Danmark

31. august 2006

Reformpaedagogik og kvindekamp er altoverskyggende helt nede fra i uddannelsessystemet


Kundskabstilegnelsen fjernes simpelthen systematisk

Formanden for gymnasiernes rektorforeningen Peter Kuhlmann bekræftede 9. april 2006:

“…at den nye gymnasiereform fra 2005 ikke har lokket flere i gymnasiet til at vælge de naturvidenskabelige fag. Det skyldes mangel på velkvalificeret naturvidenskabelig undervisning i Folkeskolen…”

Tilgangen til gymnasiet har aldrig været større end i 2006, så set udefra ligner gymnasiereformen en succes.

Man har planer om at sende halvdelen af en ungdomsårgang i gymnasiet, hvorimod 10-12 pct. gik den vej i 1960-erne. Enten er niveauet sænket eller også er der sket biologiske mutationer i menneskearten – for det sidste kan man frygte mutationer til det værre.

I Fåborg på Fyn kan de kun få 23,5 pct. til at gå den vej.

Dette betragtes som en skandale.

Det er en katastrofe – set fra en anden vinkel

Marianne Zibrandtsen, rektor, Aurehøj Gymnasium i Berlingske Tidende den 14. marts 2006:

”..Det store boom i tilgangen til gymnasiet fra 1980ernes begyndelse og til i dag kan faktisk først og fremmest tilskrives pigerne..”

”..65 procent af gymnasiets studenter er piger, 45 procent er drenge (IoD: Her er der noget med regning; det bliver altså 35 procent drenge). På den matematiske linje, som synger på sine sidste årgange, er der lige så mange piger som drenge; på den sproglige dominerer pigerne stærkt (77 procent)..”

”..6 ud af 10 nye studerende på de store universiteter er kvinder..”

JP-Kronik: Den gymnasiale katastrofe, 18. august 2006:

Ole Witt-Hansen, lektor, Greve : ”..Før 1966 havde alle matematiske studenter matematik og fysik på højeste niveau, svarende til over 50 % af en årgang. Efter 1988 er det gået støt tilbage, således at der ifølge undervisningsministeriets egen statistik nu kun er 4%, der har valgt matematik og fysik på A-niveau i 2006..”

”..Mens undervisningen tidligere handlede om tilegnelsen af viden og kundskaber, så fokuserer reformpædagogikken sig på læring, dvs. at lære, at lære. Kundskaber er forsvundet som didaktisk begreb og viden er noget, der findes på Internettet..”

Ca. 10 pct. af studenterne falder fra på de videregående uddannelser, og det årlige optag på ingeniøruddannelserne er faldet med 50 pct. fra 1985-1995.

Grundlaget opbygges/nedbrydes i folkeskolen

Primo april 2005 oplyste DR-teksttv, at 30 pct. af folkeskolelærernes arbejdstid går med at undervise børnene.

Hollandske 9 årige skoleelever undervises dobbelt så meget til den halve pris.

Den situation er skabt af adskillige skolelove og overenskomstaftaler gennem flere årtier siden “Den Blå Betænkning”.

11. april 2005 oplyser TV2-Nyheder, at 57 pct. af de folkeskolelærere, der underviser i faget dansk i Folkeskolen, ikke havde valgt danskfaget i uddannelsen på seminariet, og tilsvarende gør sig gældende for 97 pct. af dem, der underviser i fagene naturfag og teknik.

Den sidste var så grov, at den simpelthen måtte delvis neutraliseres, således også fjernes fra TV2’s nyhedsarkiv:

TV2-Teksttv 31. august 2006:

”..Alt for mange matematiklærere, der underviser børn fra 4. til 7. klasse, har ikke matematik som linjefag, viser tal fra Danmarks Evalueringsinstitut…”

Sverri Hammer, formand for evalueringsgruppen:

”..På mellemtrinet (4.-7. klasse) er der kun 51 pct. af matematiklærerne, der har linjefag i matematik, mens 14 pct. af matematiklærerne har en anden uddannelsesbaggrund, der svarer til linjefag i matematik…”

”Matematiklærere kan ikke matematik”

Flensborg avis den 15. maj 2006:

”..Det, som børnene lærer i natur/teknik i de første seks år i folkeskolen, er ikke tæt nok forbundet med undervisningen i de ældste klasser i fysik/kemi, biologi og geografi..”

Til spørgsmålet om folkeskolelærernes faglige kvalifikationer svarer Erik Lorentsen, der formand for skolelederforeningen: ”Det er et spørgsmål om prioritering.”

Ja, det er det; men det vel næppe skolelederne i folkeskolen, der skal prioritere uddannelsesressourcerne og træffe beslutningerne om arbejdsmarkedet 15 år senere, selvom de gerne vil og forestiller sig i deres ideologi, at når de gør det, fører det til målet, som de gerne nå.

”..Blandt de lærere, der fører elever til afgangsprøve i folkeskolen, har 87 procent intet eller næsten intet lært om karaktergivning. Det viser en under­søgelse, som fagbladet Folkeskolen har gennemført blandt 362 lærere. En tredjedel af lærerne svarer, at de i løbet af de seneste 10 år har givet karakterer med en metode, som blev forbudt i Danmark i 1995..”

Vor vurdering:

Derouten startede for mange år siden (35-40 år …eller lå planlægningen heraf langt længere tilbage?), men den acceleredes op af især det store skoleforlig mellem Socialdemokratiet og Venstre fra slutningen af 1970-erne, sidstnævnte i “det nære samfunds navn”, hvor den sidste rest kastedes over bord til fordel for tilfældige skolebestyrelser og fagforeningspamperiets diktatur. Dette førte til anarki ud over det ganske land, når vi ser på Folkeskolen. Samme linie måtte til sidst følges i gymnasierne, på mellemuddannelserne, på erhvervs- og fagskolerne og i de videregående uddannelser, fordi de nødvendige og helt grundlæggende kundskaber, der skulle have været tilegnet i Folkeskolen, simpelthen var ukendt stof; også når de nåede universiteterne og de øvrige videregående uddannelser. Bare på fagskolerne er frafaldet på uddannelserne i gennemsnit henved 40%. Marxistisk ideologi, senere multietnik sammen med internationalt falsk-føleri, og totalitære miljø-remser tog pladsen og tiden fra bl.a. redskabsfagene læsning, skrivning, regning og vidensfagene, naturfag , teknik,  geografi og historie i folkeskolen. Nye pædagogiske ideer og tilpassede talemåder er simpelthen blevet en dårlig vane for seminaristhjerner; desværre har de det til fælles, at børnene som helhed ikke lærer at bruge den bevidste del af hjernen. Al gentagelse i form af f.eks. øvelser og også disciplinen er afskaffet for år tilbage. Derimod lærer de at hævde sig eller underkaste sig flokmentaliteten.

Dansklærerforeningen vil have fjernet faget dansk – et enkelt lille træk

– det drejer sig ikke kun om indvandringen, men også om nedbrydning og omdannelse af menneskesindet blandt børn og unge Vi ved at de kommende nøglepersoner med videregående uddannelse i Europa sendes på kurser, hvor de opgraderes i de nyeste teorier om udtryksformer, adfærd og psykologi til fremme af det islamiske Neu-Europa.Af de nyere ting denne lille engelske indgang:

Most generally, abandonment of Enlightenment confidence in the achievement objective human knowledge through reliance upon reason in pursuit of foundationalism, essentialism, and realism. In philosophy, postmodernists typically express grave doubt about the possibility of universal objective truth, reject artificially sharp dichotomies, and delight in the inherent irony and particularity of language and life. Various themes and implications of postmodern thought are explored by Foucault, Derrida, Lyotard, Rorty, Haraway, and Cixous.

Forræderiet udføres ikke i det skjulte, men ganske åbenlyst. Om tilsvarende tilgange til emnet i de andre nordiske nationalstater foreligger, kan vi ikke vide. Det ville være særdeles nyttigt at få indsamlet information herom, så vi kan få den frem i lyset og få ændret på forholdene, straffet de ansvarlige og sikre eftertiden de nødvendige kilder til at kunne foretage et opgør med historieforfalskningen, der løbende pågår, også i EU.

Lidt om den plantagte kulturerstatning her og i EU: http://www.lilliput-information.com/economics/revo.htm pr. sindelags-apostel, der gav os 68-ere-ideerne omgjort til samfundsstyring, forsætter i EU. I forordet til Dansklærerforeningens udgivelser, Danskfagets danskhed (Peter Heller Lützen, 2002) – uden mange kommaer – står følgende:

“Danskfaget er i den forstand ved at nedlægge sig selv som dansk fag.. Det er ved at blive et internationalt kulturfag. Og det er godt. Kun ved at underminere forestillingen om at der findes en fælles kultur for indbyggerne i Danmark, kan man åbne og efterhånden afskaffe begrebet danskhed som pædagogisk og dannelsesmæssiget ideal. – Det mest hensigtsmæssige og hensynsfulde over for skolens og danskfagets brugere er at svække forestillingen om at der findes en dansk læsemåde. Det gør der heldigvis ikke længere. Danskfagets formål er derfor at undergrave danskheden. Selv om det er en anelse forvirrende at der stadig står ‘dansk’ på skoleskemaet, og selvom det formål aldrig er blevet formuleret, så er det det formål danskfaget med tiltagende begejstring har virket efter de seneste 40 år.”

Den historiske baggrund for forræderi-projektet rettet mod den danske nationalstat findes på næste link. Vi er faktisk i stand til at følge den samlede udvikling og de stærkeste kræfter bag projektet helt konkret siden 1700-tallets Jean-Jacque Rousseau (med bl.a. bogen “Emile”), 1800-tallets W.G. F. Hegel, W. Wundt og i 1900-tallet på dansk grund med Sofie Rifbjerg (Klaus’ faster), der i 1922 udgav reformpædagogernes verdslige bibel om såkaldt reformpædagogik. Udviklingen ramte først USA (som altid i nyere tid) i 1920erne), side hen tog det fart i Vesteuropa herunder i Danmark med 1960ernes sindelagteorier og de efterfølgende EU/UNESCO-projekter i 1980erne.

Der gives vigtige historiske rids af udviklingen tilbage til 1700-tallet:

https://danmark.wordpress.com/2006/06/10/dansk-sprog-og-kultur-nedbrydes-uden-skrupler/ 

Den nyere historie kort bag bedraget i det ydre har vi noteret på:1.

https://danmark.wordpress.com/2006/05/30/landsforaedderi-uden-mindste-tvivl/

Europa – ideologisk projekt:

2. https://danmark.wordpress.com/2006/05/30/et-ideologisk-projekt/

I 1990erne fik vi suppleret med tidligere redaktør på dagbladet Børsen, magister Henning Fonsmarks særdeles veldokumenterede bøger “Historien om den dansk Utopi” og “Kampen mod Kundskaber”, begge udgivet på Gyldendal, København henholdsvis 1990 og 1996.

”Kampen mod Kundskaber” finder tilbage til svulstens begyndende celledeling med henvisning til storinspiratoren John Dewey, der havde besøgt den store eksperimental-psykolog doktor Wilhelm Wundt og til den danske Sofie Rifbjerg, der mødte ham på koordineringmøde Calais 1922. Dernæst placerer Henning Fonsmark ansvaret utvetydigt og præcis: Hvad de sagde, hvor de sagde det, og ikke mindst hvem der sagde hvad, og hvad der besluttedes.

Intet er overladt til tilfældighederne. Henning Fonsmark skærer som topkirurg i helt ren snit helt ind til benet.

Information om Danmark dækker med historiske rids tiden før – om bl.a. Wundt og Hegel – og tillige visse særegne egne udviklingstendenser fra de danske reformpædagoger og helt over i erhvervsuddannelsen til økonom på den danske handelshøjskole i 1970erne med tilsyneladende fælles ideologiske indspiskere for Internationalismen som tænkeskema og adfærdsramme.

En samlet gennemgang – uden visse nyere, men mindre ajourføringer – findes på: http://www.lilliput-information.com/economics/skole/index.html

Det er ikke en skandale – DET ER EN KATASTROFE: 

https://danmark.wordpress.com/2006/11/12/nu-er-det-en-skandale/

https://danmark.wordpress.com/2007/04/25/uddannelsernes-styring-er-ikke-en-skandale-men-en-katastrofe/

31. august 2006

Joern E. Vig

30. august 2006

Laanegaelden maaske afviklet


Den 31. marts 2006 kunne man læse stort sat op i Jyllands-Posten : Statsgælden pist væk!

Primo 2010: Landets finansielle status i en evigtvarende parodi?

 1. januar 2010: Danmarks Statsgæld: 643 mia. kr.

Statsgælden består af LÅNEGÆLD og STATSPAPIRGÆLD

Nej, lånegælden er ikke afviklet og ej heller statspapirgælden ( anført i 2008)

Statsgælden pr. 1. januar 2008 – vi kommenterer den evigt tilvendende aprilsnar

Statsgælden 1. januar 2007 + det løse

 

Indenrigsgæld og udenrigsgæld er irrelevante betegnelser og benyttes officielt helt bevidst for at skabe forvirring.

Den samlede statsgæld udgjorde pr. 31. december 2005 527,9 mia., hvoraf LÅNEGÆLD udgjorde 90,7 mia. kr. I året 2005 steg den samlede statsgæld i øvrigt med 6,8 mia. kr. Statsgælden her er opgjort korrekt efter de opgivne kendsgerninger i “Statens Låntagning og Gæld”, udgivet af Danmarks Nationalbank. I statsgælden er Den Sociale Fond således indregnet. Denne fond oprettedes i 1970-erne ved indefrysning af nogle dyrtidsportioner med løftet om forbedrede sociale overførsler og pensioner i fremtiden. I mellemtiden er fonden vokset til at udgøre 133,2 mia. kr. uanset nogle af midlerne smart har været anvendt til at “nedbringe statsgælden på papiret” ved at f.eks. rentetilskrivningen på fonden er blevet voldsomt reduceret og samtidig blevet fratrukket statsgælden.

LÅNEGÆLDEN udgjorde således 90,7 mia. kr. og STATSPAPIRGÆLDEN 437,2 mia kr. pr. 31. december 2005.

 

“Den danske udlandsgæld er pist væk!”   http://www.jp.dk/bors/artikel:aid=3651868/

Her skal LÅNEGÆLD også erstatte med UDLANDSGÆLD, der som nævnt er dårligt betegnende udtryk, eftersom statspapirerne i form af især statsobligationer sælges overalt i verden – den vestlige verdens nationer konkurrerer simpelthen om af få andre nationers borgere til at betale for den nationale statsgæld bag obligationerne. Denne trafik er en central del af ny-merkantilismen, der vil herske 10-15 år endnu: https://danmark.wordpress.com/2006/06/05/usa-arabien-eu-i-dilemma/

D.v.s. JP hævdede at de 90,7 mia. kr. var afviklet på tre måneder. Det kunne meget let have været en tyvstartet aprilsnar dagen før 1. april. Så stort et overskud kunne Danmark ikke lave på tre måneder – det er sikkert! To dage efter viste det sig, at journalisten/redaktionsekretæren og overfladespændingens publikum havde taget fejl. Statsgælden var ikke pist væk – sådan rigtig i tidens barnesprog.

Nu melder Finansministeren i TVA 29. august 2006, at udenrigsgælden – igen oversat til LÅNEGÆLDEN – angiveligt skulle være afviklet. Det er sikkert en overdrivelse, eftersom overskuddet kun forventes at blive 70 mia. kr. i 2007 og lidt større i 2006 under givne forventninger for resten af 2006. Sådan berettes der ikke kyndigt, men udelukkende i den politiske propaganda-jargon. Der drages sågar latterlige sammenligninger for beskæftigelsen med tidsperioder, hvor der end ikke fandtes opgørelser af samme, som om det skulle være et argument i virkelighedens verden – hvor banker og tilgodehavender os bekendt befinder sig.

Intet vigtigt tages mere seriøst i tiden, hvor form uden indhold er herskende.

Vi får se når status fremlægges ved årets afslutning. Vi har tidligere set kæmpe divergenser mellem Finansministeriets, EU’s og Danmarks Nationalbanks opgørelser af den danske statsgæld. Med den kildesløring, der er blevet kutyme i dag, finder vi det ikke umagen værd at gå dybere i for hverken at give regeringen negativ eller positiv reklame som henholdsvis oppositionen og regeringen selv udelukkende satser på.

Vi konstaterer at STATSPAPIRGÆLDEN er godt 4 gange større end lånegælden, så overskuddene skal fastholdes sammen med illusionen om, at den alt for lille samhandelsproduktion i Danmark i forhold til forbruget – offentligt og privat – har en passende størrelse.

Denne illusion skal fastholdes sammen med overskuddet mindst 15 år mere, og det kan ikke lade sig gøre, vurderer vi herfra, fordi andet kommer i vejen inden.

Vigtigt supplement direkte fra Nationalbankens opgørelse:

https://danmark.wordpress.com/2007/02/27/dansk-statsgaeld-er-afgjort-ikke-afviklet-hverken-statspapirgaelden-eller-laanegaelden/

…den nuværende regering har i øvrigt ikke haft planer om afvikle andet end halvdelen inden 2015; disse nedskrevene planer “læser fåreflokken ikke”; den tror på TV og øvrige medier. 

Sonia  

29. august 2006

Ansvarsforskydningen for fagvalget i gymnasiet holder ikke


Når Bertel Haarder melder at gymnasieeleverne vælger de forkerte fag, for få vælger naturfag og for få flere sprog på højt niveau, så er den sande forklaring og perspektivet ligetil:

  • Valgfriheden i gymnasiet i dag er så stor, at der er ca. 100 studentereksaminer at vælge imellem
  • Når de 15-16 årige vælger fag i gymnasiet vælger de den nemmeste vej under hensyn til deres interesser, især hvis rekrutterings-kriterierne for udvælgelsen til gymnasiet også halter
  • Hvis de ikke har lært matematik og naturfag ordentligt i Folkeskolen (97 pct. af folkeskolelærerne ikke selv har valgt disse fag på højt niveau på seminariet jf.: https://danmark.wordpress.com/2006/08/21/magistrene-skal-uddele-aviser-skal-avisuddelerne-undervise-matematisk-og-fysik/ ), så fravælger de naturligvis disse fag for ofte i gymnasiet, og de vælger dem slet ikke nok på højt niveau
  • D.v.s. der er adskillige fejlansættelser i Folkeskolen
  • Når 50 pct. af en ungdomsårgang skal presses gennem gymnasiet efter planen, så sænkes niveauet, for ellers kan det ikke lade sig gøre uden biologiske mutationer i menneskearten – og det sidste kan vi se bort fra.
  • Når niveauet sænkes, sænkes det også pr. automatik længere fremme, hvor valgfriheden fortsat blomstrer uden hensyntagen til arbejdsmarkedet
  • Niveauet sænkes også af hensyn til EU-bestemmelserne. Meningen med den fremtidige videregående uddannelse er åbentbart, at halvdelen skal kunne sluses igennem.

Man kan således ikke give de unge mennesker, der er uddannelsessøgende eller de arbejdsløse færdiguddannede skylden ved at hævde, at de vælger forkert fagsammensætning.

Dette er typisk ansvarsforflygtigelse fra bl.a. Bertel Haarders, men bestemt også fra andres side. Sagen er den, at uddannelse er forholdsvis prisbillig post på finansloven pr. snude, og det er samtidig et passende opbevaringssted for den eventuelle skjulte ledighed.

Sonia  

23. august 2006

Bertel Haarder melder hus forbi – han har dog ansvaret


Nu er det gået op for Bertel Haarder, at sygeplejeskeuddannelsen, læreruddannelsen og pædagoguddannelsen alle har for stort et indhold af teori (læs: og ideologi) og mangler praktik. Vi andre har vidst det i 25 år.

Så vil han nedsætte et udvalg, der skal se på dette. Jamen, Bertel Haarder, hvor var det lige du opholdt dig, dengang uddannelsernes indhold blev tilrettelagt/besluttet sidst. Der var åbentbart nogle andre, der bestemte hvad indholdet af uddannelserne skulle være.

Alle uddannelserne tager mindst 4 år, så derfor har det lange udsigter til vi igen ser, at der ikke er sket noget. Du har jo reelt kun dit genvalg, eventuelt en retrætepost i tankerne. Du havde chancen én gang tidligere. Der skete ikke noget, for andre har magten end politikerne på uddannelsesområdet. Skal vi ikke sige det som det er?

Med et frit uddannelsesvalg og en 100 pct. offentlig finansiering er dette da helt hen i vejret; det kan et uspoleret barn bringes til at forstå. At indholdet ikke kommer til at svare til de opgaver, der skal løses, at optaget på uddannelserne, der giver monopoladgang eller autorisation til jobbene, ikke kommer iorden uden det offentlige blander sig langt mere, på den måde, som det er fejlindrettet. Alternativet er en privatisering.

At det frie valg på hylderne og den offentlige finansiering aldrig med de nævnte defekter ville føre til en tilfredstillelse af efterspørgslen på arbejdsmarkedet, kunne man derfor uden videre sige sig selv forud. Hvor var du?

Bertel Haarder, du har ansvaret og haft det nu i to omgange. Første gang fra 1982. Skal vi gætte på, at det også denne gang bliver et slag i luften og en mængde artikler i aviserne af hensyn til den kommende valgtur i rodeosadelen?

Vi skal tro du gør noget ved det. Det er sandheden, også med det.

Supplement:

https://danmark.wordpress.com/2006/08/12/uddannelse-pa-vrangen-fri-gratis-og-derefter/

https://danmark.wordpress.com/2006/07/28/gymnasiet-passe-ingen-forberedelse-til-det-der-er-behov-for/

https://danmark.wordpress.com/2007/04/25/uddannelsernes-styring-er-ikke-en-skandale-men-en-katastrofe/

https://danmark.wordpress.com/2006/08/03/danske-uddannelser-er-fyldt-med-nordiske-studerende/

https://danmark.wordpress.com/2006/08/17/den-kinesiske-kulturrevolution-er-god-ide-%e2%80%93-eller-economic-fascism/

https://danmark.wordpress.com/2006/08/21/magistrene-skal-uddele-aviser-skal-avisuddelerne-undervise-matematisk-og-fysik/

Sonia

22. august 2006

612 artikler i perioden 1. august til 22. august 2006 i danske dagblade omhandlede indvandrerne.

Filed under: Culture — Tags: , , , — Jørn @ 11:33

Information den 19. august 2006

“Svensk integration er slået fejl”

”..’Integrationens sorte bog’, en 378 sider lang forskningsrapport bestilt af den svenske regering i 2004, der under stor mediebevågenhed blev offentliggjort torsdag..” (17/8)

”..Derfor skal den integrationspolitik, som Sverige ellers oftest får ros for internationalt, skrottes og erstattes af en fuldkommen nytænkning, der kan bekæmpe den rodfæstede strukturelle racisme og forskelsbehandling i det svenske samfund..”

“Medierne medskyldige”  [Sonia: Bl.a. de refererer denne rapport]

”..Hvad fortæller det om Danmarks arbejde med integration, hvis forskere på den anden side af Øresund betegner svensk integrationspolitik, der normalt opfattes som europæisk førende, som en katastrofe?..”

So ein Ding müssen wir auch haben. 

Køge Dagblad den 19. august 2006

”..Ishøj Kommune får en plads ved integrationsministeren Rikke Hvilshøjs mødebord, da medlem af kommunens integrationsråd, Bayram Yüksel er blevet valgt til Rådet for Etniske Minoriteter. Bayram Yüksel er glad for sin fremtidig opgave, han mener,…”

612 artikler på 22 dage: Man kan da ikke hævde at indvandrerne ikke har medieopmærksomhed.

Sonia

28 procent af alle indvandrere og efterkommere dumper til intelligensproeven


Session volder problemer
Politiken  21. juni 2005. (96 ord)

 

“Mens 28 procent af alle indvandrere og efterkommere dumper til intelligensprøven på session i forsvaret, er det tilsvarende tal for danske unge kun 7 procent. Det viser en rapport baseret på 22.646 sessionsresultater, som Forsvarsakademiet har lavet.”

Uddybning

Sonia

Fri indvandring – “Danmark er landet hvor der er job til alle”


Ambassaderne skal hente indvandrere til Danmark i massevis.

“Der mangler specialiserede folk med høj og lav uddannelse inden for alle brancher”, siger Jørgen Neergaard Larsen, adm. direktør i Dansk Arbejdsgiverforening, der er meget bekymret over udviklingen.

Det må dreje sig om uddannelser, som ikke findes i Danmark. Tager jeg fejl, når jeg hævder, at Dansk Arbejdsgiverforening har repræsentanter i alle betydende råd og udvalg uden for Christiansborg, og Dansk Arbejdsgiverforening også er repræsenteret i de regionale Arbejdsmarkedsnævn, i f.eks. Specialarbejderskolernes og øvrige erhvervskolers bestyrelser og snart sagt i alt, hvad der har med uddannelse at gøre sammen med fagforeningerne?

Nej, jeg tager ikke fejl.

De her famøse eksklusivaftaler på arbejdsmarkedet, der forbød folk med “forkert” fagforeningsmedlemsskab i at få arbejde gennem mere end 30 år, men som nu er blevet dømt stridende mod de såkaldte menneskerettigheder (dommen faldt ikke i Danmark!! – vi har en lov fra 1982, der lovsikrer umenneskeligheden).

http://www.lilliput-information.com/fag.htm

Disse eksklusivaftaler var aftaler mellem visse fagforeninger og arbejdsgiverne

Nu skal der gives en nærmere konkret redegørelse uden bekræftelsesinterviews og tumpe-journalister bag mikrofonerne, og det haster!

“De danske uegnede – mange ganskevist med forkert uddannelse – må simpelthen have forhindret Dansk Arbejdsgiverforening i at gøre sin indflydelse gældende, hvor DA var repræsenteret og også forhindret DA i at få yderligere indflydelse på de rette steder. De uegnede har også simpelthen standset/opsnappet høringsbrevene eller høringssvarene, når DA er blevet spurgt af siddende regeringer om dette og hint uddannelsespolitisk. Det er virkelig groft, og det burde være strafbart. Særdeles strafbart. Dødsstraf!”

Det virker på ledigheden.

Hvorfor ikke offentligt forlange afskaffelse af Beskæftigelsesministeriet, Socialministeriet, Forskningsministeriet og Undervisningsministeriet med tilhørende love?

Kinesisk kulturrevolution eller øko-fascisme:

https://danmark.wordpress.com/2006/08/17/den-kinesiske-kulturrevolution-er-god-ide-%e2%80%93-eller-economic-fascism/

Sonia

21. august 2006

Ringen er sluttet


Det relative menneske

Vi har modtaget følgende om skolevold og sætter det ind i rette sammenhæng, uden hvilken ingen substans forstås:

Vold og mobning af en hidtil uset grovhed florerer frit i de danske skoler. Voldtægt, grov vold, pengeafpresning og psykisk tortur er i dag ikke ualmindelige foreteelser i en dansk skole. Børn og unge føler sig mange gange magtesløse over for de kriminelle overgreb. Foretages de uhyggelige overgreb eksempelvis af elever, for hvem sådanne forbrydelser er en naturlig del af den kulturelle baggrund, anklager lærerne med glæde voldsofret for selv at være problemet – fordi den pågældende elev ved sit nødråb forsøger at modarbejde voldsforbryderens (voldsforbrydernes) naturlige udfoldelsesmuligheder.

Forældrene til voldsramte børn står sig ikke meget bedre over for det Politisk korrekte skolesystem. Det oplevede en århusiansk mor på egen krop, da hendes datter, der gik i tredje klasse, blev udsat for voldelige overfald og  grove trusler af en dreng fra sjette klasse. At voldsforbryderen i denne sag ikke frit skulle kunne følge sine lyster, var naturligvis aldeles uacceptabelt  for skolens politisk (og pædagogisk) korrekte lærerstab. Skolens personale vinklede sagen, så moderen til den voldsramte pige selv fik en dom for vold, alene fordi hun havde klaget over den ældre drengs vold mod sin lille pige.

Det er ikke SKOLEVOLD.DK’s opfattelse, at de statsfinansierede medier (f.eks. DR) og de statsstøttede medier (f.eks. de landsdækkende aviser) gør tilstrækkeligt for at sætte kritisk lys på den igangværende udvikling. SKOLEVOLD.DK er derimod ikke bange for at tage parti. Vi mener klart,  at der kan skelnes mellem godt og ondt – “Er man gammel nok til at begå grov vold, så er man også gammel nok til at tage sin straf.” – en uges bortvisning fra skolen er på ingen måde tilstrækkelig til at udgøre en acceptabel straf for forbrydelser af en sådan grovhed. Med venlige hilsner Karsten Holt Larsen, ansvarlig redaktør, SKOLEVOLD.DK

Metoden omdanner børnene til dyr – de kalder det at skabe et nyt menneske

Den danske Folkeskole er i dag fuldstændig gennemsyret af den moderne pædagogik: Bl.a. samtalen på tilsyneladende lige fod med læreren, rollespil og tilsyneladende–attituder, frit valg (men vælg rigtigt) og tilsyneladende ingen krav, men alligevel skal alt (selvom det ikke er meget) afrundes med en social dimension. Så finder man sin plads, som pioner eller som undersåt, ingen sanktioner (men: repressiv tolerance), derimod samtalen og kontrakter: ”Hvis du nu ikke slår Henriette i 14 dage, så samler klassen 10 kroner ind til dig”. ”Hvis I ikke kan møde i skolen til tiden, så kan I få fleksible mødetider.” Der er også andre valgmuligheder. Hvad vælger I?

Det hele tager udgangspunkt i Jean-Jacques Rousseau’s (gode) Emil og andet føleri i slutningen af 1700-årene, som toppen fandt det umagen værd at satse på for at afskaffe det skabte menneske. Mennesket skulle skabes/formes af ”den jordiske formgiver”. Rousseau havde i øvrigt cirka 5 børn uden for ægteskab med forskellige kvinder. Den skotske filosof og økonom David Hume tog tre af disse børn i pleje, da han fandt dem på en parisisk børneinstitution. Rousseaus syn på barnet har domineret blandt reformpædagoger og Politisk korrekte skolelærere, siden reformpædagogen Sofie Rifbjerg (Klaus’ faster) i 1921 indgik en international aftale i Calais medNew Education Fellowship (N.E.F.).http://www.lilliput-information.com/economics/deja.html 1800-tallets metoder i denne sammenhæng gik mest ud på at skabe/uddanne de psykologer og andre pionerer, der skulle gå forrest i kampen for verdslig-skabelsen af det nye menneske.

Doktor Wilhelm Wundt’s eksperimentelle psykologi afløser berliner-filosoffen G. W. F. Hegel, absolutismens skaber i 1800-tallet. Resultaterne aflæses tydeligt i dag. Ansvaret på dansk jord er blevet præcist placeret i bl.a. følgende bøger: Kampen mod kundskaber, Henning Fonsmark, Gyldendal, København 1996 Historien om den danske utopi, Henning Fonsmark, Gyldendal, København 1990 Prøv den samlede gennemgang inklusive Fonsmarks emner – der i øvrigt blev anmeldt på Radio Saxen i ”Kampen mod kundskaber”– 13-05-96 – 60 min. Nr. 31 på : http://www.lilliput-information.com/economics/band.html Der er yderligere oplæg fra IoD bl.a. via: http://www.lilliput-information.com/economics/gru.htm

På amerikansk jord: Baggrunden i sin helhed findes i en fin dokumentation for den amerikanske uddannelsesreform og dens dårlige resultater i : ”Education Reform: The Silent Weapon”, Spotlight: Vores offentlige skoler er blevet hjernevaskningscentre, hvor hjernerne på vores børn korrumperes i forhold til de traditionelle værdier til fordel for en helt fordrejet dagsorden sat af vore globale mestre. Den amerikanske forfatter Shirley Basarab, Seattle, Oregon, beskriver de fuldstændig fremmede begreber, der gennemsyrer de amerikanske skoler i dag. Vi har ikke bogforlaget og det præcise udkommelsesår; men den kan findes i enhver velassorteret søgemaskine på Nettet, når der søges på forfatterens navn. De amerikanske skolebørn blev tilfangetaget før 2. verdenskrig, hvorimod Skandinavien først blev indtaget med 1970-ernes aktive reformpædagoger.

Det europæiske tænkeskema skal man finde hos den tyske filosof Jürgen Habermas:  

Habermas: Nogle biografiske noter af Thomas Gregersen hentet fra www.habermasforum.dk

Der er afgjort interessante punkter indimellem: 1929 – Født 18. juni 1929 i Düsseldorf. Opvækst i Gummersbach. Faderen melder sig i 1933 ind i NSDAP. 1944-45 medlem af nazi-organisationen Jungvolk. 1949-54  Universitetsstudier Göttingen og Bonn. Bliver ven med Hans-Otto Apel, som på afgørende måde har inspireret H.Læser bl.a. Heidegger. Se videre på: http://www.habermasforum.dk/index.php?type=contribution&text_id=28 Én af de meste interessante er:

2003: Romano Prodi udpeger Jürgen Habermas til tænketank om et bæredygtigt Europa.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Der kører en debat på www.folkeskolen.dk.

Deltag i den. Anbefal denne side 

Nogen har en tid villet vide om Martin Heidegger var eksistentialist


Svaret er her:

Martin Heidegger var nazist:

Martin Heidegger (1889-1978) (NSDAP#3125894, 1933-May-1)

– og det debatterer de så længe uden at kende til kendsgerningerne. 

I en nutidig context – som det skal udtrykkes politisk korrekt: https://danmark.wordpress.com/2006/08/21/ringen-er-sluttet-2/ 

(til slut i denne entry)

Sonia

Magistrene skal uddele aviser – skal avisuddelerne mon undervise i matematik og fysik?


Det er ikke nemt at forstå sigtet med

uddannelse og arbejdsmarkedet

Inden for de næste to år går 1000 gymnasielærere på pension og et øget antal elever i gymnasierne forventes at fordre yderligere 1000 gymnasielærere med fastholdte klassekvotienter. Samtidig er man igang med i København og på Frederiksberg at sætte ledige magistre i massevis til at uddele gratisaviser. Det såkaldte pædagogikum foregår mig bekendt igennem 1 år ved træning ude på gymnasierne sammen med den faste lærerstab.

Bertel Haarder kommer til 80.

Om Bertel Haarder forstår beregningerne af disse antal, der vel nærmest skulle fremgå af lønsedlerne og et kik på ungdomsårgangenes størrelse omkring 15-16 årige, skal jeg ikke kunne sige.

Det er fuldstændig rigtigt, at svikmøllen med flere og flere humaniora-gymnasielærere for at få flere og flere humaniora-gymnasielærere skal ophøre og har skullet siden Bertel Haarder fik undervisningsministeriet første gang i 1982. Som jeg må forstå problemløsningen minder den en del om tilskuddene til ophukning af fiskerflåden samtidig med tilskud til etablering og køb af båd inden fiskerierhvervet.

De små korte er farlige at kombinere:Formanden for gymnasiernes rektorforeningen Peter Kuhlmann bekræftede 9. april 2006: “…at den nylige gymnasiereform ikke har lokket flere i gymnasiet til at vælge de naturvidenskabelige fag. Det skyldes mangel på velkvalificeret naturvidenskabelig undervisning i Folkeskolen…”

Ca. 10 pct. af studenterne falder fra på de videregående uddannelser, og det årlige optag på ingeniøruddannelserne er faldet med 50 pct. fra 1985-1995.

Primo april 2005 oplyste DR-teksttv, at 30 pct. af folkeskolelærernes arbejdstid går med at undervise børnene. Den situation er skabt af adskillige skolelove og overenskomstaftaler gennem flere årtier siden “Den Blå Betænkning”.

11. april 2005 oplyser TV2-Nyheder, at 57 pct. af de folkeskolelærere, der underviser i faget dansk i Folkeskolen, ikke havde valgt danskfaget i uddannelsen på seminariet, og tilsvarende gør sig gældende for 97 pct. af dem, der underviser i fagene naturfag og teknik.

Her noget ravende galt!

Supplement:

https://danmark.wordpress.com/2006/08/12/uddannelse-pa-vrangen-fri-gratis-og-derefter/

https://danmark.wordpress.com/2006/07/28/gymnasiet-passe-ingen-forberedelse-til-det-der-er-behov-for/

https://danmark.wordpress.com/2007/04/25/uddannelsernes-styring-er-ikke-en-skandale-men-en-katastrofe/

https://danmark.wordpress.com/2006/08/03/danske-uddannelser-er-fyldt-med-nordiske-studerende/

https://danmark.wordpress.com/2006/08/17/den-kinesiske-kulturrevolution-er-god-ide-%e2%80%93-eller-economic-fascism/

Sonia

Older Posts »