpopulation af immigranter 3. Tilbøjeligheden til at blive danske statsborger ved naturalisation vil variere fra nationalitet til nationalitet.

Denne nye kategorisering (med indvandrere og efterkommere) er mere kreativ end klarhedsskabende, og der er tale om data-drevne definitioner, der ikke ligger fast, meldes det fra landets førende demograf indtil 2010 professor Hans Oluf Hansen (2001, se kilde side 11). Danskeren, nr. 1 februar 2006, side 6: ”I en kommentar til Den Danske Forening giver Hans Oluf Hansen udtryk for, at CPR-registeret og Danmarks Statistiks definitioner af indvandrere og efterkommere er uegnede grundlag for både en beskrivelse af den nuværende befolkning og for udarbejdelse af prognoser om den fremtidige befolkning. Han anbefaler en egentlig folketælling, som kan give klarhed over blandt andet folks etniske tilhørsforhold.”

Det var en skændsel blot at læse betænkningsarbejderne der lå forud, bl.a. Statistiske Undersøgelser nr. 43 (1991) 3):

De nye kategorier ændrer intet ved andre forhold i virkeligheden end klarheden, som offentligheden skulle have haft om landets befolkningssammensætning dengang, nu og i fremtiden. Man kan sige tællegrupperne fra 1991 passer som fod i hose til den illusion, der har kørt og fortsat kører om f.eks. fødslernes fordeling på oprindelser. Man havde forsøgt at få cpr.registret re-etableret efter familietilknytningen var blevet delvis droppet af CPR engang i 1970-erne (se oplysningen: ”Missing embedded pointers…” p. 4 i  kilde nr. 1 nedenfor, eller refereret på dansk i fjerde kilde nedenfor, fodnote 11, side 9). Som det ses lykkes det netop at få droppet familietilknytningen og den genetiske tilknytning i andet forsøg med kategorierne ’indvandrere’ og ’efterkommere’ fra 1991, og fødestedskriteriet indføres af den såkaldt liberale regering i forsommeren 2004, uden offentligligheden hørte et ord: Indfødsretsloven er ændret uden nogen oplysning endsige folkelig debat 4.-7. juni 2004: Bekendtgørelse nr. 422: http://www.retsinfo.dk/_GETDOCI_/ACCN/A20040042229-REGL. At fordele udenlandskes børn født i Danmark på grupperne, danske og udenlandske, er sket siden 1991. Konsekvenser er bl. a.:  Ad ’efterkommere’  s. 21 henregnes børnene som danske. Efterkommere får også børn (’nej, hvor besynderligt sjovt!’), som det ses af tabel 15, s. 21, 1. afsnit i Statistiske Undersøgelser nr. 43, 1991 (3. kilde nedenfor): ”Ikke alle børn der fødes af indvandremødre er efterkommere. Hvis deres juridske fædre (mit: vel juridiske fædre) er danske, hvoraf nogle vil være efterkommere og andre danske efter samme betragtning som indvandrere, henregnes børnene som danske. At antallet af efterkommere med tilgang gennem fødsel (opgjort i oversigtstabel 8) er mindre end antallet af levende fødte af indvandrere og efterkommere tilsammen skyldes først og fremmest effekten af disse  forhold…” . (citat slut). Parenteserne har jeg sat. Og ringen er sluttet.

Kommentarer til citatet: ’Juridiske fædre’ er ikke defineret, måske menes fædre, der er naturaliserede ved lov, men det kan fortsat dreje sig om biologiske fædre (dette sidste kategoriskift sker så ikke ved lov eller pr. jura, …men ved andet). Andre fædrekategorier berøres ikke i undersøgelse nr. 43. ’Hvad ’juridiske fædre’ måtte dække over eller være ’begravet i’ får stå hen. ’Åh skidt, det drejer sig blot om beskrivelse af  den nuværende og den fremtidige befolkningssammensætning og dens tilstand i dette latterlige, lille land’.
Against stupidity, the gods themselves fight in vain, but Schiller had forgotten the bureaucrats.

———————–

Kilder, dokumentation og links:

1. Matthiessen, P. C.  (2000).  Indvandringen til Danmark i det 20. århundrede (Immmigration to Denmark in the 20th Century). Nationaløkonomisk Tidsskrift 139 (2000), pp. 79-94.

2. Hansen, Hans Oluf & Längerich Karsten (2001). Modeling External Reproduction, Citizenship, and Ethnic Differentials In Labor Supply. Published in Proceedings of Symposium on Applied Statistics, arranged by Univ. of Copenhagen, Dept of Econ. And Statistics Denmark, January 22-24, 2001

3. Pedersen, Lars (1991). Statistiske Undersøgelser nr. 43 Indvandrere og Efterkommere af Danmarks Statistik, oktober 1991, ISBN 87-501-0819-0 ISSN 0039-0682.

Danskeren nr. 1, 2006 (side 6): http://www.dendanskeforening.dk/files/files/DANSKEREN%20nr.%201%20-%202006.pdf

Befolkningsfremskrivninger 30. maj 2002 fra DS:  http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2002/NR217. pdf

Befolkningsfremskrivninger 23. maj 2007  fra DS: http://www.dst.dk/pukora/epub/ Nyt/2007/NR220.pdf

Forudsigelse i Danskeren, nr. 5, december 1989:  http://www.dendanskeforening.dk/files/files/DK-5-1989.pdf, side 8, 3. spalte, 5. afsnit. 7.  juni 2004,

Om ændring af lov om indfødsret: https://danmark.wordpress.com/2010/10/05/de-udviklede-samfunds-selvmord-skal-fortsat-holdes-skjult/

Fremtidens Velfærd og Globalisering: http://www.fm.dk/db/filarkiv/18669/Rapport_globalisering.pdf (side 26)

Danmarks Statistiks og Arbejdsmarkedsstyrelsens centrale oplysning om ikke-vestliges andel af sociale udgifter: http://www.samspil.info/arkiv?q=f%C3%B8rtidspension%2Bindvandrere&results=5

Forvandlingskvadratet: http://www.lilliput-information.com/economics/forvandling/index.html Konsekvenserne af ændret Indfødsretslov 4.-7. juni 2004: https://danmark.wordpress.com/2010/10/05/de-udviklede-samfunds-selvmord-skal-fortsat-holdes-skjult/

J. E. Vig, cand.oecon.

26. august 2013

25. august 2013

STORE SVENSKE MEDIER VILDLEDER OM SOCIALOVERFØRSLER TIL INDVANDRERE OG DERES BØRN


…men ikke alle medier vildleder

Kilde: http://www.tino.us/2013/08/media-vilseleder-igen-om-invandring-nu-om-socialbidragsberoende/ med mine supplerende oplysninger under den stiplede linie

“Media vilseleder återigen om fakta kring invandringens kostnader, den här gången om socialbidrag. DN har idag rubriken: “Invandrare inte mer bidragsberoende”. SVT skriver“Invandrare inte mer beroende av socialbidrag”. Storyn kommer ursprungligen från TT.

Rubrikerna och artikeltexten ger sken av att forskning visat att invandrare inte får mer socialbidrag än svenskfödda. Så är definitivt inte fallet, och det påstår heller inte studien som artiklarna bygger på. I själva verket är invandrare enligt SCBs siffror ca 7 gånger mer sannolika att leva på socialbidrag än svenskfödda…”

[…]

Skillnaderna mellan svenskfödda och invandrares användning av socialbidrag är enorma.Socialstyrelsen har årlig statistik. År 2012 gick 57% av samtligt utbetalt socialbidrag i Sverige till invandrare, en häpnadsväckande överrepresentation i relation till befolkningsandelen. Då räkna Socialstyrelsen andra generationens invandrarhushåll som svenskfödda. Här är kostnaden för socialbidrag över tid från Socialstyrelsen..”

—————————————–

Så fik vi fakta på bordet om forbruget af noget af velfærden i Sverige: 57 pct. af samtlige betalinger af socialbidrag gik til indvandrere i 2012, en svimlende overrepræsentation …, og kan vi oplyse, i Sverige er der to generationer af indvandrere, der nu er fødde i Sverige, og som medregnes som svenske, selvom de har utrikes baggrund. Derfor er andelen 57% endog en hel del større. Desuden opregnes kun socialudbetalinger. Dertil kommer funktionærlønninger til sagsbehandlere m.v.

Vi kan supplerende oplyse at ikke-vestlige konsumerede i 2010 30-32 pct. 1)af samtlige velfærdsposter på det danske offentlige budget – i Danmark er vi kun blevet orienteret stykkevis om disse forhold, men tilstrækkeligt til at min forholdsregning kunne klare resten. Og her er der taget hensyn til skattebetalingerne.

Tyskland var officielt kun nået til 28 pct. i 2009: Das Bundesarbeitsministerium har offentliggjort en gennemgang,  hvoraf fremgår at mere end hver fjerde modtager af ALG II eller Hartz IV har indvandrerbaggrund. Institut Arbeit und Qualifikation (IAQ) der Uni Duisburg-Essen in koordinierten Untersuchung oplyser i følge kilden : http://www.sozialleistungen.info/news/20.11.2009-hartz-iv-anteil-der-zuwanderer-ueberdurchschnittlich-hoch/ netop 28 pct.

Sverige var nået til 29,7 pct. i 2001, men Sverige viser netop vejen det går, fordi landet er 8-10 år forud for Danmark i deroute: I Sverige forbrugte ‘Utrikes födde’ 60-75% af samtlige socialudgifterne i 2010 i følge anden kilde (se første kilde nedenfor). Tilmed er der som nævnt to generationer af födde i Sverige, der benævnes svenske, selvom de har utrikes baggrund; om sidste procenttal medregner alle utrikes fødde fremgår ikke. Ej heller kan vi vide, om der er taget hensyn til skattebetalinger. Skattebetalingerne er ikke inkluderet for så vidt angår de 29,7 i 2001, der blev 57 pct. i 2012. Dokumentation vedr. Sverige:  Dokumentation fra 24 svenske kommuner og  Statistiska Centralbyrån.

Det er faktisk overraskende at se, hvor hurtigt udviklingen er gået i Sverige fra 2001 til 2012: en andelsstigning i socialudbetalinger fra 29,7 pct. i 2001 til 57 pct. i 2012. Vi kan kun gisne om hvorledes udviklingen vil forme sig i Danmark.

Den korte med mine informationer om ikke-vestliges velfærdsforbrugsandel i Danmark i 2010

Supplerende om FN’s advarsler allerede i maj 2008

Supplerende om hvad de skandinaviske mental-robotter ikke tør tale om

1) Vestlige indvandrere indbetaler lidt mere i skatter og afgifter end de forbruger af velfærdskroner i Danmark. Dette gjaldt i hvert fald i 2005 i følge den officielle danske Velfærdskommission.

J. E. Vig, cand. oecon.

25. august 2012

23. august 2013

PROFESSOR I BEFOLKNINGSSTATISTIK HANS OLUF HANSEN KUNNE IKKE BRUGE DE DANSKE OFFICIELLE BEFOLKNINGSOPGØRELSER TIL NOGET


Professor emeritus Hans Oluf Hansen kunne ikke bruge Personregistrets (CPR) og

Danmarks Statistiks tællebegreber fra 1991 til noget.

Nu Ebbe Vigs indsats sammen med DDF har skullet gøres til noget diskvalificerende, og indsatsen endda gøres til skamme i årevis, så er det lidt morsomt at se på, hvorledes Danmarks førende demograf i 2006 så på tællebegreberne ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’. Hans Oluf Hansen meldte simpelthen sit syn herpå til den kilde, der var den eneste, der turde skrive herom, Den Danske Forenings medlemsblad. Vig gjorde opmærksom på tællebegreberne var ubrugelige i 1991.


“…Førende demograf professor ved Københavns Universitet Hans Oluf Hansen bekræftede dette:

Danskeren, nr. 1 februar 2006, side 6

“I en kommentar til Den Danske Forening giver Hans Oluf Hansen
udtryk for, at cpr-registerets og Danmarks Statistiks definitioner på indvandrere
og efterkommere er uegnede grundlag for både en beskrivelse af den nuværende
befolkning og for udarbejdelser af prognoser om den fremtidige befolkning. Han
anbefaler en egentlig folketælling, som kan give klarhed over blandt andet folks
etniske tilhørsforhold.”

Det er et forslag, som Den Danske
Forening kan tilslutte sig”, skrev Harry Vinter.

Læs artiklen i tilknytning til citatet: http://www.dendanskeforening.dk/files/files/DANSKEREN%20nr.%201%20-%202006.pdf

Et par avisartikler centralt på emnet:
http://www.b.dk/danmark/er-udlaendingestatistikken-ubrugelig
http://www.b.dk/viden/danskere-bliver-en-minoritet-i-danmark

Vi ser f.eks. kontorchef i Danmarks Statistik Anita Lange forsvare med næb og klør de tællekategorier, som hun er sat til at opgøre befolkningen efter :

Anita Lange kan hævde, at hun laver statistikker over udviklingen i fertiliteten blandt ‘indvandrerne’ og ‘efterkommere’. Fertilitet påvises ved interviewundersøgelse af repræsentative udvalg af helheden. Ja, så er der den teoretiske fertilitet, der er kommet på mode. Den korrigerer for aldersfordelingen, men korrigerer den også for de ikke adspurgtes ønsker, forventninger, kultur og traditioner og de ændrede love? Endelig kan man undersøge alt og bygge på uvidenskabelige tællebegreber. Så er der fødselsraterne, men det er noget ganske andet.

“Danmarks Statistik, som netop laver statistik på fødselsrater, er enig med de sidste” (her:…at fødselsrater falder markant for ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’). Så er det vi har lidt svært ved at forstå, at folketallet kan vokse med mere end nettoindvandringen (når alle fertiliteter i landet er under og for langt de fleste langt under 2). Ja, mange fødende, og det skyldes mange børnefødsler nogle år før. Måske falder de opgjorte fødselsrater for ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’, der desværre ikke omfatter de netop fødende p.t. af udenlandsk oprindelse inklusive familietilknytningen: 2. generation efter immigranterne er danske p.g.a. enten en juridisk afgrænsning, som naturalisationen er, eller af den årsag de simpelthen ikke medtælles under begreberne ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’. D.v.s. fødslerne bliver danskernes….på papiret. Man synes at konkludere at dette papir ændrer individers biologiske rytmer pr. automatik.

Jo flere der kommer desto færre er her:

En af de mest underholdende kom fra Danmarks Statistik.

Befolkningsfremskrivning fra 30. maj 2002 http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2002/NR217.pdf viser antal: 1.069.777 ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’ i prognosepunktet 2040. Se nu hvad der sker fem år senere: Nyt fra DS nr. 220, 23. maj 2007 http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2007/NR220.pdf  til antal ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’: 746.696 ’indvandrere’ og ’efterkommere’ i alt i prognosepunktet 2050.

D.v.s. 10 år senere er der cirka 320.000 færre ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’ med en fortsat indvandring. 

Resultaterne af tælleriet er dybt beskæmmende, når vi ser resultaterne heraf i pressen – og det har de været i mere end 20 år.

Kun lige et par typiske af de seneste:

”Europa er den eneste verdensdel truet af faldende fødselstal og skrumpende arbejdstyrke. Europæiske kvinder vil fremover føde endnu færre børm, lyder advarslen fra danske og internationale eksperter”, skriver Berlingske Tidende 8. august 2010. Medierne bragte en diametral modsat oplysning med bl.a. ”Nu føder ikke-vestlige kun 1,6 barn i gennemsnit, danskerne føder 1,9 barn”, skrev bl.a. Information og også Berlingske Tidende den 25. Juli 2010. D.v.s.: At nu føder danskerne angiveligt 1,9 barn pr. kvinde (her: mod et par år tidligere angiveligt 1,7 barn).

I Søndagsavisen 25. januar 2004 udtaler lederen for personstatistik i Københavns Kommune, Claus Woll : ”Jeg vil da gerne påpege, at der efter min mening ikke har været dækning for de konklusioner, der er draget i medierne på baggrund af rapporten (her: udført af sociologistuderende Connie Carrøe Christiansen for Københavns kommune)”. Ifølge Søndagsavisen afslører en nærmere granskning af tallene, at efterkommere af indvandrere fra ikke-vestlige lande tværtimod får flere børn end deres forældre! For denne gruppe er fødselsraten indenfor de seneste 5 år steget med 10%.”

Og et eksempel på hvorledes det står til i institutionen målt med temaartikel, der skulle forestille at levere oplysningerne af vital betydning for landet:

http://www.dst.dk/upload/tema2008.pdf (dette link har man naturligvis stilfærdigt nulstillet efter Vigs afsløring)

”Fødsler og dødelighed i Danmark – set i et internationalt perspektiv

Af Otto Andersen og Marianne Mackie (red.)

I 2007 blev vi knap 31.500 flere danskere, så den danske befolkning nåede en størrelse på 5.475.791 personer 1. januar 2008. Væksten er sket ved, at der blev født 8.500 flere personer, end der døde, og der indvandrede 23.000 personer flere, end der udvandrede…”

———————-

Bemærk, den grænseoverskridende brug af kendetegnene ’danskere’ og ’folketallet’ i temaartiklen.

Vi kan først rette, at folketallet – ikke antallet af danskere – steg ikke med 31.500, men med 28.707 i 2007, selv om indvandringen udgjorde 24.042, ikke 23.000. Danskerne havde et fødselsunderskud. De udenlandske oprindelser derimod præsterede derfor et fødselsoverskud, der primært kunne ”udfylde hullerne” efter danskerne plus 4.665 flere børn til at præstere folketallets vækst, 28.707.

Kilde til befolkningsstatistikken for dokumentation: http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1280

Men desværre, alene folketallet pr. 1. januar 2008 er korrekt aflæst af forfatterne fra DS-institutionens egne tabeller ved seneste link ovenfor under ’befolkning og valg’ (og bemærk, i tilknytning hertil, næstsidste og sidste afsnit under baggrund side 2 : http://www.lilliput-information.com/perspektiv.pdf – rettelsen af det faktorielle indhold af DS-temaartiklen findes på side 6, 1. spalte under linket).

22. august 2013

Europæisk Lektie – Kan ukontrolleret indvandring dræbe et kontinent?


6. Juni, 2007

The Last Days of Europe shows how immigration is at the root of Europe’s current problems.

Europæisk Lektie (European Lessons)

Europas sidste dage viser hvordan indvandring er roden til Europas standende problemer.

Af Stanley Kurtz

Kan ukontrolleret indvandring dræbe et kontinent?

Ifølge Walter Laqueur, har den gjort det allerede. Laqueur, en historiker, som levede et helt liv med at flytte mellem Amerika og Europa, er en videnskabsmand og offentlig intellektuel af den internationale statur. Så det er en nyhed, når den seneste bog fra en så velinformeret og uangribelig ven af Europa ekkoer og udvider de stridbare amerikanske temaer om det europæiske forfald. Om de europæiske intellektuelle vil være i stand til at afvise Laqueurs’ The Last Days of Europe: Epitaph for an Old Continent, som de afviste så mange andre lignende bøger, er et åbent spørgsmål. (Det er drøjt at udbyde en bog påtegnet af Henry Kissinger og Niall Ferguson.) Sikkert er det, at midt i vores egen (amerikanernes) indvandringsdebat, kan amerikanerne ikke tillade sig at ignorere The Last Days of Europe.

Uddybning med den økonomiske belastning i Tyskland, Sverige og Danmark og EU’s kædebeslutninger mod forceret deroute samt FN’s advarsel for 5 år siden: https://danmark.wordpress.com/2013/08/22/fn-advarede-i-2008-mod-indvandringen-til-eu/

FN ADVAREDE I 2008 MOD INDVANDRINGEN TIL EU


Den liberale (læs: ideologisk bestemte) masseindvandring til EU bliver en

katastrofe, fordi den rent faktisk sker:

‘Vi har ikke lagt skjul på’ dette gennem de seneste 25 år, i særdeleshed ikke siden midten af 1990erne, hvor EU besluttede at mangedoble indvandringen fra Middelhavsregionen; denne proces er i fuld gang med den danske regerings billigelse uanset pynte-forbeholdene og danskerne, Barcelona-Processen fra 1995. Hele det strategiske setup bag disse aftaler om en tænkt/ideologiske udvikling, der indebærer finansielle og monetære ny-forhold for samt indvandring til EU, kombineret med en planlagt erhvervsudvikling syd for Middelhavet og såkaldt tænkt udveksling af kultur, er grundlæggende fuldstændig fejlagtig og aldeles katastrofal.

Kæden af bekræftelser på denne udvikling er lang. Et enkelt led: I begyndelsen af 2009 kunne vi læse, at med Lissabontraktaten har EU forpligtet sig til at aftage 50 millioner flere ikke-vestlige immigranter, endda 50 millioner afrikanske arbejdere, foruden de mindst 50 millioner, der allerede er sluset ind. Der er ligeledes skattefinansierede jobhvervningskontorer flere steder i Østeuropa, der skal invitere østeuropæere til Vesteuropa. Da beslutningen blev taget forventede alene Det Forenede Kongerige, UK, 400.000 flere ledige inden for de efterfølgende 6 måneder.
Kilde : http://www.express.co.uk/posts/view/78180/50million-invited-to-Europe

Det er simpelthen ganske urealistisk, uanset hvilket perspektiv vi ser fra.

Selv fra et synspunkt, der endog bortser fra en nærmest fri indvandring og Petro-Euro, hvilket også er ganske urealistisk og tilmed katastrofalt, udgør EU’s eksport-henholdvis importandel på kun 18 og 15% til regionen, Mellemøsten og Nordafrika, og vi finder selv i denne helt urealistiske situation, at EU skulle tackle sine egne eksistensproblemer i forhold til den internationale konkurrence længe før den påtænker at give noget løft til en region, der udpræget er og nærmest til stadighed har været kendetegnet ved nuludvikling, når det gælder selvhjulpet initiativ, handel og erhverv samt noget egentligt samarbejde i regionen, og initiativerne ikke er udviklet direkte ved private amerikanske og europæiske mellemkomster direkte på stedet. Den europæiske statsgæld finansiering har også kun en særdeles stakket frist ved omgang med rige arabiske forbindelser.

Flere detaljer og andre vinkler på problemstillingen: http://euro-med.dk/?p=996. For god orden skyld skal det oplyses, at mindst 30 pct. af statsbudgettet i Danmark og opimod 40 pct. af velfærdsposterne har vi dokumenteret i flere sammenhænge er den økonomiske fremmedbelastning i Danmark. Immigraterne i Danmark omfatter fortrinsvis folkegrupper fra de områder, som EU planlægger Middelhavs-projektet med. Vor analyse forelå længe før svenske analytikere og den danske velfærdskommission gjorde sig anstrengelser for at opgive nogle beløb herom: Ikke-vestlige konsumerede i 2010 30-35 pct. af samtlige velfærdsposter på det danske offentlige budget.

Tyskland er kun nået til 28 pct. i 2009: Das Bundesarbeitsministerium har offentliggjort en gennemgang,  hvoraf fremgår at mere end hver fjerde modtager af ALG II eller Hartz IV har indvandrerbaggrund. Institut Arbeit und Qualifikation (IAQ) der Uni Duisburg-Essen in koordinierten Untersuchung oplyser i følge kilden : http://www.sozialleistungen.info/news/20.11.2009-hartz-iv-anteil-der-zuwanderer-ueberdurchschnittlich-hoch/ netop 28 pct. Sverige til 29,7 i 2001, men Sverige viser netop vejen det går, fordi landet er 8-10 år forud for Danmark i deroute: I Sverige forbrugte ‘Utrikes födde’ 60-75% af socialudgifterne i 2010. Tilmed er der to generationer af födde i Sverige, der benævnes svenske, selvom de har utrikes baggrund. Dokumentation vedr. Sverige:  Dokumentation fra 24 svenske kommuner og  Statistiska Centralbyrån

EU-toppen, EU-administratorerne og politikerne er ikke klogere på verden end folk i almindelighed; dette skal landenes befolkninger klart indse og lukke munden op om kendsgerningerne vi bringer her. De førstnævnte har blot forelsket sig i en urealistisk ide og deres ideologiske tankegang, som de faldt for allerede i ungdommen og lod blive grundlaget for deres eksistens, fortæller dem, at alt tænkeligt er muligt. Længere er den ikke.

Vi uddelte en løbeseddel med Eduardo Farahs tekst i 1989 med titlen : Europas Selvmord, og vi har bragt indholdet oplæst her på bloggen tillige.

Siden har vi givet en sand beskrivelselse af projektet fra snart sagt enhver tænkelig vinkel gennem de seneste 25 år. Det er uhyggeligt at se, at det vi i 1989 advarede om var konsekvenserne af hovedløs indvandring af ikke-vestlige og dengang fik bekræftet til tilfulde af en kristen libaneser, ja, der sker med nærmest matematisk præcision nu og med fuldt bevidste stormskridt efter sammenkædede beslutninger i EU efter aftale med bl.a. de rige arabiske olielande.

The news on UN, maj 2008:

Excerpt from : http://www.ansamed.info/en/top/ME11.YAM18332.html (selvfølgelig er linket nulstillet, så det var godt vi skrev af!)

“By Chiara De Felice (ANSAmed) – BRUSSELS, MAY 30 – The restrictive policies on immigration will be useless, the flows to Europe will increase because the southern Mediterranean coast will grow poorer and because the European Union still does not understand that it must stop focusing on trade and rather intervene to help the development. The United Nations send a strong and clear signal to Brussels: there is a risk of a mass exodus towards north in 2025…”

Det glædelige består i, at denne repræsentant for FN advarede os i 2008 om, at vi skal sætte magthaverne i EU på plads eller fra styret. Det uhyggelige: vi siger ikke noget, hører ikke noget, ser ikke noget i 2013. Mindst 8 ud af 10 tænker som du.

laengeleverosset

Meget erfaren amerikaner med indgående kendskab til Europa har også advaret for 6 år siden: https://danmark.wordpress.com/2013/08/22/europaeisk-lektie-kan-ukontrolleret-indvandring-draebe-et-kontinent/

21. august 2013

HVAD ER VÆRST DUMHED ELLER ONDSKAB ? DE RÆVESOVENDE MENTAL-ROBOTTER ER VÆRST


iodpl2

DEN SKANDINAVISKE TYPE MENTAL-ROBOTTER FORTJENER IKKE BEDRE

 EU-MODEL I begyndelsen af 2009 kunne vi læse, at med Lissabontraktaten har EU forpligtet sig til at aftage 50 millioner flere ikke-vestlige immigranter, endda 50 millioner ‘afrikanske arbejdere’, foruden de mindst 50 millioner, der allerede er sluset ind. Der er ligeledes skattefinansierede jobhvervningskontorer flere steder i Østeuropa, der skal invitere østeuropæere til Vesteuropa. Da beslutningen blev taget forventede alene Det Forenede Kongerige, UK, 400.000 flere ledige inden for de efterfølgende 6 måneder. Kilde : http://www.express.co.uk/posts/view/78180/50million-invited-to-Europe

 

DEN DANSKE MODEL OG DEN TYSKE KORT

 

I Danmark forbrugte ikke-vestlige 30-35% af velfærden i 2010, der skulle erstatte lønindtægterne og dække pensionerne eller andre mistede indtægter for udstødte fra arbejdsmarkedet efter ledighed med samt velfærdsfunktionærudgifter. Den andel er udregnet med forholdsregning under hensyn til samtlige skattebetalinger tillige med uigendrivelige kendsgerninger leveret af den offentlige, regeringsnedsatte Velfærdskommission. Velfærdsforbruget i Tyskland: Das Bundesarbeitsministerium har offentliggjort en gennemgang,  hvoraf fremgår at mere end hver fjerde modtager af ALG II eller Hartz IV har indvandrerbaggrund. Institut Arbeit und Qualifikation (IAQ) der Uni Duisburg-Essen in koordinierten Untersuchung oplyser i følge kilden : http://www.sozialleistungen.info/news/20.11.2009-hartz-iv-anteil-der-zuwanderer-ueberdurchschnittlich-hoch/ netop 28 procent. Kilder i øvrigt: Børsen refererer Velfærdskommissionen 2005 og Information om Danmark 2010 og Hvorfor fortæller de danske medier ikke hvad en ikke-vestlig indvandrer gennemsnitligt koster de danske skatteborgere?

 

DEN SVENSKA MODEL

 

I Sverige forbrugte ‘Utrikes födde’ 60-75% af socialudgifterne i 2010.  I 2001 tilsvarende : 29,7 procent af det samlede svenske offentlige budget: https://danmark.wordpress.com/2007/07/15/immigration-costs-in-sweden-amount-to-almost-297-pc-of-the-public-budget-2001/. Skattebettalingerne var ikke indregnet i beregningerne for 2010, men ellers er procenter meget på linie med andele i Danmark. Såfremt alle med udenlandsk baggrund medregnedes, ville procenterne være betydeligt højere. Der er to generationer af födde i Sverige, der benævnes svenske, selvom de har utrikes baggrund. Seneste nyt om socialudgifternes fordeling i Sverige fra 24. august 2013: 57 pct. af samtlige betalinger af socialbidrag gik til indvandrere i 2012. Kilder i øvrigt: Dokumentation fra 24 svenske kommuner og  Statistiska Centralbyrån

 

DEN NORSKE, DEN SVENSKA OG DEN DANSKE MODEL I OFFICIEL FORKLÆDNING TÅLER IKKE SAMMENLIGNING:

 

I Norge forbruges 60 mia. kr. pr. år på indvandrerne i velfærdsordningerne ved blot lidt mere fremtidig arbejdsløshed, hævder den norske udgave af Dansk Arbejdsgiverforening. Det officielle Brochman-udvalg hævdede at indvandreres og efterkommeres andel af befolkningen i 2011 var 12,2 pct. I Danmark var der officielt 540.000 1. januar 2010 og godt 562.000 1. januar 2011, svarende til henholdsvis 9,8 og 10,1 pct. af folketallet i 2010 og 2011. I Danmark var den officielle udlændingeudgift vedr. ikke-vestlige 15,7 mia. kr. pr. år i 2010. Arbejdsløsheden og udstødelsen fra arbejdsmarkedet er langt mindre i Norge i sammenligning med i Danmark. Dokumentation: Næringslivets Hovedorganisasjon i Norge og Brochman-udvalget 1. januar 2013 havde Norge mindst 1,11 million med udenlandsk oprindelse svarende til 22 pct. af folketallet, men officielt kun 838.137 med udenlandsk baggrund svarende 16,6% i Norge. I Danmark var 1. januar 2013 mindst 769.000 med udenlandsk oprindelse svarende 13,7 pct. af folketallet, men kun 608.330 officielt svarende til 10,8 pct.

20. august 2013

KAPITALISME ER OPFUNDET AF KARL MARX


PRIVAT KAPITAL ER IKKE DEN SKYLDIGE. FINANSKRISER OG STATSGÆLDS-

KRISER KØRER ALDELES UANTASTET UNDER STATSSTYRINGEN OG PLAN-

ØKONOMIEN

Kapital er mere eller mindre fast eller flydende. Den faste er bundet i jord, bygninger og anlæg, den flydende i hovedtræk i lagre, produktionsproces og eventuelt kreditgivning. Således er kapitalen bundet kortere eller længere tid i en produktion. Og det er den i ethvert samfund. I vor samfundsform er ejendomsretten privatejet i modsætning til i den socialistiske, hvor ejendomsretten er taget, men ikke skabt af staten eller på anden måde gjort kunstigt til et kollektiv. Ejendomsretten til passiv besiddelse giver endog rettigheder, men prisstigningerne herpå kreeres af inflationshungrige politikere, og kan denne form for investering bedst betale sig søger kapitalen derhen. Kapitalen er i forvejen yderst kollektiv, idet den er fordelt på utallige helt naturligt.

Store Nordiske Konversionsleksikon, 1921 var meget præget af tiden lige efter den russiske revolution og den russiske borgerkrig begge mod det russiske folk – og her er medløberiet tydeligt:

”…I modsætning til sin læremester filosoffen G.W.F. Hegel *), for hvem ideerne var det tilgrundliggende i tilværelsen, hyldede Marx den såkaldte historiske materialisme. Hegel nåede øverste højder i 1820-ernes Berlin. Det er produktionsforholdene, der bestemmer alt, hvad der er. Ideerne, selv de religiøse, er kun genspejlinger af de økonomiske forhold. Men de produktionsforhold, som således ligger til grund for historien, er bestandig i udvikling. Som med naturnødvendighed går den ene produktionsmåde til grunde, og den anden opstår. Det feudale samfund har måttet vige for det borgerligt-kapitalistiske. Men dette må med nødvendighed afløses af det socialistiske, hvor proletariatet indtager bourgeoisiet plads, og hvor klasseherrerne skal afskaffes. Det kapitalistiske samfund bærer dødspirerne i sig. Stedse større bliver bedrifterne, stedse frygteligere bliver de store massers kår, på stedse færre hænder ophobes rigdomme, stedse hårdere bliver de kriser, som ryster det moderne samfund, indtil det store sammenbrud kommer med proletariatets sejr. Denne udvikling må foregå, men arbejderklassen kan ved politisk og økonomisk organisation være som fødselshjælper ved denne proces…”

Fra http://www.leksikon.org/art.php?n=1320

“…Begrebet «kapitalisme» blev praktisk talt ikke anvendt før år 1850. Det blev ikke almindelig anvendt i faglige fremstillinger og i offentlig debat før i 1860’erne. I perioden frem til første verdenskrig blev begrebet særlig benyttet af den fremvoksende arbejderbevægelse, således at blot det at gøre brug af betegnelsen, signaliserede en negativ holdning til det bestående samfund. Fra mellemkrigstiden fik begrebet en større udbredelse og samtidig en mere beskrivende karakter, således at det at bruge det, ikke nødvendigvis udtrykte en bestemt holdning til samfundet. Begrebet er blevet anvendt i et stort antal forskellige betydninger. For det første er det blevet anvendt til at referere til et økonomisk system af en speciel karakter. En almindelig måde at karakterisere dette på er at sige, at produktionsfaktorene – jordarealer, produktionsmidler og arbejdskraft – er i privat eje, og at ejerne ikke er selvforsynende, men er vævet ind i et markedsnet af køb og salg. Markedsaktørene konkurrerer med hinanden, og deres hovedmotivation er størst mulig indtægt. De fleste ejer ikke produktionsmidler, og må derfor sælge deres arbejdskraft for at få en indtægt. De ejendomsløse har frihed til at sælge deres arbejdskraft til de sektorer og virksomheder, hvor de får mest for den. Et forhold der gør, at det ikke giver mening at tale om en «antik kapitalisme» baseret på slaveri…”

Fejlbetegnelsen vidner som om idealiseret verdensanskuelse. Den private brug af kapital bygger ingenlunde på nogen ideologi.

Fra http://da.wikipedia.org/wiki/Kapitalen:

Kapitalen (Das Kapital) er en bog i fire dele skrevet af tyskeren Karl Marx. Bogen er en kritisk analyse af kapitalismen. Bogens første del udkom i 1867. Marx døde imidlertid før de resterende bind kunne udgives, men andet og tredje bind blev fuldført af vennen Friedrich Engels og udgivet i henholdsvis 1885 og 1894…” Et interessant træk som mange Marx-engagerede givet ser bort fra: Karl Marx overså den internationale arbejdsdeling, selvom den var introduceret både teoretisk og i praksis næsten 100 år før han skrev og udgav Das Kapital. Lige netop i den nuværende situation er det ret latterligt fortsat at overse den internationale arbejdsdeling, selvom vi måtte se bort fra hvilke rædsler brugen af Karl Marx’s skrifter har ført til i 20. århundrede. Et interessant træk er at ingen systemer har forspildt mere og forbrugt mere kapital pr. produceret enhed end de systemer, der er inspireret af Karl Marx. I øvrigt er kapital ingen mangelvare, og det har den aldrig været. Det er netop fordelagtig produktion, der er grundlaget for kapitaldannelsesprocessen og dens dynamik, der er en mangelvare. Det begriber en bureaukrat ikke, fordi hans system i ét og alt opbygges præcis modsat af, hvad som er tilfældet under den private kapital. Bureaukraten planlægger efter mål – som han aldrig når – og fordeler så resterne, efter han har taget sit, med rund hånd til undersåtterne oppefra. Under den private kapital forsøger man at tilrettelægge en produktion efter den forventede afsætning (som en del af den samlede efterspørgsel efter den pågældende vare) under skyldig hensyn til sikring af at produktionen og salget betaler sig, så de røde tal under bundlinien udebliver. For at komme igang må der indskydes eller lånes kapital, som indskyderne eller udlånerne tager sig betalt for, da disse netop må afstå fra at bruge de indskudte/udlånte pengene og firmaet/låneren får dem stillet til rådighed uden at have tjent dem. Den anonyme ejendomsret giver da anledning til spekulation, men kun fordi politikernes statsgæld og overdrevne pengeudstedelse muliggør det: læs afsnittet:

Væksten i den private (passive) kapital som følge af statsgælden på: http://www.lilliput-information.com/economics/gul2/gul2.html

At tro på Karls Marx efter 150 år viser med al ønskelig tydelighed, at man er blottet for al væsentlig samfundsviden og indsigt. At projektet efter Karls opskrift har kørt utallige gange med samme sørgelige resultat på kloden bekræfter kun dette fuldt ud. Bevæggrunden til at fortsætte kan kun tolkes som en art massepsykose. Stort set alle Vestens politikere på tværs af alle partiskel er dog fortsat grebet af denne psykose, der nu i historisk henseende er i anden reprise i Vesten og den sidste har været herskende i to generationer ganske uantastet af Sovjetunionens sammenbrud i 1991, ‘der ikke var ideologisk, men derimod virkelig …., så det tæller ikke med’.

Konfutse (551-479 fvt.):

“Den der antager fjendens sprogbrug har allerede tabt.” og

“Den der altid går i andres fodspor, kommer aldrig først.”

“En mand der begår en fejl, og ikke retter den, begår endnu en fejl.”

“Ører og øjne er ikke skabt til tænkning og lader sig let påvirke af alt udefra. Sjælen kan tænke og gør den det, når den til sandheden.”

*) Fra “Causeri over tidens deroute“: “…Alt går fremad, tilbage eller et andet sted hen, og d.v.s. at intet forbliver, hvad det var; ‘kun diamanter og ikke omvendte pyramider på solidt grundlag, sådan cirka’. Selv filosoffen G.W.F. Hegel, der var søn af en rentekammersekretær, bekræftede dette, og så må det absolut være sandt, for han havde simpelthen Guds bevidsthed før skabelsen, elskede staten og nåede ad den vej hertil og så til de øverste tinder i Berlin. Ja, ’bevidsthedens fælleseje’ var så noget Hegel selv fandt på, for især blandt de berømte vil mere have mere, ‘hvilket måske stempler formatet en anelse’, når man ikke er Profeten, eller selv er repræsenterende Paradokset, og det er som bekendt udelukket. Ærgerligt at Søren Aabye-Kierkegaard ikke kunne høre (p.g.a. af sin nedsatte hørelse), hvad Hegel sagde, da han overværede én af dennes sene forelæsninger. Jürgen Habermas har i sin Erkenntnis und Interesse misforstået Fænomenologiens samlede formål, dokumenterer Justus Hartnack i ’Fra Kant til Hegel’, Berlingske Forlag 1979 (ISBN 87-19-10063-9). Og Habermas er ellers én af de førende i tidens ånd. Han er en central idemager bag projektet. Mon nogen uden for kredsen af troende har forstået/kan/skal forstå Hegels fænomenologi?…”

Older Posts »