Danmark

29. august 2016

Merkel må have fået en ny rolle i EU, og en ny titel, som vi ikke har faaet oplyst


img0

Quelle: http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/08/29/merkel-kein-eu-staat-darf-muslime-pauschal-ablehnen/

Angela Merkel styrer tilsyneladende de 28 EU-medlemsstater med 550 mill. indbyggere egenhændigt efter det vi kan læse i Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Der må være en ny titel til ‘forbundskanzler’. Den har vi ikke hørt om.

Merkel: Kein EU-Staat darf Muslime pauschal ablehnen.

Indvandrings-kvoterne og det planlagte kvotesystem i EU kan godt forandres. Den eneste begrænsning, der imidlertid vil være, er den fuldstændige afvisning af muslimer. Således vil den centrale konflikt med Østeuropa forblive, hvad den er, skriver Deutsche Wirtschaft Nachrichten. Merkel står fast i sin vurdering, at Tyskland ville mestre krisen.

Forbundskanzler Angela Merkel sagde søndag på ARD-TV, at hun har lagt den røde linie for enigheden i flygtningepolitikken: Ingen stat må sige: “Muslimer vil vi generelt ikke have i vores land”, understregede hun.

Supplement: http://michael-mannheimer.net/2016/08/29/wie-ein-diktator-merkel-verbietet-28-europaeischen-laendern-mit-insgesamt-550-millionen-menschen-muslime-pauschal-abzulehnen/

http://michael-mannheimer.net/2016/01/30/oxford-migrationsforscher-merkel-hat-tote-auf-dem-gewissen/

28. august 2016

Også dette har medierne været tavse om: Ubegribeligt, 5.000 “æresmord” i USA årligt


Quelle: http://michael-mannheimer.net/2016/08/28/von-medien-bislang-verschwiegen-unfassbare-5-000-ehrenmord-ind-en-usa-jaehrlich/

Den islamiske invasion har ført til årlige 5.000 æresdrab (gælder for år 2000). Det kvindefjendske verdensbillede fra Islam er som alt i koder at henføre til den politiske religion og direkte tilbage til Muhammed.

USA-ehrenmorde2

Hadith citeres på tysk:

„Ich habe keine Unbill schädlicher für die Menschheit gefunden als Frauen.“

„Ein schlechtes Omen befindet sich in einer Frau, in einem Haus und in einem Pferd.“

27. august 2016

Tysk Antiracistisk Bade-video med engelske undertekster


Tysk antirasistisk badvisa

Europas velstand og velfærd


lilli

Hvad der rent faktisk skete med økonomien i Danmark 1960-2005:

Udgangspunktet for alle civiliserede samfund er produktion og afsætning, eksport og import i et passende blandingsforhold, så efterspørgslen efter arbejdskraft og andre ressourcer som forudsætning for produktionen danner et naturligt grundlag for fortsat produktionsvækst, indtjening, forbrug og beskæftigelse. Til økonomisk stabilitet hører formuedannelsens dynamik, sikring af investeringsprocessen, sikring af fortsat økonomisk vækst, forskning og ny teknologi, kompetencer og høj produktivitet i en stat, for at dens ledere kan siges at tage samfundsborgerne alvorligt.

Mere end 60 pct. af produktionsforøgelsen i perioden er blevet inddraget til offentlige gøremål og overførte lommepenge, og vi ser, at hen ved 28 pct. af det der skulle være arbejdsstyrken ikke tilbydes arbejde, når indkomstskatterne ikke kan hæves mere, og statsgælden samtidig knap 10-dobles. Der har været et iøjnespringende misforhold mellem monopolsektoren og produktionssektoren, og det er ikke et spørgsmål om nogle flere hænder til mere velfærdsservice i ældresektoren, som det foreslås centralt. Det er noget andet.

I områderne ‘undervisning’, ‘sundhed’, og ‘social omsorg’ var der i 2001 (i følge Velfærds-kommissionens rapport, kilde 1) ansat 630.000 svarende til lige godt 25 pct. af den samlede arbejdsstyrke. Hertil kommer 662.951, ledige, udstødte eller førtidspensionerede, d.v.s. ca. 25,6 pct. af hele arbejdsstyrken i 2011. D.v.s. mere end halvdelen er sat udenfor eller sat til at undervise, pleje eller omsørge.

Præcis hvor mange der er ansat i de enkelte tre sektorer og fordelingen på institutionernes art og størrelse, det sidste målt ved mængden af klienter, elever, patienter er ikke tilgængelige oplysninger, der skal kastes lys på. I betragtning af at området er blevet mere end dobbelt så stort 1960-2005, endog målt ved andelen det optager af den samlede (tredoblede) samfundskage, skal vi åbentbart ikke kende sådanne oplysninger, der kunne sætte os i stand til at udregne nogle former for produktivitet (præstationer i forhold til forbruget af ressourcerne) og for effektivitet (målopfyldelse i forhold til ressourcerne).

Sådanne beregninger betegnes misbrug, når vi ser på f.eks. kriminalitetens fordeling på nationalitet og oprindelse med udgangspunkt i politiets korrekt registrerede kriminelle gerninger og fejlagtigt af Danmarks Statistik beskrevne befolkningsforhold. Det kan dog ikke helt undgås, at lidt falder af undervejs: Primo april 2005 oplyste DR-teksttv, at 30 pct. af folkeskolelærernes arbejdstid går med at undervise børnene. Nu forstår man måske bedre, hvorfor hollandske 9 årige skoleelever undervises dobbelt så meget til den halve pris. Eller tag nogle andre områder: Ca. 10 pct. af studenterne falder fra på de videregående uddannelser, og det årlige optag på ingeniøruddannelserne er faldet med 50 pct. fra 1985-1995. Uden detaljerede ressourceopgørelser er problemerne umulige at afdække. 11. april 2005 oplyste TV2-Nyheder, at 57 pct. af de folkeskolelærere, der underviser i faget dansk i Folkeskolen, ikke havde valgt danskfaget i uddannelsen på lærerseminarierne, og tilsvarende gør sig gældende for 97 pct. af de, der underviser i fagene naturfag og teknik. Det mest afsindige er, at vi ikke har fået disse oplysninger, længe før skolen rent faktisk brød sammen 2006.

Derimod ser vi Velfærdskommissionen på andre, mindre fagforeningsfølsomme områder bearbejde grunddata, men kun præsentere sådanne bearbejdede, ukontrollerbare beskrivelser af samlede områder (f.eks. indvandrerne arbejdsmarkedstilknytning fordelt på oprindelsesland, og de samlede overførslers og tjenesteydelsers fordeling på klienternes aldre i livsforløbet). Her må pligten til putte og gemme blandt de ledende figurere, også i Velfærdskommissionen, spille en ikke ubetydelig rolle. Sådanne og andre officielt utilgængelige grunddata kunne utvivlsomt bruges til at tegne et samlet, sandt billede af f.eks. økonomi-belastningen stammende fra indvandringen. Men det ønsker man ikke. M.h.t. personaleressourcerne på uddannelsesområdet og på de sociale områder har der utallige gange været stillet i udsigt, at sådanne beskrivelse ville komme. Der er dog af velkendte grunde intet sket.

Vi fik tilmed kun 200.000 mere i arbejdsstyrken end uden for arbejdsstyrken, og dette misforhold bliver katastrofalt skævt fremover med en øget andel over 65 år og en importeret gruppe indvandrere, der gennemsnitligt bidrager til den nuværende arbejdsstyrke med højest halvdelen af, hvad danskerne præsterer. Cirka 40 pct. af alle kontanthjælpsklienter er indvandrere, selvom de udgør indvandringerandelen 14,5 pct. af befolkningen. I forhold til deres befolkningsandel belaster de således 40/60:14,5/85,5 = 3,9 gange mere. I fremtiden vil misforholdet, og det er muligt med de ignoranter, der repræsenterer de besluttende, blive endnu større, fordi intet tyder på, at indpasningen i et moderne højteknisk/teknologisk præget Danmark vil lykkes bedre for indvandrernes efterkommere. Det fremgår tydeligt af ’Europa drives til Selvmord’ kort refereret fra side 85. Heri gennemgås perspektivet for Norge, Tyskland og Det forenede Kongerige byggende på respektive korrektioner af landenes befolkningsopgørelser.

Uanset hvilken såkaldt velfærdsmodel, der vælges eller fravælges, ligger det fast, at der sket en skæbnesvanger fejlindretning af det danske samfund, der ikke lader sig ændre uden en magtforskydning af de store og et oplysningsprogram af dimensioner.

Det er muligt at 68-apostlenes lettere kavaleri og politikerne, der skal læse Velfærdskommissionens rapporter, har bygget deres tankegang på, at velfærdsbetalingernes og velfærdsservicens fordeling på den ene side og skatternes fordeling på den anden, det hele over livsforløbet, ville føre til en udligning af regnskabet i det lange løb . Det er også muligt, at det i begyndelsen gik let med mange flere til at betale som skatteydere end til at modtage som funktionærer og klienter p.g.a. af de store efterkrigsgenerationer i arbejdsstyrken og i beskæftigelsen. Det var afgjort ikke noget folkeligt krav, der førte til den såkaldte danske model. Og der er ingen, der kan være i tvivl om resultatet efter netop ét arbejdsliv med 68’erne er gået. Det kan aflæses af indledningen til denne gennemgang.

At overse det skæbnesvangre i :
1. Uddannelsespolitik med næsten fri adgang efter de unges egne ønsker, og lade det hele skattefinansiere,
2. Alle faste tildelingskriterier og upåvirkelige udmålingskriterier i sociallovgivningen afskaffedes pr. gummiparagraf som udgangspunkt, og lade det hele skattefinansiere. Siden måtte kriterierne fastlægges igen pr. Lov (Bistandslov), der blev en slags forordning/dekret uden egentlig retsgyldighed,
3. Man hævede skatterne, så skatteprovenuet smart kunne/måtte bringes yderligere op ved at inddrage både mand og kone på arbejdsmarkedet. Herved kunne skatteprovenuet faktisk øges absolut med mere end en faktor 6, når produktiviteten også udviklede sig (fra 100 mia. 1995-kr. i 1960 til 612 mia. 1995-kr. i 2001),
4. Fertiliteten faldt drastisk fra 1969 til under 2,1 barn pr. kvinde fra 2,6 få år forinden, faldet fortsatte i alle 1970’erne, ”men en øget arbejdsstyrke skaber som bekendt øget beskæftigelse (privat eller offentligt) og dermed øget skattegrundlag”.

Det sidste var ”arkitekternes” egentlige begrundelse for immigranterne; og det hele 1.-4. gjorde ingen af de ansvarlige i andet end ond tro.
Elitens alarmklokker lød, da vi gik i bund og fik den indtil da laveste fertilitet nogensinde, 1,377 i 1983. Det skyldtes at nu kunne selv de sløveste af initiativtagerne begribe, at en varigt lavere fertilitet automatisk ville føre til et uoverstigeligt finansieringsproblem m.h.t. den skattefinansierede velfærd og andet offentligt forbrug på længere sigt, uanset livsindkomstbetragtningen – med mange servicekrævende ældre og alt for få i arbejdsstyrken og også i beskæftigelsen til at bidrage over skatterne. At vi også som folk ville uddø, hvis det fortsatte havde de færreste i tankerne.

1983 åbnedes adgangen til verdens folkehav. Det har vist sig, at den første bølge på 650. 000 – 775.000 samlet set har ført til ekstra overførsler og mere forbrug af offentlig service, således at 40 pct. af kontanthjælpen i 2005 eksempelvis tildeles disse 12-14 pct. af indbyggerne i landet. Desuden er 35 pct. af immigrantgruppen under 25 år. De er derfor ekstra service- og overførselskrævende og langt fra arbejdsstyrken. ”En øget arbejdsstyrke skaber som bekendt øget beskæftigelse (privat eller offentligt) og dermed øget skattegrundlag”. Skattegrundlaget var eneafgørende for eliten.

Præcis da kunne det forudses, at landets indbyggere i gennemsnit ville kunne komme til at modtage mere fra det offentlige, end de betaler i skat over livsforløbet med det gældende system. Forskellen kan vi kalde manna. ’Nu gjaldt det om, at få indvandringen speedet op med indstrømning af individer (…til arbejdsstyrken? ), der, som det skulle vise sig, kunne bidrage ekstra til det allerede aktuelle misforhold med en faktor 3 eller 4’ (?)

Her gennemgangen i sin helhed:

http://www.lilliput-information.com/Historien-bag-Europas-velstand-og-velfaerd.pdf

AT KUNNE NOGET OG IKKE AT KUNNE NOGET


Politikerne kan intet. Det burde være tydeligt for enhver. Alt kokser og går op røg med flere overflødige ansættelser til løsning af de problemer, som samme politikere selv har lavet.

De kan ikke vurdere ejendommene, så et nogenlunde ensartet vurderingsniveau for ejendommene med henblik på den beregnede ejendomsskat er resultatet. De kan ikke anskaffe tog eller edb-systemer i noget ministerium eller direktorat fra nogen monopoludbyder, uden at lortet bryder sammen, er ubrugeligt fra begyndelsen eller umiddelbart herefter. De kan ikke undtage udenlandske selskaber eller udenlandske enkeltpersoner fra dansk udbytteskat af aktieudbytter i Danmark, uden at de lader sig snyde og bedrage af forbrydere med friske og fyndige fejludbetalinger gennem 10 år, og naturligvis er modtagerne af udbetalingerne efterfølgende ikke at finde. De kan ikke indkradse skattegæld, så indkradsningen forløber rettidigt efter en fastlagt rykkerprocedure. Man ansætter 1000 nye medarbejdere til 7,5 mia. kr. pr. år for at såkaldt omkalfatre hele told og skat.

Man skulle afskedige dem allesammen.

Min bare…     Hvilke kompentente, indsigtsfulde og effektive ville i deres vildeste fantasi forestille sig at søge en stilling i det ministerium?

Ikke alene er politikerne inkompetente. De arbejder også for at gøre livet surt for danskerne og deres efterkommere i enhver henseende. At de kamuflerer og putter deres manglende vilje og evner, og f.eks. overadministrerer til hudløshed i plejehjemsbeboernes blebukser er blot ét eksempel ud af 1000.

Det er i grunden så enkelt for den der ved:

Vi har aldrig haft kildeskat i Danmark, selvom det nuværende system stædigt og vedholdende er blevet benævnt sådan de seneste 50 år. Nu er chancen der. En kildeskat opkræves endegyldigt ved kilden og dermed færdig. Samtidig ordnes alle de andre ting fremover med en sådan skat.

Hvis man havde lidt indsigt, forudseenhed og velvilje blandt de øverste, så indførte man en simpel proportional bruttoindkomstskat (helt og aldeles uden nogle fradrag) på 20 pct. af lønsummen. D.v.s. samme skatteprocent for alle. Al den progressive skat (med højere procenter til de højtlønnede) har aldrig virket efter hensigten, men man puttet blår i øjnene på folk, fordi fradragene altid har ophævet effekten af de højere trækprocenter.

Med en lønsumsskat på 20 pct. af bruttolønnen er der ikke brug for en skatteindkomstopgørelse, fordi den endelige skat indbetales forud af arbejdsgiver, før resten udbetales i løn efter skat til arbejdstageren. Så er det overstået, og Skatteministeriet kan nedlægges, fordi det simpelthen ikke er tidssvarende og ikke alene overflødigt, men samfundskadeligt. Skatten indbetales direkte til Finansministeriet.

Fordelene ville være enorme og især set i perspektivet, der snart bliver tvingende virkelighed med besparelserne. Der er intet snyd/omgåelse med bruttoskatten. De 20 pct. vil virke utroligt effektivt, og skatten beregnes også af et større indkomstbeløb end den hidtidige skat. Med en skat på 20 pct. bliver der plads til at nedsætte adskillige lønninger, med den effekt at erhvervslivet igen blev mere konkurrencedygtigt. At speede processen yderligere op sker ved at få aktieselskabsskatten nedsat til f.eks. 15 pct. Det sidste vil få nye virksomheder – der er udtryk for egentlig vækst – til at strømme til landet. Det skete i Irland. Og skatteprovenuet der opkræves med den nye proportionalskat for alle, vil blive relativt større uanset de lavere satser.

26. august 2016

Toilet-skrift i terrorsag skal fælde tiltalt:


img0

Kilde: http://ekstrabladet.dk/112/toilet-skrift-i-terrorsag-skal-faelde-tiltalt-vi-er-kommet-til-danmark-for-at-draebe/6256284

Toilet-skrift i terrorsag skal fælde tiltalt: Vi er kommet til Danmark for at dræbe

Anklagemyndigheden mener, at 23-årig terrortiltalt Ibrahim Abbas, står bag en trussel mod danskere og Danmark samt en hyldest til Islamisk Stat, skrevet på en toiletvæg på politigården.

—————–

For 7 år siden spurgte jeg et ældre ægterpar i Regent Park i London, hvad disse indvandrere, som vi kunne iagttage i en mindre afstand fra bænken, hvor vi sad, bestilte i England.

Svaret fra den engelske herre var indledningsvis det helt traditionelle/obligatoriske spørgsmål, som enhver englænder stiller mig ved mine besøg i England: Where do you come from? Jeg svarede Danmark. Dernæst meldte den ældre herre, de er kommet for at slå os ihjel. Hans kone nikkede og samtyggede.

For næsten 25 siden udtalte Mogens Glistrup præcis noget tilsvarende. Han blev sat i fængsel herfor.

De er sikkert ikke alle kommet for at dræbe. Men det er desværre som med en kasse æbler, hvoraf en vis procentdel er forgiftede med en dødbringende gift. Kan jeg få dig, din kone, dine børn til at prøvesmage æblerne i den pågældende kasse?

Hvad er det eneste rigtige at gøre med denne kasse med æbler?

Det er tiden at vågne op nu, Tyskland – video


Statsgælden vokser hurtigere i Italien


Source: http://countryeconomy.com/national-debt/italy and

http://www.nationaldebtclocks.org/debtclock/italy

The national public debt in Italy increased by 57,070 million euros in the first quarter of 2016 and is currently at
2,175,367,809,448 € klokken 17:45

This figure assumes that the debt reached 141,2% of GDP in Italy (today), while the prior quarter, forth quarter of 2015, it was at 132.70%.

Vi kan understrege at vejen mod nulpunktet tilbagelægges hurtigere og hurtigere.

Why Italy’s economy is about to collapse:

http://www.independent.co.uk/voices/why-italy-s-economy-is-about-to-collapse-a7091221.html

10 voldtægtsflygtninge trænger sig ind på moder med børn


Quelle: http://www.pi-news.net/2016/08/zehn-rapefugees-bedraengen-mutter-mit-kindern/

Leonding (Oberösterreich): Sidste fredag blev en moder og to børn forfulgt af ti udlændinge og seksuelt chikaneret. Sagen blev anmeldt til politiet som oplyser det idag. Moderen var med sin 11-årige datter og dennes 13-årige veninde med sporvogn, da hun bemærkede de ti mænd. Gruppen, der åbentbart var udlændinge larmede højlydt uden hensyn til de andre passagerer. Da damen derefter med de to børn forlod sporvognen ved stoppestedet Haag, blev hun grebet af en af disse udlændinge. Dog kunne du stadig rive sig løs og flygte med børnene, og derefter blev hun forfulgt af flere af mændene.
Da den 39-årige vendte sig, viste en af de fremmede foran hende og børnene sine kønsorganer. Hun nåede lige i tide til en nærliggende parkeringsplads, hvor hun havde parkeret sin bil. Gruppen fulgte efter dem til det øjeblik, hvor de kunne køre afsted i bilen. Men dette perverse angreb var ikke den første sag af sin art i Leonding: I februar blev en 16-årig famlet på brystet og i skridtet ved et stoppested af tre mænd.

25. august 2016

INGEN CHANCER FOR TYSKE


Quelle: https://pressefreiheit24.wordpress.com/2016/08/24/null-chance-fuer-deutsche/

Afrikanske flygtninge brøler i Berlin: “Vi dræber alle jer tyske!” Og man spørger sig selv: “Hvem er disse mennesker, der tillader noget af det og også støtter det endnu ???”

Men mens man stiller sig dette spørgsmål går bekymringen gennem landet:

>> Flere sygekasser planlægger en spareplan. I fremtiden skal apotekerne kunne blande den billigste cancer-medicin. <<

>>Det betyder ikke noget, det mærker ingen … eller gør de?<<

>>De konsekvenser for patienten er alvorlige: Manglende medikamenter, leveringsforsinkelser, forkerte pakkestørrelser. Lægemidler, som ikke kan bruges, kan ikke leveres tilbage til apotekerne.<<

Older Posts »