Danmark

4. juli 2006

Abel Spendabel – Vi Tog Dem Paa Ordene Straks


Indvandringens pris opregnes fejlagtigt

– vi tog de officielle reportører på ordene, dengang, og vi gør det igen

[Eliten undervurderer befolkningen (seneste kamouflageforsøg):

https://danmark.wordpress.com/2006/06/20/eliten-undervurderer-befolkningen/]

Den tidl. økonomiminister har opgjort udgiften til de fremmede. Den sættes alt for lavt, og oversigten er i øvrigt fyldt med fejl. Vi kigger på hullerne.

“Siden har ingen rigtigt set på spørgsmålet”

1997:

Økonomiministeriet offentliggjorde i december 1997 en økonomisk oversigt, hvori to af kapitlerne (5. og 6.) er viet spørgsmålet om, hvor meget indvandringen koster det danske samfund på kort sigt og beriger os på langt sigt. Det anslås heri (s. 174), at fremmedudgifterne (netto) over de offentlige finanser var på 10,3 mia. kr. i 1995.

Til indledning vises (s. 128) en tabel med befolkningssammensætningen fra 1950 til 1997. Der var 103.000 udlændinge i Danmark i 1960, oplyses det. Men det fortælles ikke, at af disse 103.000 var kun 5.420 fra lande uden for Vesteuropa og Nordamerika. – Inden det såkaldte indvandrerstop i 1973 nåede man faktisk ikke op på mere end knap 24.000 fra flygtninge- og indvandrerlandene, hvoraf 6.173 var tyrker.

Som det fremgår af nedenstående artikel, har der været boom i antallet siden. Rapporten laver en tilforladelig, men aldeles fejlbehæftet opgørelse af, hvad dette gilde koster os pr. år:

Skatteeffekten

Indvandring påvirker velstanden for den øvrige befolkning ad to kanaler, melder økonomioversigten: Indkomsterne før skat og overførslerne påvirkes. Men indvandringen bidrager også via skatter og overførsler til at finansiere de kollektive goder fra den offentlige sektor, anføres det.

Det er rigtigt, at skatterne, som indvandrerne betaler, bidrager til at finansiere de offentlige udgifter. Men det gør f. eks. skatteindbetalingerne fra forsvarets personel også. Og dog har man aldrig set Marianne Jelved fratrække disse i forsvarsudgifterne. I Danmark plejer man at opgøre det offentliges udgifter ved at tælle, hvor mange skattekroner borgerne skal tage op af lommen for at betale dem.

De fremmede som skjult ressource

Oversigtens grundsynspunkt er endvidere, at indvandring åbner mulighed for en økonomisk gevinst, der blot kun kan realiseres, såfremt indvandrerne kommer i beskæftigelse.

Det undrer altså ikke, at regeringen gør så meget for at få de fremmede i arbejde. Men det undrer, at rapporten overser, at de danske ledige – reelt 600.000 -700.000 – nok lettere integreres på det danske arbejdsmarked end folk med forsømt skolegang fra landdistrikterne i Mellemøsten. Ligeledes overser den, at der ikke er jobs nok til både de fremmede og de ledige danskere. Trylleri, som får de fremmede i arbejde, vil derfor blot føre til, at danskere ikke får dette arbejde.

Fejl grundet forkerte fremmedtal

Bruttoudgiften (altså udgiften før fradrag af skatter og afgifter) via de offentlige finanser for så vidt angår overførsler til fremmedgruppen hævdes at være 9,6 mia. kr. i 1995 (jf. tabel 6.1). Men antallet i fremmedgruppen er jo mindst 2 gange større, end oversigten anfører.

Fejl i beregningen af ledighedens konsekvenser

Samtidig fejlberegner oversigten konsekvenserne af ledigheden, fordi denne sættes for lavt. Ledighedsprocenterne for danske kvinder og mænd angives f.eks. i 1995 til henholdsvis 11,5 og 8,4 pct. af medlemmerne af arbejdsløshedskasserne (jf. tabel 5.5). Ledigheden blandt danske er imidlertid 2-3 gange større, når orlovsansatte, bistandsklienter og anden skjult arbejdsløshed medregnes. Tilsvarende gælder for indvandrere. I 1996 kunne det således ud fra indenrigs- og flygtningeministerens egne tal beregnes, at 74% af de fremmede (i 1995) enten var arbejdsløse eller på anden måde blev forsørget af det offentlige (se Danskeren nr. 4/1996). Det læses i øvrigt også i oversigtens tabel 5.3, ud fra hvis angivelser det kan udregnes, at tallet måske snarere er 79,3 %. Derfor kan de ledighedsprocenter for de fremmede (på 31,4 %), som anføres i oversigtens tabel 5.5, ikke bruges til noget.

Kompensation for opgørelsesfejlene

Hvis man kompenserer for fejlene i opgørelsen af fremmed-antallet og i den fejlopgjorte ledighed i fremmedgruppen, så er vi oppe på mindst 5 gange 9,6 mia. eller en samlet bruttoudgift på mindst 48 mia. kr. til de fremmede!

Oplysninger om fremmedbelastningen kunne oversigtens forfattere i øvrigt have hentet i Socialministeriet. En undersøgelse her viser, at 87% af flygtningene bliver varige bistandsklienter, og blandt de resterende 13% er mange under uddannelse eller modtager anden form for støtte. Og en opgørelse i Århus Kommune i 1993 viste, at udgifterne til flygtninge på kontanthjælp var fordoblet på fem år og udgjorde i 1993 19% af den samlede kontanthjælpsudbetaling (se Ugebrev Mandag Morgen nr. 4/1993) . I 2002 er andelen der udbetales til de fremmede på landsplan 37%, i Århus henved 40%. Og på landsplan i 2004/2005: 40% ifølge Socialministeriet og Velfærdskommissionen)

Så det er da overraskende at læse fra økonomiministeren – der ganske vist angiver at have samarbejdet med Indenrigsministeriet og Finansministeriet – at på landsplan opsluger de fremmede kun godt 4% af indkomstoverførslerne. Det må vist være det, man kalder selektiv informationsindsamling!

Yderligere – skjulte – udgifter

Desuden er de offentlige udgifter jo meget andet end bistandshjælp, efterløn, pensioner, A-kasseunderstøttelse o.s.v. Disse øvrige udgifter tages der ikke højde for i de tal, oversigten når frem til. Det drejer sig f.eks. om udgifter til omsorgs-, service- og administrationspersonale. Her skal man kunne udskille de poster, der ikke ville være der uden indvandringen, og det er ligeledes afgørende at vurdere, om den ekstra befolkning, der følger af indvandringen, mindsker enhedsomkostningerne pr. individ blandt dem, der gør brug af forskellige ordninger i den offentlige sektor. Men selv om enhedsomkostningen eventuelt mindskes visse steder, så vokser de samlede offentlige udgifter på trods heraf jo med indvandringen. Og det har oversigtens forfattere overset.

Endvidere drejer det sig om “lov og orden”-udgifter. Oversigtens opgørelse bygger i så henseende på fejloplysninger om f.eks. kriminaliteten og fordelingsnøglerne og de faktiske udgiftsbeløb vedrørende de fremmede under den samlede post “offentlig orden og sikkerhed”.Det samme gælder i relation til udgifterne til primær og sekundær sundhedstjeneste. F.eks. kan medicinudgifterne ingenlunde, som det er sket i ministeriets regnestykke, fordeles efter besøgsfrekvensen.De fremmede bliver heller ikke i oversigten tilskrevet nogle af de 70 mia. kr. i renter på den danske statsgæld (som er vokset fra 9,8 mia. kr. i 1976 til godt 900 mia. kr. i 1998, når Den Sociale Fond korrekt inkluderes og ikke gradvis tømmes for at klare ydelser).

Desuden er en række for længst påviste særordninger og særtakster via lovene om beskæftigelses- og kontanthjælp, elastik-paragraffer og særcirkulærer heller ikke indregnet. Fra 2002 forelå et egentligt tyngdebudget fra IoD og langt mere kom på regningen – Vi husker den engagerede Flemming Knudsen, der gerne vil genvælges som borgmester i Århus replicere på spørgsmålet om fremmedudgifternes opgørelse i Århus : “Det bliver over mit lig”. Her måtte de, der kendte hans engagement, konkludere, at beløbet givet var stort.

Tyngdebudget – fordeling af det samlede offentlige udgiftsbudget:

https://danmark.wordpress.com/2006/06/19/indvandringens-pris/

Udbetaling af pension til fremmede på tvivlsomt grundlag:

https://danmark.wordpress.com/2006/06/22/hvad-sagde-eliten-hvordan-gik-det/

Sonia

Indvandrernes forbrug af sygehuse, medicinsk personale og medicin i Sverige


 Sygehuse m.v. i Sverige

Jag läste Danmark.wordpress.com’s sida och då slog det mig vad jag flera gånger sagt till både våra nationella och till flertalet av de läkare och sjukhuspersonal som jag under de senaste tio åren pratat med; att med en mycket oprofessionell undersökning som jag gjort under dessa år, då jag varit regelbundet patient inom den svenska sjukvården, visade det sig att i runda tal 70 procent av de vårdsökande var invandrare! (meddelad 2003). Det var bara under semestermånaderna, juni, juli och augusti som antalet invandrare hade sjunkit till nästan noll, för då var de flesta välfärdssökarna hemresta på “semester” till sina hemländer och behövde därför inte den svenska sjukvården.

Denna siffra har jag lägligt framfört till olika ansvarig inom den svenska sjukvården genom åren och SAMTLIGA har hållit med mig; Antalet invandrare inom den svenska sjukvården ligger runt 70 procent, och de är alltid överrepresenterade i alla väntrum, både hos vårdcentraler, privatläkare och sjukhus.

Sådana här uppgifter är ju förbjudna att sprida i Sverige och jag betvivlar att det finns några som helst uppgifter om vad dessa invandrare kostar de svenska skattebetalarna. Ett vet vi ju, att när det gäller kriminaliteten har makthavarna bestämt att ingen statistik som grundar sig på etnicitet får förekomma i Sverige, när det gäller begångna brott. Men många insatta har gjort uppskattningar och det visar sig, att invandrarna har i mycket högre grad än svenskarna, svårbehandlade och mycket kostbara behandlingar, inte bara inom sjukvården utan även inom tandvården. Dessutom kräver de också betydligt mera kostbara behandlingar, så de danska uppgifterna kan nog stämma på Sverige också.
Enligt uppgifter från en större tandläkarklinik i Malmö, som jag besökte nu i oktober 2003, räckte det inte med att socialen betalade för att invandrarna skulle få lagat sina tänder, de ställde också krav på att framtänderna och bryggorna skulle bestå av guld (!) och detta vägrade tandläkarna utföra. Det var ju skattebetalarna som fick stå för kostnaderna, sa man! Då krävde socialen att tandläkarna själv (!) skulle stå för denna fördyrning av behandlingen till invandrarna och de asylsökande. Det var första gången som jag verkligen fått uppleva att representanter för den svenska tandvården visade sig offentligt vara höggradigt arga och mycket irriterade på den svenska migrationspolitiken och man uttryckte omedelbara åtgärder och att välfärdsmissbrukarna skulle slängas ut ur landet!
Man hade haft långa och hätska diskussioner med representanter för socialmyndigheterna i Malmö, som inte ville ge sig, utan krävde att “- de asylsökande skulle få den behandling som de bad om”! Samtidigt redogjorde man för mig de blygsamma och små rättigheter som t ex , svenska pensionärer åtnjöt och det var en orättvisa som var skrämmande visade det sig.

Ja, jag vet inte om Du kan ha någon nytta av detta jag berättat här, men du kanske kan skicka det vidare till Danmark.

Ha det gott.
Bosse H.  

————————- 

En stor tak til Bosse H.

Du peger på det helt centrale: ”Når krybben er tom, så bides hestene”  

Indvandringens pris (i Danmark):

https://danmark.wordpress.com/2006/06/19/indvandringens-pris/

Medicinudgifterne kunne let opregnes: https://danmark.wordpress.com/2006/06/16/medicinudgifterne-kunne-nemt-opregnes/ 

Følgende er kagt på http://www.bt.dk den 6. januar 2005 kl. 09:46

”Indvandrerbørns medicinforbrug bekymrer politikere

http://www.bt.dk/nyheder/artikel:aid=333390/ 

Sundhedspolitikere finder det bekymrende, at børn med indvandrerbaggrund bruger væsentligt mere medicin end deres danske jævnaldrende.

Flere sundhedspolitiske ordførere finder det bekymrende, at børn med indvandrerbaggrund spiser mellem 50 og 100 procent mere medicin end danske børn…”    

Indvandringens omkostninger i Sverige: 

I Sverige har lektor i Erhvervsøkonomi Lars Jansson beregnet et årligt omkostnings beløb for Sverige og svenskerne på: http://www.svd.se/artikel_61728, senere ajourført.  

En mere detaljeret gennemgang af baggrundsmaterialet for danske forhold: http://www.lilliput-information.com/ok.html

Manglede vi ingenting, behøvede staten ikke låne:

En gennemgang af udviklingen i Danmarks Statsgæld 1976-2002, der ikke er afviklet, selvom Morgenavisen Jyllands-Posten måske forledte dig til at tro dette, hvis du læste usandheden uden at have en særlig indsigt eller andre informationer den 31. marts 2006. Statsgælden steg med 6,8 mia. kr. i 2005. I øvrigt den skæve eller misforståede nyhed, der i hvert fald forvirrede mange og som ikke kunne tillades rettet af bladet, blev kommenteret straks af Joern Vig på:

http://informationomdanmark.blogspot.com/2006/03/mske-en-tyvstartet-aprilsnar.html  

To dage senere skrev avisen en kort rettelse, men ikke med nogen henvisning til vor indsigelse

Statsgælden er opregnet fra 1976 til 2002 på:

http://www.lilliput-information.com/gaeld2.htm  

Samlet oversigt over kendsgerningerne om de fremmede m.h.t. antal, kategorier, omkostninger, kriminalitet:

http://www.lilliput-information.com/fak/index.html 

——————————————————  

Giv endelig dine kommentarer. Spørgsmål om mere specielle forhold bag analysen bør rettes til:

Info-Stat, 23/04/2002,

cand. oecon. Joern E. Vig

med

e-mail-adressen: informationomdanmark@yahoo.com    

Sonia

Sygehusene og den medicinske/politiske ansvarlighed


Bag Hvide og Grønne Kitler

Netavis, der beretter om det værste inden for Nordens hospitals– og lægevæsener, kommenterer og søger at kategorisere problemerne, der hober sig op, uden nogen ansvarlig gør noget udslagsgivende.   

 

 

Farlige læger dengang

 Allerede i begyndelsen af 1980-erne kunne pensioneret viceforstanderinde Ingrid C. oplyse, at mindst halvdelen af de praktiserende læger i Danmark var ukvalificerede, hvis ikke direkte livsfarlige. 

Det såkaldte frie lægevalg i Danmark går ud på, at man kan vælge blandt de praktiserende læger, der er placeret på Den Offentlige Sygesikrings liste i regionen (svarende til politikerne på partiernes lister) 

Dette lotteri ønskede undertegnede ikke at deltage i, så derfor valgte jeg sygesikringsgruppe 2. Jeg havde også andre sikkerehedsaspekter jeg var nødt til at tage i betragtning. Gruppe 2 udløser præcis samme offentlige tilskud til behandlingen; men lægen/specialisten er berettiget til at tage lidt højere gebyr. Som regel dkr. 200-400 pr. nybesøg.  

INFORMATION om Sygehusvæsen og lægehjælp i Norden:

For at få bragt vigtigt information ud om problemerne med Nordens sygehusvæsen og lægehjælp i en tid med ressourceproblemer og truet velfærd, opretter DANMARK. WordPress.com 

EN SÆRLIG ALARMTJENESTE: 

Borgere i Norden kan sende beskeder til os om deres oplevelser med sygehus- og lægevæsenet.

Én gang om måneden vil samtlige aviser i Norden og de respektive ressortministre i Norden få tilsendt det indsamlede materiale fra HL-Avisen.

“Bag Hvide og Grønne Kitler”

 

 

 

Lægerne kalkulerer risikoen

 Fra Palle:10 minutters Google-søgning på emnet: Den Almindelige Danske Lægeforening, DADL
http://www.dadlnet.dk/ufl/ufl2020/y_l/33475.htm

“Nu spøger debatten i Danmark om risikostyring i sundhedsvæsenet, hvor fejl og svigt, ­hvis tal fra USA, England og Australien ekstrapoleres til dansk målestok, ­angiveligt kræver ca. 5.000 menneskeliv om året.”
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Laveste niveau i EU

Det danske sygehusvæsen ligger i bunden blandt samtlige EU-lande og en betragtelig del af andre lande uden for EU. Som gift med en læge med årlang erfaring og med omløb i hovedet, ved jeg, at det er direkte livsfarligt at lade sig operere af en vilkårlig dansk læge på et dansk hospital. En tidligere så harmløs blindtarmsoperation er i dag fx. forbundet med en høj risiko for at dø pga. de dårligt uddannede lægers mangel på mesterlære og dermed erfaring – vi er alle forsøgsdyr…De andre nordiske landes læger er langt bedre, Ingen andre lande har læger der kun må arbejde i 37 timer per uge – Det var naturligvis en blegrød socialdemokrat, tidligere amtsborgmester Per Kaalund der fik gennemført dette idioti – trods lægernes modstand…Nu er disse forhold blevet en vane – UVANE!
Hilsen fra
Juliette
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Ikke bare i Sverige

Visst är det likadant i Sverige!Tack för en bra information, jag / vi trodde bara att det var här i landet som det var så illa, men tydligen ävenså hos er. Illa det. Fortsätt med att “upplysa”, det behövs.

Yvon 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Vi er heldigt stillet i forhold til svenskerne:
1) Vi får (iflg. DN fornylig) dobbelt så meget lægebetjening som svenskerne pr. krone.
2) De har nu udstrakt selvbetaling.
3) Kasserede 3. verdenslæger her, får fast job i Sverige. (Har flere læger i familien, men det er ikke til citat) (HL-avisen: Se 1. Spalte 3-8 linie)
4) Den svenske velfærd er mere end halvvejs afmonteret.

Steen 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Diagnosen på væsenet

Danmarks sundhedsvæsen slet og ret er blevet dødssygt:De kompetente overlæger, vi måtte have tilbage, er afskårne fra både at udøve ledelse og lederskab. Den slags ligger ikke i systemet. 

Vigtige milepæle i derouten er nok disse: (1) Indførelsen af den offentlige sygesikring og den tilhørende nedlæggelse af de gammelkendte private sygekasseordninger for ca. 35 år siden. (2) 1970-kommunalreformen, der førte til en voldsom centralstyring af sygehusvæsenet – herunder opførelse af store centralsygehuse og efterfølgende nedlæggelse af mindre, velfungerende sygehuse. (3) Enøjet satsning på store forskningshospitaler og en gradvis ødelæggelse af lægeuddannelsen, så medicinerne hellere vil være forskere end læger. Der er ikke prestige og karrieremuligheder i at virke hverken som privatpraktiserende læge eller som “almindelig” hospitalslæge. Du skal skrive artikler i tidsskrifter, der læses af 100 nørder på verdensplan – skide være med patienterne.Og i den nuværende dagligdag: Jeg har personlig erfaring for, at vagtlægeordningen intet er værd, men at kun skadestuebesøg dur til noget i de tilfælde, hvor “112” er for drastisk. Vagtlægerne har simpelthen så travlt med at frasortere hypokondere og originaler, at de også frasorterer mennesker, der behøver dem.

Keld   

Slap kontrol… 

Uddrag af artiklen ”SLAP KONTROL MED NY LÆGER..” Af Brian Kjær Andersen og Jonas Hvid, Jyllandsposten den 13. Juli 2003 

Citat begyndt:

”Lægemanglen har ført til slækkede adgangskrav for udenlandske læger. Stadig flere udenland-ske læger ansættes på danske sygehuse, selv om hver femte har store sproglige og faglige problemer. Overlægen er meget bekymret for afdelingens nyansatte udenlandske læge. Det faglige niveau er så dårligt, at der opstår tvivl, om personen overhovedet er læge. Patienterne er utrygge. Journalerne er mangelfulde. Den danske overlæge tester udlændingen og beder ham lytte til en patient med et stetoskop. Da den udenlandske læge leder efter hjertet i højre side af patientens bryst, får kollegerne bekræftet deres mistanke om, at end ikke den grundlæggende medicinske viden er til stede…”

”Sundhedsstyrelsen har slækket på adgangskravene for at få flere udenlandske læger ud på sygehusene. Ovenstående episode har udspillet sig på et dansk sygehus og er blot ét af mange eksempler på, at kvalitetskontrollen svigter. For patienterne har det den alvorlige bivirkning, at de bliver behandlet af læger med basale mangler.” (Citaterne slut). jp@jp.dk, den 12 og 13. juli 2003. Denne artikel er en del af en hovedopgave, der i juli 2003 af Dagbladenes Bureau blev præmieret som årgangens bedste i kategorien trykte medier.   

Begynde med begyndelsen

Nøgleordene i Danmark:

Organisation, organisationskultur, koncern-ledelse, uddannelse, kvalifikationer, kompetencer, opgavedeling, samarbejde, kommunikation, holdning, kan dække over mangt og meget. 

Også et system hvor man har det hele, undtaget det ene fornødne.  

Danske hospitaler blev for 30-40 år siden ledet centralt af et overlægeråd. Ledelsesformen var den berømte pyramide med stram disciplin i en kæmpeorganisation opdelt under overlægerne.I dag hersker 10-15 fagforeninger over de ansattes såkaldte rettigheder, ikke mindst fagligheden og holdninger. 

Ledelsen er set blevet til sporadisk fælles opgavefordeling forud for hvert vagtskifte på mange medicinske afdelinger. Ingen egentlig ledelse og disciplin. Nu ser vi bemandinger der kan variere fra 15 til 2 over døgnet på enkelte afdelinger. 

Fordi klagerne over patientbehandlingen også begyndte at hobe sig op hos amtskommunerne (som var første instans i et klagesystem altdomineret af lægernes egne repræsentanter hele vejen til Centraladministrationen) oprettedes såkaldte patientforeninger, der skulle forestille at varetage patienternes interesser (ligesom partierne vælgernes), mens overlægerne kom mere og mere i den administrative og konsultative rolle ude på hospitaler, men meget længere væk fra patienterne. I Oldtiden og Renæssancen byggedes katedraler til Vor Herre. I 1970-erne byggedes hospitaler til lægerne.Lægerne ville være vor herre, sygeplejerskerne ville være læger, og sygehjælperne ville være sygeplejersker, sagde man. Og gangpigerne forsvandt.

Karrieren var vigtigst. De videnskabeligt interessanteste/sjældneste sydomme/specialer kunne via forskning føre til en overkommelig dr. med.-titel som forudsætning for overlægestillingen. Der var ikke altid tale om doktorgrader svarende til kravene i andre fag. Det var derimod et dominerende karriere/udvælgelseskrav, atter uden en central placering af syge fru Petersen.

Politikerne var som sædvanlig sat uden for. Og værst af alt: De indrømmede det ikke. De nedsatte derimod det ene udvalg og redegørelsesgruppe og etablerede det ene forskningsinstitut efter det andet. Men magten lå et andet sted. Det var længe før talen faldt på lægemangel. Kaldet til den særlige indsats syntes dermed at forsvinde, og de personlige ambitioner og storhospitalernes forskningsfaciliteter blev samtidig kørt i stilling sammen med fagforeningsorganiseringen på tværs af alt, undtaget særinteresser, ofte også på tværs af patienter, og specielt på tværs af samarbejdet om undersøgelse, behandling og pleje.

Lønnen, arbejdstiden, skrivebordene var der mest rift om.  Der stilledes mange flere medarbejderkrav; men ingen formelle krav til helbredelsen af de syge, og der var ikke nogen snærende pligter fra organerne til de ansatte udover den såkaldte faglighed, holdning og ideologi. Jo, man foregav at løse alle problemerne og helbrede alle de syge på bedste vis. Man gjorde det bare ikke længere. Samtidig forestod en helt anden sektor tilgangen til og den teoretiske del af uddannelserne, der skulle bruges i sygehusvæsenet. 

Et sådant system blev resultatet uanset utallige vel– og højtkvalificerede samt ansvarsbevidste ansatte i systemet forsøgte at gøre det nødvendige, hvor det alment menneskelige hensyn skulle føre en ulige kamp med i øvrigt humanisme-ideologien, karrieren og det mangehovedet foreningsstyre.

Noget tilsvarende har vi set ske med vore skoler:

 

http://www.lilliput-information.com/skole/index.html

Langt over grænsen for at få information om Danmark :

Tysk ZDF-TV-kl. 16.00 den 2. december 2003 

KORT OM FORHOLDENE PÅ HORSENS CENTRALSYGEHUS

Der er ingen klar arbejdsdeling på hospitalet længere. Det er der bestemt ikke!

Rengøringspersonale bliver pludselig under rengøringen tilkaldt pr. mobiltelefon og skal i stedet assistere ved operationer og udføre, hvad reservelæger og operationssygeplejersker tidligere havde som arbejdsopgaver, berettes det. Det er spændende, siger rengøringsassistent Marianne Hansen. Og vi ser hende arbejde i operationsstuen.
Det er spændende; det tør antydes. Så ser vi til slut i indslaget, at Marianne Hansen næste dag atter arbejder i hospitalskøkkenet igen. Hele reportagen fremstilles meget positivt af en kvindelig tyrkisk nyhedsoplæser på den tyske TV-kanal ZDF.
Måske bringes denne velfærdsnyhed også på dansk TV….Og dog, Nej!!!

Den sidste sætning var skrevet for satiren.  

Information om Danmark.

  

Akut lungebetændelse (dec. 2003).

Indlæggelse på Svendborg Sygehus på Fyn.

Modtaget: To dage efter overført til hjemhørende Århus Amtskommune. Hasteudfyldt håndskrevet journal i Svendborg før hjemtransporten til Kommunehospitalet i Århus. Her tager man ingen notits af den medbragte håndskrevne journal fra Svendborg, men foretager de samme blodprøver én gang mere, og forbereder røntgenbilledtagning for anden gang. Patienten protesterer og hævder at kunne skønne, at penicillin-behandlingen vel bør fortsættes efter den er påbegyndt i Svendborg, og det medbragte røntgenbillede vel må kunne vise tilstanden, som var blevet fotograferet 12 timer forinden. Accept. Når man betænker at en Tips- eller Lottokupon kan kontrolleres i en hvilken som helst kiosk i Danmark uanset, hvor den er købt, at der er investeret milliarder i Bredbåndsnettet, så finder jeg det ikke alene overraskende, men ganske beskæmmende, at en edb-journal ikke er indført i det danske sygehusvæsen. Af anonymt personale i systemet får vi oplyst, at forholdene her i landet på en række områder (også andre end de nævnte) er 15-20 år bagud i forhold til, hvad som er tilfældet i f.eks. Østrig, Frankrig og Tyskland.

Databasen der skal anvendes kan jeg lave på 1-2 uger. Derefter er det blot datakraft og nettet der skal indrettes. Selvfølgelig kan vi se helt bort fra en sådan løsning, eftersom jeg er udpræget dissident og ønskes af toppen hen hvor peberet gror p.g.a. min indsats med oplysninger om befolkningsforholdene.

Primærsektorens familielæger har endnu frihed til, om de vil føre en edb-journal. Jeg kan garantere at have oplevet særegne fejldiagnoser eller fuldstændige uvidenhedsdiagnoser for så vidt angår både min nærmeste familie og andre. Og i øvrigt er de beskrevne tilfælde fra sygehusvæsenet ovenfor kun et kortfattet udpluk af det allerværste.

Mange gange er disse familielæger direkte livsfarlige, hvorfor jeg i dag personligt vælger egen specialist, hvis der skulle være noget i vejen.
Som eksempel på den faglige ukvalificerethed kan jeg nævne, at i tilfældet beskrevet ovenfor fik patienten af natlægen ordineret en rødvinstoddy 1. juledag efter 2 min. og 10 sekunders besøg. Derefter en slag med nakken og et sving med tasken og så “videre til næste kunde i butikken”, som det er.

2. juledag om morgenen fik jeg pr. telefon oplyst, at af patienten, at hendes hænder var blå, at hun fortsat (på 3. dag) næsten ikke kunne indtage væske, tale og ikke bevæge sig ved egen hjælp, samt at stemmen var fortsat yderst svækket, hvorefter jeg beordrede hendes nærmeste til at bringe hende hastindlagt for primært at få givet hende ilt ind direkte.  Ved min tilstedeværelse ville natlægen aldrig være blevet tilkaldt, idet vi her har mange års erfaringer med deres pengemaskine pr. taxakørsel: flest mulige besøg, mest mulig indtjening blandt de mest uerfarne læger…afsted videre. Selv patienten kunne se direkte igennem tumpen, der kom forbi, men ville ikke forurolige sine nærmeste, før jeg tog affære i kommandotone pr. telefon, altså.

Sonia

Bag de hvide og Grønne kitler fortsætter inden længe 

 

 

I lange tider var dansk medicinsk kompetence ad deroute


Det var galt i Sverige allerede i 1970-erne, hvor danske lægestuderende tjente formuer ved at optræde i (for) anvarskrævende stillinger. Det har i flere år også været forbundet med en stor risiko at søge læge her i landet. Nu skal vikarer/studerende ansættes til 1 mill. pr. stk. (alt i alt pr.ansættelse) som praktiserende læger.

Man skifter til sygesikringgruppe 2. Herefter får du det samme offentlige tilskud, men i nogle tilfælde skal du betale nogle på få hundrede kroner (oftest under kr. 500), fordi du så kan komme uden for tur. Men det helt afgørende er, at du selv vælger, hvilken læge du vil gå til efter en almindelig aftale pr. telefon; det være sig direkte til en specialist, hvad du ellers har brug for eller kender til lægens kvalifikationer. Skiftet ordnes formedes godt kr. 100 hos regionen. Du kan altid skifte tilbage igen for samme beløb.

Vi uddanner her til lands fortsat svenske og norske lægestuderende gratis, hvorefter de straks returnerer til hjemlandet.

Det er smart.

De danske læger stikker af til udlandet, eller vil kun være ansat på forskningshopitaler.

Jeg bringer lige ovenfor en større entry om “det lukkedes land” med de grønne og hvide kitler i dag.

Sonia

Nu vil kommunerne snyde i skat


El er ikke ravende dyrt, ca. 10 øre pr. kwh.  Men vi betaler omkring 1 krone og virksomhederne åbentbart 57 øre pr. kwh. D.v.s. henholdsvis 10 og 6 gange prisen. Resten er afgifter og afgifter af afgifter.

Det er mere end sindsygt.

Det mener kommunerne også.

Resten er ideologisk bestemte afgifter, der mindsker aktiviteten og bekæftigelsen her i landet, men gavner de miljøgales ideologiske tilfredsstilllelse – ikke miljøet, samt finansierer nogle af de problemer, som de selvsamme politikere har lavet for egen vinding.

Nu vil kommuner have privat gadebelysningselskab, som vi også havde før velfærden indførtes, i det hele taget privat el til private priser – i første omgang 57 øre, altså 6 gange prisen. Her mister staten så cirka 200 mill. kr. pr. år, er det beregnet. Denne trafik skal snart blive standset eller imødegået, nu vi ved hvem der holder i den anden anden af rebet.

Dette er i øvrigt –  i en hel anden boldgade – lidt som med “EU og verdensmagten”

Håber den gik ind. Tænk over den.

Sonia 

Polakker kommer i lange baner


Se, efter Dansk Industri har måttet erkende forsigtigt, at der var mere end en smule om de tomme jobannoncer, er det blevet opgjort, at i årets første 6 måneder (indtil 23. juni) er mere end 4.490 østeuropæiske immigranter kommet til Danmark. Nu ser vi konsekvenserne af det EU-direktiv med modifikationer, som de alle åd råt i FT. Antallet er knap det dobbelte af hele sidste år (4.900).

De tomme jobannoncer: https://danmark.wordpress.com/2006/06/23/jobannoncer-uden-reelle-jobs/

Polen har altså et indbyggertal på 38,5 mill., 14 mill. pensionister og ikke mindst er kun 51,7 pct. i de arbejdsdygtige aldre i arbejde – fordi de netop har levet i ét ideologisk og nu bevæger ind i det næste ideologiske paradis.

D.v.s. 48,3 pct. er ledige eller udstødte i Polen. Og så har polakkerne en arbejdsløn på 25-35 kr. timen.

Det er noget der vil noget. Præcis som vi advarede imod.

Vi får nok ikke noget TV-special herom, mon dog??

Det farlige ved globaliseringen er ideologien – både Liberalens og Internationalens for i virkeligheden er de ens, alle ismer er ens i længden, selvom de praktiseres lidt forskelligt.

Jeg spurgte en af de kloge for nylig, der selvfølgelig tjener mange penge. Jo, han ville gerne have nogle polakker ansat. De skal have de rigtige lønninger, sagde han, og så grinte han sådan rigtig jysk-smøret. Jeg spurgte: “Hvor skal de bo?”. Ja, det var han  …. fuldstændig lige glad med; det kunne være i en jordhule eller på campingplads. Men møder de kl. 7. Hvis de bor i Warsawa kan det knibe, for der er huslejerne og skatterne vel ellers mere til det, måske. Ja, det vidste han ikke noget om, og han var også lige glad. Det er vejen frem.

Propagandaen, der fortsat kører efter de tomme jobannoncer kun blev fremhævet på denne blog – ikke af liberalen, uha, nej, dada: https://danmark.wordpress.com/2006/06/30/advarsler-mod-lav-ledighed/

Og her er vi ved det: Regeringen har ikke standset tilstrømningen østfra, og de andre socer er også fuldstændig lige glade. De protesterer og standser med den ene hånd og vinker dem i møde med den anden. De ser tydeligt igennem fingerene på den ene hånd.

Forestillede man sig, at danskerne skulle konkurrere med disse lønninger uden videre. Det rene vrøvl. Huslejerne er sendt på himmelflugt af de samme tosser, som har hævet de danske skatter og lønninger længere op end til skyerne sammen med inflation via falsk købekraft og andet vildt sat igang af de selv samme tumper.

Nu skal danskerne straffes for TOPPENS synder. Den går ikke, der skal klart siges fra. Her kunne vi lære noget af f.eks. de franske småbønder, der gør brug af effektive metoder.

Det er selvfølgelig kun de sekundære og tertiære arbejdsmarkeder, forstås, der i første omgang berøres af østindvandringen. De freste har deres på det tørre med fuld fagforeningsbeskyttelse. Vi bemærker at selv weekend-taksterne må være overkommelige. Nu laver de fleste af de overbeskyttede heller ikke noget, der kunne sælges til nogen noget sted i verden overhovedet.

Sonia

Fri for mygstik, fri for catching colds


I Danmark er vi benådet med en mængde hyldebærtræer [også i England: elderberries]. Myg hader duften fra hyldebærtræer. Så hvis du har en god plet i haven eller på din altan, så planter du et hyldebærtræ der (f.eks. i en stor spand). Du finder hyldebærtræer alle vegne i naturen, så det er ganske gratis. Plant det i marts, april, hvor vækstprocesserne begynder.

Se, nu ved jeg det første spørgsmål er: ”Når jeg tager til lejrbål i klubben eller hygger mig ved stranden i den danske sommeraften, så har jeg ikke altid et hyldebærtræ ved hånden”. Nej, men du har persille i din altankasse eller i din have, hvis du både tænker kort og langt.

Husk, frøene har været meget ringe til at spire de senere år, fordi frøfirmaerne ikke har opdaget/oplyst, at specielt persillefrøene skal have en frostperiode for at kunne hvile rigtigt før den næste spiring.

Det  betyder at du lægger frøene i fryseren en fjortens dages tid, før du sår dem. De kan sås hele sommeren. Se, persillen skal du nulre og gnide dine udsatte steder med – d.v.s. hals, fødder, arme, skuldre. Det kan godt være du ikke synes det er verdens bedste parfume (den dufter næsten ikke af noget efter et øjeblik målt med menneskets luftesans); men det gør myggene absolut heller ikke. Så kan du vælge imellem et stort onde eller et mindre onde.

Man kan sjældent få alt, selvom mange bilder sig det ind.

Derudover har vi så også af forsynet og den viderebragte erfaring fået et naturmiddel mod forkølelse om vinteren. Drik hyldebærsaft, hvis du er til noget. Er du et skvat, der er lige glad med alt, skal du faktisk ikke have disse oplysninger. Drikker du hyldebærsaft regelmæssigt vinteren igennem, bliver du ikke forkølet, og du får styrket dit immumforsvar.

Disse råd kendte dine oldeforældre højest sandsynligt; men du kender dem måske ikke. Gæt hvorfor, og giv mig et svar.

Supplerende om hyldebær: http://www.sfrc.ufl.edu/4h/Elderberry/elderber.htm

Sonia

PS: Undgå i tankeløshed at give kanariefuglen et grøn blad fra hyldebærtræet. Den går faktisk i koma eller dør af at spise det, fordi bladets saft er giftig, i stik modsætning til bærene og blomsterne.