Danmark

30. august 2008

Troubadur Kim Larsens Genistreg

Filed under: Arabization, Balkan, CO2, Crimes, Culture, Danmark, Demographics, Dhimmi, Dhimmitude, Economics, Education, Environment, Eurabia, Euro-Arabic Axis, Europa, Europe, European Integration, Fertility, Finanskrise, folkeskolen, Free Speech, global opvarmning, Globalopvarmning, History, Holland, Immigrants, Immigration, Islam, Jihad, Justice, Klima, Kosovo, Naturalisation, Naturalization, Norge, Oil, propaganda, Science, Serbia, skoler, Statistics, Sverige, Sweden, Terror — Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , — Jørn @ 23:10

Troubadur Kim Larsens initiativ med at male banegårdenes reklametavler til, er, når man ikke totalt misforstår budskabet, simpelthen en genistreg:

 

Gesundheit macht frei Hold dig på måtten

Tillykke med rygeforbudet!

 
http://uk.youtube.com/watch?v=rZIyISolweo

Nyt band med indspilninger

Regimet, som vi har over os, kører efter princippet:

Gør hvad jeg siger, men gør ikke, hvad jeg gør.

Det, som styrets ledende i en årrække infamt har anklaget dets centrale modstandere for, er lige netop hvad disse frelste selv rendyrket repræsenterer med deres ensporede og grænseløse politiske korrekthed og magtsyge.

Havde Kim Larsen ikke netop villet sætte toneangiverne hen, hvor de hører til, havde han skrevet noget andet til de, der kan læse. Det er selvoptagede selvfølere eller systemets simple dhimmier, der vil misforstå den klare satiriske hilsen til Establishmentet, dets lakajer, klakører og slatne undersåtter, som finder sig i alt… jeg understreger ALT!

Fes den ind på lystavlen – Lad os få noget klassekamp, tiden er kendetegnet ved form uden indhold, så det er tiden, som vi heller ikke ved hvad er, men vi kender dens børn.

 

J. E. Vig, 31. august 2008

Dugfrisk opgoerelse: Antal fremmede indvandrere (netto) og nettotilvaeksten s.f.a af de naturaliseredes foedsler i perioden 1. januar 1979- 17. juni 2008


 

Indvandringen og børnefødsler i perioden 1. januar 1979 til 1. juli 2008

Antal udenlandske statsborgere pr. 1. juli 2008 i alt

 

303.522

+ Antal naturaliserede udenl. statsb. indtil 16. juni 2008

200.446

 heraf:

Antal fremmede udenlandske statsborgere

+199.341

Antal naturaliserede fremmede udenl. statsb.

 

170.252

+ Antal naturaliserede fremmede udenl. statsb. plus

 

 

alternativ tilvækst s.f.a. fødsler blandt naturaliserede

 

 

fremmede efter de respektive naturalisationer:

A  5 pct. nettotilvækst pr. år s.f.a. fødsler

 

+629.536

B  4 pct. nettotilvækst pr. år s.f.a. fødsler

 

+595.519

eller C  3 pct. nettotilvækst pr. år s.f.a. fødsler

 

+566.438

Alternative antal fremmede i Danmark pr. 1. juli 2008:

 

A

                                               =       828.877                        

B

=794.860

eller C

=765.779

Ny mellemlang prognose til 2020 med i udgangspunkt i tabellens antal, her i kort uddrag:

Alternativ fremskrivning af antal ikke-vestlige fra Information om Danmark:

Antal ikke-vestlige pr. 1. juli 2008  1)

Årlig netto indvandring 2)

Årlig nettotilvækst-rate fra fødsler i pct.

Antal ikke-vestlige år 2020

766.000

13.000

3

1.277.000

795.000

13.000

4

1.468.000

829.000

13.000

5

1.796.000

J. E. Vig, cand. oecon., 22. september 2008

Fremmede defineres som individer, der stammer fra lande/områder uden for Vesteuropa, Israel, Nordamerika, Japan, Australien og New Zealand. 

Kilden til udenlandske statsborgere er ligesom kilden til antal tildelte statsborgerskaber Danmarks Statistiks Databanker: http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1024 ,

hvortil enhver kan få adgang ved gratis tilmelding.

Det skal anføres at børnene, som de 3.927 fik tildelt dansk statsborgerskab sammen med indtil 17. juni i 2008, ikke er medregnet, idet de først vil figurere i DS’s årsopgørelse pr. 1. januar 2009, der offentliggøres omkring 14. februar 2009. Desuden er andelen af fremmede blandt disse 3.927 beregnet, som andelen har været de senere år blandt de naturaliserede, ca. 90 pct.

Estimationen af antal fødte børn blandt de naturaliserede fremmede er foretaget ved en variabel annuitet, der er fuldt ud valid ved sådanne kortere åremål.

2006-totalopgørelsen (her vises flere deltaljer i den anvendte metode bag tallene i tabellen ovenfor)

Prognosen der også viser enden på fremtiden

Det kan oplyses, at Folketinget med regeringen siden 2001 har tildelt mere end 35 pct. af samtlige tildelte danske statsborgerskaber i hele perioden 1979-2008. Dette fører til at indtrykket nemt kunne blive, at indvandringen var blevet mindsket eller vendt til nettoudvandring. Antallet af danskere og danske statsborgere, der i opgørelsen tælles sammen, uden der kan ses forskel på de to forskellige kategorier, kommer nemlig herved til at udgøre en alt for stor andel af befolkningen. Og tilsvarende bliver de fremmedes andel så meget mindre. Og læses fremmedandelen at være blevet mindre, er den meget besnærende konklusion, at de fremmede nok er begyndt at udvandre igen. Men det stemmer ikke, tværtimod, de vælter ind i landet med ny styrke. 

Indvandringen er netop blevet øget med acceleret styrke de sidste tre år, men fordi antallet af tildelte statsborgerskaber oversteg antallet af fremmede, der rejste ind i landet de pågældende år, viste de simple og ufuldstændige indvandringsoversigter, der bare tæller statsborgere eller endnu værre ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’, at indvandrerstrømmen gik den modsatte vej. Ét eksempel fra 2005.

Detaljer om de anførte mere end 35 pct. af samtlige tildelte statsborgerskaber: klik her

Giv dine kontakter besked om den dugfriske fremmedopgørelse

Indvandringens nyere historie

Jeg anslog det samlede antal til at være 750.000 fremmede pr. medio 2008 fornylig (sidst i indlægget). Dette var ingen overdrivelse.

En mere verbal og pædagogisk redegørelse for, hvorfor der er mange flere her, end du informeres om.

Den officielle opgørelse viser : 347.250 ikke-vestlige pr. 1. juli 2008. Heri er adskillige stammende fra Østeuropa ikke medregnet, og de naturaliserede ikke-vestliges efterkommere omfatter kun 1. generation.

Sonia

Kioskbasker: HEMMELIGHOLDT ALTERNATIV BEFOLKNINGSPROGNOSE, SOM DU IKKE SKAL KENDE


Det skulle du ikke vide : Alternative opgørelser uden adgang for offentligheden:

Det Morgenavisen Jyllands-Posten skrev 30. maj 2004 på: http://jp.dk/arkiv/?id=361742 hænger fint sammen med det den skrev den 22. august 2008, og det er nemt at tolke:

Årsagen til, at 347.250 ikke-vestlige pr. 1. juli 2008 med fortsat indvandring bliver til 330.700 ikke-vestlige i år 2040 i den officielle befolkningsprognose er ganske enkelt, at indvandrerne og deres børn kaldes danskere, og en hel del østlige kaldes vestlige, både blandt de 347.250 og endnu flere og til stadighed flere og flere i prognosepunkterne fremover, f.eks. i år 2040 med 330.700 ikke-vestlige.

Nu speedes tilstrømningen yderligere op, så landet overtages en del hurtigere. Det er derfor, at indvandrerne hurtigere skal forvandles til danskere.

Med den nylige ”geniale opdagelse”, ”at de ikke-vestlige nu pludselig ses på papiret at få meget færre børn” – ”de fødes jo simpelthen af danskere” -, end hidtil antaget, skal de 330.700 i 2040 eventuelt reduceres yderligere.

Sidste år fødte de ikke-vestlige officielt 2,5 barn i gennemsnit, i år officielt knap 2 børn i gennemsnit i følge Danmarks Statistik. Det skriver Morgenavisen Jyllands-Posten 22. august 2008.

Den tragikomiske farce nået klimaks:

“Jo flere der kommer ind, desto færre er her”. “Jo flere og længere de er her desto flere børn “føder de for danskerne” ” – de fødende er nemlig de ikke-vestliges tredjegeneration.

……………………………………………………………………………..

”Samme Morgenavisen Jyllands-Posten oplyste kort i 2004 – jf. linket ovenfor (du skal betale for at læsen den nu) –, at der findes en anden prognose, om end fagfolkene bag den ikke ynder at få den frem i offentligheden.

 

Denne prognose er bestilt af Integrationsministeriets Tænketank for bedre integration hos ’det uafhængige’ analyseinstitut DREAM under bl.a. Finansministeriet og Erhvervsministeriet.”

Denne prognose går ud fra, at 3. generationsindvandrere altså efterkommere af efterkommere eller de oprindelige indvandreres børnebørn vedbliver at have betegnelsen efterkommere – ikke betegnelsen danskere.

Vel at mærke, havde man heller ikke i denne alternative prognose taget højde for, at netop adskillige 3.-generationsindvandrere indtil 2004 allerede var blevet lagt i kategorien ’danskere’  eller kategorien ‘danske statsborgere’ og ikke i kategorierne ‘indvandrere’ eller ‘efterkommere’ i tælleapparatet både før og efter 1991. Begreberne ’indvandrere’ og ’efterkommere’ indførtes i 1991. Man korrigerer således kun for fejlene fremover, ikke for fejlene bagud fra 2004 til 1979.

Den alternativ prognose, som end ikke medtager andet end cirka halvdelen af delpopulationen i udgangspunktet, var alligevel for meget for fagfolkene, og afgjort ikke noget de ”yndede at få frem i offentligheden”, meldte Morgenavisen Jyllands-Posten den 30. maj 2004 (linket her har naturligvis måttet slette). Derfor får du heller ikke i dag direkte adgang til artiklen fra 30. maj 2004. Bevæggrundene kan afgjort være flere. Den alternative prognose var efter det vi læste i Morgenavisen Jyllands-Posten til internt brug i ‘organerne’, hvis ansvarlige tilsyneladende godt ved, at det er helt gal fat med tællebegreberne ’indvandrere’ og ’efterkommere’, der som nævnt indfødtes til erstatning for udenlandske og danske statsborgere samt naturaliserede og deres børn i 1991.

Der var tilmed en demografisk professor Hans Oluf Hansen, der utvetydigt hævdede den 20. august 2005 i Berlingske Tidende, at den nuværende befolkningsmodel, som antallene opgøres efter, ikke kan bruges til at beskrive hverken den nutidige eller den fremtidige befolkningssituation i Danmark med. Denne afsløring kom ganske vist med 14 års forsinkelse.

Men korrektionen bagud i tid – som allerede nævnt – af status forud for projektionen/prognoseudviklingen er altså end ikke foretaget i den alternative prognose, hvis resultater vi så alligevel absolut ikke må få kendskab til.

’Løgn over løgn’, kan farcens titel kun være.

……………………………………………………………………..

Anbefal denne fil til dine kontakter – det haster!

Og nu til sandheden:

En egentlig retvisende korrektion af den officielle befolkningsopgørelse og ditto prognose er kun foretaget af Information om Danmark på: http://www.lilliput-information.com/economics/kantranspo.html (korrektion tilbage til 1979, som kilderne hos Danmarks Statistik gav os mulighed for) og med en ærlig prognose med følgende resultater:

  • Der er mindst 750.000 ikke-vestlige Danmark i 2008 (694.088 plus nettoindvandringen i 2006, 2007 og 2008 plus levendefødte minus døde i gruppen).  Dugfrisk opgørelse af antallet af fremmede i Danmark viser 766.000-829.000 pr. 1. juli 2008 ved en egentlig annuitets-estimation af de naturaliseredes fødsler. Det kvalificerede slag på tasken 750.000 var tæt på.
  • Danskerne bliver med matematisk sikkerhed i mindretal i Danmark senest mellem år 2034 og 2043, hvis det fortsætter som i 2003.
  • Allerseneste prognose af 22. september 2008 viser dog mellem 2035 og 2047, som det tidsrum hvori danskerne kommer i mindretal i Danmark.

Hjælpefiler :

HVORFOR ER HER MANGE FLERE END DE INFORMERER OS OM

Kvadraterne med røde og hvide boller illustrerer bedraget

 

Øvrig dokumentation og supplement:

Den ærlige prognose i grafik og tabeller:

IoD’s befolkningsprognose 2003 i tabeller og grafik

Kamoufleret befolkning:

https://danmark.wordpress.com/2007/02/25/camoufleret-befolkningsudskiftning/

Skidt når bladene taler over sig:

https://danmark.wordpress.com/2007/06/19/det-er-skidt-naar-bladene-taler-over-sig/

Vi skulle ikke vide det er en befolkningsudskiftning de har gang i

https://danmark.wordpress.com/2008/09/01/vi-skal-ikke-vide-det-er-en-befolkningsudskiftning-de-har-gang-i/

Det er karakteristisk, at i intet vestligt land foretages en korrekt officiel opgørelse af befolkningen fordelt på individernes oprindelse, og i intet vestligt land fortæller befolkningsprognoserne andet end:

Jo flere der kommer ind, desto færre er der…og stambefolkningerne er tilmed lige glade.

Tommelfingerregel i disse år: Ethvert officielt ikke-vestligt immigrantantal i en nation eller en storby skal cirka fordobles for, at du får de naturaliserede og deres børn inkluderet i antallet.

Når vi ikke kan kvantificere problemstillingen, kan vi ikke tage reel stilling. Dette sker naturligvis på kold beregning.

Indvandringens nyere historie

…………………………………………………………..

Bertold Brecht (figuren ’Herbert Schmidt’ i ’Matador’) var meget optaget af Trozkys revolutionsmodel, som i dag praktiseres i den vestlige verden.

Bertold Brecht udtaler bl.a.:

When ideology and reality does not match

“…Would it not be easier
In that case for the government
To dissolve the people
And elect another?”

(Bertold Brecht)

J. E. Vig, cand. oecon., 31. august 2008

At least one character of the time we live in: Do what I say, but don’t do what I do

28. august 2008

Arena til Gladiatorkampe er paavej


Rygtet siger at nu ska’ vi ha’ gladiatorkampe i Ørestaden. En ny kæmpe-arena, og den vil Københavns Kommune, der skylder det hvide ud af øjnene væk,  garantere et lån for på 200 mill. kr. til. Det er da godt for de gamle i København, så har de da noget at se hen til sådan med gladiatorkampe mellem socialfuskere, hjemmeservitutter og sososo-er.

Jeg sætter min lid til, at arenaen ikke bliver lige så skævt byggestyret som DDR’s koncertsal på samme ø. Vi skal da ikke gætte på 2 mia. kr. i stedet for 200 mille, vel da? Det ka’ også blive godt for Ørestadsselskabet, der er ved at trække Storebæltsbroen ned i lortet med sin lidt store mamutgæld og vel nok lidt skæve styring af driften. For få måneder siden var Storebæltbroen en enorm succes i medierne; den blev tilbagebetalt langt hurtigere end forudsat med beskatningstaksterne. Men nu er de holdt op med at køre på broen p.g.a oliepriserne, skriver DDR-nyhederne 28/8. Det er lidt underligt, vov!

Det sku’ da nødig gå med arenaen som med romernes ditto i Chester:

 

Det er også derfor vi ska’ ha’ den arena, der kan sætte noget gang i den. Det siges at Ritt har lovet at tage en kamp med fordums finansminister formand for Metroselskabet Henning Christophersen. Tidligere trafik- og energiminister Flemming Hansen skal i ringen mod LO’s Hans Jensen fra hver sin selskabsbestyrelse i koncernen. Det forlyder at det hele vil forløbe uden nogen konsekvenser for selskaberne som sådanne uanset udfaldet af kampene, og de ældre må vel også siges at trænge til lidt opmuntring efter alle de nedskæringer.

 

Sonias søster

27. august 2008

HVORFOR ER HER MANGE FLERE END DE INFORMERER OS OM?


Hvorfor er her mange flere end de informerer os om?

Når du ser, at der i Danmark var 347.250 ikke-vestlige pr. 1. Juli 2008, jf. http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2008/NR339.pdf er dette ingenlunde det korrekte antal ikke-vestlige med fast ophold i Danmark.

Til de 347.250 skal med vor opdeling af vestlige og ikke-vestlige lægges en hel del fra Østeuropa. Vi har valgt fremmede eller ikke-vestlige: fra lande uden for Vesteuropa, Nordamerika, Israel, Japan, Australien, New Zealand. Vi kan ikke ret sikkert angive, hvor mange af disse immigranter, der er muslimer. Vi kan se, at omkring 90 pct. af de, der opnår dansk statsborgerskab, optræder med et muslimsk klingende navn – her er heller ingen absolut sikkerhed. Og vi kan se, at omkring 75 pct. af de indvandrende stammer fra muslimsk domineret land/område.

“Vi kan altså ikke få alle musikstykker ud af klaveret eller få alt at se på scenen, som vi skulle – vi arbejder trods alt uden at scenetæppet er trukket fra” (oplysninger, som vi kan gøre brug af, skal være registreret og offentliggjort) – men det betyder ikke, at vi ikke kan korrigere de offentligjorte informationer til noget meget mere realistisk.
Vi kan ikke sige, hvor mange fødte og døde fordelt på danskere og fremmede, det f.eks. er blevet til i perioden 1983-2008. Vi kan sige, at der har været ca. 33% for få fødsler til, at den danske befolkning har kunnet holde sig stabil, fordi antal fødte børn blandt danske kvinder var 1,377 i 1983 (jf. Statistisk Årbog 1987, tabel nr. 33), og der skal mere end 2 børn til pr. kvinde i gennemsnit til for at holde en stabil befolkning. Fertiliteten forudsætter vi bestemt af kulturen og mere drastiske indslag som fri abort, højere alder for de førstegangsfødende, p-piller og kvindernes erhvervsfrekvens. Disse ting forudsætter vi har været uændrede i perioden 1983-2008.

Når indvandringens acceleration skjules – 9,6% flere ind i 2005, 14,1% flere ind i 2006 og 19,3% flere ind i 2007 end året umiddelbart før, jf. links i kolofonen til højre – og kan skjules bevidst af de ledende, skyldes det, at vort befolkningssystem er blevet ødelagt med de uvidenskabelige begreber ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’ indført i 1991 – det kan der ikke redegøres kortfattet for, men det er altsammen gennemgået i alle deltaljer på http://Danmark.wordpress.com eller på www.lilliput-information.com, hvor alt kan hentes via søgemaskinerne.

Vi er henvist til at bruge statsborgerskabsopgørelsen fra Danmarks Statistik, som fortsat offentliggøres. Den skal bruges som en statusopgørelse hvert år pr. 1. januar : Hvor mange er her af hver nationalitet…. men derefter skal der tillægges det antal, der i det forløbne år har opnået dansk statsborgerskab. Forskellen fra status året før udført på samme måde, viser så tilvæksten land for land blandt de, der opholder sig i Danmark.

Hver årsopgørelse skal således korrigeres for de tildelte statsborgerskaber – og det har vi gjort i vel 16 år nu -, ellers kan det gå, som det er sket i adskillige år siden 2001, at når det tildelte antal statsborgerskaber overstiger indstrømningen udefra, så ser det ud som de rejser hjem…selvom de fortsat strømmer ind i landet.

Tallet 347.259 jf. ovenfor skal altså tillægges det antal naturaliserede efter tidligere statsborgerskab og efter hvor lang tid de har opholdt sig her, d.v.s. de enkelte år med indvandring og naturalisationer i hele perioden 1979-2008 for 230 nationer. Derudover skal de naturliseredes børn efter tildelingen af statsborgerskabet tillægges, fordi de i dag offcielt medregnes som danskere. Resultatet vil give en estimation på mindst 750.000 i 2008, altså mere end det dobbelte af det officielle antal 347.250.

Det viste sig så at være mindst 766.000 fremmede pr. 1. juli 2008.

Smart kamouflage!

Giv dine kontakter besked

 

Et lille krydscheck:

x: andelen af de fødende, som er ikke-vestlige

Hvis vi antager at ikke-vestlige føder 3,5 barn pr. kvinde, og danskerne fortsat føder 1,377 barn pr. kvinde og øvrige vestlige her i landet føder cirka som danskerne, samt at den samlede fertilitet enten er som DS oplyste om 2003, 1,76 eller som DS oplyste i august 2008, 1,85 fås følgende:

3,5*x + 1,377*(1-x) = 1,76, så bliver x=18%. Nu har ikke-vestlige relativt noget større andel kvinder i de fødende aldre, netop p.g.a. af de højere fødselstal, så ikke-vestliges andel af de fødende er lidt større end de ikke-vestlige generelle andel i Danmark.

1,85 i stedet for 1,76 giver x=22,3%, når x findes af ligningen, der udtrykker det vejede gennemsnit af ikke-vestliges og vestliges fertilitet med den samlede fertilitet på højre side af lighedstegnet.

 

Ebbe Vig forudsagde, at netop den beskrevne kamuflagemetode ville blive taget i brug. Han forudsagde dette i december 1989: http://lilliput-information.com/frdk02.htm. Vi har følgende lille skitse, der illustrerer problemet med naturalisationer, der umærkeligt forvandler befolkningen, når vi forsøger at genfinde den på papirerne fra Danmarks Statistik: http://www.lilliput-information.com/forvandling/index.html. Den samme korrektion skal til for at prognosticere. De officielle prognoser henregner alle senere generationer af indvandrernes børn end den første til gruppen af danskere. På den måde bliver der færre og færre fremmede i DK, efterhånden som flere og flere kommer ind i landet, og tiden går, og de vil efterhånden næsten alle tilhører senere generationer end den første efter de oprindelige indvandrere, også selvom, der altså kommer flere ind. Det er en befolkningsudskiftning der er gang i.

Dette er årsagen til, at 347.259 ikke-vestlige pr. 1. juli 2008 bliver til de officielle 330.700 ikke-vestlige i år 2040 (de officielle 330.700 blev siden hen rettet til 520.200, fordi JP-journalist netop havde glemt første generation af efterkommere). Antallet er dog fortsat alt, alt for lille. 

Den accepterer vi ikke. Når den nødvendige korrektion foretages år for år siden 1979, og vi netop husker, at de naturaliserede også får børn, efter de har opnået statsborgerskabet, så kan vi cirka-korrigere det officielle antal på det sikrest mulige grundlag. Vi er og har været yderst forsigtige, og holder os naturligvis til sandheden: Denne korrektion er senest sket pr. 1. januar 2006 på: http://www.lilliput-information.com/kantranspo.html

Det samlede fremtidsperspektiv for Danmark, som vi har kendt det, er forholdsvis kort: Den ærlige befolkningsprognose er fra 2001 og 2003, og den skal ikke korrigeres endnu.

En hemmeligholdt prognose

Dugfrisk opgørelse af antallet af fremmede

Indvandringens nyere historie
…………………………..

Det korteste formulering om styret vi lever under: Gør som jeg siger, men gør ikke som jeg gør.

Sonia

Der findes faa faellestraek: terrorister


Fra: http://www.jv.dk/artikel/484082

Der findes ikke typiske terrorister

Af Ritzau
“Britiske terrorister er meget forskellige, og der findes ikke mange lighedstræk, viser efterretningsrapport
Det er ikke muligt at fastslå, hvordan en typisk britisk ekstremist tager sig ud, hedder det i en ny rapport fra landets interne efterretningstjeneste MI5, som avisen The Guardian offentliggør delvis torsdag.

Avisen henviser til et internt researchdokument i MI5, hvori det hedder, at hundredvis af kendte og formodede ekstremister “udgør en meget forskellig blanding af individer, der hverken passer ind i noget enkelt demografisk mønster, eller har fulgt en typisk udvikling frem til voldelige ekstremisme”…”

Fra http://www.jv.dk/artikel/486782

Skandinavisk forbindelse til terrortrusler

Af Ritzau
“En britisk antiterrorenhed er rejst til Finland for at efterforske tre mænds påståede trusler om terror mod britiske interesser. Mistanke om dansk forbindelse.
Muligvis er der en skandinavisk forbindelse til trusler på internettet om at dræbe den britiske premierminister Gordon Brown og hans forgænger Tony Blair.

Efter anholdelserne af tre unge mænd i Manchester forleden er britiske efterforskere rejst til Skandinavien for at undersøge sagen nærmere, rapporterer britiske medier…”

————————–
Grundlæggende fejlagtig udtryksform, der måske netop slører ét fællestræk: Britisk er ikke britisk, og dansk er ikke dansk, når omtalen falder på terrorister.

Sonia

26. august 2008

Roskilde Bank?


Ansvarsforflygtigelse i Roskilde Bank

AF JENS CHR. HANSENTIRSDAG DEN 26. AUGUST 2008 KL. 13:20

http://bosserne.blogs.business.dk/2008/08/26/ansvarsforflygtigelse-i-roskilde-bank/

“Finanstilsynet har det seneste år haft fuldt kendskab til og været dybt involveret i Roskilde Bank. Angiveligt uden at finde de helt store ting. Pludselig kommer et hold revisorer så ind i banken og finder skeletter en masse og ekstra tab i milliardklassen. Direktion og bestyrelse i banken har kurs mod anklagebænken, men vi trænger også til et mere åbent og kommunikerende tilsyn.

Hvordan kan omverdenen – aktionærer, kunder og forretningsforbindelser – tro på, at de halvårsregnskaber, som netop er afleveret fra alle de andre banker, og som absolut ikke varskoer store tab, står til troende? Hvorfor er det så frygteligt for Finanstilsynet at åbne mere op?  Det er ikke et urimeligt forlangende at et statsligt tilsyn guider sin borgere blot en lille smule mere og bedre.

Danske skatteborgere står til at betale for oprydningen efter moradset og den lemfældige kreditpolitik i Roskilde Bank. I værste fald kan det koste flere milliarder. En oprydning, som nødvendigvis må sættes i værk, men spørgsmålet er, om det nu også er skatteborgerne, der skal betale for de vilde ridt i Roskilde Bank, eller om man simpelthen burde lade banken gå nedenom og hjem…”

Sonia

25. august 2008

Europas storbyer er overtaget om 15 aar


Islamiseringen i Storbritannien

Maskerede muslimer (på billedet) med plakaten “Islam vil dominere verden” i Finsbury Park-moskeen 11. september 2002. (Foto: PA/Mark Lees.).

Den fremmedkulturelle indvandring til Storbritannien har vist sig at være en tikkende bombe. Hele bydele i London er islamiseret. Da et britisk statsråd forleden besøgte bydelen blev han spurgt, hvad han havde at gøre i et muslimsk område. Se tankevækkende reportager her: http://uk.youtube.com/results?search_query=Muslims%2BLondon&search_type=&aq=f.

 

Muslims in London threatening death to Denmark and UK

…”Denmark watch your back…”
Se video
http://uk.youtube.com/watch?v=8E4rMJVHyeg

http://www.gyldendal.dk/webapp/wcs/stores/servlet/product+10001+10002+23677+1000

 

Al Qaeda i Europa

Om bogen
Ifølge Lorenzo Vidino er Europa det primære udklækningssted for terrororganisationen al-Qaedas medlemmer. Derfor er optrævlingen af de forskellige europæiske reder også eneste mulighed for at bekæmpe den terrorisme, der truer den vestlige verden…”

Europe’s Angry Muslims: http://www.foreignaffairs.org/20050701faessay84409/robert-s-leiken/europe-s-angry-muslims.html

 

 

Hvis du vil vide, hvornår muslimerne opnår flertal i de europæiske storbyer, kan du gå til :
http://www.eumap.org/topics/minority/reports/eumuslims/methodology/cities

DU SKAL VEL AT MÆRKE HUSKE AT FORDOBLE DE ANFØRTE PROCENTANDELE FOR AT FÅ ET REALISTISK BILLEDE AF SITUATIONEN NU. DETTE SKYLDES AT LIGE GODT HALVDELEN HAR OPNÅET INDREJSELANDETS TILDELTE STATSBORGERSKAB (i disse år – andelen vil formentlig vokse) OG IKKE LÆNGERE FIGURERE I OPTÆLLINGERNE SOM IMMIGRANTER.
DET ER ENDVIDERE SÅLEDES AT STATSBORGERSKAB INTET ÆNDRER VED DET RELIGIØSE TILHØRSFORHOLD – SHARIAEN KRÆVER DØDSSTRAF VED KONVERTERING VÆK FRA ISLAM.

Selv da er angivelser yderst usikre. Du kan med sikkerhed regne med, at euromap.org ingenlunde har haft til hensigt at angive for store officielle andele – der altså mindst skal fordobles.

Et Sverige med godt 22 pct. fremmede, inkl. naturaliserede og deres børn nu, der med sikkerhed bringer svenskerne i mindretal inden år 2050, kan betragtes som et land, der har overgivet sig. Frankrig, Holland og Sverige er måske de første, der føjer sig efter indvandrernes krav ubetinget, og ikke mindst deres rige fætres i Mellemøsten. Alt sker selvfølgelig gradvist, så de ansvarlige kan påregne at det nemmere glider ned hos stambefolkningerne. Amsterdam har fremmedflertal nu, Köln, Berlin, Brussel, Antwerben og London har om senest 10 år, når vi regner efter etnisk oprindelse:  https://danmark.wordpress.com/2007/01/03/sverige-ny-rekord-for-andet-aar-i-traek/

Sonia

23. august 2008

Morgenavisen Jyllands-Posten plejer at slaa til i begyndelsen af august


9. august 2005:

“9. august 2005 kunne det læses i Jyllands-Posten, at antallet af udenlandske statsborgere i 2. kvartal 2005 skulle være faldet med 315, mestendels, fordi nogle amerikanere havde valgt at rejse hjem (200), og fordi somaliere angiveligt var begyndt at rejse hjem også. 168 færre somalier i landet. Det hele som følge af noget igangsat af regeringen. Hvad siger læseren så? Der var såmænd bekræftelses-kommentarer hertil fra Jesper Langballe i Regeringens støtteparti…”

5. august 2006:

“Jyllands-Posten indeholdt 5/8 2006 et par artikler, hvorefter “andelen af indvandrere styrtdykker” i prognoserne. Dermed gøres en tidligere fremskrivning fra 2004 til skamme. Medens 2004-prognosen viste 15,3 % indvandrere i 2080, viser den nye kun 8 %. Denne hævdede halvering skyldes ifølge artiklerne et fald i indvandrernes fødselstal samt en stram lovgivning…”

5. august 2006 – var det faktisk ekstra galt fat på Morgenavisen Jyllands-Posten, som det fremgår af følgende, men reaktionen blev forskudt – så det helt vilde indtraf den 

30. november 2006

Vi kunne i læse et referat i Jyllands-Posten om prognose, der angiveligt skulle være en korrektion foretaget af Lars Haagen Petersen, DREAM under bl.a. Finansministeriet, af den officielle prognose fra 2004, der, som ovenfor anført, viste 15,3 pct. i 2080, men her var der ganske andre boller på den samme suppe:

I august 2006 hævdede Lars Haagen Petersen, at andelen af ikke-vestlige ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’ officielt ville vokse fra godt 6 pct. af indbyggertallet i 2006 til 8 pct. i 2080, selvom indvandringen fortsatte som dengang. I december 2006 korrigerede Lars Haagen Petersen så procentandelen i 2080 til 16 pct i stedet for 8 pct. – om det var ikke-vestlige eller alle indvandrere er hamrende ligegyldigt (????). Velfærdskommissionen havde i mellemtiden anført 24 pct. i samme prognosepunkt 2080. Altså en tre gange større andel, end den af Lars Haagen Petersen anførte i Morgenavisen Jyllands-Posten 5. august 2006

[Det var kort tid efter, at Politiet havde fundet kokain på Folketingets toiletter]

Simpelthen ren “Knold og Tot”

Flere folketingsmedlemmer havde allerede været ved at falde ned af stolene p.g.a. de 15,3 pct. ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’ i prognosepunktet 2080, anført i JP i 2004. Om bestyrtelsen skyldtes, at tallet syntes stort, eller det derimod syntes ganske utilstrækkeligt, kan vi ikke vide. Der var selvsagt ikke rigtig nogen bestyrtelse i august 2006, da andelen i prognosepunktet 2080 blev knap halveret. Det kunne indikere et eller andet. Det kan også skyldes, at folketingspolitikerne da holdt ferie. 

8% er godt halvdelen af 15,3%, men 24% er tre gange mere end 8%, når vi regner af den samme kage.

Samlet blev det alligevel så galt fat i eftersommeren og efteråret 2006, at der blev, så vidt vi kunne se, ingen 5. august 2007 med det helt store på indvandrer-fronten i JP.

3. august 2008 – så kører det igen i endnu højere gear

Antallet af udlændinge, der får dansk statsborgerskab, er raslet ned siden 2000. Mens den danske udlændingelov granskes af både politikere og eksperter, falder antallet af udlændinge, der skifter deres udenlandske statsborgerskab ud med et dansk..”

   Det er beviseligt løgn

men det er betyder ikke noget… Jo, det er ren propaganda til flertallet, der ikke har mulighed for at følge det spil, der drives med det fra mediernes og de officielle kanalers side.

I 2008 trak Morgenavisen Jyllands-Posten den så lidt for at få det hele med. “Det hænger også sammen med, at JP tager hensyn til J. E. Vig’s sommerferie”.


22. august 2008:

“Der må være sket mutationer i tredjeverdens-indvandrergruppen, og matematikkens love er samtidig ophævet: Aldrig tidligere i historien har man noget sted på kloden set kvinders tilbøjelighed til at føde børn (fertilitet) ændre sig så drastisk. Det er noget der vil noget…Det er lissom så dansk, er det.”

Udlændingestatistikken er ganske enkelt ubrugelig på 17. år – men der sker ingenting

Indvandringens nyere historie

Det er en befolkningsudskiftning de har gang i

J. E. Vig, cand. oecon.

Ikke ligefrem en Birdie – naar vi gaar efter kendgerningerne


Hanne Fall Nielsen på Morgenavisen Jyllands-Posten skriver i artikel den 23. august 2008 bl. a. følgende :

[…]

“…Mens kvinder fra ikke-vestlige lande for 14 år siden fødte 3,41 børn i gennemsnit, nedkommer den samme gruppe i 2007 med knap to børn. Tæt på det danske gennemsnit på 1,85 børn pr. kvinde…”

[…] 

“…Det nye fødselstal betyder, at Danmarks Statistik har revideret befolkningsfremskrivningerne og nedskrevet gruppen af danskere med indvandrerbaggrund. Den største årsag er et fald i indvandringen, og derefter kommer det faldende fødselstal…”

[…]

 “…I dag regner Danmarks Statistik med, at der vil være 330.700 mennesker i Danmark med ikke-vestlig baggrund i 2040. 
For blot med seks år siden – i 2002 – lød prognosen på 512.000 danskere med ikke-vestlig baggrund…”

[…]

Kilde: http://jp.dk/indland/article1417575.ece (lad os se hvor længe dette link bliver stående – uimodsagt)

 

Det er helt hen i vejret, og det blev ikke meget bedre, da kontorchef i Danmarks Statistik Anita Lange gik ind i debatten og fremkom med den politisk korrekte forklaring, efter Ole Hasselbalch havde stillet ét af de væsentlige spørgsmål til lidt af indholdet af artiklen :  https://danmark.wordpress.com/2008/09/06/det-er-sa-sjovt-med-kamuflagen-–-borte-borte-kik/

Der er svært at kommentere alt det sludder, der minder om Göbbels-propaganda fra de damer

Der må være sket mutationer i tredjeverdens-indvandrergruppen, og matematikkens love er samtidig ophævet:

Aldrig tidligere i historien har man noget sted på kloden set kvinders tilbøjelighed til at føde børn (fertilitet) ændre sig så drastisk. Det er noget der vil noget.

Desværre har vi ikke behørige, absolut nødvendige og offentligt tilgængelige opgørelser heraf fra landets officielle statistikfremstiller. 

På Danmarks Statistik (DS) har man så: http://www.dst.dk/Statistik/Nyt/emneopdelt/nytsingle.aspx?countid=8299&ci=true&pti=1 , og her læser vi:

“I Danmark var den samlede fertilitet i 2003 på 1,76 barn pr. kvinde mod 1,72 i 2002. I europæisk sammenhæng er det relativt højt. Landene i Nordeuropa plus Frankrig har højere fertilitet end de sydlige og østlige lande i Europa. I 2002 lå Irland højst med en samlet fertilitet på 2,00 barn pr. kvinde, mens Tjekkiet lå lavest med 1,17 børn pr. kvinde…”

Men DS afslører sig selv i Statistisk Tiårsoversigt 2008, som netop er udkommet:

“Efter en periode med et lavt fertilitetsniveau ligger Danmark med 1,85 levendefødte børn pr. kvinde relativt højt sammen med de øvrige nordiske lande og enkelte andre europæiske lande. I hele Østeuropa og en stor del af Sydeuropa føder kvinderne markant færre børn.”

Det er ikke danskernes fertilitet, som refereres her, men højest sandsynligvis den samlede fødselshyppighed i Danmark, ligesom det har været tidligere.

Fertiliteten ændre sig ikke på tre år, og dette er essentielt at vide, hvis man som artiklen, vil se på det længere perspektiv. Desuden er fertiliteten ikke noget man undersøger med få års mellemrum. 

Aha: Samlet ‘fertilitet’ 1,76, danskerne ‘fertilitet’ hævdes i artiklen at være 1,85 (iflg. Fall Nielsen, JP), tredjeverdenskvindernes ‘fertilitet’ knap 2,00  (iflg. Fall Nielsen, JP). Nu ser vi således, at et tal, der ligger over gennemsnittet, “selvfølgelig trækker gennemsnittet ned”.

Dette er meget længe før Demokrit, hvis det skal opfattes som seriøst.

Konsekvensen af det bragte er simpelthen at : Andelen af ikke-vestlige blandt de fødende i Danmark er voldsomt negativ. 

25.01.2004 kunne vi læse statistikchef i København Kommune Claus Woll i Søndagsavisen efter Connie Carrøe Christiansen havde postuleret noget lignende i en såkaldt undersøgelse:

”Jeg vil da gerne påpege, at der efter min mening ikke har været dækning for de konklusioner, der er draget i medierne på baggrund af rapporten. Ifølge Søndagsavisen afslører en nærmere granskning af tallene, at efterkommere af indvandrere fra ikke-vestlige lande tvært imod får flere børn end deres forældre! For denne gruppe er fødselsraten indenfor de seneste 5 år steget med 10% ! ”
Dette er refereret udførligt på : http://www.lilliput-information.com/economics/conni.html

…………………………………………………………………….

 

Det er sjovt, at næsten det hele er løgn for såvidt angår forholdene i Danmark, som skulle være beskrevet i artiklen i JP. Folketingets politikere (her: DF) æder den selvfølgelig uden videre. Dette er deres sure pligt som marionetter, og de fleste kan formentlig heller ikke gennemskue bedraget.

Nu kan fødselshyppighed – antal fødte divideret med antal fødende – let og det sker meget hyppigt, at den forveksles med den aldersbestemte tilbøjelighed til at føde børn for kvinderne (fertilitet). Er det her hunden ligger begravet, så er andelen af indvandrede kvinder i de fertile aldre blandt tredjeverdens-indvandrerne blot blevet øget betydeligt i en kortere periode, så fødselshyppigheden bliver mindre, ved at der divideres med et større tal. Det har fortsat intet med fertilitet at gøre.

 

Det er især morsomt, når vi fik stukket en i øvrigt anden usandhed ud i august 2007 fra DS:

– Kvinder med oprindelse i et ikke-vestligt land føder 2,5 børn.

Tallene er gennemsnit for 2001-2005 og fremgår af tabel 2.9 i vores publikation “Befolkningens udvikling 2005″.

Med venlig hilsen

Rune Stefansson, kommunikationsmedarbejder i Danmarks Statistik, rst@dst.dk

Knap 2,00 barn; det er kan aldrig blive til 2,5 barn uden løgn. 

 

Ved lejlighed kunne det endvidere være uhyre interessant at få oplyst, hvorfor ikke-vestlige føder henved 3,5 barn i gennemsnit i Italien, men ikke-vestlige skulle føde 2,5 i Danmark, samt hvorfor stamdanskerne skulle føde 1,7 barn i gennemsnit, når andre vesterlændinge i vor umiddelbare kulturelle og geografiske nærhed ligger på fra 1-1,3.

Indvandringen fra tredjeverdenen falder sågar (iflg. Fall Nielsen, JP), selvom selv samme indvandring de seneste tre år rent faktisk er steget ganske betydeligt år for år. Indvandringshastigheden øgedes endog med 9,6% i 2005, med 14,1% i 2006 og med 19,3% i 2007. Dette er fuldt domenteret via links i vor kolofon til højre.

Indvandringen acceleres op, men JP kommer til det resultat, at indvandringen falder. Vi er meget langt ude.

Det minder os om sommeren 2005, hvor indvandringen pludselig var blev vendt til udvandring og Jesper Langballe var på som sekundant …. men kun på Morgenavisen Jyllands-Posten. Vi fik ikke lejlighed til at korrigere fejlen i Morgenavisen Jyllands-Posten, før vi havde fået bragt en engelsk version heraf hos Daniel Pipes i New York.

Tager vi de officielle kilder, fremgår det af Danmarks Statistik’s: http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2008/NR339.pdf:

I Danmark var officielt 347.250 ikke-vestlige pr. den 1. juli 2008

Vi kan så tilføje: foruden et betydeligt antal herudover fra det tidligere Østeuropa plus alle, der har fået tildelt dansk statsborgerskab, som er ikke-vestlige og også deres børn i tillæg. Så er det lissom lidt vanskeligt at fange prognosetallet 330.700 ikke-vestlige i år 2040 (iflg. Fall Nielsen, JP).

Så skal de tilstrømmende kaldes danskere i meget større antal hvert år, end det antal nye, der rent faktisk tager ophold her.

Andre vil givet hævde, at jo flere de er her, desto færre er de.

Vi har redegjort for adskilligt om fertiliteten og anført en ærlig befolkningsprognose for Danmark (sidste nye prognose), desuden har vi redegjort for fertiliteten i Europa, i eupæiske enkeltlande, i EU og blandt de fremmede og forsøgt sammenligninger fra land til land på denne blog. Brug søgemaskinen med ordene f.eks. ‘fertilitet’, ‘prognose’ eller ‘statsborgerskab’. Og prøv samme søgning på http://www.lilliput-information.com, der nævner eller uddyber om alene fertilitetsspørgsmålet i ikke mindre end 38 filer. 

Hemmeligholdt prognose, som du ikke skal kende

Dugfrisk opgørelse, som du kan stole på

Nem illustration: I virkeligheden er det forvandling der sker

Lidt supplement: Tilbage til Fremtiden

Udlændingestatistikken er ganske enkelt ubrugelig på 17. år – men der sker ingenting

Indvandringens nyere historie

Sonia

Older Posts »