Danmark

20. februar 2013

SÆRPRÆGET INFORMATION OM ANMELDTE FORBRYDELSER


Vi fik lyst til at se, hvorledes det havde udviklet sig med antallet af HJEMMERØVERIER, der i opgørelserne fra Danmarks Statistik benævnes noget særegnet som RØVERI I EGET HJEM. Når vi går til anmeldte forbrydelser af denne kategori, findes der ingen specifikation for året 2012.

Ser vi derimod på den domfældte forbrydelse HJEMMERØVERI – ‘røveriet i eget hjem’ kan vi ikke rigtig forstå. Så er der kun offentligjort antal for 2011 og nogle år tidligere. 335 stk. i 2011 og 343 i 2010. Der var 16 i 2006. D.v.s. vi skal vente på at alle domme er fældet for denne forbrydelse i 2012.

Tidligere fik vi oplyst det samlede antal af anmeldte HJEMMERØVERIER i februar for året umiddelbart forud tilbage til 2009.

Vi tog fejl: Antal anmeldte røverier i eget hjem og tricktyverier i eget hjem offentliggøres på Danmarks Statistiks netside, der blevet voldomt omorganiseret: https://danmark.wordpress.com/2013/02/25/anmeldte-hjemmeroverier-sammen-med-anmeldte-tricktyverier-i-eget-hjem/

Vender nu tilbage til de anmeldte overtædelser af straffeloven herunder særlovene finder vi en ret morsom måde at præsentere tingene på. Vi har medtaget et lille udpluk af anmeldte forbrydelser:

sarlove kilde: http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/kriminalitet.aspx

Kategorien ‘Andre strafferetlige særlove’ udgør 39% af samtlige overtrædelser af særlove i 2012 (100*36.941/94.580). Antallet af anmeldte forbrydelser i denne selvsagt ukendte kategori – måske en samlekategori – er steget 23% på et enkelt år fra 2011 til 2012. Det er noget besynderligt at vi ikke skal have oplyst hvilke dominerende overtrædelser/kriminelle handlinger, der her er tale om. Man kan få den tanke, at der måske er tale nogle nye forbrydelser lige som HJEMMERØVERIET var det for ganske få år siden. Så meget desto vigtigere er det at oplyse offentligheden herom i bekræftende fald.

Højest besynderligt

Nekrologen over tiden:

The time is characterized by form without contents

In addition

Praeterea censeo….

NO CLIMATE CHANGE CAUSED BY MAN

Link: The Great Global Warming Swindle

Shown as clear as the day in 2007 (click at the arrow above)

Supplement: https://danmark.wordpress.com/2010/07/06/kejserens-nye-klaeder-af-h-c-andersen-1837/

24. november 2011

KRIMINALITETEN I DANMARK FOR 12 AAR SIDEN


I dag kan kriminaliteten ikke opgøres  –  Mon den har

udviklet sig?

Uddrag af :  http://www.bt.dk/nyheder/mere-kriminalitet-i-danmark-end-i-usa

“Der sker så mange voldelige overfald, røverier, tyverier og seksuelle overgreb mod danskere, at hver fjerde bliver offer for kriminalitet i løbet af et år.

Det er faktisk farligere at opholde sig i Danmark end i USA, viser en international undersøgelse af 17 industrialiserede landes kriminelle niveau.

Med en opsigtsvækkende debut i undersøgelsen har Danmark placeret sig som nummer 7 på ranglisten over andelen af indbyggere, der har været udsat for kriminalitet. Der er højere end lande som både Irland, Portugal og USA.

I alt svarer 23 procent af de knap 2000 danskere, der har medvirket i den anerkendte undersøgelse, som det hollandske Justitsministerium står bag, at de i løbet af 1999 blev ofre for kriminalitet.

‘De unges kriminalitetet har et passende niveau’

14. februar 2010

VILDE 14 DAGE MED DIVERSE AARSOPGØRELSER – MEN DET ER IKKE UMAGEN VÆRD – DET GAAR SAA GODT MED DEN SMERTEFRIE FORDUMMELSE – OG DESUDEN ER DER NOK ANDRE TIL AT RAABE OP TIL HOBEN, DER ALLIGEVEL IKKE ER TIL NOGET


Fra fødsler til kriminaliteten:

Det er meningen at danskerne skal holdes i uvidenhed om, hvorledes disse hændelser kobles til befolkningsgrupperne i landet. For så kan det blive meget værre, uden at nogen klart og utvetydigt  kan pege på, hvor ansvaret for hændelserne ligger. Det skaber den fornødne splittelse imellem de danske befolkningsgrupper til at de lige netop kan styres.

Det skal være meget værre, fordi folke-projektet skal fortsætte med uformindsket styrke. Projekter var i fordums tid nogle, der gennemførtes i f.eks. kemi- eller fysiklokaler; de kunne også være længere skriftlige redegørelser for et nærmere på forhånd fastlagt emne og af et forud nogenlunde fastlagt omfang eller længde. Disse projekter havde så en vis begrænset varighed, hvorefter man så på resultaterne med det formål at lære heraf. I dag forholder alt sig til det moderne eller modernistiske; projekter er evigtvarende, ideologisk bestemte projekter formelt til gavn for alle, i realiteten til gavn for nogle ganske få. Det kan også være redegørelser, men de skal så omhandle de førstnævnte for at nå gennem nåleøjet. Vi andre spørger: Hvornår mon de får nok. Svaret er: Når dette spørgsmål ikke kan stilles længere.

Det finder danskernes sig ikke i, hører jeg.

Svaret herfra: Er du sikker på det, jeg er afgjort ikke!?

Det er derimod primært afgørende vigtigt for vores centale officielle informationsfrembringer og medierne at berette om på hvilke ugedage børnefødslerne sker i Danmark og også berette om disse fødsels-ugedages fordeling på de forskellige landsdele. Derimod kan det absolut ikke oplyses, hvor mange børnefødsler, der er danskernes, og hvor mange der er af ikke-vestlig oprindelse.

Det samme med hjemmerøverierne. Morgenavisen Jyllands-Posten berettede flot den 30. januar 2010 med nyansatte Morten Phil som villig pennefører, at denne forbrydelse udføres af danske unge mænd i 44 ud af 50 tilfælde. En lodret løgn.

Derudover har vi gået og troet der have været i alt : 16-23-56-mere end 100 hjemmerøverier i perioden 2006-2009. Ingen har protesteret, fordi antallet kunne ikke dokumenteres noget sted. Dagspressen berettet herom: bl.a. Berlingske Tidende den 2. oktober 2008:

“Fakta: Stor stigning i antallet af hjemmerøverier

I år (red.: 2. oktober 2008) er der indtil videre sket hele 39 (red.: der blev til 56 for hele året 2008) hjemmerøverier…”

Det viste sig, da myndighederne fik taget sig sammen til at udskilt og opgøre hjemmerøverierne retvisende for et enkelt år, da havde vi  haft 364 styk af slagsen i 2009. For 2008 er kun 3. og 4. kvartal opgjort til henholdsvis 53 og 99 hjemmerøverier i dette halve år. Der er lissom en stigning.

Når skolelærere, sygeplejersker, socialarbejdere og politifolk overfaldes i flæng, og indtil nu en enkelt myrdes, og Rigshospitalet samt adskillige skoler både i hovedstaden og ude i landet af samme grund må have skud- og øksesikrede sluser samt metaldetektorer installerede ved indgangene, er det desværre ikke muligt hverken at fastslå gerningsmandens oprindelse eller specifikt udskille disse offentlige personalegrupper, som særligt må give deres bidrag med være ofrene.

Gurli: Du glemte statsgælden.  Sonia: Se dog overskriften.  Gurli: Du har da selv skrevet om den.  Sonia: Not the point, søster.  Gurli: ….og så er der statsgælden – nå, den er pist væk eller uden betydning, bortset fra i Grækenland og så de andre steder; den plejer at være pist væk her – VOV?

Min søster hjalp mig med linket, for det driller altid.

31. januar 2010

Vi er desvaerre ikke med – men det sker oftere og oftere i disse aar


Informationerne bliver ringere og ringere, og kendsgerninger i samt forudsætningerne for det skrevne i mainstream-medierne kommer klart i anden række

http://jp.dk/indland/krimi/article1964605.ece

Artiklen her blev set den 2. februar set af 639 personer på :

http://hodja.wordpress.com/2010/02/02/jyllands-postens-bare-røv/#more-30288

Morgenavisen Jyllands-Posten hævder 30. januar 2010, at det er danske mænd, der udfører hjemmerøverierne i 44 ud af 50 tilfælde. Intet i Morten Phils artikel viser noget sådant. Specielt er det afslørende, at den angivelige analyse bag påstanden skulle bygge på røverierne i knap 16 måneders periode tilbage fra 1. august 2009 – i alt 30 røverier med 50 dømte, er resultatet af Phil analyseren, skriver han. 30 røverier i den anførte periode kan kun have været et udpluk af helheden, da netop langt flere hjemmerøverier har været igennem lovmaskinen siden i hvert fald 2006. Og hvorfor kun medtage denne korte knap 16 måneders periode? Vi har et bud.

Metoden kan så ikke være dækkende, og det havde samtidig været Phils pligt at redegøre for analysens forudsætninger i hovedtræk. Phil oplyste intet herom. Vi kan så afvise hans påstand, og samtidig kan vi sandsynliggøre, at alle veldokumenterede vinkler til problemstillingen, som Phil betegner som myter – om gerningsmændenes oprindelse – peger på, at gerningsmændene har ikke-vestlige oprindelser.

Vi kommer desværre ikke længere, fordi de officielle registreringer og de offentliggjorte præsentationer heraf er særdeles mangelfulde. Her trives usandheder bedst.

Det samme gør sig gældende, når vi kommer til voldskriminalitetens voldsmænd og ofrene. Sygeplejersker må foranstalte særundersøgelser, overfald på socialarbejdere hører til dagens orden – fornylig myrdedes en socialrådgiver i Viborg, skolelærere har oplevet en fordobling af voldens omfang på tre år. Hvordan skal man kunne standse eller forebygge mod denne vold, når man end ikke præcis kan pege på, hvem der udfører den i det større billede landet over. Vi kan ikke nøjes med Rigspolitiets Nationale Efterforsknings Center, NEC’s virkelighedsfjerne og beroligende/foruroligende skyden problemerne fra sig og endnu ringere funderede forventninger til fremtiden. Der skal tal på bordet, for vi kan vide, hvad der sker, før vi kan forhindre det.

Hjemmerøverierne er eksploderet i antal – mainsteam-medie-informationen herom var helt hen i vejret


Angiveligt en analyse, som Morgenavisen Jyllands-Posten har foretaget af 30 røverier med 50 dømte i en periode på næsten 16 måneder frem til den 1. august 2009, viser det er danske statsborgere, der begår hjemmerøverierne, læser man om i de eftersnakkende medier. Morgenavisen Jyllands-Posten derimod skriver selv danske mænd i stedet to gange i de to første linier af artiklen fra 30. januar 2010. Men det er kun én enkelt ikke uvæsentlig detalje, som desværre florerer overalt i mainstream-medierne.

Selv med de tilgængelige informationer herom den 31. januar 2010:

Hjemmerøveriernes antal steg i perioden 2006-2009 sådan: 16-23-56-mere end 100 efter det oplyste fra dagbladene. Desværre fandtes der ikke nogen officiel tilgængelig opgørelse af hjemmerøverierne (indtil nu), idet disse indgik skjult i en anden af de kriminelle hovedgerningskategorier til trods for, at den officielle opgørelse har adskillige hovedgerningskategorier, der fremstår med et langt lavere antal forbrydelser end netop hjemmerøverierne. Sågar har tre andre kategorier i den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik haft antallet nul de sidste to år (??)

Bemærk, herudover har JP valgt at se på 30 røverier fra 1. august 2009 og næsten 16 måneder tilbage derfra i tid. Når vi sammenlægger antallene, der netop sætter ny rekord i 2009, får vi flere end 195 i alt siden begyndelsen af 2006. Nu kunne man så håbe på, at JP ville have anført nogle begrundelser for, at netop disse 30 røverier er udgangspunkt for dens undersøgelse. JP oplyser intet herom. Vi må så spørge om det er et tilfældigt udvalg af røverierne, som man fejlagtigt går ud fra er repræsentativt for helheden, eller er det måske snarere et bevidst udvalg af røverierne for at komme til det ønskede resultat?

Vi gætter: Vi skal måske gå ud fra, at de 30 er sager, hvori der er fældet endelig dom. Men skal vi så også gå ud fra, at de resterende (mere end 165) er sager, hvori der endnu ikke er faldet dom, eller skal vi snarere gå ud fra, at disse (flere end) 165 er ikke opklarede forbrydelser. 16 måneder tilbage i tid fra 1. august 2009 har som konsekvens, at undersøgelsen ikke kan have omfattet hverken 2006, 2007 eller tre måneder af 2008, såfremt vi bevæger os ad en sammenhængende tidslinie bagud. Dette er logik. Undskyld, næsten 16 måneder står der i JP. Næsten skal måske netop antyde noget om de 30 som et repræsentativt udsnit af helheden. Er dette tilfældet, er det helt galt.

Når man ikke forklarer, er det ofte fordi man ikke kan eller vil forklare. Det kan man få Politiets ord for.

I øvrigt var det sande antal hjemmerøverier i Danmark i 2009: 364 og dermed ikke som anført i bladene.

Men:

Det er danske mænd, det står i Jyllands-Posten

Supplement der bl. a. viser lidt om oprindelsen af nogle af de dømte:

https://danmark.wordpress.com/2009/10/19/hjemmeroeveriernes-antal-eksploderer-antallet-stiger-i-samme-takt-som-indvandringen/

https://danmark.wordpress.com/2009/08/14/7-9-brutale-hjemmerøverier-i-viby-og-hasselager-holdt-skjult-indtil-nu/

Indtil nu er både Afghanistan og Tyrkiet repræsenteret.

Prøv lige dette lille udsnit af hjemmerøverierne oplistet i Berlingske Tidende – det er selvfølgelig renset for oprindelse, men alligevel – måske kan nogen huske nogle af gerningsmændene til disse hjemmerøverier, hvis de bor i nærheden af gerningsstedet, eller de har læst derom i lokalbladene:

http://www.berlingske.dk/danmark/fakta-stor-stigning-i-antallet-af-hjemmeroeverier

Rigspolitiets Nationale Efterforsknings Center, NEC, talte beroligende om høj opklaringsprocent i 2007:

https://danmark.wordpress.com/2009/01/25/hjemmerøverier-rigspolitiets-nationale-efterforsknings-center-kan-ikke-skønne-kun-berolige-og-dermed-forurolige/

15. januar 2005 skrev Jyllands-Posten:

“Socialarbejdere advarer om risiko for voldsom vækst i kriminalitet begået af unge med anden etnisk baggrund, når denne befolkningsgruppe i løbet af de næste fem år vokser med 20 pct.”

Vi vil simpelthen vide mere om omfanget af vold mod nogle af de mest udsatte grupper af danskere. Det drejer sig om vold mod ældre og mod skolelærere, sygeplejersker og socialarbejdere.

Det kan ikke være rigtigt vi blot skal henvises til en samlekategori, hvori tusindvis af voldstilfælde figurerer foruden eller håbe på specialundersøgelser for de enkelte grupper, der indirekte måtte kunne afsløre et og andet.

….eller føre direkte til misbrug og tilfældig snik-snak som i Jyllands-Posten den 30. januar 2009

For ét år siden meldte vi:

Med en stigningstakt på knap 24 pct. pr. år eller en fordobling af voldsantallene mod sygeplejerskerne på 3 år og 3 måneder, en fordobling af volden i skolerne på blot 3 år og en mere end tredobling af hjemmerøveriernes antal på 4 år er det tvingende nødvendigt, at de ramte grupper og offentligheden orienteres retvisende. Det er selvsagt forudsætningen for, at det kan standses eller forebygges.

Det er simpelthen utrolig slendrian hvis ikke fuldt bevidst, at disse oversigter ikke for længst er udarbejdet fra officiel side. Og vi har nu set konkvenserne heraf.

Den nye kategoriinddeling er ikke god nok

…det oplyses angiveligt på : http://hodja.wordpress.com/2010/01/31/røverne-fra-rold/ :

at omtalte JP-artikel fra 30. januar er skrevet af den sidst ankomne elev fra Journalisthøjskolen. Men det hjælper ham ikke, når det drejer sig om landets ødelæggelse med misinformation. En lille biting er additionens og subtraktionens ukendte riger – vi har end ikke gidet kommentere denne latterlige fejl om 1 og 6 – men hele arbejdet med artiklen er grebet 175% forkert an. Den giver så det politisk korrekte resultat.

Så må det være skønt at kunne tørre de graverende fejl af på en politisk korrekt og håbefuld nyansat, når nu det hele trods alt passer ind i det gode selskabs smag, såfremt altså, det står til troende, at artikelskriveren er elev eller newcomer, må vi, der er nødt til at holde os til sandheden, supplerende anføre.

Indholdet af Morten Phils artikel vil blivet ekkoet videre overalt i de andre medier og gentaget gang på gang hele vejen rundt. Derved bliver det sandhed i de politisk korrekte kadre og hos mentalrobotterne, der altid styres via mediernes remote control. Formålet var nemlig meningen med det hele, ‘selskabets smag’ om man vil, og formålet helliger midlet:

“Det er unge danske mænd, der begår hjemmerøverierne”

Indvandrere og efterkommere stod for 82 pct. af ungdomskriminaliteten i Kbh. i 2004 (i følge Politiet)

“Det er nu sært som ‘udviklingen sådan vendes’. Lad os lige se lidt mere på året 2004”:

Fremmedes overkriminalitet, opgjort for 2004 af Information om Danmark:

Forsøg på manddrab: 4,6 gange
Vold ialt: 2,3
Blufærdighedskrænkelse: 2,2
Forsætlig brandstiftelse: 1,5
Røveri: 2,8
Vold o.lign. mod off. ansat: 2,3
Indbrud ialt: 1,0
Tyveri ialt: 2,0
Butikstyveri: 2,3
Tyveri fra bil, rest., hosp. m.v.: 1,4
Salg af narkotika: 3,7
Våbenloven: 2.1
Lov om euforiserende stoffer: 2,4
Toldloven: 1,9
Hæleri: 2,4

Og overkriminaliteten i 2004 var endog betydeligt højere for unge indvandrere og efterkommere

Nu kan vi som anført ovenfor desværre ikke udskille hjemmerøverierne og deres gerningsmænd i den officielle statistik, “men det er da klart, at det må være unge danske mænd, der begår for dem.”

Hvis dit hjerte er fuldt, så brug hjernen

I øvrigt en fastslået kendsgerning:

NO CLIMATE CHANGE CAUSED BY MAN
Link: The Great Global Warming Swindle
Shown as clear as the day in 2007 (click at the arrow above)

31. januar 2010

J. E. Vig, cand oecon.

30. marts 2009

Etniske danskernes rettigheder til at ytre sig fjernes


 

Jyllands-Posten

 

“Leder: Forbuden tale

30.03.09 kl. 03:00

Det er vanskeligt at bekæmpe et problem, hvis ikke man må kalde det ved rette navn. Det er vanskeligt at indkredse problemet, hvis man er tvunget til at anvende omskrivninger, eufemismer og besynderlige hentydninger, og så længe man ikke har indkredset problemet, er det vanskeligt at udtænke løsningsforslag. Problemet er kriminelle indvandrere i flere generationer fra muslimske lande, og sådanne indvandrere er muslimer. Det er de, fordi deres religion byder dødsstraf til renegater. Derfor er det logisk korrekt under ét at kalde indvandrere fra muslimske lande for muslimer, og når de er kriminelle, turde det vel være lige så logisk korrekt at tale om kriminelle muslimer.

Men var vor mund, for det er forbuden tale. Det fik den københavnske psykolog Nicolai Sennels at vide på den brutale måde, da han under en konference i februar i fjor påpegede problemet med baggrund i sin personlige erfaring som kommunalt ansat psykolog. Integrationsborgmester Jakob Hougaard, København, havde indkaldt en række eksperter til en konference med titlen ”Mangfoldighed og tryghed i byen”, og formålet var at samle ideer til en mere effektiv integrationsindsats.

På dette møde gjorde Nicolai Sennels rede for sine erfaringer, der blandt andet bygger på samtaler med flere hundrede kriminelle indvandrere og egentlig psykologisk behandling af omkring 150.

Efter mødet blev han indkaldt til en alvorlig samtale og fik en officiel påtale for at have udtalt sig i strid med kommunens ”værdigrundlag.” Hvad værdigrundlaget helt præcist består i, og hvad det præcist var for punkter, psykologen havde forbrudt sig imod, står den dag i dag ikke helt klart, men det var noget med generaliserende karakteristik af en bestemt befolkningsgruppe baseret på denne gruppes religiøse observans. Resten af den historie er kort fortalt, at Nicolai Sennels blev presset ud af sin stilling i Københavns kommune og i dag arbejder som psykolog i forsvaret…”

Sonia

PS: For at kunne påvise f.eks. overkriminaliteten blandt fremmede eller overforbruget bl.a. af velfærd i forhold til danskerne under hensyntagen til de respektive befolkningsandele skal du kunne forholdstalsregning. Det er ikke længere en udbredt metier i Danmark at eskalere i disse ‘højvidenskabelige udregningsteknikker’ – som mange flere kendte i 1800-tallet. Derfor bør du repitere dette link, der giver nogle klare illustrative eksempler på, hvorledes denne ‘denne højere videnskab’ (læs: simple udregning) praktiseres: 

https://danmark.wordpress.com/2006/11/20/forholdstallene-og-keynesianer-sniksnakkes-uddybes-lidt/

Dagens motto: Man skal ikke forveksle udvikling med afvikling

27. februar 2009

Der skrives urigtigt om kriminaliteten rundtom – den er meget højere blandt blandt unge indvandrere og efterkommere i København


tarski

Allerede i 2004 udgjorde

ungdomskriminaliteten blandt

indvandrere og efterkommere i

København nemlig 82 pct. af den

samlede kriminalitet blandt unge

67 pct. , hvor stammer denne oplysning så fra?

Kulturkløften skriver om ’67 pct.’ på : http://kulturkloeften.dk.linux11.unoeuro.com/2009/02/27/kriminalitet-kæmpe-stigninger-pa-alle-fronter-indvandrere-fra-muslimske-lande-star-for-størstedelen/

“Der er sket en ekstrem stigning i kriminaliteten i Danmark i 2008. I den forbindelse er det vigtigt at nævne, at 67 % af ungdomskriminaliteten i København begås af indvandrere, og at de otte første lande på Top-10 over kriminelles oprindelseslande er – muslimske lande (først på en 9.-plads kommer Danmark)…”

Det er simpelthen ikke rigtigt – det er givet meget værre.

67 pct., hvor stammer denne oplysning oprindeligt fra?

F.eks. fra Jyllandsposten eller en anden avis med samme nyhed. Det drejer sig om udtalelse af Politidirektør Hanne Bech Hansen af 30. august 2008:

[…]

“Ud af i alt 85 unge under 18 år, som i første halvår af 2008 blev fremstillet i Dommervagten i København for forbrydelser, der kan give fra halvandet års fængsel og opefter, havde de 67 pct. en udenlandsk baggrund mod 56 pct. i 2007…” [min understregning]

[…] citat slut

Dette svarer ingenlunde til det refererede på kulturkløften. Første halvår, under 18 år og mindst 1 1/2 års fængselsstraf. Dette er ikke ungdomkriminaliteten, som er overtrædelser af Straffeloven, og det omfatter meget andet.

Den samme oplysning findes på http://politiken.dk/indland/article560520.ece , og den bruges netop af Kulturkløften som dokumentation. Det er ikke dokumentation, det er eftersnak af noget andet som påvist her, der ganske vist har noget med sagen at gøre, men det bliver ganske misvisende.

Det er afgørende er, at et sådant fejlreferat bidrager til at bibringe læserne det indtryk, at vi befinder os i 2003 m.h.t. ungdomkriminaliteten i København. I 2003 udgjorde de unge indvandreres andel af den samlede kriminalitet blandt unge netop 67 procent i København.

Det var de 67 pct. der bekymrede og fik os til at søge de kilder, der faktisk ikke er anført behørigt på kulturkloeften.dk. Derimod fremstår det nærmest som om det noget vi skrevet på denne blog, hvilket vi netop ikke har. Dette er også en væsentlig grund til, at vi måtte sige tydeligt fra. Billedet fortegnes, så læseren allerede nu opfatter situationen i København som befandt vi os i året 2003. Og det er ekkoet videre mangfoldige steder. Det er altså 6 år siden.

Allerede i 2004 udgjorde ungdomkriminaliteten blandt indvandrere og efterkommere i København nemlig 82 pct. af den samlede kriminalitet. Et fald i de fremmedes andel af kriminalitet kunne vi absolut ikke forestille os. Allerede i 2003 udgjorde denne kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere netop 67 pct. af den samlede kriminalitet blandt unge under 18 år i København.

En væsentlig årsag til problemets opståen:

Politiet har kørt deres egne offentliggørelser af overkriminaliteten blandt unge f.eks. i både Århus og København. I Århus er den indstillet. Om den er i København vides ikke.

Vi efterlyste netop i går denne egentlige dokumentation på:

https://danmark.wordpress.com/2009/02/26/kriminaliteten-beskrives-ganske-forrykt-i-danmark-for-netop-at-fortegne-billedet/

Sonia

7. januar 2008

Krarup om tildelingen af statsborgerskaber i JP-kronik


iod

I JP-kroniken ‘Dansk indfødsret – folkets førstefødselsret’ den 3.01.08

skriver Søren Krarup bl.a. :

“…Det var dette, der skete med SR-regeringen i 1990’erne, som kastede indfødsret i grams til tusinder og atter tusinder af fremmede, som ikke kunne tale dansk, som havde begået alvorlig kriminalitet, som ikke var selvforsørgende, men havde stor offentlig gæld…”

Jeg gentager : “…tusinder og atter tusinder af fremmede…”

I 1990’erne tildeltes 58.672 og af den forrige regering ialt 77.091 danske statsborgerskaber ved lov. Det var så på henholdsvis 10 år og 11 år.

Antallet 7.223 for 2006 hentes fra tabel 2 sidste kolonne på: http://www.lilliput-information.com/status06.html

7 år fra 2000 til 2006 tildeltes 64.446 statsborgerskaber, heraf i perioden på 6 år i perioden 2001-2006 under den såkaldt borgerlige regering: 57.223 mod 58.672 på 10 år i 90’erne. I 2007 har denne flertalssikrede regering tildelt 3.356 statsborgerskaber, når børnene medregnes. Og her har vi netop kun medtalt tildelingerne til de fremmede:

Fra områder uden for Vesteuropa (uden EU-udvidelsen med nationer i den gamle østblok), Nordamerika, Israel, Japan, Australien og New Zealand.

Af samtlige 192.871 tildelte naturalisationer ved lov siden 1979 (til alle) har den siddende flertalssikrede regering tildelt i alt mere end 35 pct. af samtlige. Hertil kommer alle de fødte børn efter naturalisationerne i de 28 år.

Det er hermed bevist, at Søren Krarups tale om nyindførte lovkrav om det ene og det andet, uanset har ført til at langt flere tildeles dansk statsborgerskab under den flertalssikrede såkaldt borgerlige regering fra 2001. Dette faktum skal læserne af kroniken ikke have med. En regering der havde kunnet bestemme alt andet, men valgte at forspilde chancen, altså løbe med.

Vi skal vist ikke i den forbindelse forsøge at hævde, at den stærkt truende voldskriminalitet, der i øvrigt stiger katastrofalt, mens danskernes antal går ned, eller sprogfærdighederne er ændret i nogen takt med den forøgede mængde tildelinger, så det kunne tolkes derhen, at større antal ikke borger for større usikkerhed for danskerne bragt til veje af en flertalssikret borgerlig regering. Mon ikke det ville være for langt ude?

Der var skabt solide forventninger om en ændring, men det stik modsatte indtraf, problemerne voksede.

Sådan er det primo 2008. Denne gang er det mest bortforklaringer og forvrængninger fra Søren Krarup i den samme stil, som vi har fået dem fra alle tidligere medløbende politikere, 8. februar 2003 var Søren Krarups oplysninger til offentligheden direkte usande.

Få det sat ind i rette sammenhæng: Ingen af politikerne bekymrer sig om virkeligheden eller Et juleeventyr, der ender skidt

 

J. E. Vig, 7. januar 2008