Danmark

31. marts 2010

Fremmedudgifterne er 200-300 mia. kr. i 2010


Ajourført 2015: https://danmark.wordpress.com/2015/10/29/velfaerdens-fordeling/

Velfærdssystemet og indvandringen fører til kollaps om senest 4 år

2015: Siden 2010 er flere velfærdsposter blevet beskåret for at skabe plads, nyeste forslag er førtidspensionens takster.

Den korte version med masser af alternativ-betragtninger viser vi havde og har ret

Vi må sige vennerne, selvom de er få, hjælper med at få sandheden frem (en kortere feather)

Fra http://dendanskeforening.dk/files/files/DK-1a-1995.pdf:

Ved udgangen af 1994 var det officielle antal ikke-vestlige – beregnet efter Danmarks Statistiks metode fra 1991 med optællingbegreberne ’indvandrere’ og ’efterkommere’ – ca. 190.000 personer. Udgifterne til ikke-vestlige i 1995 udgjorde ca. 56 mia. kr. ud af et samlet offentligt budget på 607 mia. kr. i 1995, steget fra ca. 43 mia. kr. i 1991, når vi forudsatte proportionalitet mellem antallet af ikke-vestlige og fremmedudgifterne.

Modellen for beregning af fremmedudgiften

1995: En udgiftsberegning – f.eks. på et husholdningsbudget – vil normalt foregå på den måde, at man gør de enkelte udgiftsposter op og dernæst lægger alle posterne sammen. Det har politikerne imidlertid forhindret, når det gælder fremmedudgifterne. For kun meget få af dem er oplyst særskilt – det meste er stukket af vejen under alle mulige uigennemskuelige rubrikker.

Vi måtte derfor regne baglæns:

Vi tog udgangspunkt i det samlede statslige og kommunale udgiftsbudget på 607 mia. i 1995. Det kendte vi. Vi vidste også, at der var 5,2 mill. mennesker i Danmark. Og vi kunne ud fra Danmarks Statistiks undersøgelse nr. 43/1991 beregne, at af disse var i hvert fald 190.000, hvortil kom det sandsynlige mørketal på ca. 95.000.

Disse mennesker – danskere og ikke-vestlige – deltes altså om at bruge ca. 607 mia. kr. Men hvordan fordeltes udgiften mellem dem?Trækker en gennemsnitdansker f.eks. lige så meget på de sociale ordninger som en gennemsnitsfremmed?

Nej, det gjorde han ikke! Ud fra den kendte aldersfordeling blandt de ikke-vestlige hhv. danskerne og ud fra de specielle udgiftsområder, nåede vi frem til en udgiftsfordeling, der viser, at de ikke-vestlige i 1995 belastede budgetterne med ca. 56 milliarder kroner.

Oplysningerne om fremmedbelastningen på de enkelte felter kunne f.eks. hentes i Socialministeriet. En undersøgelse her viste således, at 87% af flygtningene bliver varige bistandsklienter, og blandt de resterende 13 % var mange under uddannelse eller modtog anden form for støtte. En opgørelse fra Århus viste også, at udgifterne til kontanthjælp var blevet fordoblet på fem år og allerede i 1993 19% af den samlede kontanthjælpsudbetaling (Kilde: Ugebrevet Mandag Morgen nr. 4/1993).

SOCIALMINISTEREN SLÅR ALARM: Jyllandsposten 10. september 1999:Hver tredje på bistand er indvandrer.

I 2002 var mere hver tredje (35-38 pct.) på kontanthjælp fremmed.

2003: 40 pct. af modtagerne indvandrere.


Kilde til den funktionelle udgiftsopdeling er Danmarks Statistiks Statistikbanken

Bemærk, posten 10.Social beskyttelse med en stigning på mere end 102 mia kr. (29,5%) og posten 7. Sundhedsvæsen med en stigning på mere end 38 mia. kr.(35,6%)  på blot 5 år.

I Århus modtog knap 1/3 af alle ikke-vestlige 40-64 årige kvinder førtids- eller socialpension i 2008 – svarende til 32,1 procent . På landsplan er antallet førtidspensionister blandt indvandrerne blevet knap tredoblet på 10 år i følge Berlingske Tidende. Integrationsudgifter: 16. oktober 2009: I Gellerup Planen er 80 pct. af indbyggerne på overførselsindkomst. 21. februar 2009: Antallet af indvandrere på førtids- eller socialpension i Århus er steget med 99,7 % på fem år. 53 pct. af de nyankomne var analfabeter i Sverige kunne vi læse 28. januar 2009. 90 pct. af de tvangsfjernede i København var fremmede, læste vi den 27 marts 2008.

Det er faktisk muligt at beregne en langt mere realistisk fremmedudgift i 2010 end tilfældet var i 1995 og samtidig korrigere for udgiftsudviklingen i øvrigt siden 1995:

Dels som følge af aldersfordelingen og arbejdsmarkedstilknytningen, der er markant forskellig i gruppen ikke-vestlige i forhold til blandt danskerne og andre vestlige dels som følge af et større individuelt forbrug viste Velfærdskommissionens oplysninger i rapport marts 2005 Fremtidens velfærd og globaliseringen, at ikke-vestlige konsumerer 2,6 mill. mere end de gennemsnitligt indbetaler i skat, og danskerne 750.000 mere end de gennemsnitligt betaler i skat. Det giver 3,47 gange mere underskud velfærdsregnskabet i gennemsnit sammenlignet med danskerne.

Nu skal vi have delt velfærdens samlede centrale poster eller hele det offentlige budget efter denne opregnede officielle kendsgerning fra Velfærdkommisionen:

x: fremmedes procentvise andel af velfærdsforbruget

1-x: danskeres og øvrige vestliges andel af velfærdsforbruget.

Forholdstalsberegningen der fører til 3,47 ser således ud:

Fremmedes procentandel af velfærden divideret med forholdet mellem andelen af ikke-vestlige og danskerandelen giver overtyngden af de ikke-vestliges velfærdsforbrug. [vi dividerer med en brøk ved at gange med den omvendte]

Hvis du foretrækker den med forholdsregning uden et ‘X’, men med æbler, milliarder og piger og drenge, tager du denne her: https://danmark.wordpress.com/2015/03/26/egnethed-velfaerdskonsekvenserne-i-fremtidens-europa-med-simple-krav-til-laeseren-for-forstaelsen/

x/(1-x) * 0,89/0,11 = 3,47, hvor 0,11 er mindsteandelen af ikke-vestlige (600.000/5,5 mill.) primo 2010. Det giver ikke-vestliges procentvise andel af velfærdsforbruget i 2010 30,0 procent af det offentliges velfærdsposter [vi har bevidst helt bortset fra de vestlige indvandrere, fordi disse over livsforløbet bidrager med 1,8 mill. kr mere til de offentlige kasser end befolkningen i almindelighed, hvilket underestimerer vor bestemmelse af x]. Vi forudsætter at 3,47 gange i overtyngde fortsat er gældende i 2010. I Sverige i 2001 tilsvarende :  https://danmark.wordpress.com/2007/07/15/immigration-costs-in-sweden-amount-to-almost-297-pc-of-the-public-budget-2001/ : 29,7 procent af den svenske offentlige budget i 2001.

Vi regnede med en varierende tyngde på de enkelte velfærdsposter i 2001-opregningen af fremmedudgifterne og nåede til fremmedudgifterne 150 mia.

Forudsættes i stedet mere realistisk 700.000 fremmede i Danmark ved udgangen af 2009 giver andelen de ikke-vestlige konsumerer 33,6 procent i stedet for 30,0 procent. Og ikke-vestliges velfærdsforbrug bliver da 252,6 mia. kr.

Vi kan tage hele spektret med :

Hjælp til forholdstalsberegningen: https://danmark.wordpress.com/2006/11/20/forholdstallene-og-keynesianer-sniksnakkes-uddybes-lidt/

Siden 1995 er danskernes antal gået tilbage med ca. 7 promille 1) pr. år fra ca. 5,0 mill. Det giver 4,5 mill. danskere ved udgangen af 2009. Indbyggertallet i landet var dog godt 5,5 mill., så 600.000 ikke-vestlige er muligvis en del for lavt sat.

Fremmedudgifterne beregnes herefter direkte på grundlag af det offentliges egne oplysninger via Velfærdskommissionen til Børsen og summen af de offentliggjorte velfærdsposter anført med fremhævet sort i tabellen (for året 2010):  0,30*751.892 mill = 225,6 mia. kr. i 2010.

Anvendte vi i stedet de samlede driftsudgifter 1.012.881 mill. for 2010 svarende til de 607 mia. for 1995, ville fremmedudgifterne være beregnet til:  0,30*1.012.881 mill. = 303,9 mia. kr. i 2010

Fremmedudgifter udgør således 200-300 mia. kr. i 2010.

Idet vi noterer os med nogen tilfredshed

efter at have opgjort, hvorledes det ser ud

med vore fejltagelser gennem årene:

I 1995 var resultatet med ca. 200.000 ikke-vestlige: 407.907*0,1214= 49,5 mia. kr. jf. overstående tabel, men under hensyn til befolkningsandelen for ikke-vestlige i 1995. Vi meldte 56 mia. kr. Det må jeg erkende, en beskeden overdrivelse, såfremt her altså ikke var 290.000 inklusive de illegale i stedet for 200.000 (hvilket vi også angav som højest sandsynligt): 407.907*0,1696 = 69,2 mia. kr. Nå, 59,4 mia. kr. er midtpunktet mellem 49,5 og 69,2, og vi meldte altså 56 mia. kr. for 1995 – en mindre underdrivelse herfra.

Det gav nærmest sig selv som tonen var lagt – og det var også hensigten: Vi blev fra 1995 selvfølgelig skreget ud og kaldt både uansvarlige, uetiske og inkompetente samt alt muligt andet grimt, men faktum var ingen magtede at svare sagligt imod mine beregninger.

I 2001 udregnede jeg forsigtigt disse fremmedudgifter efter et meget simpelt tyngdebudget og fandt, at de dengang forventede 600.000 ikke-vestlige i landet kostede staten 150 mia. kr. Vore beregninger var yderst forsigtige, og vi arbejdede nærmest med bind for øjnene, bortset fra vi havde enkelte sporadiske oplysninger, som det offentlige selv havde leveret. En tidligere regering havde præsenteret 10,3 mia. kr. i 1995 med Marianne Jelved som økonomiminister og næste regerings støtteparti (fra 2001) vovede et øje og meldte 30 mia. kr. i 1997.

Nu viser det sig at med Velfærdskommissionens adgang til de individuelle og selvfølgelig anonymiserede konti, at det faktisk stod lidt værre til i 2001 med forudsat 600.000 ikke-vestlige: 0,304*506,260 mia. kr. = 154,3 mia. kr. jf overstående tabel, men atter korrigeret for befolkningsandelen for ikke-vestlige i 2001. Og denne tabel beskæftiger sig udelukkende med Velfærdskommissionens oplysninger, lidt finansoplysninger fra Danmarks Statistiks Statistikbanken og så ellers ren matematik.

Det er vanskeligt at ramme Det Gyldne Snit nærmere – ‘med bind for øjnene’

Velfærden og indvandringen fører hurtigt til kollaps

2015: Siden 2010 er flere velfærdsposter blevet beskåret for at skabe plads, nyeste forslag er førtidspensionens takster.

1) Den etnisk danske fertilitet oplyses ikke med ordentlige og retvisende data fra officiel side, hvilket vi har påvist adskillige i sammenhænge på denne blog. Det må skønnes, at danske kvinder allerhøjest føder 1,3 barn i gennemsnit. I regneeksemplet sættes etnisk danske kvinders fertilitet ikke desto mindre til 1,7 barn. Dette fertilitetsmål svarer til godt 19 % for få børn til reproduktion (2,1*(1-0,19)=1,701) over den fertile periode på ca. 30 år. Det giver altså med sammensat rentesregning et fald på 7 promille pr. år.

Med 1,3 barn ville der mangle 38,1% børn til at klare reproduktionen (2,1*(1-0,38095) =1,3) og tilsvarende være et fald på 31,6 promille eller et fald på 3,16% pr. år i antallet af danskere, uden at vi medregner netto ca. 7.500 udvandrede danskere pr. år over de seneste 20 år.

 

J. E. Vig, cand oecon.

31. marts 2010

7. marts 2010

TOPPEN I 22 DAGE: UDEN DET STORE RYKIND. EN DEL AF VORT ANALYSE-ARBEJDE VAR UNIKT, MEN DESVÆRRE UINTERESSANT, USEXET OG UDEN EN FORDÆRVET NATUR FALSK BENÆVNT KULTUR


Disse afsløringer findes ingen andre steder

– alle indlæggene byggede på forholdsvis enkle, men tidskrævende analyser, der ikke kunne skrives af nogen andre steder.

Den vitale forståelse af det rænke- eller gækkespil, der drives med det danske folks skæbne, forudsætter viden, ikke tro, for at der kan kæmpes effektivt imod. Vi må erkende at danskernes interesse ligger ganske andre steder, medens landet går under.
Sådan var det også i 1930ernes slutning  – historien gentager sig, når vi ikke får lejlighed til at lære af den i tide. Derfor indledte de også med at afskaffe historieundervisningen.

At vi gik imod strømmen af misinformationer fra mainstream-medierne, fra officiøse- og fra officielle kanaler om disse emner betyder ikke noget væsentligt, når kun få har læst vore informationer, så de kan svare effektivt og (over)bevisende igen. Det eneste der netop skal til i et demokrati.

Sagen er nemlig, danskerne tør ikke svare igen, netop fordi de ikke har tilegnet tilstrækkeligt med viden om emnet. Det er blevet ubekvemt og ineffektivt at svare igen med en værdiladet indstilling, men det er hvad der er tilbage uden viden. Derfor ligger danskerne indtil videre bekvemt, netop som de selv har redt.

Danske politikeres niveau:

KEmal Atatürk forbød burkaer i Tyrkiet i1924. I Danmark derimod nedsatte man et burkaudvalg i 2009.


25.02.2010

INFORMATION OM DANMARKS NYHEDSBREV : Udenlandsk herkomst blev dansk herkomst i 1991

21.02.2010

HVOR KOMMER DE FRA – ANDRE PLANETER?

17.02.2010

Kriminalitet af udenlandsk herkomst i Kbh.

17.02.2010

Somalia, tildeling af statsborgerskaber, fødte børn her i landet

16.02.2010

Feministisk opgørelse af indvandrernes fødte

13.02.2010

DER FØDES FLEST OM ONSDAGEN

10.02.2010

INDVANDRINGEN i 2009 – EN IKKE-POLITISK KORREKT OPGØRELSE – SAND OG GANSKE UDEN MYSTIK

4.02.2010

UDEN EN SAND AFBILDING AF VOLDEN OG GERNINGSMÆNDENE LANDET OVER KAN DER IKKE SÆTTES IND FOR AT FORHINDRE VOLDEN ENDSIGE FOREBYGGES

3.02.2010

Mere end ti røverier om dagen og det ene er hjemmerøveri – i gennemsnit i 2009

31.01.2010

Vi er desvaerre ikke med – men det sker oftere og oftere i disse aar

I midten af halvfemserne, medens ordet ‘kulturberigelse’ fortsat blev brugt af de virkelighedsforskansede Christiansborg-politikere, havde vi ved en programoptagelse i DRTV’s daværende provinsafdeling i Århus lejlighed til at udbede os et svar med helt konkret indhold hos 9-10 repræsenterende næsten alle partierne i Folketinget.

Spørgsmålet var: Hvad forstår du helt konkret ved ‘kulturberigelsen’, som vi efter sigende har oplevet de senere år?

Svarene fra alle deltagende folketingsmedlemmer var det samme: Kolonihaver og grøntbutikker (de svarede simpelthen alle det samme som Keld Albrechtsen, der havde indledt svarrunden)

Hertil måtte vi naturligvis genreplicere, at kolonihaver og grøntbutikker havde vi i Danmark længe før masseindvandringen tog fart.

[Vi kunne ikke opfatte det passerede anderledes, end at det var blevet en simpel formastelighed at udbede sig svar på, hvad et ord, som de selv brugte hele tiden, betød. Det var simpelthen under en politikers værdighed at svare på noget så simpelt i en tid præget af form uden indhold; derfor det samme svar fra alle – ELLER?]

Vi må erkende at det hjalp på besøgsantallet, de vi skrev om ‘det nyeste kultur-forkvaklede stof’ nu omhandlende kvindens kønsorganer. Mainstream-medierne har måttet gå den vej. Vi behøver derimod ikke fortsætte, for vi skal ikke forsøge at overleve økonomisk det, der kommer.

6. marts 2010

Rusland: Vi har dræbt islamistisk oprørsleder


http://politiken.dk/udland/article917649.ece

“Rusland har fået ram på en islamistisk oprørsleder, der havde ansvaret for en terrorbombe i november mod lyntoget, der forbinder Moskva og Sankt Petersborg.

26 mennesker blev dræbt.

Det fortalte chefen for den russke efterretningstjeneste, FSB lørdag præsident Dmitrij Medvedev…”

Seidenfaden er vild med kokain

Filed under: Culture, Danmark, folkeskolen, Free Speech, skoler — Tags: , , — Jørn @ 17:03

Danskerne er vilde med kokain er overskriften Tøger Seidenfaden valgte/godkendte artikel den 26. FEB 2010 KL. 23.55 (dagen efter i trykte udgave).

Følgende læserbrev ønsker Politiken ikke at optage

Læserbrev, med eneret for Politiken:

Redaktør Tøger Seidenfaden nægter at give en undskyldning til danskerne for den generaliserende overskrift i Politiken d. 27. februar 2010:

“Danskerne er vilde med kokain”

Da Tøger Seidenfaden ikke vil give en undskyldning, må man formode, at han har været i god tro, da han godkendte denne overskrift.

Hvis han har været i god tro, så er Tøger Seidenfaden altså selv på kokain, hvilket forklarer en del af hans til tider besynderlige påstande.

Nis W.

———————–

Med forord af logebroderen:

Stik ham en 266B på stedet, det latterlige fjols, så udpræget en utilpasset kulturel størrelse.

DE TOG RØVEN PAA TØGER – DET HAR HAN RIGTIGNOK GODT AF


http://www.bt.dk/danmark/toeger-fuppet-af-muhammed-advokat

Desuden skulle et eventuelt retsligt søgmål rejst af muhammed-advokaten have været sket i Danmark, hvor dansk lov faktisk stadig er gældende: OG I DANMARK HAR VI NETOP YTRINGSFRIHED.

Skulle Tøger have bragt tegningen i fuld bevidsthed om reaktionen? Bagefter fortrød han så at have bragt tegningen(??),… i forsøget på at nå på baneomgang med JP?

Tøger, tumpe

Det racistiske ægtepar fra DR-TV 1992:

Københavns Politi tager bladet fra munden – VI IMPORTERER KRIMINALITET FRA ØSTEUROPA


Endelig tager Københavns Politi bladet fra munden

Drabschef Over Dahl går i spidsen. Mon han snart skal pensioneres, var vores første tanke? Eller har Per Larsens afgang givet så meget spillerum for sandheden? Nej, flere politichefer i København melder samtidig ud om forholdene, og det giver en god rygdækning for sandheden….også selvom vi har fortalt den hele tiden til mindre cirkler.

http://jp.dk/indland/krimi/article2001507.ece
“Rumænerne er overrepræsenteret i forhold til andre udlændinge, som begår tyveri, bedrageri og anden form for kriminalitet. Problemet med rumænerne er steget, efter at Rumænien kom med i EU. De har nemmere ved at komme herop, de er blevet sværere at udvise, og de har nemmere ved at komme igen, efter at de er blevet udvist.”

http://www.berlingske.dk/danmark/politi-rumaenere-er-topkriminelle
http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/kriminalitet/2010/03/05/231325.htm
http://nyhederne.tv2.dk/article/29052046/

Mon Politiken er bange for sine læsere. Flere af de øvrige blade henviser til Politiken som kilde. Vi har svært at finde de centrale statements fra Politiet i den store mængde artikler, der netop i dette blad skal omhandle det generelle om kriminalitet eller specielt mordet på den norske stewardesse.

Det er måske blevet for meget for Tøger, der er som skåret ud af Knut Hamsuns arketype ‘Redaktør Lynge’ fra omkring forrige århundredeskifte. Han er typen der med karakteren 5 efter den gamle skala underviser i Statistik i sin korrespondance med hvilke som helst afvist indsender af læserbrevsforslag.

Det racistiske ægtepar fra DR-TV 1992:

Hermed er ordet perker i omtale fuldt lovligt

5. marts 2010

Jøder forfulgt af muslimer og bøller


Ekstrabladet

Ole Hyltoft:

I disse måneder bliver jøder altså slået ned på gaderne i Malmø. Fordi de er jøder. Som i Berlin i 1930’erne, vrisser Ole Hyltoft.

[…]
AT MUHAMMEDS børn hader jøderne, og en del forfølger dem, må man ikke sige på tv-stationer, i ‘pæne’ aviser og i kulturradikale partier. Men i disse måneder bliver jøder altså slået ned på gaderne i Malmø. Fordi de er jøder. Som i Berlin i 1930’erne.

Borgmesteren i Malmø, Ilmar Reepalu (S), kan ikke lide at tale om det. For han vinder kun valgene, hvis han taler de 50.000 muslimer efter munden.

Derfor har medieoverklassens generalstab måttet træde sammen. Politikens Tøger Silketråd, Palme-pris-modtageren og mesteren i bodega-sprog Carsten Ulfeldt Jensen, samt forhenværende Uffe Ellemann. De har holdt krisemøde på Vartov. Emnet: Hvordan stopper man udbredelsen af disse for islams udbredelse så dårlige nyheder…”

Kilde: http://ekstrabladet.dk/nationen/article1309485.ece

Måske rulles fronterne op

4. marts 2010

Daarlig hygiejne dræber på sygehuse

Filed under: Culture, Danmark, folkeskolen, Free Speech — Tags: , , , — Jørn @ 17:05

http://nyhederne.tv2.dk/sundhed/article/28991098/

“Dårlig hygiejne dræber på sygehuse

Onsdag d. 3. mar. 2010; kl. 15:01 af trfi / ritzau for TV 2 Nyhederne

Hygiejnen på de danske sygehuse er for dårlig. Der er kun halvt så mange hygiejnesygeplejersker, som der burde være. Det koster liv på sygehusene, advarer Statens Serums Institut (SSI).

“Der er en langt større risiko for at blive smittet med en livsfarlig bakterie, når der er så få hygiejnesygeplejersker på landets sygehuse,” sig er Elsebeth Tvenstrup Jensen, der er afdelingslæge ved SSI…”

Hospitalerne livsfarlige

Folketingets kulturudvalg til Caribien for 425.000 kr – sidste aar aflystes p.g.a. krisen og omtalen i medierne

Filed under: Culture, Danmark, Finanskrise, folkeskolen, Free Speech, skoler — Jørn @ 16:56

Sidste år aflyste Folketingets kulturudvalg en tur til Caribien. Turen blev voldsomt kritiseret for at være en badeferie – og midt i den økonomiske kri­se ansøgte udvalget om en ekstrabevilling på 100.000 kroner.

I morgen tidlig flyver udvalget til Caribien til en pris på 425.000 kroner.

“Turen sidste år blev ikke aflyst, men udskudt – der manglede nogle penge i rejsebudgettet, og jeg ville ikke bede om ekstra ressourcer,” siger udvalgets formand Karin Nødgaard (DF) til nyhederne.tv2.dk.

Hun fortsætter:

“Sidste års program var faktisk lige så godt, som dette års program. Men programmet, der sidste år blev gengivet i nogle aviser, var et udkast, der aldrig skulle have været ud i offentligheden.”…”

Stormoske paa Islands Brygge er besluttet – kulturen kommer garanteret i højsædet


http://dk.altermedia.info/islam/borgerrepraesentation-giver-gront-lys-for-stormoske-27-08-09_2452.html
http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/article1305621.ece
http://ekstrabladet.dk/nationen/article1305963.ece
http://www.berlingske.dk/koebenhavn/ja-til-omstridte-moskeer
Så blev det besluttet af Københavns Borgerrepræsentation, at der skal bygges en 5500 kv.m. Stormoske på Islands Brygge lige over for Metroen plus én mere i Nordvestkvarteret.

Ifølge: http://jp.dk/indland/aar/kriminalitet/article1999333.ece
Om eftermiddagen i går kørte en flok araberbørn med bussen i Århus og spillede høj rytmisk støj fra deres mobiltelefoner. En arabisk lidt ældre mand bad dem om at skrue ned for volumen. Det skete og varede ved lige indtil denne arabiske mand forlod bussen. Så skruede de unge arabere op for larmen igen. Buschaufføren nægtede da at køre videre, indtil larmen ophørte. En 35 årig dansker med stor erfaring med sådanne typer foreslog de unge at bruge høretelefonerne i stedet for. Ham gennembankede de og slog tænderne ud på. Han måtte på operationsbordet.

Det er kultur der vil noget. Det skal vi have noget mere af, mener forræderne, der repræsenterer vælgerne i København. Vi andre kan undre os over, hvor de har lært en sådan adfærd i et land blandt folk, de ikke har noget at gøre med i kulturel forstand. Vi kan også undre os over, at det næsten aldrig med nogen virkelig effekt går ud over nogle af de rigtige.

Older Posts »