Danmark

31. maj 2009

Politikerne, 1998-2008: “Disse indvandrere og deres boern skal arve landet”


i

alnat7908

treal

udal

allal

Forudsætninger:

Vor optælling sker på grundlag af indvandringen af udenlandske statsborgere med tildelt cpr.nummer og bopæl i riget, de tildelte danske statsborgerskaber siden 1979 og børnefødslerne bestemt af fødselsraterne i oprindelseslandene samt dødsraten (10 års gennemsnit) i Danmark. Vi har ingen adgang til officielt materiale om fødselstal og dødelighed fordelt på nationalitet og naturaliseredes tidligere nationalitet og deres børn. Fortrinsvis de unge og yngre vandrer og også udpræget de samme aldersgrupper, der fortrinsvis tildeles dansk statsborgerskab, hvorfor disse grupper bidrager forholdsvis mere til fødslerne, end hvad som gennemsnitligt er tilfældet i hjemlandet. Dette sidste har vi ikke taget højde for, hvorfor det estimerede antal formentlig er væsentligt under det korrekte antal. Resultatet er med disse forbehold 651.148 pr. 1. januar 2009 af udenlandsk herkomst.

Danmarks Statistik gør stort set kun brug af begreberne fra 1991 ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’ – senest i rapporten ‘Indvandrere i Danmark 2008’ uden behørige henvisninger til rådataene. Da disse begreber hverken er entydige og dækkende samtidig med hele 2. generation af børn efter de naturaliserede medregnes som danske er de ubrugelige. Derfor er disse indvandrerbegreber også fuldstændig afvist af alle kyndige demografer herunder den førende i landet, der fastholder at de ikke bruges til at beskrive hverken den nutidige eller den fremtidige befolkning i Danmark. Danmarks Statistik når til antallet 526.036 pr. 1. januar 2009 ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’. Hvis du mener der kræves autoriteter til at understøtte dette, klikker du her.

Et eksempel på vanviddet: http://www.lilliput-information.com/economic/overton.html

Opgjorte antal fødsler blandt udenlandske statsborgere i Danmark: En tragikomisk gennemgang af det vi finder i DS’s Statistikbanken.

Sammenfatning vedrørende naturalisationerne siden 1979:

Fra 1. januar 2001 til 1. januar 2009 er tildelt 77.691 danske statsborgerskaber (38,4 % af alle). Heraf er 73.807 til personer stammende fra områder/verdendele uden for Vesteuropa (95 % af alle tildelte 2001-2009). Og endelig 44.049 (59,7 % heraf) til personer stammende fra Mellemøsten, Sydvest- og Sydasien og Afrika. I hele perioden 1979-2009 tildeltes 87,3 % til personer stammende fra områder/verdensdele uden for Vesteuropa. Andelen på 59,7 % så blevet reduceret i forhold til tildelingen i hele perioden 1979-2009, hvor den var 60,6 %. Regeringsskiftet 2001 førte således til tildeling af et større antal danske statsborgerskaber pr. år (på 8 år 38,4 % af alle siden 1979), en større andel heraf til personer stammende fra andet end Vesteuropa (87,3 voksede til 95 %) og endelig en mikroskopisk formindskelse i den tildelte andel til Mellemøsten, Sydvest- og Sydsasien og Afrika (fra 60,6% til 59,7 %).

Sådan ligger landet:

Indvandrere og deres børn fra Mellemøsten, Sydvest- og Sydasien og Afrika føder 3-5 gange så mange børn sammenlignet med danskerne og europæerne i øvrigt. Derfor vil disse tre områder/verdensdele være de største grupper i landet, når danskerne med matematisk sikkerhed kommer i mindretal inden 2050, hvis indvandringen fortsætter som nu. Ophørte den i morgen og fortsatte på nul uden repatriering af andet end én gang afviste, ville du skulle lægge 10-12 år til, før det endelige skifte sker. Denne konklusion bygger på estimatimation med udgangspunkt i de faktiske fødselsrater i oprindelseslandene og dødsraten i Danmark.

fodrat

Den samlede fødselsrate i Danmark i var 11,8 i 2008. Så kan vi med et vejet gennemsnit igen bestemme danskernes fødselsrate: 26,6*0,118 + x*0,882 = 11,8, hvilket  giver x, danskernes fødselsrate = 9,9, hvilket er alt for lidt til en gennemsnitlig dødsrate på 10,5.

treal

Ved uændrede fødselsrater, gennemsnittet for den fælles dødsrate i Danmark inden for de sidste 10 år og en uændret indvandring (gennemsnittet af de sidste 7 år) fordeler indvandrernes antal sig på oprindelse således i det år, hvor danskerne bliver et mindretal:
progal

Heraf de tre største bidragydere:

treprog

Illustration af hvorledes selv politikerne narres af befolkningsbeskrivelsen af landet

Sonia

29. maj 2009

Her er mere fransk nougat – NYE TIDER?


(D)DRTTV kunne på nr. 143 28. maj kl. 17:48 melde sådan:

“Nok ser det skidt ud i Europa og US med avissalget. Men på globalt plan sælges der aviser som aldrig før. 

Der er stor fremgang i Afrika, Asien og Latinamerikas for den daglige avis, der får det overordenede billede til at tegne mere lyst…”

…Og den fortsætter med nogle ligegyldige væksttal.

Kursiven er min.

Det er utroligt som medierne tilsyneladende nu skal til at se skriften på væggen. Det var måske en enlig svale. Mere fransk nougat.
Vi har bemærket tvetydigheden.

Sonia

28. maj 2009

ADVARSEL: Hvilke indvandrergrupper dominerer: De der bidrager med boern eller de, der bidrager til finansiering af velfaerden – DETTE ER SELVSAGT BESTEMMENDE FOR LANDETS OG EUROPAS FREMTID


Antallet af udenlandske statsborgere fra fortrinsvis Østeuropa (Europa i øvrigt)
Sydvest- og Sydasien, Mellemøsten og Afrika 1979-2009
statsb

1 : Europa i øvrigt (Østeuropa) (betydelig mindre andel)

2 : Nordamerika

3: Syd- og Mellemamerika

4 : Sydvest- og Sydasien (betydelig større andel)

5 : Mellemøsten (betydelig større andel)

6 : Afrika (betydelig større andel)

7 : Indiske subkontinent

8 : Sydøstasien

9 : Asien i øvrigt

10 : Oceanien

11 : Andre (omfatter: Australien, Israel, New Zealand og Japan)

De 5 største bidragerlande:

5statsb

Kurverne i de to første figurer viser isoleret at antallene fra Sydvest- og Sydasien (4), fra Mellemøsten(5) og fra Afrika (6) er ved at stabilisere sig, hvorimod antallene fra Europa i øvrigt (Østeuropa) (1) stiger eksplosivt.

Sådan vil en typisk politisk beslutningstager af de mere kvikke tolke kurvernes udvikling.

Men det er ikke virkeligheden:

Langt de fleste børn af udenlandske statsborgere medtælles i det officielle som danske statsborgere, de naturaliserede og deres børn født efter naturalisationen medtælles som danske.

Når den nødvendige korrektion byggende på fødselsraterne i hjemlandet og dødsraten her er foretaget tegnes et ganske andet billede af virkeligheden.

Det ses klart at Sydvest- og Sydasien (4) med Tyrkiet og Pakistan har ligget over Østeuropa (1) i hele perioden. Mellemøsten (5) overhalede Østeuropa allerede i 1987 og Sydvest- og Sydasien (4) i 2005. Indvandringen fra Afrika (6) styrkes også ganske betydeligt med naturalisationer og det korrekte antal børn tillagt. Der er netop ingenlunde udsigt til et fald i antallet af individer med herkomst i (4), (5) og (6), som første figur, den officielle viser med Østeuropa klart, men fejlagtigt i front. Tværtimod. Og der er absolut ingen udsigt til flere børnefødsler generelt med indvandringen fra Østeuropa, da fertiliteten er meget lav der, når bortses fra områderne domineret af Islam mod syd.

Vi kan igen spørge hvilken udvikling er blevet vendt?

Skal der flere børnefødsler til fra Mellemøsten, Sydvest- og Sydasien samt Afrika? Eller skulle der have været satset eller skal der fremover satses eventuelt på arbejdsmarkedet, så velfærdsforbruget af mest grundlæggende karakter muligvis kan sikres givet den særligt skæve finansieringsmodel, der netop er valgt for Danmark med rullende dækning over generationerne og dermed næsten udelukkende skattefinansiering?

Det hænger absolut ikke sammen, som det kører.

Disse grafikker viser udviklingen med fødselsraterne medbragte fra oprindelseslandet og de officielle, varierende dødsrater i Danmark perioden 1979-2008:

alrig

 

 

De 5 største bidragerlande:

5alrig

Læseren bedes bemærke at antallene på 2. akse (den lodrette) selvsagt også er blevet nogle andre.

Politikerne: “Disse indvandrere og deres børn skal arve landet” (specielt om tildelingen af danske statsborgerskaber i perioden 1979-2008)

Eksempel på hvilket cyberspace pressen lever i: Information

Sonia

26. maj 2009

Indvandringen nyorientret – hvordan ses det ?


Sammensætningen efter oprindelseslande uden for Vesteuropa er ret forskellig, når optællingen af de udenlandske statsborgere sammenlignes med indbyggere af udenlandsk herkomst. Det skyldes naturligvis tildelingen af danske statsborgerskaber og fødslerne her i landet.

Dette medfører i konsekvens heraf, at politikerne fejlagtigt hævder at have vendt strømmen således, at mere attraktive indvandrere nu lukkes ind. Forskellen opstod uden politikernes mulige viden, fordi ingenlunde alle de udenlandske børnefødsler er blevet medregnet korrekt, ej heller de naturaliserede og deres børn efter naturalisationen medregnes korrekt i og fremgår af statsborgerskabsopgørelsen eller af opgørelsen, der er endnu værre, af ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’.

Sammensætningen af indbyggere med udenlandsk statsborgerskab i 1979, figur 1:

1979-samm1979-udl

 

Politikerne kikker på figur 2 eller en der til hørende tabel uden den store interesse, når virkeligheden skal søges afbildet. Og betyder at hele projektet bliver for dyrt og ineffektivt.


Sammensætningen af indbyggere med udenlandsk statsborgerskab i 2009, figur 2:

samstats

Sammensætningen af indbyggere af udenlandsk herkomst i 2009, figur 6:

samsatu-2009

1 : Østeuropa (betydelig mindre andel)

2 : Nordamerika

3:  Syd- og Mellemamerika

4 : Sydvest- og Sydasien (betydelig større andel)

5 : Mellemøsten (betydelig større andel)

6 : Afrika (betydelig større andel)

7 : Indiske subkontinent

8 : Sydøstasien

9 : Asien i øvrigt

10 : Oceanien


I perioden er antallet af indbyggere af udenlandsk herkomst blevet henved 7-doblet, og i dag konsumeres 40 pct. af det danske velfærdsbudget af ikke-vestlige. Der er et eller andet, der er slået fejl, selvom nogle af de ledende, efter hvad de melder til vælgerne, tror, at udviklingen er vendt. Det er den ikke.

De årlige tildelinger af danske statsborgerskaber tog i 30 årsperioden et pludseligt og voldsom opsving i perioden 1998-2006:

nat79-08

 

Dette var selvfølgelig medvirkende til at tilsløre den øgede tilstrømning år for år, der reelt ser ud som afbildet i sidste diagram, når indvandring og fødsler her i landet samlet udglattes til kurve, der forløber pænt gennem midtpunkterne i de hak (regression), der ellers ville være i kurven helt svarende til udviklingen i antallet af årligt tildelte statsborgerskaber, indvandringen og fødslerne. Sådan må kurven fremstilles, da vi ikke må kende det årlige antal fødsler fordelt på nationalitet og for de naturaliserede ej heller fødslerne fordelt på tidligere nationalitet.

Vi har undersøgt perioden 1979-2009 og inddraget fødselsraterne for samtlige nationer, som indvandrerne i landet repræsenterer og set bort fra, at indvandrergruppen ligesom gruppen, der tildeles dansk statsborgerskab, er meget domineret af børn, unge og yngre i henseende til (forventede) fødselsrater. Derfor er der formentlig tale om et betydeligt underestimat af udviklingen. Der er andre ting i de officiøse internationale tilgange til netop fødselsrater og fertilitet fordelt på nationer, der lader ikke så lidt tilbage. Vi vender tilbage til kilderne, der nærmest er et kapitel for sig.

 

Det faktiske forløb år for år med indvandring, fødsler i overensstemmelse med oprindelseslandenes fødselsrater og den officielle varierende, danske samlede dødsrate i perioden 1979-2009:

orforor

 

Udglattet kurve der viser udviklingen i antallet af udenlandsk herkomst forudsat oprindelseslandenes fødselsrater og den danske konstante dødsrate 10,25 pr. 1000 indbyggere pr. år i prioden 1979-2009:

samfer

Disse indvandrere skal arve landet

Sonia

25. maj 2009

Asylpolitik er dyr og ineffektiv


i

Fra: http://politiken.dk/indland/article717871.ece

Generalsekretær Andreas Kamm, Dansk Røde Kors oplyser til Politiken at udgifterne til ophold og sundhedsudgifterne pr. asylansøger i centrene beløber sig til kr. 250.000 pr. person.

1 person: kr 250.000 pr. år

116 personer: 29 mill. kr. pr. år

Der er i Danmark op imod 700.000 indvandrere fra områder uden for Vesteuropa og Nordamerika, når naturaliserede og børnene medregnes korrekt. De herværende med godkendt ophold er ingenlunde billigere rent udgiftsmæssigt. Dels er taksterne de udbetales langt større end til de indkvarterede i centrene, dels er det påvist at de konsumerer opimod 40 pct. af velfærdsforbruget i landet, hvilket både politikere 1) og også Velfærdskommissionen har bekræftet.

Når vi derfor regner yderst forsigtigt og alligevel lader alle 700.000 kører til samme udgiftsniveau som dem med ophold på centrene fås:

700.000 personer : kr.250.000*700.000 =

175 mia. kr. pr. år,

hvilket også cirka udgør ca. 40 % af velfærdsudgifterne på det offentlige budget.

Sonia

Fra: https://danmark.wordpress.com/2009/02/24/indvandrerne-sendtes-paa-foertidspension-præcis-som-vi-hævdede/

1) “…Ser vi på erhvervsfrekvensens udvikling for indvandrere og efterkommere (andelen der er udbyder deres arbejdskraft) siden 1990 er der klart sket et fald fra mere end 60%, der stod til rådighed i 1990. D.v.s. arbejdsmarkedstilknytningen er blevet ringere gennem de sidste 15 år trods skiftende regeringers bestræbelser på det modsatte og immigranternes længere ophold i landet. Indvandrere hæver 40 pct. af kontanthjælpen, hævdede socialministeren 1. maj 2005 citeres på www.filtrat.dk, Århus: – ”58 % af indvandrere på bistandshjælp m.m. er uegnede til arbejde – politikere er rystede.”

Udgifterne der nu oplyses af Dansk Røde Kors stemmer således fint med vore opgørelser senest fra 2001:

https://danmark.wordpress.com/2006/06/19/indvandringens-pris/

23. maj 2009

Whites become minority in Kansas county – and hints about the rest of USA


Excerpt from: http://edition.cnn.com/2009/LIVING/wayoflife/05/22/garden.city.kansas.minorities/index.html

art.changing.kansas.cnn

Whites become minority in Kansas county

FINNEY COUNTY, Kansas (CNN)

“U.S. communities are changing complexion as ethnic diversity grows in the American heartland. 

Though not new in California, Arizona, Texas or Florida, the change of demographics is a bit more surprising in southwest Kansas. Finney County, Kansas, is one of six counties across the nation that became majority-minority between 2007 and 2008, the U.S. Census Bureau recently announced. The agency defines majority-minority as a county where more than half the population is made up of a group that is not single-race, non-Hispanic white.

Nearly 10 percent (309) of the nation’s 3,142 counties were majority-minority as of July 1, 2008…”

[…]

“But much of the United States is looking more like Garden City. New census figures show more than one-third of the people in the United States are non-white and a staggering 47 percent of the population under the age of 5 are a minority.

The latest census figures show four states as majority-minority in 2008: Hawaii (75 percent), New Mexico (58 percent), California (58 percent) and Texas (53 percent). The District of Columbia was 67 percent minority. No other state had more than a 43 percent minority population…”

Sonia

Decrease font
Enlarge font
Decrease font
Enlarge font

22. maj 2009

Korrektion af DK-indvandreropgørelsen igen ved brug af ny metode – der er mange flere end de oplyser, og forskellen mellem de officielle angivelser og sandheden bliver stoerre aar for aar


iodpl1

Når vi spørger til antal børnefødsler får vi hverken korrekt

svar eller nogen fyldestgørende og dækkende

dokumentation for det som så oplyses

– derfor lyver bladsmørerne vildt herom

I 1979 var 97.615 udenlandske statsborgere registrerede i Danmark.

official

Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbanken

Anmærkning: Udenlandske statsborgere omfatter ikke børn født her i landet. De tildelte DK-statsborgerskaber omfatter ikke børn født efter naturalisationen. Antal af udenlandsk herkomst er opgjort efter samme mønster.

Vi har undersøgt perioden 1979-2009 og inddraget fødselsraterne for samtlige nationer, som indvandrerne i landet repræsenterer og set bort fra, at indvandrergruppen ligesom gruppen, der tildeles dansk statsborgerskab, er meget domineret af børn, unge og yngre i henseende til (forventede) fødselsrater. Resultatet afbildes som den røde kurve i Figur 1.

Børnene mener vi har en særlig interesse, når vi skal fastslå antal og sammensætning af indvandringen nu og fremover. Sådan ser det ud officielt: ‘Efterkommere’ leder unægteligt tanken hen på indvandrernes børn. Men pas lige på, har de virkelig kun fået 3.557 børn (526.036 – 522.479) ? Ja, når vi holder os strikt til statsborgerskabsopgørelsen. Begrebet ‘efterkommere’ er ubrugeligt, fordi disse ikke omfatter alle efterkommere af indvandrere.

Ved en grundig eftersøgning i offentliggjorte optællinger hos Danmarks Statistik viser det sig, at antal børn, børnefødsler eller dødsfald ikke kobles til nationalitetsbetegnelsen overhovedet. Der findes kun samlede antal for alle i landet.

Der er dog én enkelt åbning til afdækning af spørgsmålet om børnefødsler. I DS’s Databanken kan du udtrække antallet af nul-årige pr. 1. januar for de enkelte år og få dem fordelt på nationalitet. Men skal vi forledes til at stole på det der kommer ud? Antallet af nul-årige blandt udenlandske statsborgere var 3.134 pr. 1. januar 2009.

D.v.s. 320.188 – ja, lidt færre i 2008, faktisk et gennemsnit af 2008- og 2009-antallet,(298.490 + 320.188)/2   =  309.339 – har givet anledning til 3.134 nul-årige pr. 1. januar 2009.

Dette giver en fødselsrate blandt udenlandske statsborgere på 101,3 pr. 10.000 i befolkningen/gruppen ( = 3.134/309.339) i 2008. Den samlede fødselsrate i Danmark er faktisk registreret i samme databank til 118 pr. år pr. 10.000 i befolkningen.

Vil det sige at udlændingene i Danmark samlet har en langt lavere fødselsrate end den samlede fødselsrate i Danmark?

Prøver vi nu året 1998, hvor antallet af registrerede, udenlandske statsborgere var 249.648 pr. 1. januar 1998, så havde tilsvarende 243.672 i året 1997 præsteret 5.013 nul-årige. Det giver en fødselsrate blandt udenlandske statsborgere på 205,7 i 1997, og langt færre udenlandske statsborgere gav således anledning til mere end 100 procent flere nul-årige i gennemsnit pr. 10.000. Det er ganske enkelt aldeles ukorrekt.

Og vi har med dette kun forsøgt at afdække de udenlandske statsborgeres fødsler. Hertil kommer de naturaliseredes børn efter tildelingen af DK-statsborgerskabet.

Vi har den mistanke at endog kun udenlandske statsborgeres børn medtælles som børn af udenlandske statsborgere, såfremt disse børn netop er født i udlandet, resten registreres som danske statsborgere, selvom de ikke er det. Vi ser en lignende trafik i andre vesteuropæiske lande i forbindelse med offentliggørelse af antal og især ved brugen og/eller fravælgelsen af kategorier i det offentliggjorte.

Vi kan estimere antallet af børnefødsler blandt indvandrerne på grundlag af fertiliteten eller fødselsraten efter nuværende eller tidligere nationalitet (for naturaliserede) nation for nation og kombinere med den fælles officielt opgjorte dødsrate i Danmark. Vi ser bort fra børnefødslerne blandt indvandrerne før 1979, den venstreskæve aldersfordeling blandt de indvandrede (forholdsmæssigt mange børn, unge og yngre), og vi ser ligeledes bort fra at indvandrernes børn synes at udvise en højere fertilitet her i landet end forældregenerationen.

Resultatet af denne estimation er afbildet som den røde kurve i diagrammet Figur 1. Den blå afbilder udviklingen i det officielle antal med udenlandsk statsborgerskab uden alle børnefødsler her i landet plus de naturaliserede tillige uden børnefødsler siden 1979.

Figur 1:  Antal opgjorte af udenlandsk herkomst, d.v.s. udenlandske statsborgere (og nogle af disses børn) samt naturaliserede i DK (blå kurve) og antallet af udenlandsk herkomst estimeret som udenlandske statsborgere, naturaliserede i DK samt børn af begge grupper i overensstemmelse med oprindelseslandenes fødselsrater og DK-dødsrate (rød kurve).

 
discrepans

Figur 2: Antallet af resterende børn af udenlandske statsborgere og børn af naturaliserede estimeret som den lodrette afstand mellem kurverne i figur 1:

bornemanko

Uanset enkelte nul-årige er registrerede som udenlandske statsborgere i de enkelte år og uanset introduktionen af begreberne ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’, der er ubrugelige begreber, var intentioner med disse begreber at medregne nogle flere børn af indvandrerne. Billedtegningen blev selvsagt mere uklart samtidig og tilmed dårligere dækkende år for år.

Vi kan oplyse at mindst 137.000 pr. 1. januar 2009 fortsat resterer, bl.a. p.g.a. at kun første generation af børn af indvandrere medregnes som såkaldte ‘efterkommere’.

Manglerne i forhold til statsborgeropgørelsen og naturalisationerne fremgår af Figur 1, hvor børneantallet er afstanden mellem blå og rød kurve. Forskellen bliver som det fremgår større og større år for år. Siden 1979 er forskellen vokset som vist i Figur 2.

Opregningen af ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’ ses således at dække 3.557 af manglerne ind i året 2008, når vi sammenligner antallene i de to nederste rækker i tabellen ovenfor.

J. E. Vig, cand. oecon.

22. maj 2009

20. maj 2009

Hvor naiv kan man blive?


Detta citat framfördes av USA:s president Barak Obama i Sveriges Radio, Dagens Eko den 18 maj 2009:

“- Det är bättre att arbeta för att få den muslimska världens förtroende än att skämma bort Israel.”

——————–

‘Skämme’ betyder ‘forkæle’

 

Sonia

14. maj 2009

Camilla i chok: Hvem slagter og halshugger mine lam?


http://www.bt.dk/article/20090512/krimi/90512070/

B.T.

Camilla i chok: Hvem slagter og halshugger mine lam?

Det var et uhyggeligt syn, der mødte fåreavler Camilla Petersen i går.

12. maj 2009, 14:12
Opdateret den 12. maj 2009, 15:55 Af Line Scheibel Mitchell, lss@bt.dk

 
På sin mark fandt hun et afhugget lammehoved, og det er ikke første gang, det sker, at ukendte gerningsmænd har slagtet hendes lam og får i nattens mulm og mørke.
Hun er fritidsavler af racen spelsau og har 20 får gående i et lille parkområde i Oringe ved Vordingborg. 

– Det er helt grotesk. Sådan lyder Camilla Petersens kommentar til det makabre fund. 

Desværre er det langt fra første gang hun og andre fåreavlere oplever overgreb på deres dyr.

Indenfor det seneste år er antallet af får, der er fundet slagtet på marken eller som er blevet stjålet, i følge Camilla Petersen steget, og hver gang har snittene på fårene vist, at de er blevet halal-slagtet.

Hos politiet i Vordingborg tager man sagen alvorligt, men har ingen konkrete spor at gå efter.

 – Vi vil gå til dagspressen og efterlyse vidner, der kan have set eller hørt noget til det her, siger politikommisær Peter Compen.

———————–
               

Sonia

 

DDR-TTV drejer gassen helt op


DR-TTV scorede rigtigt 13. maj og gjorde sig velfortjent til

betegnelse DDR-TTV:

Det berettedes til ‘de intetanende seere’ og de kommende slægter, at ‘Luftbroen til Berlin’ lige efter WW2 drejede sig om at levere Coca Cola, fransk nougat og engelsk te.

Det var en dansk kommunistisk udlægning der ville noget.

Sonia

Older Posts »