Danmark

31. marts 2011

Sveriges banemän/kvinnor – nogra av dem


Fra: http://varstundisverige.blogspot.com/2011/03/sveriges-banemankvinnor-nagra-av-dem.html

“Sverige styrs från en ö

Riksdagen är isolerad, rent fysiskt. I fästningen bakom vallgrav och huggen granit barrikaderar sig de folkvalda.”
Kenneth Sandbergs och Sandor Herolds brev till riksdagsmän och journalister uppskattas inte. De vill inte få några brev som påminner dem om vilket landsförräderi de gör sig skyldiga till varje dag.

Från Kenneth Sandberg
Sveriges banemän/kvinnor vill ogärna bli påminda om konsekvenserna av sitt vanstyre…”

//Kenneth

Se hvilket svar han modtog fra de ansvarlige: http://varstundisverige.blogspot.com/2011/03/sveriges-banemankvinnor-nagra-av-dem.html

……………
I Danmark tales om det Det virkelighedsforskansede Christiansborg.

BREVSTEM TIL VALGENE I SVERIGE I 10 AAR FRA ISLAMABAD EFTER DU ER TAGET HJEM MED FØRTIDSPENSIONEN FRA DET RIGE NORD. DEN DANSKE TOP HOLDER MEST PAA DE KRIMINELLE


Er du svensk medborgare har du svensk stemmeret. Med den i hus og en svensk førtidspensionering 1) kan du tage billetten hjem til Langtbortistan og leve som en svensk baron resten af livet og samtidig kan du afgive din stemme til de svenske Kommun- og Riksdagsvalg pr. brev fra f.eks. Islamabad i 10 år. Det er globaliseret demokrati, kan man vist godt sige. Således oplyser en sædvanligvis pålidelig svensk kilde. Vedkommende havde undret sig over en valgundersøgelse fra valget i 2010, der viste “Folkbokförda utomlands” var i hela Sverige 2,1% i snitt. Det blev til 150.231 af de valgberettigede der stemte fra hjemlandet ved seneste Riksdagsvalg i Sverige.

I Danmark kan du sammen med to andre gennembanke en dansker med baseballbat og derefter overhælde den gennembankede med kogende vand. Du kan også i Danmark være bandeleder, stor hashhandler, uddele trusler og ‘dummebøder’ på op til 250.000 kr. I det første tilfælde får du en betinget udvisning efter udstået straf, i det sidste tilfælde får du ingen udvisning.

1) http://hd.se/diskutera/2009/03/15/foersaekringskassan-betalar-ut-pension/1/: “…Försäkringskassans utlandsavdelning på Gotland utbetalar svensk pension till ”svenskar” i 155 olika länder. Sverige har ett av världens högsta skattetryck men pengarna räcker inte till för vanliga svenska pensionärer längre. Sverige har idag ungefär dubbelt så hög andel av sin befolkning förtidspensionerad än något annat land. Många invandrare som har kommit till Sverige har, i likhet med många svenskar, förtidspensionerat sig i trettioårsåldern och flyttat hem igen med en pension värd 4-5 miljoner…”

Sådan ser ud her:

I Århus modtog knap 1/3 af alle ikke-vestlige 40-64 årige kvinder førtids- eller socialpension i 2008 – svarende til 32,1 procent . På landsplan er antallet førtidspensionister blandt indvandrerne blevet knap tredoblet på 10 år i følge Berlingske Tidende. Integrationsudgifter: 16. oktober 2009: I Gellerup Planen er 80 pct. af indbyggerne på overførselsindkomst. 21. februar 2009: Antallet af indvandrere på førtids- eller socialpension i Århus er steget med 99,7 % på fem år53 pct. af de nyankomne var analfabeter i Sverige kunne vi læse 28. januar 2009. 90 pct. af de tvangsfjernede i København var fremmede, læste vi den 27 marts 2008.

Sådan bliver det også her om få år

Vi har oversat denne oplysning fra : http://varstundisverige.blogspot.com/2010/01/svensk-pension-och-aldreforsorjningssto.html

Sveriges fattigdom kommer næppe overraskende for nogen. Her er en svensk artikel hentet fra bloggen ”Vår stund i Sverige” og oversat til dansk.

En folkepensionist kaldes  på svensk ”fattigpensionär”. Her er en sammenligning mellem pensionen til svenskere og ”ældreforsorgsstøtten” til ældre indvandrere.

Der er sket en hel gigantisk overførsel af resurcer og velfærd i vort samfund (altså Sverige) de sidste tiår og den foregår stadig, mere intensivt end nogensinde.

Vi har set hvordan førtidspensionering er blevet bevilliget til udlændinge som ikke har indtjent ATP-points. Vi har set hvordan socialbidragsmidler øsles ud. Vi har set hvordan Ældreforsorgsstøtten til ældre indvandrere er blevet indført. Vi har set ankomsten af ankarbarn*, apatibørn og ”enligt kommende flygtningebørn”, hvor der ikke har været grænser for, hvor meget det måtte koste.

Et eller andet sted må man jo hente pengene. Og nu kommer øretæven, så det mærkes. Pensionisterne får nedsatte pensioner, sygehus må lukke afdelinger, el-priserne stiger med skjult beskatning o.s.v.

Sverige er således ledende med hensyn til skattetryk i verden.

År 2001 var skattetrykket i Sverige 50,8 %, i Japan 27,1 %. En forskel på næsten 24 procentenheder! Hvad får vi svenskere, som japanerne ikke får?

En beregning ud fra følgende forudsætning for en ”fattigpensionär”, der er alene-boende med en leje på 6.200 sv.kr.:

Garantipension 7.780 sv.kr.

Skat 1.575 sv.kr.

Rest efter skat: 6.105 sv.kr.

Leje: 6.200 sv.kr.

Lejebidrag 4.650 sv.kr.

Rest at betale 1.550 sv.kr.

Rest af nettoindkomst efter leje:  4.555 sv.kr.

Dette kan sammenlignes med Ældreforsorgsstøtten til ældre indvandrere: 4.831 sv.kr.

Allerede her får modtageren af Ældreforsorgsstøtten altså 780 sv.kr. mere at rutte med.

Hvad bliver forskellen, hvis vi desuden tager hensyn til afgifter til hjemmehjælp og sygehjælp?

Forbeholdsbeløb for ensomboende (år 2009): 4.832 sv.kr.

Hvad bliver det muligt at tage af nettoindkomsten på 6.105 sv.kr.?

6.105 minus 4.832 giver 1.272 sv.kr. i mulig afgift.

Hvad er der tilbage at leve for?

6.105 minus 1.272 = 4.833 sv.kr.

Men lejen for bolig skal jo betales. Hvis den er så høj som 6.200 sv.kr. skal der efter boligbidrag betales 1.550 sv. kr.  Hvad er der så tilbage til mad og andet?

4.833 sv.kr. minus 1.550 sv.kr. = 3.283 sv.kr. 1)

Sammenlign dette med Ældreforsorgsstøtten på 4.831 sv. kr.

Hvor meget mere får den, der har Ældreforsorgsstøtte?

4.831 minus 3.283 sv.kr. = 1.548 sv.kr.

1.548 sv. Kr. mere i lommen til modtageren af Ældreforsorgsstøtten.

Fattigpensionärens redning er at bo i en gammel umoderne lejlighed, hvor lejen ikke er så høj.

1) Janne i Sverige påpeger:
“…P.g.a. bl.a. tidigare sköntaxeringar så kan G.P. (Garanti Pension) reduceras till så lågt som  2-3000:- per månad (efter skatt)
Hur många som har denna mycket låga pension i Sverige vet jag inte, men det rör sig om tusentals svenskar, som i tysthet tvingas leva i armod!…”

Vi skal lige understrege at folkepension og førtidspension i Danmark er 100% skattefinansieret og forudsætter ingen individuel pensionsopsparing; det skal understreges at folkepensionen er temmelig diffentieret i størrelse med et grundløb og forskellige tillæg.

– tværtimod, har du sparet op nedsættes pensionen
 

Apropos pension til de fremmede i Danmark? :

 22. juli 1999 meddelte TV 2 Østjylland, at Bistandskontoret i Brabrand i Århus var blevet afsløret i at have udbetalt Folkepension til ældre fremmede i strid med reglerne.

I 45 tilfælde havde kontoret således på særdeles mystisk vis efterfølgende bedt udlændinge begrunde deres adkomst til Riget ved at påberåbe sig at have haft flygtninge-status som begrundelse for deres ophold her. Socialforvaltningens motiv skulle være det, fremgik det af TV 2 Nyheder, at ved dette tryllenummer ville Århus Kommune få refunderet en større del af de udbetalte beløb fra staten.

Hele området ’pension’ tiltrækker sig større og større interesse, reglerne er indviklede, og der bliver flere og flere ældre og stadig flere ældre, ikke-vedkommende fremmede, eftersom der er fred i deres hjemlande.

Vidste du for eksempel, at “Retten til pension er betinget af, at modtageren har dansk indfødsret” i følge §2 i Lov om Sociale Ydelser, Social Pension? § 2 gælder dog ikke: for udlændinge, som har fået opholdstilladelse i Danmark efter reglerne om konventionsflygtninge (§7 i Udlændingeloven) og heller ikke for flygtninge, der er kommet hertil som led i en aftale med FN’s Flygtningehøjkommissariat (§8 i Udlændingeloven). Information om Danmark har modtaget følgende supplement fra anonym kilde.

I en nabokommune har man i årevis i stedet udbetalt Bistandshjælp til de ældre fremmede, der var fyldt 67 år. Bistandshjælpen er et større beløb end Folkepensionen. Vort kvalificerede vidne, som er ansat hos den pågældende kommune, kan oplyse at dels ville pension i næsten alle tilfælde af denne art slet ikke kunne tildeles efter optjeningsreglerne – der også er meget komplicerede og omhandler det antal år vedkommende har opholdt sig i landet, hvorefter beløbsstørrelsen beregnes – dels blev en ganske betragtelig del af beløbene refunderet af staten, når beløbet i stedet kaldtes bistandshjælp til flygtninge. Men det var fup.

Ikke nok med det!

Information om Danmark ligger desuden inde med dokumentation for at undervisningsmaterialerne, som bruges på uddannelsen “Social- og sundhedsassistent”, bl.a. lærer de uddannelsessøgende, at “Danmark har desuden indgået aftaler med en række lande. Efter disse aftaler, der iøvrigt ikke oplyses nærmere i de pågældende undervisningsmaterialer, kan man have ret til dansk skattefinansieret pension, selv om man ikke opfylder de almindelige bestemmelser”.

32,1 procent af 40-64 årige indvandrerkvinder i Århus ligger helt i top:

https://danmark.wordpress.com/2009/11/14/de-er-saa-fattige-mon-kr-100-000-en-gang-er-nok-naar-seidenfaden-f-eks-tilbyder-irakere-kr-32-000-pr-maaned/

Flere og flere ikke-vestlige på førtidspension, selvfølgelig:

https://danmark.wordpress.com/2009/06/10/flere-og-tidligere-paa-pension-ikke-vestlige-slaar-ikke-ganske-uventet-rekorden/

Området i eksplosiv vækst uden vi skal høre noget særligt herom:

Integrationsudgifter: F.eks. antallet af indvandrere på førtidspension i Århus er steget med 99,7 % på fem år.

Supplement:

Danmark 5-8 år efter Sydsverige

 

 

27. marts 2011

Hvorfor er sandheden ikke god nok – lyver de fordi andre lyver?


Forrykte internationale konventioner, som kernepolitikere overser, eller ikke forsøger at slippe af med for landet, og EU-domstolens logiske ageren på tværs af vor nationale lovgivning og Grundloven glemmer vi lige et øjeblik, for vi har vel i det mindste forbehold, ikke sandt i glidebanens Euroland. Eller hür?

Det er umuligt at få hoved og hale på, hvad der forgår herhjemme. Der lyves og dyrkes uvirkelighed uafbrudt. Det skal have en ende. Søren Krarup skrev sådan om tildelingen af statsborgerskaber i JP-kroniken den 3. januar 2008: ‘Dansk indfødsret – folkets første-fødselsret’. Det var anden gang han tog emnet op i bladene.

“…Det var dette, der skete med SR-regeringen i 1990′erne, som kastede indfødsret i grams til tusinder og atter tusinder af fremmede, som ikke kunne tale dansk, som havde begået alvorlig kriminalitet, som ikke var selvforsørgende, men havde stor offentlig gæld…”

Tredje og første  gang:  Søren Krarup den 13. november 2009: ‘Danmark et foregangsland’ – hvordan ses det lige, vi ser det modsatte ?

Men Søren Krarup begyndte allerede i 2003: Søren Krarup hævdede i Berlingske Tidendes Kronik den 8. februar 2003:

“En lykke for landet

Antallet af dem, der modtager dansk indfødsret, er gået fra 20.000 til 2.000 om året og Dansk Folkeparti håber, at tallet vil gå yderligere ned. Endelig er den danske virkelighed i overensstemmelse med indfødsrettens intentioner.”

Daværende pastor Søren Krarup talte usandt! Hvem siger den siddende flertalssikrede regering imod (skrev vi dengang), når det ikke drejer sig om at ødelægge landet yderligere med indvandring?? Her er sammenhængen, hvori Søren Krarup meddelte sig via kronik i dagspressen:

Citat fra Berlingske Tidendes Kronik 8. februar 2003

”En lykke for landet

Antallet af dem, der modtager dansk indfødsret, er gået fra 20.000 til 2.000 om året – og Dansk Folkeparti håber, at tallet vil gå yderligere ned. Endelig er den danske virkelighed i overensstemmelse med indfødsrettens intentioner.

….idet det i junigrundlovens paragraf 54 hed: »Ingen udlænding kan herefter erholde indfødsret uden ved lov«. Paragraffen er uændret fortsat i efterfølgende grundlove. I dag er det i paragraf 44, det hedder, at »ingen udlænding kan få indfødsret uden ved lov«. Således understreger det danske folk sin førstefødselsret til Danmark. Fremmede kan godt blive danske. Naturligvis. Men det sker ved lov i det danske Folketing, og dermed er sagt, at indfødsret er det danske folks gave til fremmede, givet til dem, der er gaven værdig.

Også derfor var valget 20. november 2001 så lykkeligt, for her skete et systemskifte. Det nye flertal i Folketinget er bevidst gået efter at stramme reglerne om dansk indfødsret og bringe dem i overensstemmelse med grundloven. Med den aftale, der blev indgået mellem regeringen og Dansk Folkeparti og som trådte i kraft 1. juli 2002, er forståelse af indfødsrettens væsen blevet genskabt, og konkret har det bragt antallet af dem, der modtager dansk indfødsret, fra 20.000 til 2.000 om året – og vi håber, at tallet vil gå yderligere ned…”

Sandheden i følge : http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1366

87.234 er større end 81.631.

Når vi skærer perioden ved 2001 og gør delperioderne lige store i 1990erne og 2000erne, så er det altså den siddende regering der sætter rekorden. Og fordelingen på mere eller mindre fremmede indvandrere er lige så skæv, hvis ikke mere skæv, og vi behøver ikke dokumentere, for vi har ikke bevisbyrden. Den samlede tilstrømning var ligeledes størst under den siddende regering.

Er meningen at vi skal lyve med eller holde tand for tunge, mens DF forsøger at proppe usandheder i de sidste potentielle vælgere, der måske aldrig selvstændigt sætter sig ind i noget særligt?  Eller er meningen at vi skal tro, at Søren Krarup gjorde nogen forskel til det bedre? Det er lige så sørgeligt at høre Thulesen Dahl i Sønderjylland foreslå, at de danske forbehold burde moderniseres. EU-forbeholdene har aldrig haft andet end indenrigspolitisk, kosmetisk betydning for vælgebedraget. Det vidste vi fra begyndelsen for 18 år siden, og de er forlængst totalt undermineret i glidebaneland, hvilket vi ser netop nu igen med f.eks. udlændingepolitikken og EU-pagten.

25. marts 2011

Rockwool-fondens kriminalitetsfordeling blandt unge er selvfølgelig helt hen i vejret


Det burde være overflødigt at oplyse, at Rockwoolfondens undersøgelse af kriminalitetsfordelingen bygger på optællingsbegreberne ‘indvandrere’ og ‘efterkommer’. Disse begreber var uanvendelige allerede da de blev besluttet taget i brug i 1991. Det er blevet betydeligt værre siden. Fødte i Danmark af udenlandske statsborgere og de fødte i Danmark af naturaliserede lægges i kategorien danskere, selv Danmarks Statistik indrømmer dette (refereret i sidste link). Herved tørres de ikke-vestliges kriminalitet af på danskerne i undersøgelsen, fordi en meget stor del af den kriminalitet, der begås af unge med forældre af ikke-vestlige oprindelse og familiemæssig afstamning, derved aflæses i de officielle optællinger, som var den begået af danskere.

Den såkaldt borgerlige regering har gjort ondt værre ved at ændre lov om indfødsret 7. juni 2004.

Den daværende danske Rigsdags første indfødsretsudvalgs-formand N. F. S. Grundtvig, der tildelte 5 danske statsborgerskaber det første år (alle til vestlige naboerne), ville, hvis han havde vidst, hvad der passerer i dag, ikke alene vende sig i sin grav, men ville fortsætte i en jævnt hvis ikke i en accelerende, roterende bevægelse.

Opgørelses-farcen uden nogen komplikationer

24. marts 2011

HVIS NYHEDERNE 24. MARTS 2011 IKKE MELDER HVAD LØKKE HAR SAGT JA TIL I BRUXELLES I DAG APROPOS AABENHEDEN – HAR DU DET HER


12-05-2010: http://www.ugebrevet-europa.dk/artikel.asp?AjrDcmntId=1241

“…Få timer efter vedtagelsen af EU’s store hjælpefond mødtes 400 europæiske og globale ledere til uformelt topmøde i Bruxelles, hvor Europas økonomi ikke overraskende kom til at dominere.

Økonomi, bæredygtighed og sikkerhed var på forhånd udpeget som de temaer, der skulle være omdrejningspunkter for mødet. Med finansiel og økonomisk krise øverst på alle avisforsider i hele Europas som følge af EU’s finansministres historiske beslutning om at etablere en fælles hjælpefond på i alt omkring 500 mia. euro, kom økonomien ikke overraskende til at dominere mødet.

Litauens præsident, Dalia Grybauskaite, gav på mødet sin udlægning af, hvilken baggrund EU’s statsledere nu handler på: ”I Europa forsøger vi ofte at undgå se virkeligheden i øjnene. Vi kan ikke leve alene under globalt pres, og derfor må EU’s medlemslande med tydelighed beslutte, hvilket Europa, vi ønsker. Hvor dyb en integration og på hvilke områder. I modsat fald reduceres Europa til en snakkeklub.”

I sin tale kom formand for Europa-Kommissionen, José Barroso, blandt andet ind på formålet med hjælpefonden: “Aftalen vil sikre, at intet kan få lov til at svække euroen. Den viser hele EU’s vilje til at stå bag hvert medlemsland, når de er alvorligt truede. Krisens lektie er for mig, at vi har brug for et større fællesskab omkring økonomisk politik, og hvis man ønsker et valutarisk fællesskab, bør man også arbejde for det økonomiske fællesskab.”…”

World Economic Forum blev afholdt blot få timer efter vedtagelsen af EU’s hjælpefond og i forlængelse af heftige europæiske diskussioner om, hvilken rolle EU skal spille over for medlemslande under hårdt økonomisk pres. Mødets afsluttende debat viste dog, at der blandt ledere på tværs af det ”gamle” og det ”nye” Europa er enighed om, at vejen frem for Europa vil kræve hårde og upopulære valg for politikere og borgere. Som en deltager udtrykte det: ”Vi kan ikke fortsætte i den gamle retorik. Den er fuldstændig utilstrækkelig. Vi er nødt til at gentænke den europæiske model og den sociale markedsøkonomi. At gøre det kræver blod, sved og tårer.”

Traktatændringer

 http://www.ugebrevet-europa.dk/files/2010/pdf/Europa_uge19.pdf

“…Europa-Kommissionens bud på en løsning er, at den langt tidligere bliver draget ind i medlemslandenes finanspolitik. Dermed kan Kommissionen bidrage til en ansvarlig finanspolitik langt mere effektivt. EU’s økonomikommissær Olli Rehn foreslår, at Kommissionen får adgang til at rådgive medlemslandene allerede, når de er i gang med at udarbejde deres finanslove. Dermed kan man hurtigere trække det gule kort frem og advare medlemslandene om, at de er på vej væk fra den budget-dydens smalle sti. Men selv dette forslag er stærkt kontroversielt i medlemslandene, hvor finansministerierne ikke bryder sig om at blive ”kigget over skulderen”, og hvor nationale politikere betragter forslaget som endnu en overgivelse af suverænitet til EU-systemet i Bruxelles…”

“…Markedskræfterne fik stolen for døren

 Til sidst blev man enige om at gøre det væsentlige og sætte markedskræfterne stolen for døren gennem søndagens skelsættende beslutning fra EU’s finansministre. Det var et kraftigt signal om, at der stadig hersker gennem søndagens skelsættende beslutning fra EU’s finansministre. Det var et kraftigt signal om, at der stadig hersker en ånd af solidaritet mellem EU’s medlemslande, sådan som Kommissionens formand José Manuel Barroso noterede sig…”

 http://borsen.dk/nyheder/topnyhed/artikel/6/203275/investor_1700_ny_stor_eu_hjaelpefond_paa_vej.html

11-03-2011 17:46  “…Regerings- og statsoverhoveder i EU kan være på vej med en ny stor hjælpefond på mellem 150-200 mia. euro. Det vurderer chefanalytiker i Danske Bank, Allan von Mehren. Pengene skal lægges oveni den nuværende fond, der har 440 mia. euro til rådighed…”

Pagten er finanslovsforslagene til godkendelse:

http://borsen.dk/nyheder/oekonomi/artikel/1/203299/eurolande_klar_med_nye_krisetiltag.html

12-03-2011 08:37 “…Eurolandenes stats- og regeringschefer har vedtaget en større pakke af tiltag, som skal øge tilliden til den fælles europæiske valuta. Blandt de øvrige brikker er en udvidelse af den midlertidige krisemekanisme, så hele lånepuljen på 440 milliarder kroner er til rådighed for kriseramte eurolande. Samtidig kan milliardpuljen også undtagelsesvis bruges til at opkøbe statsobligationer fra eurolande…”

Hvis man skal ud i at føre en mere fælles finanspolitik, hvor medlemslandene virkelig forpligtiger sig, vil det kræve en ændring af den eksisterende EU-traktat. Selv en opstramning af stabilitetspagten, hvor medlemslandene kan trues af virkelige sanktioner, vil sandsynligvis blive nødt til at gå gennem en traktatændring. Og det er der lidet appetit på i EU-kredsen, efter at man efter otte års forhandlinger og talrige forsinkelser endelig fik Lissabon-traktaten i hus. En genforhandling af stabilitetspagten vil sandsynligvis gå meget hurtigere. Et halvt års regeringskonference plus et år eller halvandet til at få den ratificeret i medlemslandene, idet man skal regne med i hvert fald en irsk folkeafstemning herom samt den sikkert obligatoriske retssag ved den tyske Forfatningsdomstol i Karlsruhe rejst af euro-skeptikere.

http://borsen.dk/nyheder/oekonomi/artikel/1/203304/krav_om_dansk_lyn-beslutning_om_europagt.html

12-03-2011 09:50 “…Tolv dage. Så lang tid har Danmark til at beslutte sig for, om man vil være en del af en ny europagt med større økonomisk samarbejde og overvågning. Eurolandene forventer således et svar fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) om eventuel dansk deltagelse, når EU-lederne den 24. marts samles til topmøde i Bruxelles…”

———————————

Alt fremhævet og understreget oven for er foretaget herfra.

Vi skal lige gøre opmærksom på, at markedskræfterne ikke kan sættes ud af kraft eller “uden for døren” mere end naturkræfterme. Forsøger man alligevel – de europæiske ledere vil, tror de – opleves tsunamien uanset. Det er her problemet virkelig ligger. Dette her er faktisk skridtet efter euro er indført, budgettet sendes til godkendelse. Tricket med at nå målet ad en glidebane har vi set gennemsyre hele EU-konstruktionen lige fra begyndelsen: https://danmark.wordpress.com/2006/06/01/euro-ultralight-og-euro-light/ (fælles finanspolitik var forudset herfra, før Euro toges i brug)

22. marts 2011

Human trafficing tilrettelagt med alle kunstens midler


I stedet for at indsmugle de indvandrere til Libyen, der forleden dag meldtes var kommet for at arbejde i landet, skal vi nu forsøges tilpligtet at modtage dem som flygtninge i Europa. De kommer fra lande syd for Sahara, og de har betalt for at komme til Libyen med transport gennem forbryderområder med Tuaregstammer. De har søgt Libyen, meddeltes det, fordi det er det eneste land i Nordafrika, hvor de kan få arbejde. Sammenholdt med at Libyen ikke har anerkendt flygtningebegrebet, skal Europa, der indtil nu har bestukket Libyen for at undgå, at de derfra sendtes videre til Europa, nu alligevel modtage disse indvandrere, altså oprindelig indvandret til Libyen, melder Amnesti International og Institut for Mellemøststudier. Hvordan de kan opholde sig i Libyen, når man ikke taler om flygtninge i Libyen er mystisk. De er lukket ind i Libyen angiveligt for at arbejde eller måske nærmere for at være kanonføde for Omar Al-Khadafis børnebombe i Europa:

”Vi har beder jer alle arabiske kvinder og mænd, fjern enhver form for prævention for – Allah – vi må have en milliard mennesker – vi har ikke brug for en atombombe til Europas erobring – vi har børnebomben.” [citat: Libyens leder Omar Al-Khadafi i 1990]

Det ligner en international lovliggjort avanceret form for human trafficing. Bagmændene sidder dels ude i bushen dels i solide højtlønnede stillinger i Europa, hvor de sidstnævnte beskyttes af vestens love og tilsmiles med offentlige bevillinger. Vi skal simpelthen betale for at få afrikanere hertil og tilmed først drive dem hertil med bomber (det svarer lidt til trækket fra Bosnien i begyndelsen af 90erne). Nu forstår vi bedre at Enhedslisten og SF stemte ja til, at Danmark skulle deltage i koalitionen imod Khadafi-styret. Der er andre som har sagt fra: http://tenc.net/libya.htm

Vi er langt ude, og de internationale organer og EU styrer simpelthen befolkningsudviklingen og indvandrernes rettigheder i Vesten.

Alle internationale konventioner, der er på tværs af dansk lov, kan opsiges med 1 års varsel. Hertil kommer EU-indblandingen.

21. marts 2011

EU-diktater vil blive foretrukket for at undgaa mindelser om tre rædselsvækkende datoer i dansk politik


Datoerne: 8. oktober 1982 med 60.000 på Christiansborg Slotsplads, 1. april 1985 100.000 samme sted og 10. april 1985 125.000 samme sted.

Det handlede mest om regeringens indgreb i overenskomsterne med indkomstpolitik. Uanset om arbejdsløsheden stiger voldsomt igen, og virksomhederne lukker og flytter i rekordtempo findes ikke mindste såkaldte solidaritet blandt dem med og dem uden arbejde uanset, hvor ofte der end synges højt om den. Organiseringen og fagforeningsmagten i Danmark er enorm, formeligt et udbyder-monopol (eneudbyder) af arbejdskraft i Danmark, bortset fra enkelte brancher, hvor det ene øje lukkes, når tusindvis af f.eks. polakker trænger sig på.

Samme eller højere løn øger inflationen, øger arbejdsløsheden, øger underskuddet og øger statsgælden. Lavere løn sammen med større nedsættelse af skatter og afgifter og tilsvarende besparelser standser inflationen, fastholder eller øger beskæftigelsen i produktionen, skaber balance på de offentlige finanser og mindsker statsgælden.

Men dette betyder intet i ‘de rigtige kredse’, når målet der sigtes mod er at ‘Jerikos Mure skal falde’. Ansvarsforflygtigelse og næste valgdag er politikernes eneste interesse, og ingen af dem fatter alvoren. Derfor sker der ikke noget. De første tror på murenes fald, de andre tror at ansvaret kan forflygtiges bekvemt, når man står med et givet nationalt ansvar.

Ingen af delene har nogensinde været eller vil nogensinde være gældende.

At aflevere landet : Det er eneste sikre resultat for ‘de rigtige kredse’ og politikerne, der tror.

Næste skud på stammen:  https://danmark.wordpress.com/2011/03/24/hvis-nyhederne-24-marts-2011-ikke-melder-hvad-l%c3%b8kke-har-sagt-ja-til-bruxelles-i-dag-har-du-det-her/

Kontroller endelig om jeg har ret om et år eller halvandet, om ikke det går i den retning uden ophør.

 

EF, EU, de danskes folkeafstemninger og tab af suverænitet og tilslutning kort


1972: 1.954054 (63,3%) danskere stemte for tilslutning til EF eller Fællesmarkedet, mens 1.126.095 (36,6%) med deres nej på stemmesedlen tilkendegav, at de ikke ønskede et endnu mere integreret europæisk fællesmarked.

1986: Ved folkeafstemning om den såkaldte EF-pakke om det fælles indre marked og en traktat om fælles udenrigpolitiske konsultationer mellem EF-medlemslandene stemte 1,6 mill. ja og 1,2 mill. nej. Danmark var delt i to næsten lige store lejre, selvom der var solidt flertal for fortsat medlemsskab. 56% stemte ja.

Danmark var blevet delt mere end nogensinde i to næsten lige store lejre.

1992: Folkestemning om Maastricht-traktaten om udvidet integration af landene. Antallet af nej-stemmer var steget til 50,7%. Den kommende politiske union havde opbakning fra det store Socialdemokrati og samtlige borgerlige partier, undtaget Fremskridtspartiet.

Danske såkaldte særaftale eller blot indenrigspolitiske hæftende aftale blev derefter udmøntet i den såkaldte Edinburg-afgørelse, hvorefter danske politikere hævdede, at Danmark skulle holdes uden det forsvarspolitiske samarbejde, tredje fase at af den Økonomisk-Monetære Union (ØMU) med fælles centralbank i Frankfurt am Main, faste indbyrdes valutakurser og fælles obligatorisk mønt euro, samt aftaler om unionsborgerskab og suverænitetsafgivelse på det rets- og politimæssige område herunder udlændingepolitikken.

1993: 56,8% stemte ja 43,2% stemte nej.

Storbritannien og Tyskland havde ratificeret Maastricht-aftalen i 1993 uden at spørge borgerne. Den Europæiske Union med forkortelsen EU trådte dernæst i kraft den 1. november 1993.

1998: Så kommer afstemningen om Amsterdam-traktaten i 1998, der endte med en stemmeprocent på 76,2%, 55,1% afgivne ja-stemmer og 44,9% nej-stemmer. Valgkampen havde været meget kort og den version, der stemtes om var endog for fagligt trænede meget uforståelig, summarisk og udpræget henvisende til andet stof uden for traktaten. Det forlød at hovedspørgsmålet drejede sig om udvidelse af kredsen af medlemslande fra 15 til 20-25 lande, større åbenhed og flere rettigheder og større frihed for hver enkelt unionsborger. End ikke politikerne på Christiansborg kunne redegøre for substansen i traktaten.

2000: Folkeafstemning om Danmarks deltagelse i den fælles valuta (ét af forbeholdene fra 1993) blev afholdt 28. september 2000 og handlede om, hvorvidt Danmark skulle indtræde i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU) pr. 1. januar 2002 og dermed indføre euroen som valuta i stedet for den danske krone. Resultatet af afstemningen blev, at 46,8% stemte ja og 53,2% stemte nej. Valgdeltagelsen var 87,6%.

Herefter følger bl.a. Nicetraktaten om med EU-domstol, reviderede antalsfordeling af indvalgte i eu-parlamentet, antal kommissærposter efter medlemsudvidelsen o.a, som statsministeren P. N. Nyrup) vurderede at danskerne ikke skulle folkeafstemme om. Så følger Barcelona-processen med en videreførsel af den aldrig offentliggjorte, men fremskaffede  Europæisk-Arabisk Dialog fra 1960erne og med Euromed, der nu skulle udmøntes yderligere og omfatte aftaler/samarbejde med 16 lande i Nordafrika og Mellemøsten (Magreb-landene). Her skulle der ikke folkeafstemmes. Så var der EU-charteret/EU-grundlov, der i bl.a. Danmark var planlagt at skulle folkeafstemmes om i 2005. Forinden havde vejledende folkeafstemninger i Frankrig og Holland dog forkastet forslaget.

Af vore nærmeste samhandelspartnere er England ikke med i ØMUens tredje fase med Euro og Sverige har som Danmark afvist deltagelse ved folkeafstemning.

17. marts 2011

Example not to be copied elsewhere in Europe – but unfortunately I am afraid it will


Excerpt from: http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703899704576204770009558938.html

“…At more than 20% 1) and rising, Spain’s unemployment rate is far and away the highest in the developed world. In addition, economists say, the country’s rigid wage bargaining system has contributed to one of Europe’s highest labor-costs growth rates, undermining the competitiveness of Spanish industry.

Collective wage bargaining agreements, many of them indexed to inflation, locked Spanish companies into healthy salary increases even during the depths of the economic crisis. In 2009, Spanish gross domestic product contracted by 3.7% and the economy shed 1.4 million jobs. But wages negotiated by collective wage bargaining agreements— which cover about half of the work force and influence the other half— rose by 2.3%…”

Sonia

1) add a great deal more like in Denmark

Et magtesløst velfærdssamfund, som ingen havde bedt om, slog Danmark ud sammen med masseindvandringen, som ingen havde bedt om


Kendsgerninger, der skal med i anklageskriftet

1-2 generationer kan ødelægge en nation, hvis den styrer efter det. Der har ikke været nogle fortilfælde i historien, hvor der har været en så markant nedgang i antallet af børnefødsler i Vesten som i de seneste 40 år.

Officielt forsøger man at skjule det værste ved at satse på en sammenblanding af Vestens børnefødsler med ikke-vestlige børnefødsler i de officielle opgørelser. Derfor skal vi heller ikke vide, at i Danmark føder udenlandske oprindelser mellem en tredjedel og halvdelen af en fødselsårgang.

Korrektionsmulighed findes nu: http://www.lilliput-information.com/index-population-account-corrections.pdf

Befolkningsrelateret forskning i Danmark: http://www.lilliput-information.com/Befolkningsrelateret-forskning-i-DK.pdf

Faldet i den vestlige fødselsrate kombineret med en øget gennemsnitlig levetid i Vesten har været beskrevet som fænomenet aldring. Problemet og dets løsning er ikke noget man har forstået rækkevidden af eller kan forhandle sig igennem til en løsning på inde på Christiansborg. Det vil du forstå, når du har læst illustrationseksemplet og et par procenttal til sidst:

Når en generations tilbøjelighed til at føde børn generelt bliver betydeligt mindre end 2,05-2,1 barn i gennemsnit pr. kvinde (0,05-0,1 for at sikre mod spædbørnsdødeligheden), så udvikler der sig et aldringsproblem. En generation på f.eks. 1000 individer, der præcis føder 2 børn pr. kvinde, efterlader en generation på præcis 1000 individer (uden ud- og indvandring). Der er tale om en stabil befolkning. Hvis fødselsraten falder til godt halvdelen, altså til kun godt 1,15 -1,4 barn pr. kvinde i gennemsnit, så vil den første generation efter en forældregeneration på 1000 kun bestå af 775 individer, og fortsætter det med den lave fødselsrate, vil børnebørnenes generation kun udgøre 601 individer. Konsekvensen er så, meget hurtigt, at generationen af bedsteforældre er 3 gange større end børnebørnenes generation.

Og her er det egentlige problem – når der bortses fra at sådanne befolkninger naturligvis uddør, når det fortsætter, er der et skarpt hjørne mere. Et velfærdssystem som det danske er mest truet, fordi det næsten udelukkende opbygger på skattefinansiering og en såkaldt, helt urealistisk påtvunget kollektiv kontrakt fra generation til generation. Tilmed bygger velfærdssystemet fra begyndelsen på underskud fra generation til generation p.g.a. myten om forbrug skaber vækst. Når den danske velfærd er næsten fuldstændig skattefinansierede overførsler og offentlige tjenesteydelser, d. v. s. ydelserne er en privat rettighed og finansieringen af overførslerne og ydelserne skattefinansieret kollektiv, så går det rigtig galt.

Danmark 2010: Mere end 51% af befolkningen lever af offentlige, skattefinansierede overførsler eller offentlig skattefinansieret løn. Og 58% af alle overførsler er til folk i de arbejdsdygtige aldre, og såkaldte sociale udgifter til disse folk i de arbejdsdygtige aldre udgør 63% af alle såkaldte sociale udgifter inklusive folkepension og andre alderdomsbetingede udgifter. Et sådant samfund er dømt til undergang, når de ledende tilmed for at udligne fødselsunderskuddet, som de selv har givet anledning til, har gennemtrumfet en indvandring oveni, af hvilken gennemsnitsindvandreren øger disse procental 3,3 gange hurtigere som individ end én fra stambefolkningen.

Undergangen sker i denne rækkefølge:

* Danmark underskriver de nye tillæg til EU’s stabilitetspagt (2011)

* Derefter styres alt i DK fra EU (også som kreditor) via bl.a budgetstyring uanset de såkaldte danske forbehold, der fra begyndelsen ikke havde andet end indenrigspolitisk betydning (2011 – 2014)

* EU holdes oppe uanset EU’s manglende strukturtilpasning til den internationale konkurrence via petro-euro (2014 – ca. 2020)

samtidig hermed:

* Europæisk-Arabisk alliance svækkes og opløses p.g.a. den politiske ustabilitet fra multikulturen i Europa – uanset de tre dominerende medlemslandes topledere (Kanzler, Premier Minister og Præsident) netop har sagt fra, er det ca. 15 år for sent.

* EU mod enden

Older Posts »