Danmark

17. august 2015

EU OG TYSKLAND SATSER PÅ EN FUSER IGEN FOR AT HOLDE SKINDET OG FACADEN


På onsdag besluttes den tredje lånepakke til Grækenland for Tysklands andel

90 milliarder Euro ekstra fra den samlede Euro-zone.
Den tyske hæftelse for den græske statsgæld (skabt af græske politikere) stiger til 110 milliarden Euro i alt, mere end den tyske finanslovs samlede udgifter til forsvar, sundhed, vejbyggeri, landbrugspolitik, forskning og uddannelse på ét år. Koalitionstoppen Gabriel og Merkel har lovet hinanden det.

De seneste lånemidler skal tilbagebetales over 60 år. Hermed er ansvaret og magten endegyldigt blevet revet fra hinanden. Velstandstilbagegang de senere år i hele Euro-zonen og gigantisk statsgæld – reelt 140 pct. henholdsvis 147 pct. af bruttonationalprodukterne i Tyskland og Frankrig. Samtidig vælter immigranterne ind for at komme først til den selvsagt aftagende velfærd.

Dette er virkelig begyndelsen til enden.

Tyskland redder ikke Europa – ikke en gang Grækenland – og absolut ikke ét økonomisk betydningsfuldt land i Europa fra statsgælden, der er skabt af løgnagtige politikere, der kun vil genvælges, og derfor bruger mere end de kan indkradse i skatter og afgifter eller pengeudstede sig til.

De kan samle magten så meget de vil, men lige lidt hjælper det.

………………

Uddrag af: https://danmark.wordpress.com/2013/10/07/hvorfor-befolkningsopgorelserne-og-meget-andet-henligger-udu-i-officiele-faktaoplysninger-lidt-morsomt-indslag-indimellem/

“TRO KAN FLYTTE BJERGE, MEN IKKE SÅ MEGET I VOR TID, FOR DET TAGER SIN TID – TROEN PÅ VERDENS SELVUDNÆVNTE FORVALTERE BLIVER PARADOKSALT NOK STÆRKERE END MANGE KENDSGERNINGER HVER ENESTE DAG, INDTIL KENDSGERNINGERNE SOM ALTID TAGER OVER FOR EN STUND, OG INDEN ET FORNYET TILBAGEFALD PÅBEGYNDES.

Det sidste er hvad erfaringen har vist nogle gange i historien; bygger ikke på viden; det kunne også blive anderledes. De menneskelige egenskaber, der naturligvis er afskaffet pr. ikke-udtalt, men underforstået politisk korrekthed, har ikke ændret sig meget de seneste 2.500 år, så et tusindårsrige bliver dette ikke i følge de almindelige regneregler. F.eks. regning på statsgældens udvikling i Europa og her. Denne udvikling foregår ikke i en kortbølgebevægelse, som forventningsskabende medier ellers lader forstå.

Det er derimod de fortrinsvis politiker-fremkaldte bølgebevægelser (mest benævnt konjunkturer sat i gang af offentlige underskud og pengeudstedelse), der netop fører til statsgælden. I privatsfæren er regelen den, at når långiverne kan udregne, at debitor ikke kan skabe indtægter, der er tilstrækkelige til at mere gæld kan afvikles, så standser långivningen. Om ikke en naturlov, så en kendsgerning, der ikke levner megen plads til fortolkning, for det er i regelen et ret enkelt regnestykke.

Det samme gælder også for stater og for mere eller mindre føderale sammenslutninger af stater. Det er ikke noget nyt. Der til kommer de fleste stater m. v. , men højest én gang i et individs levetid med de styrende, der naturligvis også repræsenterer de uforanderlige menneskelige egenskaber, viser den overleverede erfaring. Man lærer ikke her ved oplevede gentagelser, men ved overleverede erfaringer…”

18. august 2012

BYTTE-BYTTE-KØBMAND: “MASSER AF ARBEJDE AT FÅ”


Sådan kørte det også i august 2006 under Betjensens og Frederiksens regime: “De skreg simpelthen på arbejdskraft i 2006”

Der blev brugt falske jobannoncer og hele pibetøjet blandt de retarderede dukker i medierne:

“Nu er der igen masser af jobs, medens Danmark kører med absolut negativ vækst og nye rekordantal for lukninger og flytninger af virksomhederne hvert år. Det er fordi de arbejdsløse er skyld i stilstanden, og resten ikke kan betale mere i skat for at afvikle den statsgæld, den forsømte erhvervsomlægning og statsforbruget, som de arbejdsløse selvsagt også er skyld i.”

“De stakkels politikere/regeringen” skal simpelthen have hjælp fra interesseorganisationen DA, når politikerne afkorter dagpengeperioden og forlænger optjeningsperioden og dermed sender de ledige hurtigere i afgrunden end den statskonstruerede statsgældskrise har kunnet indtil nu. Sådan er det jo! Vi kan nok ikke se hen til, at Dansk Metal og 3F igen vil slå til og vise/bevise de falske annoncer som Dansk Metal og 3F gjorde det i juni 2006, for nu er regeringen jo skiftet, og dog, er der mon forskel, ikke just: https://danmark.wordpress.com/2006/06/23/jobannoncer-uden-reelle-jobs/

Ellers må vi sige: Forskellen er så absolut ens.

30. marts 2012

Begyndelsen til enden i Spanien


Spanish Strikers Protest Austerity Measures

Spanish workers staged a nationwide strike to protest government austerity measures, snarling public transport and shutting factories.
• Video: Nationwide Strike Against Austerity

12. marts 2012

KAPITALISME ER MISVISENDE BETEGNELSE DER BORGER FOR KARL MARX – MEDLØBERI


PRIVAT KAPITAL ER IKKE DEN SKYLDIGE. FINANSKRISER OG STATSGÆLDS-

KRISER KØRER ALDELES UANTASTET UNDER STATSSTYRINGEN OG PLAN-

ØKONOMIEN

Kapital er mere eller mindre fast eller flydende. Den faste er bundet i jord, bygninger og anlæg, den flydende i hovedtræk i lagre, produktionsproces og eventuelt kreditgivning. Således er kapitalen bundet kortere eller længere tid i en produktion. Og det er den i ethvert samfund. I vor samfundsform er ejendomsretten privatejet i modsætning til i den socialistiske, hvor ejendomsretten er taget, men ikke skabt af staten eller på anden måde gjort kunstigt til et kollektiv. Kapitalen er i forvejen yderst kollektiv, idet den er fordelt på utallige helt naturligt.

Store Nordiske Konversionsleksikon, 1921 var meget præget af tiden lige efter den russiske revolution og den russiske borgerkrig begge mod det russiske folk – og her er medløberiet tydeligt:

”…I modsætning til sin læremester filosoffen G.W.F. Hegel *), for hvem ideerne var det tilgrundlæggende i tilværelsen, hyldede Marx den såkaldte historiske materialisme. Hegel nåede øverste højder i 1820-ernes Berlin. Det er produktionsforholdene, der bestemmer alt, hvad der er. Ideerne, selv de religiøse, er kun genspejlinger af de økonomiske forhold. Men de produktionsforhold, som således ligger til grund for historien, er bestandig i udvikling. Som med naturnødvendighed går den ene produktionsmåde til grunde, og den anden opstår. Det feudale samfund har måttet vige for det borgerligt-kapitalistiske. Men dette må med nødvendighed afløses af det socialistiske, hvor proletariatet indtager bourgeoisiet plads, og hvor klasseherrerne skal afskaffes. Det kapitalistiske samfund bærer dødspirerne i sig. Stedse større bliver bedrifterne, stedse frygteligere bliver de store masser kår, på stedse færre hænder ophobes rigdomme, stedse hårdere bliver de kriser, som ryster det moderne samfund, indtil det store sammenbrud kommer med proletariatets sejr. Denne udvikling må forgå, men arbejderklassen kan ved politisk og økonomisk organisation være som fødselshjælper ved denne proces…”

Fra http://www.leksikon.org/art.php?n=1320

“…Begrebet «kapitalisme» blev praktisk talt ikke anvendt før år 1850. Det blev ikke almindelig anvendt i faglige fremstillinger og i offentlig debat før i 1860’erne. I perioden frem til første verdenskrig blev begrebet særlig benyttet af den fremvoksende arbejderbevægelse, således at blot det at gøre brug af betegnelsen, signaliserede en negativ holdning til det bestående samfund. Fra mellemkrigstiden fik begrebet en større udbredelse og samtidig en mere beskrivende karakter, således at det at bruge det, ikke nødvendigvis udtrykte en bestemt holdning til samfundet. Begrebet er blevet anvendt i et stort antal forskellige betydninger.

For det første er det blevet anvendt til at referere til et økonomisk system af en speciel karakter. En almindelig måde at karakterisere dette på er at sige, at produktionsfaktorene – jordarealer, produktionsmidler og arbejdskraft – er i privat eje, og at ejerne ikke er selvforsynende, men er vævet ind i et markedsnet af køb og salg. Markedsaktørene konkurrerer med hinanden, og deres hovedmotivation er størst mulig indtægt. De fleste ejer ikke produktionsmidler, og må derfor sælge deres arbejdskraft for at få en indtægt. De ejendomsløse har frihed til at sælge deres arbejdskraft til de sektorer og virksomheder, hvor de får mest for den. Et forhold der gør, at det ikke giver mening at tale om en «antik kapitalisme» baseret på slaveri…”

Fejlbetegnelsen vidner som om idealiseret verdensanskuelse. Den private brug af kapital bygger ingenlunde på nogen ideologi.

Fra http://da.wikipedia.org/wiki/Kapitalen:

Kapitalen (Das Kapital) er en bog i fire dele skrevet af tyskeren Karl Marx. Bogen er en kritisk analyse af kapitalismen. Bogens første del udkom i 1867. Marx døde imidlertid før de resterende bind kunne udgives, men andet og tredje bind blev fuldført af vennen Friedrich Engels og udgivet i henholdsvis 1885 og 1894…”

Et interessant træk som mange Marx-engagerede givet ser bort fra: Karl Marx overså den internationale arbejdsdeling, selvom den var introduceret både teoretisk og i praksis næsten 100 år før han skrev og udgav Das Kapital. Lige netop i den nuværende situation er det ret latterligt fortsat at overse den internationale arbejdsdeling, selvom vi måtte se bort fra hvilke rædsler brugen af Karl Marx’s skrifter har ført til i 20. århundrede.

Et interessant træk er at ingen systemer har forspildt mere og forbrugt mere kapital pr. produceret enhed end de systemer, der er inspireret af Karl Marx. I øvrigt er kapital ingen mangelvare, og det har den aldrig været. Det er netop fordelagtig produktion, der er grundlaget for kapitaldannelsesprocessen og dens dynamik, der er en mangelvare. Det begriber en bureaukrat ikke, fordi hans system i ét og alt opbygges præcis modsat af, hvad som er tilfældet under den private kapital. Bureaukraten planlægger efter mål – som han aldrig når – og fordeler så resterne, efter han har taget sit, med rund hånd til undersåtterne oppefra. Under den private kapital forsøger man at tilrettelægge en produktion efter den forventede afsætning (som en del af den samlede efterspørgsel efter den pågældende vare) under skyldig hensyn til sikring af at produktionen og salget betaler sig, så de røde tal under bundlinien udebliver. For at komme igang må der indskydes eller lånes kapital, som indskyderne eller udlånerne tager sig betalt for, da disse netop må afstå fra at bruge de indskudte/udlånte pengene og firmaet/låneren får dem stillet til rådighed uden at have tjent dem. Den anonyme ejendomsret giver da anledning spekulation, men kun fordi politikernes statsgæld og pengeudstedelse muliggør det: læs afsnittet: Væksten i den private (passive) kapital som følge af statsgælden på: http://www.lilliput-information.com/economics/gul2/gul2.html

At tro på Karls Marx efter 150 år viser med al ønskelig tydelighed en blottethed for samfundsviden og indsigt. At projektet efter hans opskrift har kørt utallige gange med samme sørgelige resultat på kloden bekræfter kun dette. Bevæggrunden til at fortsætte kan kun tolkes som en art massepsykose.

Konfutse (551-479 fvt.):

“Den der antager fjendens sprogbrug har allerede tabt.” og

“Den der altid går i andres fodspor, kommer aldrig først.”

“En mand der begår en fejl, og ikke retter den, begår endnu en fejl.”

“Ører og øjne er ikke skabt til tænkning og lader sig let påvirke af alt udefra. Sjælen kan tænke og gør den det, når den til sandheden.”

*) Alt går fremad, tilbage eller et andet sted hen, og d.v.s. at intet forbliver, hvad det var; ‘kun diamanter og ikke omvendte pyramider, sådan cirka’. Selv filosoffen G.W.F. Hegel, der var søn af en rentekammersekretær, bekræftede dette, og så må det absolut være sandt, for han havde simpelthen Guds bevidsthed før skabelsen, elskede staten og nåede ad den vej hertil og så til de øverste tinder. Ja, ’bevidsthedens fælleseje’ var så noget Hegel selv fandt på, for især blandt de berømte vil mere have mere, ‘hvilket måske stempler formatet en anelse’, når man ikke er Profeten, eller selv er repræsenterende paradokset, og det er som bekendt udelukket. Ærgerligt at Søren Aabye-Kierkegaard ikke kunne høre (p.g.a. af sin nedsatte hørelse), hvad Hegel sagde, da han overværede én af dennes sene forelæsninger. Jürgen Habermas har i sin Erkenntnis und Interesse misforstået Fænomenologiens samlede formål, dokumen-terer Justus Hartnack i ’Fra Kant til Hegel’. Og Habermas er ellers én af de førende i tidens ånd. Han er en central idemager bag projektet. Mon nogen uden for krdsen af troende har forstået/kan/skal forstå Hegels fænomenologi ?

1. marts 2012

EU FEJLER


EU’s udlån af 800 mia. til Europas banker vil sætte skub i inflationen. Bankerne vil låne ud som sædvanlig, men desværre findes der for lidt fordelagtigt at investere i p.g.a. for høje omkostninger og omstruktureringen af økonomien griber helt tilbage til uddannelserne og forskningen – udhulede erhvervs- og vidensbaser. Det hjælper ikke at stille flere lån til rådighed, når det er fordelagtigheden i virksomhedsudvidelser og i nyetableringer det netop skorter på. Pengerigeligheden vil øge inflationen og den falske beskæftigelse byggende på pengerigeligheden, der ikke er tjent og ikke er skabt, men trykt og tændt som digital. Når problemet er statsgæld, så skal kontrollamperne lyse og staterne eller EU selvfølgelig ikke forøge statsgælden henholdsvis EU-gælden ved pengeudstedelse.

Når det glipper ligesom med boblerne sat igang af de samme, og som skabte statsgældskrisen, så kan man igen udskrige bankerne til at være de skyldige.

12. januar 2012

TYSK ØKONOMI MERE NEDAD i 4. KVARTAL


German Economy Heads Downward

Germany’s economy contracted in the fourth quarter, putting it at risk of a shallow recession at a time when struggling euro-zone countries are looking to the bloc’s biggest economy to give the region a lift.

6. januar 2012

ECB køber italienske og spanske obligationer


“ECB Steps in as Italian Yields Jump

The European Central Bank stepped into government bond markets to buy debt issued by Italy and Spain, whose borrowing costs rose. Italian bond yields rose above 7%.
LONDON—The European Central Bank again stepped into government bond markets to buy debt issued by the Italian and Spanish governments, whose borrowing costs spiralled higher Friday on concerns over the euro-zone financial system…”

21. december 2011

Euro og Pagt : ultrakort realistisk statement


Euro og pagt i facts:

EU’s medlemslande er statsgældssatte p.g.a. nationers overbudspolitikere. Euroen er det dårligst tænkelige redskab til at bringe orden. Pagten, EU skal styre budgettet, er en direkte aflevering af landets samlede suverænitet lige som Euroen var/er som tvangsvaluta; jeg mener nazityskland gik lige knap så langt, da de besatte Danmark; ja, så var der mange andre ubehageligheder, men det er noget andet. Nationernes politikere lægger bekvemt ansvaret fra sig, og så skal de danske alle forlade Chr.borg som konsekvens, mener jeg, for så er der andre herrer og herrinder i huset lige som sidst. Alternativet er at landets økonomi-struktur af de indvalgte bringes derhen, at statsgælden kan afvikles. Dette lader sig ikke gøre, for det er upopulært for længe, og det upopulære har de aldrig konkurreret og vil de aldrig komme til at konkurrere om i den nuværende ordning.
Min taktiske overvejelse bygger på, at Euroen ikke engang tåler Grækenland, dernæst følger Italien og Spanien. Og det bliver ikke om ti år, og så får jeg ret, hvis det holder. Jeg gav den fra starten maksimalt til år 2020.

1999: Her meldtes klart ud før Euro tog sin begyndelse – ikke meninger, men facts

At lade udgifterne styre af udlandet er det samme, bortset fra de værste tumper så tror vi fortsat kan lave inflation, kickstarte og andet idioti med den nationale pengeudstedelse.
Det er slut!

28. november 2011

DANMARKS SKATTER HØJESTE OG OFFENTLIGE SEKTOR STØRSTE PÅ JORDKLODEN – ‘Derfor går det så godt derudad’


555 milliarden Euro betaler tyskerne i skat i år 2011 ifølge Handelsblatt 28/11-2011. Det er svarer til 4,1269 billioner danske kr. Der er 82,2178 millioner i Tyskland, hvoraf 69.070.800 er tyskere. Hvis vi nu forestillede os, at vi i Danmark med 5,560628 millioner indbyggere, heraf 4.853.765 danskere, betalte skat skal lige som tyskerne, så ville vi betale 279,3979 milliarder kr. i skat eller 50.245,75 kr. pr. hoved, stor som lille, ses en for nogen overraskende forskel. Vi kan godt tillægge det offentliges sygehusvæsenets konto på omkring 137 mia. kr, da dette er forsikringsfinansieret i Tyskland.

Men vi betalte 842,161 mia. kr. i skat i 2010. Det er tre gange mere eller 3,014 gange mere. Siden 2004 har skattetrykket i Danmark været højre end i Sverige, og det siger ikke så lidt. Hvis nogen ville være i stand til logisk at afvise – uden at lyve og vrøvle, naturligvis – at det så ser mærkeligt ud, at underskuddene på de offentlige danske regnskaber så bliver større og større år for år, ville jeg blive glad.

Den offentlige sektor med 911.234 ansatte og pengeoverførsler til 662.951, der ikke er folkepensionister (953.428), er altså flere gange større end den tilsvarende  tyske forholdmæsssigt. Ved det sidste folketingsvalg var der 4.079.910 stemmeberettigede. D.v.s. mere end 62% er ” “inhabile”, idet de har deres økonomi så at sige totalt deponeret i den “stats”-funktion, som det er den demokratiske vælgers første og fornemste opgave at kontrollere. Inhabil ville være blevet brugt om en lignende tilstand i ethvert andet sammenligneligt system. Og dets konsekvens var på en måde det politisk geniale ved den danske velfærdsdemokratiske model. Jo mere den blev bygget op, desto mere cementerede den sin egen position. Den kunne til sidst ikke afskaffes ved hjælp af det politiske demokrati. Den kunne bryde sammen, men kun på grundlag af økonomiske realiteter, der i Danmark har en haft tendens til at forblive uopdagede længst muligt. Sådan skrev Henning Fonsmark i bogen “Historien om den danske utopi”, 1990, udgivet af Gyldendal. Tyve år efter (2010) nåede vi til at de økonomiske realiteter åbenbaredes. Henning Fonsmark (HF) nåede til 63% i 1990, vi til 62% 21 år senere, men der skal tillægges adskilligt, fordi der er tale om familieydelser, børnetilskud o.a. plus at vi i dag har sygdom og barselsfravær i meget stort omfang svarende til henholdsvis 89.409 og især 65.497 årsværk, hvoraf den sidste ikke havde fået det lovgivningsmæssige medløb i 1990.

Man skulle tro at Tyskland værgede sig imod at finansiere disse ‘danske producerede’ underskud, nu Tyskland er det eneste land, der blot holder Euroen lidt kørende, og ikke alene Danmark fortsat kører på frihjul. Vi kan kun finde den begrundelse, at Danmarks befolkning ikke er meget større end Berlins. Det må netop være økonomistørrelsen og endelig er det sikring af sammenholdet i EU-toppen, der alene tæller….men det kan kun forløbe for en kort tid, især efter en falsk boligbobbel, der sendte svindlerisk dansk købekraft ud, og som bestemt misrøgtede den tyske økonomi med bl.a. boligopkøb for såkaldte ‘danske værdier’ uden andet indhold end frisk luft.

Med ‘den nye EU-UNION’, der skal løbe af stablen fra Nytår og med den nye danske Europaminister Nicolai Vammen som fadder, og som så skal sige nogle bevingede, overbevisende, forberedte ord fra manuskriptet, er det også slut med, at Danmark laver sine underskud på egen hånd. Så bliver der tale om én offentlig styret sektor i EU, der til en begyndelse i hvert fald budgetstyres krone for krone af EU. Det er hvad Lars Løkke Rasmussen aftalte i foråret, uden vi igen blev ordentligt orienterede.

Så kan man hævde, at det er vist meget godt. Men vi kan også sige, at da er det endelig slut med Danmark som en selvstændig nation – i parantes bemærket. Selvfølgelig på en lidt anden måde end 1940-45, men nu er det så forever, og selvfølgelig  indtil videre uden fremmede uniformer, skydevåben og tanks.

UANSET ALT DET VRØVL DER MÅTTE BLIVE PRÆSENTERET VED ÅRSKIFTET, ER DANMARK OG EU TÆT PÅ BANKEROT, FORDI VI HAR SÅDAN NOGLE CENTRALISTISKE LEDERE I TOPPEN, DER VIL DERES EGET. DET HAR VI HAFT SIDEN 1940, OG SIDEN ER DET NÆRMEST GÅET FAMILIÆRT I ARV I TOPPEN.

11. november 2011

Hvad siger de europæiske ledere i virkeligheden, når de bevæger læberne?


Sep 29, 2011 2:00 AM GMT+0200

Jonathan Weil, Bloomberg News : http://www.bloomberg.com/news/2011-09-29/what-europe-leaders-mean-when-their-lips-move-commentary-by-jonathan-weil.html

Hvad siger de europæiske ledere i virkeligheden?

Gældskrise: Her er 10 nyttige euro-termer til at forstå, hvad der sker i Europas økonomiske landskab.
Den fejl, som amerikanere oftest begår, når de forsøger at forstå den europæiske gældskrise, er denne: De indser ikke, at euroen for det første er en dødsdømt valuta, og for det andet at den udgør sit helt eget sprog.

Alt for ofte kan de største fejltagelser i vores tid tilskrives dårlig kommunikation. Tag f.eks. bare den tyske musikgruppe Milli Vanilli, som blev taget i ikke at synge deres egne numre, og ikke mindst den græske regering, som allerede for 10 år siden begyndte at udelade nuller i balancens passiver. Hvis blot disse snyderier havde fået mere opmærksomhed fra begyndelsen, ville vi have været så megen smerte og lidelse foruden. Det er slemt nok for den gennemsnitlige amerikaner, at de europæiske ledere taler engelsk med tyk accent. Men selv når amerikanere endelig kan opfange ordene, er det stadig helt umuligt at forstå, hvad de europæiske embedsmænd rent faktisk siger. Det er fordi, de taler euro-isk.

Heldigvis findes svaret på de mange sproglige finurligheder her: En euro-engelsk ordbog, som jeg har valgt at bringe et uddrag fra. For virkeligt at kunne forstå de seismiske begivenheder, der hurtigt forandrer Europas økonomiske landskab, skal du vide, hvad følgende10 euro-termer i virkeligheden betyder:

1. Finansministeriet: Et helligt sted hvor regeringsledere tager hen for at bede til de højere magter om hjælp, økonomiske mirakler og forskellige andre typer guddommelig indblanding.

Sådan bruger du det i en sætning: Embedsmænd i det græske finansministerium sagde, at de var optimistiske, hvad angår rettidig levering af de næste lån, så landet undgår en katastrofal bankerot.

2. Koordineret: Kaotisk, ufokuseret, hjernedødt og handlingslammet i sådan en grad, at man næsten lige så godt kunne lade være. Selv når det er bedst, ligner det mest af alt fumlegængeri.

Eksempel: Finansministre fra eurolandene udtalte for nyligt, at de »var indstillede på en stærk og international løsning som svar på de fornyede trusler mod verdensøkonomien«.

3. Brandvæg: En skillevæg bestående af et brandsikkert materiale, som skal forhindre flammer i at sprede sig fra et sted til et andet. Kan ikke anvendes til inddæmning af finanskriser. Kan muligvis fungere som en vag pr-katteurt, der tiltrækker de læsere, som ikke kan kende forskel på napalm og en 10-årig obligation.

Brug: Den amerikanske finansminister, Tim Geithner, der både taler flydende euro og mandarin, opfordrede for nyligt eurolandene til at »rejse en brandvæg, der skal forhindre yderligere smitte«.

4. Smitte: En økonomisk overført, psykisk tilstand, der er kendetegnet ved en intens frygt for at miste alt. Den eneste kendte behandling for øjeblikket er brandvægge. Tiltag, som rent faktisk virker, er natuligvis ikke en del kuren

5. Perifert land: Et uundværligt og vigtigt EU-medlem. Et relateret ord er ”suveræn”, som betyder tysk eller afhængig af Tyskland.

Eksempel: »Selv om visse perifere lande i Europa fortsat oplever et hårdt pres på deres statsgæld, så er en mere omfattende smitte i området ikke sket.« Det sagde Italiens finansminister, Giulio Tremonti den 16. april, fire måneder før Europas Centralbank måtte redde landet ved at foretage store køb af italienske statsobligationer.

6. Stabilitetsmekanisme: Et boldbat med snor og gummibold, der primært anvendes til konkurrencer mellem kontorarbejdere for at se, hvor mange gange de kan slå til den lille gummibold uden at tabe den; Markedsføres også som en kur mod komatøse økonomier.

Brug: Den europæiske stabilitetsmekanisme, der skal træde i kraft i 2013 som en permanent afløser for eurozonens nuværende redningsfond, vil ifølge Tysklands finansminister, Wolgang Schaeuble, komme til at få »en vedvarende, stabiliserende, tillidsskabende funktion«.

7. TORRP: Den længe ventede europæiske version af Troubled Asset Relief Program (TARP), som er en amerikansk regeringsfond, der er udarbejdet til at hjælpe banker i krisetider. Den europæiske version er en forkortelse af fem lande, hvor det andet bogstav i landets navn danner TORRP. Det drejer sig om: Italien, Portugal, Irland, Grækenland og Spanien.

Det skulle efter sigende stå for ? ingenting. Lige som alle de andre regeringsinstitutioner. Modsat TARP, så kan du være sikker på, at TORRP-penge, der uddeles til de europæiske banker, med garanti aldrig bliver tilbagebetalt.

8. Kontrolleret misligholdelse: En handling, der indebærer, at et land fortæller regeringen i et andet land, at det er i orden at undlade at betale sine kreditorer. Derefter venter man så i morbid fascination på at se, hvordan situationen udspiller sig, og om verdens banksystem kollapser. Oprindeligt brugt inden for luftfart til at beskrive, hvordan zeppelineren Hindenburg styrtede ned. Forskellen er bare, at Hindenburg klarede det helt alene uden at tage andre med sig i faldet.

9. Kapitalrekonstruktion: Overførsel af skattepenge betalt af et lands middelklasse til en insolvent bank (egentlig en bestikkelse af obligationsejere og seniorledelsen), som har til hensigt at forhindre, at de rige får nok af det hele og afsætter regeringen.

Relateret ord: Spareforanstaltninger, forstået som et økonomisk stimulusprogram, der gør nøjagtigt det samme bortset fra, at pengene kommer fra borgerne i et andet land. Et eksempel er Grækenland, hvor befolkningen må klare sig med vand og ris. Brug: »Flere banker skal igennem en kapitalrekonstruktion.« Sådan sagde EU’s konkurrencekommisær, Joaquin Almunia, på en pressekonference i Bruxelles. »Det er derfor, at det er så vigtigt at få afviklet landenes gældskrise hurtigt muligt.«

10. Programmet om køb af særligt dækkede obligationer: Glem det, det er alt for kompliceret at svare på her.

Husk: Finansministrene i EU fortsætter deres koordinerede indsats for at få rejst en brandvæg, og de vil ikke tillade at smitten breder sig til andre lande uden for euro-området. Så du kan tage det helt roligt. Alt er godt. Alt er under kontrol.

Udover planerne om en kapitalrekonstruktion af Europas banker, en genoplivning af økonomierne i områdets ved hjælp af TORRP samt planerne om den europæiske stabilitetsmekanisme, er der altid en sidste valgmulighed at falde tilbage på: En kontrolleret og velordnet, græsk misligholdelse – også selv hvis de europæiske ledere ikke er parate til at indrømme det endnu. Det eneste, du skal huske på, er, at vi sidder i saksen alle sammen – uanset om du forstår et ord af, hvad disse mennesker siger.

——-
Vore kommentarer:


Også her er det næsten hemmeligt, hvem der har ansvaret. Det er helt naturligt, og det kommer ikke fra astroidebæltet med 48.000 km i timen, men fra noget andet meget nærmere på. Det sker cirka én gang i en levetid, så man ikke kan sige gentagelsen fremmer forståelsen, for dem, der overhovedet forstår noget væsentligt heraf. Det vigtigste, eller skal vi sige det sikreste, hvis man ikke er til noget, er at lade som om man er med eller holde sig væk. Det hele skyldes simpelthen de menneskelige egenskaber, der ikke har ændret sig væsentligt de seneste 2.350 år. Det er ikke systemet, der er årsagen, for der er kun ét system, og der har aldrig været andre. Det er noget med at de menneskelige egenskaber forsøger ikke alene at sætte sig op mod naturkræfterne her på jorden, men også mod selve universets byggesten.

Vi har ikke hemmeligholdt noget: http://www.lilliput-information.com/BOOMERANG.pdf

Du kan også vælge en anden version: https://danmark.wordpress.com/2010/07/08/nattergalen-af-h-c-andersen-1844/

Eller en tredje version: https://danmark.wordpress.com/2006/06/25/kierkegaard-kedelig/

Der findes ingen snuptagsløsninger, selvom bureau- og teknokrater ævler herom uafladeligt som om, der gør:  Og den tyske statsgæld udgjorde 78,8 procent af bruttonationalproduktet (BNP) i 2010, hvor den selvfølgelige arbitrært og endog politiker-valgte grænse i Maastricht-traktaten med videreførsel til den nyligt besluttede EU’s stabilitets- og vækstpagt  og dermed så også bekræftet at skulle være højest 60 procent af BNP. Der er ikke noget at komme efter. Der er, og der bliver ingen brandvægge, rekapitalisering eller andet trolleri og ingen stabilitet. Det er retteligt ‘et spil for galleriet’.

‘Kan man forestille sig en murer, der bygger en væg af mursten, men for hvert fag af sten rykker han det nye fag af sten en halv centimeter længere til den samme side. Efter 30 fag sten, hvad sker der så?’

Så behøver vi ikke skrive mere om det.

Et nyt internationalt monetært- og samhandelssystem er der behov for, og det har der været behov for siden 1972. Et sådant system kan eventuelt holde moralen på plads, hvis det indrettes rigtigt. Med et sådant kan politikerne ikke længere bruge penge, der ikke er der: http://www.lilliput-information.com/economics/intmo.html