Danmark

29. maj 2006

Folkeskolen er brudt sammen


– undervisningspligten tilsidesættes

I lang tid undrede det os, at vi ofte mødte undervisningspligtige børn rundt om på gader og for eksempel på skovstierne om formiddagen. Det undrer os ikke længere. Vi er så heldige, at vi har et par skolelærere på nært hold, der nu har valgt at tage bladet fra munden og fortælle os sandheden om, hvad der sker, selvom det længe krævede overvindelse; og det er da til at forstå.

Børnene gider ikke have undervisning, og når de ikke gider, går læreren med dem i skoven, eller de tager en tur i byen. Der er ingen pligter længere; de tilsidesættes i hvert fald. Går vi til det næste trin, som følges af næsten halvdelen af alle undervisningspligtige, som vi vel ynder at fastholde det, så er valgfriheden med hensyn for eksempel fag i gymnasiet nu sådan, at der kan tildeles 200 forskellige studentereksaminer. Valgfriheden førte til værdiløshed.

Princippet startede i nyere europæisk tid under den famøse Ritt Bjerregaard, der ikke selv kunne optages på Christianshavns Gymnasium, fordi hun havde et for lavt gennemsnit til mellemskoleeksamen. I faget historie kunne hun ikke svare på, hvad skæbnesvangert, der ramte Danmark i 1864. “Kunne vi ikke blive lige kloge, så kunne vi i hvert fald blive lige dumme, for lige skulle vi være”. Det var hvad enhedsskolen gik ud på. Intet andet. Men bare rolig, det hele fortsatte såmænd i samme gænge under Bertel Haarder fra 1982 i det nære samfunds navn. Og nu igen fra 2005 med nye proklamationer fra samme.

Mange lærere kan ikke holde det ud længere, for eleverne gør præcis, hvad der passer dem overalt. Derfor flygter lærerne fra jobbene som aldrig før. I Nordsjælland er der direkte lærermangel af samme grund.

“De unge skoleelever magter ikke at møde i skolen om morgenen”, hørte vi på TVA først i 2005, “fordi de ikke har sovet nok, når de møder op, og derfor ser skoleledelserne sig nu nødsaget til at indføre fleksible mødetider”. Det er kun en smule af sandheden, selvsagt toppen af isbjerget. Det er meget værre: Uddybning af den anvendte sindelags-ideologi på skolen bag: https://danmark.wordpress.com/2006/08/21/ringen-er-sluttet-2/ eller http://www.lilliput-information.com/economics/revo.html

Når omstrejferne antræffes, er der ikke tale om, at en biologitime eventuelt en enkelt gang i forårstiden forlægges til en nærliggende skov eller sø, hvor der kunne være noget at lære om. Der er derimod tale om, at børnene ikke vil have undervisning; de vil more sig og have det det rart efter deres egne lyster. Og lærerne giver efter.

I den anden ende bruges der helt overflødigt afsindige mængder ressourcer på noget ganske udsigtsløst. Elever, der bogligt er så svagt kørende, at de kan ikke følge med i nogen anden skole, skal gives et sidste særtilbud, hvor man på hver elev pøser kr. 1.500 i lærerlønning m.v. ud hver dag læreren går over dørtrinet til skoleklassens lokale. Der opereres med klassekvotienter på 3, for bl.a. at forsøge at proppe dem med det, som man i dag kalder matematik. Typisk 16-årige, der agerer som 8-9-årige, og fortsat kæmper med 6-tabellen. Vi har ikke noget overblik over, hvor mange elever, at det kan dreje sig om på landsplan, og vi kender heller ikke fordelingen på nationalitet.

I den anden ende er det såre almindeligt, at arbejdsløse akademikere selv med ph-grader fortsat tilbydes offentlige tilskudsjob – kaldet “dansk koncentrationslejr” – med indsamling af løvfaldsblade og stabling af brænde i skovene, en enkelt uddeler post i Vollsmose i Odense, mange andre kører bus; det sker imens man ufortrødent fortsætter med at optage kæmpe, nye studenterhold til endnu mere fremtidig humaniora-arbejdsløshed i et land, hvor uddannelsen som en selvforsynende evighedsmaskine er gjort såkaldt gratis – for andre end skatteyderne -, og studenterne fortsat frit kan vælge selv, næsten uden begrænsninger.

Vi ved fra erfarne folkeskolelærere i Københavnsområdet, at den normale undervisning ikke længere kan gennemføres, når fremmedandelen bliver mere end 20 pct. Dette understregede den meget erfarne folkeskolelærer Anette Vestrup (i øvrigt med markant socialistisk holdning) i radioudsendelse på Radio Saxen allerede i 1996 (CD nr. 21): http://www.lilliput-information.com/economics/band.html .

Hør Vestrup i interview (29. april 1996) her:

  1. del af interviewet med Vestrup:

2. del af interviewet med Vestrup:

Derefter er mønstret helt klart, at de danske eleverne begynder at sive, stille og roligt væk til privatskoler, eventuelt til andre kvarterer, forudsat forældrene kan betale for privatskolen, og forudsat de kan skaffe sig bolig i andre kvarterer, eventuelt i forstæderne til de større byer. Der er ikke noget særligt forældreinitiativ, der forsøger at rette op på skoleforholdene i tide, for alle ved, at dette netop er problemet, der ikke må tales om endsige røres ved. Og desuden gør lærerne som de og især deres fagforeninger vil, alligevel.

40-50 pct. er en ganske almindelig fremmedandel på mange københavnerskoler, der endnu ikke er blevet overtaget fuldt og helt af de fremmede.

D.v.s. der sker et accelereret fravalg af Folkeskolen i de fleste af vore byer, når fremmedandelen overstiger disse cirka 20 pct. Selve skoleloven (uanset nogle meget opreklamerede småjusteringer på det sidste) sikrer, at den laveste mellemproportional altid skal vælges, således forstået, at tiden bruges på eleverne med de ringeste forudsætninger. Resten lærer ikke rigtig noget, men de keder sig bravt. Skulle der foregå noget er det selvvalg, også af etiske koder. Alt er lige godt og lige meget, men skoleeleverne skal selv fornemme i hvilken retning vinden blæser, hvis de ikke er blevet forberedt derhjemmefra. Resultatet udmønter sig i kandidater til ledelse eller bidrag til undersåtternes rækker. Dette er den korteste karakteristik af det bagliggende undervisningssystem jf. http://www.lilliput-information.com/economics/revo.html (der er mere udførlig)

Vindretningen er uforandret. Uddrag af: http://www.lilliput-information.com/economics/lep.html :

I 1904 udgav John Dewey sit mesterstykke om Opdragelse: Dens psykologi og dens forhold til fysiologi, antropologi, sociologi, sex, forbrydelse, religion og uddannelse. Med John Dewey’s egne ord:

Opvækst består i enten at bruge ens egen kraft i en social retning eller også i evnen til at dele andres erfaringer og således udvide den individuelle bevidsthed til racens bevidsthed (Dewey, John, “Lectures for the First Course in Pedagogy”, unpublished, No. 1 (1896), p.1)

..”Det største problem i al opdragelse er at koordinere de psykologiske og sociale faktorer…koordinationen kræver…at barnet er i stand til at udtrykke sig selv, men på en sådan måde, at det i virkeligheden afrunder en social afslutning.”

Først fra slutningen af det 19. og i begyndelsen af det 20. århundrede begyndte der at ske gennemgribende omvæltninger af det amerikanske undervisnings- og opdragelsessystem. “Ordet “opdragelse” hos Wundt betød, at man “fodrer” erfaringsmæssige data ind i de unge hjerner og nervesystemer – men man indfører dem ikke i udviklingen af et dygtigt, indre åndsliv, opdrager ikke med den hensigt at forædle intellektet”.(slut på uddraget)

Nu kunne man så håbe på, at adskillige undersøgelser bl.a. PISA-undersøgelsen, refereret på: http://www.lilliput-information.com/economics/ioddec/page9.html og OECD-undersøgelsen fra 1996 havde givet de ansvarlige et vink med en vognstang. Men når man betænker, at de samme, der ødelagde Folkeskolen i enhedsskolens og i det såkaldt nære samfunds navn, hvor ansvaret for forflygtigedes i den grad ved at såkaldte skolebestyrelser tog over sammen med en blød, glat og meget lyttende, men aldrig inspicerende inspektør kombineret med en ideologisk og meningsløs skolelov, nu igen har ansvaret øverst oppe, så er der intet realistisk at håbe på til det bedre.

For et par dage siden mødte en kvindelig skolelærer op på sin skole på Sydfyn efter endt barselsorlov. Det var så tilfældigvis på den dag, hvor 10. klasse havde deres sidste skoledag. Skolen var tom, fuldstændig tom.

Til tvivlerne, der ikke ved hvad de skal tro, fordi de ikke ved:

I forordet til en af Dansklærerforeningens udgivelser, Danskfagets danskhed (Peter Heller Lützen, 2002) – uden mange kommaer – står følgende:

“Danskfaget er i den forstand ved at nedlægge sig selv som dansk fag.. Det er ved at blive et internationalt kulturfag. Og det er godt. Kun ved at underminere forestillingen om at der findes en fælles kultur for indbyggerne i Danmark, kan man åbne og efterhånden afskaffe begrebet danskhed som pædagogisk og dannelsesmæssige ideal. – Det mest hensigtsmæssige og hensynsfulde over for skolens og danskfagets brugere er at svække forestillingen om at der findes en dansk læsemåde. Det gør der heldigvis ikke længere. Danskfagets formål er derfor at undergrave danskheden. Selv om det er en anelse forvirrende at der stadig står ‘dansk’ på skoleskemaet, og selvom det formål aldrig er blevet formuleret, så er det det formål danskfaget med tiltagende begejstring har virket efter de seneste 40 år.”

Folkeskolen islamiseringsanstalt: http://denhviderose.wordpress.com/2007/11/05/folkeskolen-er-blevet-islamiserings-anstalter/

Den der vil kende baggrunden for skolens deroute, hvad der således skete og perspektivet for, hvad sker nu og skal ske med Den danske Folkeskole fremover, skal på dansk til vor hjemmeside: http://www.lilliput-information.com/economics/skole/index.html

Der sker ingen forbedringer, for der er intet at forbedre, når alt er galt. Sigtet har i princippet ligget fast i princippet siden 1700-tallets Jean-Jacques Rousseau (1712-78). Han gav et meget personligt og engageret bidrag til at forstå staten og dens såkaldte menneskelige natur, hvoraf den opstår og hvad dens formål er. Rousseau bringer endog sit syn på oplysning og kultur på banen. Hans tanker har haft en enorm indflydelse på de vestlige samfund i 20. århundrede. Han hævdede at kunne sondre mellem den falske og den sande kultur og mellem hvad der er naturligt i naturstaten og i samfundsstaten. Han hævder, at der er en naturlig stræben i mennesket – en dominerende kraft – til at være åben, spontan, god, sympatisk og taknemmelig ( jf. udgivelsen af Jacques Rousseau: ’Emile’). At disse instinktive og sande følelser er mere originale end årsagen; det emotionelle liv alene gør mennesket stort og godt; det er bestemt ikke hjernen. Rousseaus skrifter er fyldt med modsigelser og særheder; men især hans skrivemåde gjorde et overvældende indtryk på læserne, og det gør de også i dag. Og så var der nogen, der udgav hans bøger. Vi skal dog frem det såkaldte Moderne Gennembrud i 1870-erne, før det virkelig tager fart herhjemme.

Især Jacques Rousseau’s syn på børn har dannet skole: Skotten, filosoffen, teologen og økonomen David Hume tog i øvrigt tre af Rousseau’s fem børn uden for ægteskab og med forskellige kvinder i pleje, efter faderen havde afleveret dem på en børneinstitution i Paris. Rousseau var så vores officielle forbillede indenfor børneopdragelse og moderne pædagogik startende centralt med ”Samfundspagten” i Danmark 1889 og videreført af reformpædagog Sofie Rifbjerg (Klaus’ faster) fra 1921, der skrev ”en bibel” på dette vigtige felt netop med udgangspunkt i Jacques Rousseaus tanker.

Endemålet er ved at være nået nu. Danmark skulle hævde sig i den internationale konkurrence på vidensjobs, højtudviklede produkter med stort vidensindhold og på særlige kompetencer, sagde de. Det vil højest sandsynligt ikke komme til at ske, for ingen skole er så systematisk ødelagt sammen med store dele af det danske uddannelsessystem (i øvrigt af det samme ideologiske vrøvl) som Den danske Folkeskole.

Når jeg spørger de bedst begavede med for eksempel naturfagene fysik, kemi, biologi og matematik som tilvalgsfag på højt niveau i gymnasiet, om deres ønsker til fremtiden efter endt uddannelse, svarer de: England, Tyskland eller USA. Desværre må jeg sige; det er ikke meget bedre, bortset fra at ødelæggelserne der formentligt ikke har en ensartethed og en fuldstændighed, der tåler sammenligning med den let overskuelige og derfor mest effektive i det danske.

Ringen er sluttet.

De ansvarlige er tilbage og tager ansvaret igen…eller gør de?

Anbefal denne fil

 


Med meget særegne opvækstvilkår, der har præget ham dybt, hvis ikke det står endnu værre til.

26 kommentarer »

 1. Dine konklussioner og dine holdninger er syge og meget farlige.

  Kommentar af Per — 26. januar 2007 @ 10:39

 2. Til Per
  Jeg ved godt de kan tage sig således ud set gennem fjendens briller. ‘Meget farlige’ passer mig fint. Kan holdninger og konklusioner derimod mon være syge? Hånden på hjertet, NEJ! Skal det udtrykkes mere korrekt, kan det være således: at holdninger og konklusioner synes at udspringe af sygt sind (?)
  Det har vi fuldtud forståelse for, hvis det skulle være dette, som du forsøger at udtrykke på dansk:
  Andre eksempler:
  Prøv: https://danmark.wordpress.com/2006/12/12/selvhadet-i-system/

  Håber du vil anvende argumenter i din næste kommentar, så du sikrer dine kommentarer ikke er afsluttet på denne blog med dit næste pip.

  Sonia

  Kommentar af Sonia — 26. januar 2007 @ 11:37

 3. […] det er alt sammen ligegyldigt for folkeskolen er allerede brudt sammen, som vi sagde den […]

  Pingback af Tre skoler i Aarhus nedlaegges « Danmark — 2. maj 2007 @ 21:21

 4. […] Supplement: Folkeskolen er brudt sammen […]

  Pingback af Folkeskolen islamiseringsanstalter « Danmark — 9. november 2007 @ 00:39

 5. […] Af entries der i særlig grad medvirker til advarslen kan følgende fremhæves: Om “68-generationens forlygte”, nu placeret i en af EU’s tænketanke, supplement: https://danmark.wordpress.com/2006/08/21/ringen-er-sluttet-2#ha Folkeskolen er brudt sammen: https://danmark.wordpress.com/2006/05/29/folkeskolen-er-brudt-sammen/ […]

  Pingback af Danmark bloggen foelger ikke skolens etiske regler « Danmark — 14. december 2007 @ 17:38

 6. Den dag Ritt’s skoleyngel og vi andre får dhimmistemplet i panden, vil godhedsapostlene undre sig over, at der ikke gøres forskel på dem og alle de “racister” som de gennem tiden har udpeget.

  Kommentar af Bent — 14. december 2007 @ 20:55

 7. […] View […]

  Pingback af All Posts on http://Danmark.Wordpress.com « Danmark — 18. marts 2009 @ 00:01

 8. […] Folkeskolen er brudt sammen […]

  Pingback af INFORMATION OM DANMARK: HISTORIEN « Danmark — 21. november 2009 @ 19:52

 9. […] Det er mere end 4 år siden vi meldte, at Folkeskolen er brudt sammen. […]

  Pingback af Skolens rejsehold placerer kritikken det rigtige sted: i Undervisningsministeriet « Danmark — 16. juni 2010 @ 23:50

 10. […] Allerede den 29. maj 2006 kunne vi stille diagnosen på folkeskolen […]

  Pingback af Ritt’s og Bertels Succes: Danmarks Videns-, Kompetence- og Erhvervsbaser er Fuldstændig Udhulede « Danmark — 9. december 2010 @ 20:05

 11. […] https://danmark.wordpress.com/2006/05/29/folkeskolen-er-brudt-sammen/ I lang tid undrede det os, at vi ofte mødte undervisningspligtige børn rundt om på gader og for eksempel på skovstierne om formiddagen. Det undrer os ikke længere. Vi er så heldige, at vi har et par skolelærere på nært hold, der nu har valgt at tage bladet fra munden og fortælle os sandheden om, hvad der sker, selvom det længe krævede overvindelse; og det er da til at forstå. […]

  Pingback af Grundskolen, Gymnasiet, Kompetencerne Livstruet « Danmark — 13. marts 2011 @ 12:29

 12. […] https://danmark.wordpress.com/2006/05/29/folkeskolen-er-brudt-sammen/ I lang tid undrede det os, at vi ofte mødte undervisningspligtige børn rundt om på gader og for eksempel på skovstierne om formiddagen. Det undrer os ikke længere. Vi er så heldige, at vi har et par skolelærere på nært hold, der nu har valgt at tage bladet fra munden og fortælle os sandheden om, hvad der sker, selvom det længe krævede overvindelse; og det er da til at forstå. […]

  Pingback af Skolerne, uddannelser som vort eneste aktiv efterhånden er kørt helt af sporet | Xanthippe — 13. marts 2011 @ 18:33

 13. […] i 2005 efter 103 år Danmarks videns-, kompetence- og erhvervsbaser udhules på ganskle få år Folkeskolen er brudt sammen Kundskabstilegnelsen fjernes systematisk Vi har rigtig ondt i uddannelserne Like this:LikeBe the […]

  Pingback af HVOR SLEMT DET STÅR TIL MED REKRUTTERINGEN TIL DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSE: Her nogle ganske få eksempler fra ‘politikerne opbevaringsventesal’ uden for de lediges rækker på kort sigt « Danmark — 20. august 2012 @ 08:31

 14. […] blevet en by i Rusland, og eleverne skal ikke gøre noget eller lære noget de ikke har lyst til. Den danske Folkeskole er forlængst brudt sammen. Ritt, Antorini og Haarder skal man absolut ikke lytte til. De har hovedansvaret for skolens og […]

  Pingback af 55% med indvandrerbaggrund og 24% med dansk baggrund analfabeter i København « Danmark — 20. november 2012 @ 12:15

 15. […] i 2005 efter 103 år Danmarks videns-, kompetence- og erhvervsbaser udhules på ganske få år Folkeskolen er brudt sammen Kundskabstilegnelsen fjernes […]

  Pingback af Koldbrand kureres ikke med lavendelolie « Danmark — 26. december 2012 @ 17:25

 16. […] i 2005 efter 103 år Danmarks videns-, kompetence- og erhvervsbaser udhules på ganske få år Folkeskolen er brudt sammen Kundskabstilegnelsen fjernes […]

  Pingback af Danmarks stærkeste ressource bliver en mangelvare | transeurabia — 27. december 2012 @ 18:10

 17. […] i 2005 efter 103 år Danmarks videns-, kompetence- og erhvervsbaser udhules på ganske få år Folkeskolen er brudt sammen Kundskabstilegnelsen fjernes […]

  Pingback af KOLDBRAND KURERES IKKE MED LAVENDELOLIE | transeurabia — 28. december 2014 @ 10:44

 18. […] https://danmark.wordpress.com/2006/05/29/folkeskolen-er-brudt-sammen/ I lang tid undrede det os, at vi ofte mødte undervisningspligtige børn rundt om på gader og for eksempel på skovstierne om formiddagen. Det undrer os ikke længere. Vi er så heldige, at vi har et par skolelærere på nært hold, der nu har valgt at tage bladet fra munden og fortælle os sandheden om, hvad der sker, selvom det længe krævede overvindelse; og det er da til at forstå. […]

  Pingback af RUDOLF STEINER SKOLEN HAR FÅET GODKENDT EN HF-UDDANNELSE UDEN KARAKTERGIVNING OG EKSAMEN MED FRI ADGANG TIL DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER | Danmark — 10. august 2018 @ 17:26


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: