Danmark

18. juli 2006

To be or not to be Dansk/Danish


To be or not to be Dansk/Danish – på Dansk

 

English version: https://danmark.wordpress.com/2006/07/20/to-be-danish-and-to-be-non-danish/

Anden gang de såkaldte flygtninge forlader Libanon kaldes de danskere. Det er de ikke. De har været på ferie i hjemlandet, og de var heller ikke flygtninge, da de forlod området første gang og tog til ”det rige Nord”.

Indfødsretten behandles i det daglige ud fra øjeblikkets behov; det kan være bestemt af et edb-systems oplysninger, af lovgivning med tilknytning til indfødsretten eller af mediernes og interesseorganisationers umiddelbare engagement. Vi har fået bl.a. udtrykkene ”dansker” (dansker sat i anførselstegn), ”nydansker” og ”gammeldansker”, uden at nogen kan redegøre korrekt for begrebernes indhold. Fordi retten desværre ofte bliver til ved hævd på daglige sædvaner, og ikke mindst fordi den danske centraladministration ikke har bidraget til at standse denne forvirring, skal de vigtigste begreber efter Indfødsretsloven repeteres:

Bekendtgørelse nr. 422 om Lov om dansk indfødsret af 7/6-2004:Uddrag af : http://www.retsinfo.dk/_GETDOCI_/ACCN/A20040042229-REGL  

§ 1 Et barn erhverver dansk indfødsret ved fødslen, hvis faderen eller moderen er dansk. Er barnets forældre ikke gift, og er kun faderen dansk, erhverver barnet kun dansk indfødsret, hvis det er født her i riget. 

At være dansk indebærer at individet har dansk statsborgerskab og tillige mindst én forældre, der  ligeledes er dansk statsborger og født i Danmark. 

§ 6. Indfødsret kan erhverves ved naturalisation i henhold til grundloven.

Stk. 2. Har den, der naturaliseres, børn, herunder adoptivbørn, finder reglerne i § 5, stk. 1, tilsvarende anvendelse.

§ 8 B. Den, som dømmes for overtrædelse af en eller flere bestemmelser i straffelovens kapitel 12 og 13, kan ved dom frakendes sin danske indfødsret, medmindre den pågældende derved bliver statsløs.
Stk. 2. Er en person i udlandet straffet for en handling, der efter stk. 1 kan medføre frakendelse af dansk indfødsret, kan indfødsret frakendes i medfør af straffelovens § 11.

Fra 1994 skal der erlægges kr. 1000 ved ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation:

Uddrag af : http://www.retsinfo.dk/_GETDOCI_/ACCN/A19940109730-REGL

§ 12. Ved indgivelse af ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation betales et gebyr på 1.000 kr. Justitsministeren fastsætter nærmere regler om gebyrets betaling og undtagelser herfra.

Nye befolkningsregnskabs-principper i 1991 skabte forvirringen

’Indvandrere’ og ’efterkommere’ samt øvrige (= danskere) fra 1991 skabte bevidst forvirring, som accepteres/overses af de overfladiske og udnyttes af de værste:

Antallet af ’indvandrere’ og ’efterkommere’ opgøres således, at alle senere generationer af efterkommere end den første medregnes som danskere, danske statsborgere og omtales nydanskere. Vi ser at uanset hvorledes begrebet dansker er fastslået i Lov om Dansk Indfødsret, som en person, der er dansk statsborger med mindst én forældre, der er dansk statsborger og født i Danmark, så er indholdet nu udvandet så meget, at der ved brug af den ændrede befolkningsopgørelse fra 1991, at langt mere end halvdelen af ikke-vestlige indvandrere og deres børn figurerer som danske i optællingerne.

Derfor de seks gode grunde til, at det er skæbnesvangert at sondre:

http://informationomdanmark.blogspot.com/2006/03/seks-gode-grunde.html  

Dette har vi forsøgt at korrigere for dels i status pr. 1. januar 2006 og også korrigere for i vor prognose fra 2003 på henholdsvis:

https://danmark.wordpress.com/2006/05/25/grafisk-illustration-af-det-korrigerede-befolkningsregnskab-pr-1-januar-2006/

og

https://danmark.wordpress.com/2006/06/20/prognose-pa-korrigeret-befolkningsgrundlag/

Naturligvis har vi givet et forslag til en forbedret befolkningsopgørelse i Danmark, allerede i 1991:

http://www.lilliput-information.com/atva/index.html

Uddybende redegørelse for misbruget af dansker-begrebet:

https://danmark.wordpress.com/2006/07/23/ussel-kampagne-mod-det-danske-folk/ 

 

Disse oplysninger kan ikke hentes andre steder i Danmark. Arbejdet hermed foregår under forudsætninger, som ingen i de politisk korrekte kadrer forestiller sig.

Derfor ville et bidrag til den fortsatte produktion og offentliggørelse være velkomment på konto i Danske Bank: Reg.nr. 3629 kontonr. 3629461213

    18. juli 2006

Joern E. Vig, cand. oecon.

 

Den nye karakterskala devalueres også


“Alt hvad der rager op skal høvles. Der satses på den bløde mellemvare”:

7-trinsskalaen:

Karakter

Betegnelse

Beskrivelse

ECTS x)

12

Den fremragende præstation

Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller kun få uvæsentlige mangler

A

10

Den fortrinlige præstation

Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer om­fattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mang­ler

B

7

Den gode præstation

Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler

C

4

Den jævne præstation

Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler

D

02

Den tilstrækkelige præstation

Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.

E

00

Den utilstrækkelige præstation

Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål.

Fx

-3

Den ringe præstation

Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation.

F

x) På eksamensbeviset efterfølges talkarakteren af et bogstav fra den internationale ECTS-skala.

Ingen reel forbedring, men krav fra EU:

https://danmark.wordpress.com/2006/07/13/ny-karakterskala-ikke-reel-forbedring-af-noget/

Mere om 7-trinsskalaen på:

 Undervisningsministeriets hjemmeside