Danmark

1. juli 2006

Sidste internationale kriminalitetssammenligning – formentlig?


Kriminelle gerninger i forhold til indbyggertallet  år 2001–

D.v.s. antal kriminelle handlinger pr. 100.000 indbyggere

English version

Kilde: www.interpol.com

Formentligt den sidste opgørelse af sin art – den vakte bestyrtelse i USA og Sverige

Det er absolut iøjnefaldende, at ”Mord” og ”Tyveri i alt” forekom henved dobbelt så hyppigt i Sverige sammenlignet med i USA. ”Voldtægt” forekom ca. 10% hyppigere i Sverige i forhold til i USA.

For ”Mord” og ”Voldtægt” er der fortsat en forskel fra Sverige til Albanien. ”Mord” forekom mindst hyppigt i Finland og England, med henved 6 gange mindre hyppigt i forhold til i Sverige. ”Tyveri i alt” er henved dobbelt så hyppigt forekommende i Sverige i forhold til de øvrige nordiske lande og også mere hyppigt end i England. Narko-kriminaliteten i Norge er dog henved tre gange så hyppig i forhold til i de øvrige nordiske lande. Her spiller den lange kystlinie ganske givet ind. Om narkokriminalitet er der ingen tilgængelig registrering for USA.

Tabelanmærkninger:

Hvor der i tabellen anføres tankestreg er der enten ingen tilgængelige registreringer, eller også er kategori-opdelingen ikke umiddelbart sammenlignelig med de tilsvarende tal i de andre lande.

Der er andre seksuelt betonede forbrydelser; men her synes kategorierne ikke at harmonere fra land til land.

Kriminelle gerninger i forhold til indbyggertallet  år 1995 – d.v.s. antal kriminelle handlinger pr. 100.000 indbyggere – hvilket er ganske uden nogen væsentlig betydning

Kilde, i øvrigt : www.interpol.com

 

Beskrivelse:

Tilsyneladende vurderes ”Grov vold” ikke entydigt i de forskellige lande og heller ikke entydigt over tiden: Der registreredes i Danmark fra 1995 til 2002 følgende i de enkelte år, 165,29, 163,57, 17,42, 17,66, 20,81, 23,68, 24,08, 25,41. Den 31. juli 2003 oplyste DR-Teksttv-Nyheder: “Aldrig har Danmark været plaget af så megen simpel gadevold, grov vold og livsfarlig vold…” “Det viser de seneste tal fra Rigspolitiet. Eksempelvis er der 25 pct. mere grov vold i forhold til året…”

For enkelte lande foreligger tilgængelige registreringer for året 2002.

Tager vi Danmark i ovenstående tabeller tyder alt på, at kriminaliteten også er vokset fra 2001 til 2002.

Allerede i 1995 var Sverige mere præget af kriminalitet end USA, når bortses fra ”Voldtægt”, der så virkelig har haft et opsving i Sverige de senere år. I Danmark blev der myrdet tre gange så mange i 2001 i forhold til i 1995. I Sverige myrdedes mere end 8 gange flere end i Danmark og mere end 10 gange antallet i Finland i 1995. Der var mere end det dobbelte antal voldtægter i Sverige i sammenligning med Danmark og Finland.

I tabellens sidste kolonne hos Interpol er der plads til at anføre, hvor mange af forbrydelserne, der var blevet begået af fremmede. Albanien, Tyskland, Norge og Finland har udfyldt enkelte registreringer i denne kolonne. Som forholdene udvikler sig med natura-lisationer og sammenrodede befolkningsregnskaber bliver det hele tiden mere umuligt at fordele de kriminelle gerninger på de fremmede og stambefolkningerne.

Til belysning af forholdene skal anføres at Finlands udlændingepolitik har været temmelig restriktiv i forhold til de øvrige nordiske landes tilsvarende lovgivning.

…………………

 

Apropos Sverige:

”Det går godt for Sverige”, plejer det at hedde. Trods dette øgedes den svenske stats lånebehov fra 27 mia. kroner til 41 mia. kroner i 2004. Dette er Rigsgældskontorets første prognose for år 2004. Prognosen bygger på opgangskonjunkturer (jf. Keynes-teorierne, der kun er teori). Usikkerheden er dog stor for den fremtidige økonomiske udvikling, og Rigsgældskontoret anser det for overvejende sandsynligt, at staten får behov for at låne flere og ikke færre penge. Den svenske statsgæld er stigende og nu nået til i alt 1.517 mia. kroner eller godt 1,5 billion kroner. Statens indtægter falder samtidig betydeligt.

Forholdene er ikke betydeligt bedre i Danmark, selvom du ofte hører noget andet.

 Joern E. Vig

21-07-2003

02-07-2006

Last comparison of crime rates between nations – ever!


Offences related to the number of inhabitants, year

2001–Offences per 100,000 inhabitants

Source: www.interpol.com

Notice, all English files on Danmark : https://danmark.wordpress.com/category/english-oder-deutsches-version/

Information of Denmark published these comparisons in 2003

Danish version of this file: http://www.lilliput-information.com/economics/intkrim.html

No such thing will ever be avaible again

And that’s why other media missused this site too

It is obvious that ”Homicides/Murder” and “Theft, totally” happened about twice as often in Sweden than in USA. “Rape” happened about 10% more often in Sweden compared with USA. And “Offences, totally” happened more than three times as often than in USA.

When it comes to ”Homicides/murder” and ”Rape” there still is a difference when you compare Sweden and Albania. “Homicides/murder” happened most infrequent in Finland and England, but about six times as often in Sweden compared with that. “Theft totally” was about twice as frequent in Sweden, when you compare to the other Nordic countries, and also more frequently than in England. Narco-criminality in Norway is about three times as frequent, when you compare with the other Nordic countries. The long coastline play an important role. Here is no available registrations for USA.

Table notes: Where the table shows a dash there are either no available registrations or the division of categories cannot be compared with the figures in other countries. There are other sexual characterised offences, but the categories do not seem to harmonize from country to country.

Description: If ”Serious assault” has been defined identical in the single countries is difficult to say. For a few of the countries registrations from year 2002 have been published.

Look at Denmark, and you will find criminality is increasing generally:

Interpol’s table, last column assign room for figures of how many offences that were made by foreigners.None of the countries have any registrations here. As matters develop with naturalisations and a disordered account of population it is not becoming easier to divide the criminal offences between foreigners and the ordinary populations.To enlighten what is going on I have to tell that Finland has the most restrictive law of immigration, when you compare with the other Nordic countries.

…………………

A propos Sweden: ”It goes on very well for Sweden”, it is often said. But the need for the state to borrow increases from 27 (Amer.) billions sw.krones to 41 billions. That was the first forecast of the Bureau of State-Debt for 2004. The forecast is based on prosperity-business-cycles (compare the Keynes-theories that are just theories). The uncertainty is large for the future development, and the Bureau of State-Debt consider it likely that the state will need to borrow more, not less money. The Swedish State-Debt is rising and the amount is 1,517 billions or 1.517 (Amer.) trillions sw.kroner (about $190 billions) now. The tax-revenue is decreasing substantial at the same time. Sweden had in average 8,909,128 inhabitants in 2001.What concerns Denmark is not entirely different, even though you hear something else.Denmark had 5,349,212 inhabitants in 2001.

Some supplements on especially New York and Washington in 2004:

http://newkai.com/mt/archives/2006/09/crime_in_new_yo.html

2003-07-21

2006-07-02

Joern E. Vig, M. Sc. (Economics)

“Situationen Katastrofal”, siger borgmester


900 hos Lego i Billund og 600 jobs hos Danish Crown i Grindsted væk

Borgmester Ib Kristensen i Ny-Billund: “Situationen er katastrofal”. Bekæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen lover støtte.

Mens signalordet “overophedning” kastes på banen i medierne, mens Dansk Industri bekræfter, at der i mange tilfælde er tale om jobannoncer uden reelle jobs, så lukker eller flytter store virksomheder ud:

Advarsler mod lav ledighed:

https://danmark.wordpress.com/2006/06/30/advarsler-mod-lav-ledighed/

Jonannoncerne handler ikke hver gang om jobs, ofte om image:

https://danmark.wordpress.com/2006/06/23/jobannoncer-uden-reelle-jobs/

Vi må spørge, er det mon lige netop er i den situation, at virksomhederne tilbyder højere lønninger eller at fagforeninger kræver højere lønninger? “Overophedning” skulle betyde overefterspørgsel efter arbejdskraft og dermed et ekstra bidrag til inflationens udvikling.

Ærlig talt, vi kan ikke følge med. Det er også klart dokumenteret ved sidste udflytning af slagterivirksomhed, at de polske immigranter ikke arbejder til en så høj løn, som danske slagteriarbejdere. Vi ser også udenlandske arbejde i gadebilledet, hvor selv week-end taksterne i Danmark synes overkommelige. Når Lego flytter aktiviterne til Tjekkiet, så er det også mest p.g.a. lønsatserne der er betydeligt lavere end her.

Det mest katastrofale for borgmesteren er givet de mistede skatteindtægterne til hans mange kommunalansatte. Hvad beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen skulle kunne gøre her, er ikke udpræget nemt at danne sig et billede af.

– Vil han starte produktionsvirksomheder med samhandelsarbejdspladser?

– Vil han give større bevillinger til Nyt-Billund, der nu mister skattegrundlag?

– Vil han skaffe tilskud til virksomhederne med de allerede høje lønsatser, hvoraf der indkradses verdens højeste skatter?

Vort kvalificerede gæt:

Det første magter han ikke. Det andet kan han prøve forholdsvis kort tid endnu. Det sidste er papirmøllen uden andet end den naturlig ende. Den går om muligt over EU og Euro-en, hvorfra der synges den samme sang tilskudssang, men at møllen standses meget snart er mere sikkert end “Amen” i kirken:

Spekulationen kommer til enden, men muligvis ikke uden ustabilitet:

https://danmark.wordpress.com/2006/06/26/spekulations-regimet-kommer-til-ende-pr-naturlov/

Ingen skandaler, hvor vil De hen?:

https://danmark.wordpress.com/2006/06/27/ingen-skandaler-om-spekulation-hvor-vil-du-hen/

1. juli 2006 

Sonia

  

Finansernes Globalisering skyldes svig


– men ikke fra spekulanterne

August 2004, Citigroup foretog et baisse angreb (spekulation i kursfald):

Citigroup værdipapirhandler ledet af Spiros Skorpos lavede 15 mill. euro ved pludselig at sælge derivater lydende på europæiske obligationer og aktier for 11 mill. euro, og købe dem tilbage til en lavere pris.

”Vi har hele tiden noget hikke. Hvad de (derivaterne) signalerer til mig er, at der er fundamentale sider af markedet, der fuldstændig ignoreres”, siger Satyajit Das, en såkaldt derivat risiko-styrings-specialist i Sydney.

Derivatives One: http://www.derivativesone.com/

USA 1998: Det reelle problem, som de amerikanske skatteydere og resten af verden nu skal lide under, er, at et sådant krak nemt kunne trække en mængde store indflydelsesrige banker i bankerot fulgt af mere nød og elendighed for folk – fordi det fik lov at køre. Det var kun den første boble med LTCM.

Det skal standses – borgerne skal ikke dække toppens skalten og valten med de anonyme værdipapirer eller den anonyme væddemåls-talloner:

Den amerikanske Føderalbank, der styrer pengeudstedelsen i USA, gik ind og reddede dette monster (Long Term Capital Management – en derivat-spekulationsgruppe). Måske indeholdt fonden 1.250 mia. dollars regnet i derivat-kontrakter. Rusland stoppede handelen med rubler og statsobligationer og fastfrøs rubelkursen. Tidligere direktør i Federal Reserve Bank Alan Greenspan meldte, at det var sammenbruddet i den russiske økonomi, der var den direkte anledning til LTCM’s dramatiske nedtur. Herfra tales der konstant med to tunger; det skal ikke glemmes. Det var sidste gang den såkaldte redningsplanke blev kastet ud, meldte Alan Greenspan ved samme lejlighed.

 

The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1997:

Robert C. Merton og Myron S. Scholes tildeltes prisen til deling for en formel til udregning af risikoen ved derivat-kontrakter. Formlen gav sikkerhed, meldte de…..på de givne forudsætninger uden for virkeligheden. Nogle få måneder efter Nobelprisuddelingen kollapsede markedet første gang.

Myron Scholes Nobel Pris foredrag (især for postmodernister, der har afskaffet virkeligheden for et cyberspace): http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/1997/scholes-lecture.pdf

Ti grunde til at jeg ikke har behov for derivat software, melder Rich Tanenbaum : http://www.savvysoft.com/pap.htm

“Vi betragter dem som tidsindstillede bomber både for de selskaber og grupper, som beskæftiger sig med dem og det økonomiske system… Min opfattelse…: Derivater er finansielle masseødelæggelsesvåben, der indebære farer. Mens de er skjulte nu, er de potentielt dødbringende.” Warren Buffett, amerikansk investor, forretningsmand og filantrop.

Disse væddemål om udviklingen i anonyme papirer kan kun ske, fordi vi ikke har noget internationalt pengesystem.

Wilhelm Hankels foredrag ved Römerbergtalerne 5. juni 1998 i Paulskirche in Frankfurt am Main.

Dr. Wilhelm Hankel, professor i Pengepolitik og Udviklingsøkonomi ved Goethe Universitetet i Frankfurt am Main

Uddrag af: http://www.lilliput-information.com/wh.htm

(citat begyndt)”…Ved reelt fastsatte vekselkurser bortfalder problemet. Deltagerlandene kan så vælge: Enten de vil have stabile valutakurser – så må de give afkald på inflation derhjemme eller beslutte sig for mere inflation – så må de give afkald på stabile valutakurser og devaluere. Men vekselkurserne forbliver altid “rigtige” og “troværdige”, og for at få sådant et system permanentgjort sprænges systemet ikke, og det tvinger ikke landene til at træde ud.Et sådant system kan vi have i morgen, hvis de G7-eller G8-verdensdirektionerne, der tilstræber Én-Verdens-Økonomien, kunne blive enige og også stillede nok sagkundskab til rådighed.

Hvad ville et sådant Verdenssystem bringe?

1. Finansernes globalisering ville være under kontrol. Den var blevet tæmmet og arbejds- og produktionssikker som den gamle guldstandard, fordi valutareguleringer ville knap nok finde sted, og uden valutarisikoen ville både spekulations-forretningerne og kollaps-racene holde inde. Det internationale banksamfund ville blive hægtet på et Verdenscentralbank, en forbedring af IMF. Det internationale finansmarked ville ophøre med at være et jagtterræn for kredithajer og hasardspillere. De ville være nøjagtig så reguleret som penge- og kreditmarkederne derhjemme.

 

  1. Staterne ville beholde deres nationale spillerum til at tackle et af deres problemer, konjunktur-, beskæftigelses- og socialpolitik. De beholdt deres nationale valuta og deres instrumenter og havde fortsat et valg mellem vekselkurs- eller indre politisk stabilitet. Ingen strid om de fælles penge, for de er kun gyldige som afregningsmiddel under centralbankerne ved vekselkursberegningen, hjemme forblev det ved Dollar, DM, FFR eller Gulden.
  2. Også de svage stater i Én-Verdens-Økonomien ville få deres fair chance. Kriserne ville blive sjældnere og mindre dybe, man mødte dem ikke mere alene. De systemtro lande havde forpligtet sig gennem en monetær folkeret – for det er netop en del af systemets symmetriske udligningsmekanisme – , at de skal hjælpes gennem en sideordnet politik. Dette ville være bedre end og mere virkningsfuldt end klagerne og tiggeriet om billige kreditter eller udviklingsbistand hos de rige stater eller verdensbanken af i dag.

 

Resultat: Lidelserne under globaliseringen er ikke skæbnebestemt. Snarere er det mangel på analyse, historisk erfaring og kompetent politik. Økonomer er der for at vise, at økonomiske-, sociale- og valutakriser ikke er tilfældighedshændelser, de har altid en årsag, og man kan altid gøre noget ved det.Og økonomer er der for at vise, at blindgyder er blindgyder, ligesom vejen mod Europa over de fælles penge. Globalkriser lader sig hverken løse regionalt eller territorialt, når vi hænger fast ved den denne globus og vil blive ved med at gøre dette. Af den grund er der ingen alternativ til at tæmme globaliseringen. Chancerne for at dette vil kunne lykkes har aldrig været større.” (citat slut)

Bemærk, inflation og spekulation slippes kun løs når pengeudstedelsen og kreditgivningen ikke styres af de ansvarlige stater og deres nationalbanker. Det er der det hele starter.

Herhjemme er de offentlige driftsudgifter i masser af år blevet finansieret med disse falske penge (underskud), og samtidig er statsobligationer blevet kastet ud på her og i udlandet for angiveligt at opsuge købekraft; men også (og primært) for at give spekulanter noget at rive i. Statspapirerne er jo nemme at ombytte for aktier eller derivater, hvis man keder sig.Især denne betalingsmiddelmængde skal væk. Derimod skal betalingsmiddelmængden til husholdningsbrug ikke styres af privatbankerne; men den skal være underkastet en national nationalbank med ufravigelige regler fastsat i en dansk, ikke en europæisk grundlov. Ingen finansminister eller anden politiker skal have ét ord at sige her!

De 5-6 år er det blevet foreslået fra flere sider, at vi sandelig også skal have et nyt internationalt betalings-, udlignings- og statslånesystem til erstatning for Bretton Woods. Guldmøntfoden skal genindføres siger nogen, andre vil have kontrol med kapitalbevægelser, atter andre vil have frihed for investeringer uden indblanding fra supra-nationale organer. Franskmændene vil efter sigende have gjort IMF fransk.

Hvis de ordførende vidste, hvad de talte om, ville der være en chance. Det skal for god orden skyld oplyses, at også danske realkredit-obligationer solgt i udlandet var med i den første LTCM-boble. Der er givet flere danske obligationer med i den næste.

Spekulations-regimet kommer til enden : https://danmark.wordpress.com/2006/06/26/spekulations-regimet-kommer-til-ende-pr-naturlov/

Tiden eller fornuftige internationale initiativer standser vanviddet, der gør det hele værre hele tiden. Med guldet som fremtidig international målestok standses hverken statsgældsætning eller for den sags skyld inflationen, og spekulanterne har da overtaget verden.

Med reelle valutakurser ville være et valg for hver nation og dens vælgere.

Nyt international værdimålesystem, ikke en ny globalmagt

Finans- og værdikrise

1. juli 2006

Joern E. Vig, cand. oecon.