Danmark

2. november 2006

Noeglehullet til dit liv – borgerkortet i fuld sving


Job-ansoegning kan betyde du skal aflevere alle

oplysninger om dig selv forud

Visse rekrutterings-firmaer og vikarbureauer forlanger nu med en samtykkeerklæring, som du skal aflevere underskrevet, at du afleverer dit fulde personnummer forud for interview og test, vel at mærke, før der overhovedet er tale om nogen præsentation for en arbejdsgiver. Testen omfatter i øvrigt samtlige civile personoplysninger om dig kombineret med en undersøgelse gennem interview af dine holdninger plus en personprofiltest. Derefter foretager firmaet kontrol af (og udveksler eventuelt) oplysningerne med Det Central Personregister forud for den endelige personlig kandidatvurdering.

Baggrunden:

Lov 429 om behandling personoplysninger af den 31. maj 2000 med ikrafttræden 1. juli 2000. Loven gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EF-Tidende 1995 L 281, side 31 ff.).

Der er ikke tale om nogen beskyttelse – tværtimod.

Nævnte lov nr. 429 ændrer adgangen til dine personoplysninger ganske grundlæggende. Ikke uventet for den, der orker at følge med og bruge den fornødne energi på informationssøgning.

Har du husket at følge og debattere dette emne forud for vedtagelsen i demokratiets navn forud for 31. maj 2000. Åh, det var måske TV, der glemte at fortælle dig, at her var noget, der kunne have din interesse, eller det har måske slet ikke din interesse at vide, hvad staten og andre ved om dig, og hvad den og andre bruger deres viden til?

Bemærk, megen følsom ny lovgivning af denne karakter vedtages næsten altid lige før tingets medlemmer tager på sommerferie. Da er opmærksomheden blandt de få – hvis nogen – i tinget, der ikke blot er rene marionetter, som regel rettet et helt andet sted hen.

Et enkelt centralt led i udviklingen:

Borgerkortet (nøglehullet til dit liv) er endemålet i fremtiden eventuelt en chip indeholdende en bio-kode eller bare en chip hæftet til din krop, har været diskuteret i Teknologirådet, men da der har været for megen forstyrrende debat/oplysning om sagerne (i slutningen af 1990-erne), vedtages den samlede lovgivning, der skal til, i småbidder efter salami-metoden. Omkring årsskiftet 1996/97 erkendte de danske magthavere dette. I tiden indtil nu er “elektronisk underskrift” indført og rækken af steder, hvor du skal aflevere din personlige kode i form af (din egen helt personlige nummerering) statens personnummer, er blevet længere. F. eks. kan du nu ikke længere låne bøger på bibliotekerne eller studere, uden at du afleverer dit personnummer. Du skal have lagt et billede af din regnbuehinde ind i dit pas. Det sidste kiksede i sommeren 2006, fordi en tysker påviste på konference i USA, hvor nemt der kunne svindles hermed.

Loven om Det Centrale Personregister af 31. maj 2000 er et skridt mere i en længere kæde af skridt, der løbende koordineres på verdensplan og i EU (jfr. anden afsnit ovenfor) : http://www.lilliput-information.com/economics/id.html#id Sidstnævnte opererer med planer om et 18 cifret personnummer. De danske har kun 10 cifre. Der mangler landekode og postnummeret, der i USA har 5 cifre.

Allerede 22. april 1996 bragte Information om Danmark en times radioudsendelse, Borgerkortet, i Radioprogrammet Saxen, Århus.

Vi havde dengang inviteret Direktør Jussi Merklin, der er tidligere Sikkerhedsekspert i Indenrigsministeriet, til at redegøre for statens og de overnationale organers planer. Jussi Merklin havde forud været centralt placeret embedsmand, da personregistreringen udarbejdedes og vedtoges i 1960-erne. Han var fra starten stærkt imod indretningen med det centrale personregister, idet han forudså, hvad det skulle blive brugt til. Han have desværre ret. Jussi Merklin meddelte os i 1996, hvad der dengang netop forestod af lovvedtagelser efter salamimetoden. Han havde under stort besvær anskaffet sig statens 5 kg. sagsmateriale indeholdende planerne (minus 25 hemmeligholdte sagsakter (i 1996), på trods af, en lov skulle sikre offentlighed i forvaltningen). Dette og hans erfaring fra Indenrigsministeriet gav ham det bedste grundlag at redegøre for Borgerkortplanerne.

Hele radioudsendelsen foreligger på indspillet CD-rom og som lydfiler på Internettet. De første kan du købe, de sidste kan aflytte uden videre: http://www.lilliput-information.com/economics/band.html

Så snart du anviser os en lydafspiller og en server for visning af mp3-filer her på bloggen vil du kunne hente alle 41 udsendelser om Danmark.

Som indledning en kort refererende gennemgang af ovennævnte radioudsendelse i 1996. Dernæst en gennemgang i hovedtræk af den nyeste lovgivning, der som vi nu har set bl.a. giver private virksomheder adgang til dine personlige oplysninger om din person og om din familie.

Borgerkortet, Radioprogrammet, Saxen 22. april 1996:

Kort brudstykke:

Det skyldes hverken uvidenhed eller manglende kendskab, at en hel del mennesker føler sig utrygge ved Borgerkortplanerne. Tværtimod, jeg tro det skyldes viden om og forudseenhed m.h.t, hvad sådan noget kan misbruges til, og denne utryghed er absolut velbegrundet. Jo, mere viden de søger at skaffe sig om Borgerkortet, desto mere utrygge vil de blive. Sådan indledte Jussi Merklin i 1996.

Borgerkortet er et spionkort, der gør det muligt for myndighederne og staten at kikke ind i dit privatliv, og følge med i, hvad du foretager dig, når du bruger Borgerkortet. Det sker ved at registrere brugen af Borgerkortet overalt, hvor det blive stukket ind i en Borgerkortlæser. Staten planlægger at sådanne borgerkortlæsere skal opsættes på alle stationer, i posthuse, i supermarkeder o.s.v. Så kan staten følge med i, hvor vi bevæger os hen, og hvad vi foretager os i løbet af dagen.

Privat livets fred, som det skulle være en menneskeret at sikre gennem en grundlovssikret rettighed, der ikke skulle fjernes af tilfældigt indvalgte politikere, krænkes således.

Hvordan indføres Borgerkortet:

Der startes med at gøre kortet frivilligt. Det er dog ikke frivilligt for studerende, eller for boglånere, og således bliver denne frivillighed gradvis og ret hurtigt til frivillig tvang. Tvang bliver det. Planerne viser klart, at der er tale om et obligatorisk Borgerkort, bl.a. fordi de planlagte økonomiske besparelser, der følger af kortets brug er der ikke, hvis kortet er frivilligt og kun bliver brugt af nogle. Først frivilligt og tvang enkelte steder p.g.a. af modstanden, dernæst kommer der nogle ting, der faktisk tvinger folk til at bruge det, først nogle steder, hvor brugen er temmelig indlysende eller i nogle grupper, der ikke tør afvise det. Hvis borgerne vil have en række ydelser og have dem på en nem måde, så skal de bruge Borgerkortet.

I tredje fase er tvangen så endegyldig (mit: Et typisk eksempel på brugen af det hegelianske princip, tese, antitese, syntese, som er omdrejningsaksen i hele NWO-planen ). For at få Borgerkortplanen godkendt har man stillet en mængde besparelser i udsigt, der bl.a. følger af at borgerne selv ved brug af kortet skal udføre en række opgaver, som det offentlige tidligere udførte. Disse besparelser er illusoriske, hvis ikke kortet bliver obligatorisk for alle.

Officielt fortæller Teknologirådet at der skal sondres mellem almindelige oplysninger, fortrolige oplysninger og private oplysninger. Hertil siger Jussi Merklin, at en sådan sondring er fuldstændig irrelevant, og den har absolut ingen betydning, Teknologirådet bringer i øvrigt ingen sand information, Teknologirådet er finansieret af Folketinget, og alt hvad det bringer er stærkt censureret og renset for enhver kritik.

Fra kort til mini-chip:

Om få år er en sådan chip, som kortet indeholder, på størrelse med et knappenålshoved, og den kan indeholde information svarende til 1000 A4 sider plus en radiosender, der reagerer, når du til den tid blot passerer en læseanordning. Kortet omkring chippen er i grunden overflødigt; det har kun betydning for, at du ikke skal miste chippen, når du går med den i lommen. Borgerkortet er nøglen til den totalitære stat. Nazitiden tatoveringer i lejrene var alt for tidskrævende at udføre og informationsgenfindingen var ofte alt for omstændelig. Det sikreste for myndighederne er at påhæfte en bio-kode til kortet, f.eks. et fingeraftryk eller direkte hæfte kortet til personens krop. Så kan ingen hævde at have mistet kortet og kontrollen på grundlag af f.eks. fingeraftryk kan foretages direkte på stedet.

Køerne har længe være chippede!

Borgerkort og international overvågning:

Vi talte allerede i 1996 og i radioudsendelsen om borgerovervågning via EU, idet der allerede dengang var lagt planer om overvågning af borgerne m.h.t. racisme og fremmedangst, som det kaldtes. Det er nu blevet en realitet med European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia i Wien.

[Prøv: Racisme Centret i Wien, der netop i sommeren 2006 er blevet udvidet betydeligt både m.h.t. bemanding og arbejdsfelter.]

Schengen-aftalen uden effektiv grænsekontrol afløses selvfølgelig også af personregistrering, først og fremmest af oplysninger om Europas stambefolkning. Vi så ovenfor at sikringen af privatlivets fred forsvinder. Det næste bliver ytringsfriheden i direkte tråd med de europæiske overvågningsbestræbelser.

Det avancerede Borgerkort er i den forbindelse et oplagt overvågningsinstrument for magthaverne.

Man indretter sig med såkaldte nøglecentre, hvorfra myndigheder m.v. (se nedenfor) med koden, der kan være personnummeret, i hænde kan sidde og overvåge de pågældende borgere. En pinkode (som det ser ud netop nu efter danske forhold) udleveres ganske vist til borgerne, men der lægges derefter en kopi af pinkoden i nøglecentrene. Herefter vil myndighederne berolige dig med, at den form for overvågning kræver en særligt ret sikret af en lov, således at du selvfølgelig nyder en beskyttelse mod overvågning, såfremt du ikke foretager dig noget kriminelt, f.eks. Men sådanne love ændres og udvandes. Og kriminalitet er efter EU-retten ikke blot handlinger. Det kan også være holdninger. Vi har i øvrigt set mange eksempler på, telefonaflytning og email/Internetkontrol (via bl.a. Echelon-projektet) uden en hjemlet ret. Man har hos myndighederne også overvejet, om Borgerkortet skal kunne inddrages, hvis det “misbruges”. Og misbruges skal forstås meget bredt, efterhånden som det politisk korrekte liv får eneret. Dette vil kunne give fine sanktionsmuligheder for brugen af kortet; især når kortet er planlagt at skulle bruges alle steder, hvor du vil noget.

Planerne i korte træk ser sådan ud med en ekspert øjne i 1996:

Vi har (1996) en lov private registre og en lov om offentlige registre i Danmark. Planen er at lave en fælles lov. [Det blev så lov nr. 429 af 31. maj 2000. ] Oprindeligt blev det fortalt os, at personnummeret skulle kun være et journalnummer i den offentlige forvaltning, man ville lette den offentlige forvaltnings behandling af borgerne. Sådan er det aldrig nogensinde blevet brugt.

Det er helt bevidst at personnummeret er blevet forberedt til brug i snart sagt hele den private sektor. Det var helt klart et myndighedsønske fra starten af. Man sagde det ikke. Man holdt det hemmeligt, camouflerede og skjulte det, først med personnummeret, senere med det planlagte Borgerkort, der er på vej, sagde Jussi Merklin.

Jussi Merklins opfordring til slut i udsendelsen, Borgerkortet, den 22. april 1996:

Skriv til Indenrigsministeriet og bed om fuld aktindsigt og kopier af alle akter i de to sager, der ligger under journalnumrene: 60047 og 600415. Hvis du ikke inden for ca. 14 dage derefter har modtaget ca. 5 kg materiale, så kan du regne med, at du ikke har fået fuld aktindsigt, som loven om fuld aktinsigt ellers foreskriver du skal have.

Så skal du klage til Folketingets Ombudsmand med henvisning til loven om fuld aktindsigt og til princippet om lighed for loven. Det har jeg gjort, og jeg fik det. Får du problemer herefter, kan du kontakte:

Kommiteen Mod Magtmisbrug, Jussi Merklin, Skolekrogen 59, 3500 Værløse

Hvordan gik det så? Læs selv lov nr. 429 om behandling af personoplysninger

af 31. maj 2000: http://www.retsinfo.dk/_GETDOCI_/ACCN/A20000042930-REGL

Visse kristne grupper har længe opereret med Dyrets Mærke 666, der er hentet fra Det Nye Testamentes Johannes Åbenbaringen.

https://danmark.wordpress.com/2006/08/14/chippen-i-dit-pas/

Dit personnummer er ikke mere en fortrolig oplysning

Personummer-udviklingen i USA (se anden afsløring)

Sonia