Danmark

1. april 2016

Kort referat af dommen ved Landsretten i Viborg der gav Helmuth Nyborg ret mod den danske stat


Mainstream medier kan ikke lide at berette om dommen og om, hvad Helmuth

Nyborgs forskning viser

Citat fra: http://www.domstol.dk/VestreLandsret/nyheder/domsresumeer/Pages/Domomvidenskabeliguredelighed.as
I 2011 klagede en gruppe forskere fra universiteterne i Aarhus og Aalborg til Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) over professor Helmuth Nyborgs forskning som forfatter til artiklen ”The Decay of Western Civilization: Double Relaxed Darwinian Selection”, publiceret online den 2. april 2011 i det videnskabelige tidsskrift ”Personality and Individual Differences”.  Den 28. oktober 2013 traf UVVUs udvalg vedrørende videnskabelig uredelighed for kultur- og samfundsmæssig forskning (UKSF) afgørelse i klagesagen og gav klagerne medhold i to klagepunkter. I afgørelsen bestemte UVVU, at Helmuth Nyborg havde begået videnskabelig uredelighed ved at angive en vildledende reference på en sådan måde, som må sidestilles med uoplyst konstruktion af data eller substitution med fiktive data, og ved uretmæssig angivelse af forfatterrolle.

Helmuth Nyborg anlagde sag mod UVVU med påstand om, at afgørelsen skulle tilsidesættes som ugyldig eller urigtig. UVVUs påstand gik ud på, at afgørelsen skulle opretholdes. Tvisten drejede sig navnlig om, hvorvidt der var tale om videnskabelig uredelighed i lovens forstand, og om afgørelsen var ugyldig som følge af sagsbehandlingsfejl.

Landsrettens finder ikke, at UVVU har begået sådanne sagsbehandlingsfejl, at afgørelsen skal tilsidesættes som ugyldig.

I lov om forskningsrådgivning § 2, nr. 3, er videnskabelig uredelighed defineret som: ” Forfalskning, fabrikering, plagiering og andre alvorlige brud på god videnskabelig praksis, som er begået forsætligt eller groft uagtsomt ved planlægning, gennemførelse eller rapportering af forskningsmæssige resultater ”.  Landsretten finder – i lighed med en dom afsagt af Østre Landsret den 18. februar 2015 vedrørende prøvelse af en anden afgørelse truffet af UVVU – at der ikke er tale om videnskabelig uredelighed, således som dette begreb er defineret i lov om forskningsrådgivning. Derfor har landsretten dømt UVVU til at anerkende, at Helmuth Nyborg ikke har begået videnskabelig uredelighed.

Sagen blev anlagt i januar 2015 ved Retten i Horsens, men blev i maj 2015 henvist til Vestre Landsret som principiel.

Læs hele dommen her

31. marts 2016

PROFESSOR HELMUTH NYBORG ER FRIFUNDET


lilli

Professor Helmuth Nyborg blev af et statsligt Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) dømt videnskabelig  uredelig efter en to års sagsbehandling 28. oktober 2013. Der havde bl.a. været påstande om plagiat fra Helmuth Nyborgs side og Ebbe Vig var blevet betegnet ghostwriter (spøgelsesforfatter) af indklagerne.

Den 30. marts 2016 faldt landsretsdommen (5 år efter offentliggørelsen af den omhandlende artikel). Professor Helmuth Nyborgs artikel, der var anstødsdelen, har titlen ‘Den vestlige civilisations forfald’ alene p.g.a. indvandringen, der får det gennemsnitlige intelligens-niveau i Danmark reduceret til under egnetheden til arbejde og uddannelse.

Helmuth Nyborg havde bl.a. undladt at angive Ebbe Vig som medforfatter til artiklen, hævdede UVVU. Faktum er at der ikke fandtes en medforfatter, og at Ebbe Vig flere gange havde afvist at optræde som sådan. I øvrigt kunne Ebbe Vig’s alternative befolkningsmodel bestemt ikke begrunde noget medforfatterskab, fordi denne alternative befolkningsmodel netop ikke var anerkendt i 2010, da artiklen blev til. Først i UVVU-dommen den 28. oktober 2013 lød det: “…Metodevalget falder indenfor forfatterens råderum i forbindelse med videnskabeligt arbejde. UVVU fandt valget af befolkningsmodel tilstrækkeligt oplyst og derfor var der ikke tale om et brud på god videnskabelig praksis…”

Forinden havde fire førende internationale forskere vurderet artiklens videnskabelige og etiske kvalitet. Artiklen bragtes i april-nummeret 2011 i det britiske tidsskrift ‘Personality and Individual Differences’ for udgiveren, det internationale forlag Elsevier i London. Denne komite fandt artiklen med den engelske titel ‘The decay of Western civilization: Double relaxed Darwinian Selection’ i orden den 12. marts 2015: https://lesacreduprintemps19.files.wordpress.com/2011/04/nyborg-2011-the-decay-of-western-civilization-double-relaxed-darwinian-selection.pdf

30. marts 2016 frifandtes Helmuth Nyborg endelig ved Landsretten i Viborg efter fem år. Statens UVVU dømtes til at betale sagens omkostninger kr. 200.500.

24. august 2015

Søster Gurli-Margrete har været på solferie i Tunesien

Filed under: Arabization, Culture, Danmark, Education — Tags: — Therese @ 11:54

Hvorfor tog du på ferie i Tunesien? Jeg havde faktisk tænkt på at tage til Palmyra og dele noget af mit gamle kluns ud til de stakkels flygtninge. De er jo holdt op at skyde i Tunesien, så det blev altså der denne gang.

Hvorfor tog du så netop til Tunesien? Fordi der var ekstra lavpristilbud på rejsen. Og rent ud sagt jeg trængte faktisk til noget på den runde, og jeg har meget gammel kluns til staklerne. Og der plejer at være så mange englændere i Tunesien, men der var ingen denne gang, sjovt nok, selvom de selvfølgelig ikke myrder på alle hotellerne. Til næste år bliver det måske Palmyra jeg skal til, hvis de er holdt op at skyde og dekaptere folks hoveder. Der vil sikkert være nogle gode pristilbud på rejserne til næste år, efter de har fået sprunget alt det gamle ragelse væk dernede.

Hvilke af dine ting har du så haft i tankerne at dele ud. Jeg har tænkt på mine gamle tangatrusser, fire bikinnier, som jeg ikke bruger mere og nogle korte kjoler, der er blevet altmodisch.

De sejler jo over Middelhavet, fordi de har fået sådan nogle klimaforandringer i Afrika og Mellemøsten, og det er vores skyld. Men der altså fortsat skide hedt i Tunesien. Det må være globalopvarmning. Men ved du hvad, det er altså for groft; de betaler mere for turen over Middelhavet end jeg betalte for både flyvetur og hotel, det er da frækt. Det er også den kapitalisme …., og det siger min sagsbehandler også.

….
det bliver måske endnu billigere med turen til Palmyra. Ellers prøv med en enkeltbillet. Du får sikkert ikke brug for returbillet.

Kommunisterne fejrer indmarchen: Splittergal sigøjnerfest kickstarter festugen

13. august 2015

KOLDBRAND KURERES FORTSAT IKKE MED LAVENDELOLIE


iod

Alt langtsigtet i Danmark er katastrofalt forsømt – og der

er ingen udsigt til, at det kan ændres under dette system

Gruppeeksamen og individuel bedømmelse kommer lige straks tilbage uanset den formelle behandling af skoleproblemer her op til seneste overenskomstforhandlinger. Det er simpelthen latterligt. Man afviser og kæmper imod kendsgerningerne i den falske forestilling at ideen om lighed derved gøres til virkelighed; ligheden som ide rider de ledende som en mare. Det er psykisk sygdom, en massepsykose, der befordrer lighedsmyten, hvis ikke den er et skalkeskjul for magtsyge, helt eller delvis. De tilsyneladende mest grådige kører uanfægtet videre uanset set deres egne løgne udadtil, fordi de går ud fra de har vundet og intet står til at kunne reddes.

 

11. april 2005 oplyste TV2-Nyheder, at 57 pct. af de folkeskolelærere, der underviser i faget dansk i Folkeskolen, ikke havde valgt danskfaget i uddannelsen på seminariet, og tilsvarende gør sig gældende for 97 pct. af dem, der underviser i naturfag og teknik.

 

Det sidste fører til at kvalifikationer i fysik, kemi og biologi ikke kan opbygges på laveste niveau. Intet er ændret til det bedre de seneste 10 år.

 

11. marts 2011: Vi kan oplyse at flere uafhængige førstehåndsvidner klart beskriver seminarieuddannelsen i dag som en art farce i stil med TV-programmet ‘Gæt og Grimmasser’, hvor alle de smarte, virkelighedsfjerne pædagogiske metoder gøres til ét stort teoretisk miskmask med især skyldig inddragelse af sindelagsteori, diskursteori o.lign. Diskursteoriens indsigter anvendes til at blotlægge oprindelige diskurser (idealer/koder). Diskursorden betegner totaliteten af diskursive praksisser indenfor institutioner eller samfund og deres indbyrdes forhold.

 

Man lærer at lave børnene om efter ideologien, man modtager i langt mindre omfang undervisning i og formidling af gyldige og brugbare færdigheder. Her er også kilden til de mange afvigende og såkaldt psykisk syge skolebørn. Nøgleordet er ‘Eksperimental-Psykologien’:

 

20 pct. af ressourcerne i skolevæsenet brugtes (2007-2008) på specialundervisning. D.v.s. opimod 10 mia. kr. gik til at rette op på adfærdsvanskelige og psykisk syge børn (2007-2008). Disse fylder mere og mere i skolebudgetterne, skrev Jydske Tidende 13. april 2008. Nu er såkaldt ‘inklusion’ blevet indført, hvor alle problemerne samles i skoleklassen.

Næstformand i Danmarks Specialpædagogiske Forening Helle Ingstrup Munk-Hansen, der selv underviser på Tinglev Skole, oplyste i 2008 at for 10 år siden dengang havde de 10 sådanne elever på skolen. I 2008 havde de 50.

Post- eller transmodernister, der også styrer hvad der skal læres på seminarierne “udtrykker stor tvivl om muligheden for nå til universielle objektive sandheder, afviser kunstigt skarpe modsætninger og finder fornøjelse i den iboende ironi især i sproget og livet”. Blandt fakkelbærerne for 68-generationens sindelagsteorier skal især fremhæves Jürgen Habermas, Herbert Marcuse og andre repræsentanter for den sindelagstotalitære Frankfurterskolen. Men senest er grundlaget udvidet betydeligt med bl.a. Foucault, Derrida, Lyotard, Rorty, Haraway, and Cixous.

 

Vor korte version: Ideologisk teoretiserende cirkelsnak på bekostning af viden og færdigheder. Ingenting er og alting flyder frit og er lige godt bortset fra holdningen, der kan bringe dig mod eller væk fra de videregående godkendelser.

Flere skoler foretrækker i dag lærere, der ikke har frekventeret et seminarium.

 

Grundskolen, Gymnasiet og kompetencerne livstruet

 

Primo april 2005 oplyste DR-teksttv, at 30 pct. af folkeskolelærernes arbejdstid går med at undervise børnene. Og det er fortsat gældende i 2012, meldte en af kanalerne for nylig.

Hollandske 9 årige skoleelever undervises dobbelt så meget til den halve pris.

Den situation er skabt af adskillige skolelove og overenskomstaftaler gennem flere årtier siden “Den Blå Betænkning” satte derouten aktivt gang efter Den Anden Verdenskrig. Men det startede meget højere oppe end på skole- og seminarieniveau og langt tidligere, og afgjort ikke ved en tilfældighed, og det blev efter betænkningen videreført igennem henved 50 år her til lands, både med såkaldte liberale og mere formelt socialistiske initiativtagere som nyttige idioter blandt de politisk topansvarlige. Tidligere redaktør, cand. mag. Henning Fonsmark har i to bøger, udgivet på Gyldendal, ‘Historien om den danske utopi’ og ‘Kampen mod kundskaber’ henholdsvis 1990 og 1996 beskrevet denne udvikling knivskarpt med kendsgerninger. Det startede med at livets basisværdierne formelig skulle ændres (med diskursteorier). Forældrene var ikke egnede, hvis de ikke antog de samme nye værdier. Det er blot effekterne af 68’ernes idepolitik, der nu træder tydeligt frem.

 

Én af de værste i 2012 kom i august : I Weekendavisen leverede litteraturvidenskabsstuderende Leander Møller Gøttcke følgende: For nylig efter fem års studier på Københavns Universitet en illustrerende beretning om det faglige niveau og eksemplificerer med, at han blev ringet op af en tredjeårs danskstuderende, som han har kendt siden barndommen: “Hun ville stille mig et par spørgsmål, inden hun skulle til eksamen, blandt andet om, hvorvidt (Søren) Kierkegaard var kristen. Da jeg spurgte, om hun nogensinde havde læst noget af Kierkegaard, svarede hun uden skam, at det ville hun helst undgå, hvis hun kunne.”

 

Viden og kompetencer skal i front:
Skal Danmark have en chance i disse år med virksomhedsudflytning og øget konkurrence fra lavtlønsområderne, skal der satses helhjertet og konsekvent på viden og kompetencer, der kan bringe os hurtigt i front i den vestlige verden. Arbejdskraften til at tage sig af en voksende ældreandel i befolkningen vil aldrig blive et problem. Den næstfarligste udvikling vi overhovedet har været inde i nu i to generationer er gymnasielærernes egen reproduktion af egne irrelevante (in)kompetencer, der langt hen ad vejen ikke er business-relevante, hvis vi skal overleve som civiliseret nation. Det står ikke bedre til i Folkeskolen, men her må vi satse centralt på dansk, engelsk, tysk, matematik, biologi, økonomi, data og historie, fordi det ikke kan lade sig gøre at udskifte store dele af lærerstaben her og samtidig finde en udviklings-befordrende erstatning, der gør eleverne egnede til det nye gymnasium. Oveni har man uanfægtet af en uvidende/uoplyst vælgerbefolkning, der forsat tror på fremskridtet, fortsat en uhæmmet indvandring fra lav-IQ-områder i Sydvestasien, Mellemøsten og Afrika. Dette katastrofale projekt i tillæg bringer naturligvis velfærdssamfundet til opløsning samtidig med, at landet bringes til økonomisk kollaps. Der er redegjort udførligt og korrekt herfor i http://www.lilliput-information.com/Europa-drives-til-Selvmord.pdf, der omhandler samme perspektiv for Norge, Tyskland, UK og Danmark

 

Landet er blevet forrykt indrettet:

I områderne ‘undervisning’, ‘sundhed’, og ‘social omsorg’ var der i 2001 (i følge Velfærdskommissionens rapport, ”Velfærden kommer ikke af sig selv”) officielt ansat 630.000 svarende til lige knap 22 pct. af den samlede arbejdsstyrke. Det var i 2001, og der er afgjort ikke blevet færre. Omkring 2011: I Danmark falder antallet, der udbyder sig på arbejdsmarkedet år for år med ca. 30.000, men folketallet stiger 20.000-25.000 år for år. Allerede dette synes nok lidt mystisk ved første blik på et vestligt land. 1. januar 2011 var 662.951, ledige, udstødte eller førtidspensionerede, d.v.s. ca. 25,6 pct. af hele arbejdsstyrken.

VIDSTE DU AT I 2013 VAR MERE END 2,9 MILLIONER PERSONER ENTEN PÅ OVERFØRSELSINDKOMST ELLER OFFENTLIGT ANSAT UD AF ET FOLKETAL PÅ LIGE GODT 5,6 MILLIONER?

Et sådant samfund er dømt til undergang, og var det før den såkaldte velfærd indførtes. Og det er det egentlige problem – når der bortses fra at manglende reproduktion får befolkninger til at uddø, når det fortsætter, er der et skarpt hjørne mere. Et velfærdssystem som det danske er mest truet, fordi det næsten udelukkende er opbygget på skattefinansiering og en såkaldt, helt urealistisk og påtvunget kollektiv kontrakt fra generation til generation. Tilmed byggede velfærdssystemet fra begyndelsen på underskud fra generation til generation p.g.a. fejlantagelsen/myten om forbrug skaber vækst. Når den danske velfærd er næsten fuldstændig skattefinansierede pengeoverførsler og offentlige tjenesteydelser, d. v. s. ydelserne er en privat rettighed og finansieringen af overførslerne og ydelserne skattefinansieret kollektiv, så går det rigtig galt.

Baggrunden for og resultatet af velfærdssamfundet, som ingen borgere havde bedt om.

—————————–

‘Koldbrand kureres ikke med lavendelolie’ er: Niccolò Machiavellis svar til fyrsten i bogen ‘Fyrsten’ af Niccolò Machiavelli:

Fyrsten er en politisk lærebog af den florentinske embedsmand og politiske teoretiker Niccolò Machiavelli. Oprindeligt kaldet De Principatibus. Den er skrevet i 1513, men først publiceret i 1532, fem år efter hans død.

28. marts 2015

Professor emeritus dr. phil. Helmuth Sørensen Nyborgs forskningsartikel har opnået international anerkendelse


Helmuth Sørensen Nyborgs forskningsartikel med titlen The decay of Western civilization: Double relaxed Darwinian Selection ( https://lesacreduprintemps19.files.wordpress.com/2011/04/nyborg-2011-the-decay-of-western-civilization-double-relaxed-darwinian-selection.pdf ) i april-nummeret 2011 i det britiske tidsskrift Personality and Individual Differences blev indklaget til og pådømt af det statsligt danske UVVU-udvalg. En uvildig komite, bestående af fire førende forskere nedsat af det internationale forlag Elsevier er utvetydigt – og uafhængigt af hinanden – nået til en konklusion, der afviger fra det danske UVVUs. Det kommer domstolene nu til at tage sig af, og det er Helmuth Sørensen Nyborg helt tryg ved.

Den engelske tilbagemelding den 12. marts 2015:

A scientific journal is trusted – by its readership and authorship – to ensure the quality of articles published in it. If the scientific or ethical quality of an article is questioned, as was the case with your work, it is our duty to investigate the allegations, come to an objective conclusion and communicate publicly if indeed problems with an article have been confirmed. All this has been done in relation to your article, and there is nothing further for us to add.

It is not the role of a scientific journal to engage in any political or other campaign that may be ongoing outside the scientific framework of the journal.

Læs om dommen ved UVVU-udvalget: https://danmark.wordpress.com/2013/10/30/folkedomstolen-har-talt/

J. E. Vig, 28. marts 2015

16. januar 2014

Prof. Emer. Dr. Phil. Helmuth Nyborg: Professor Mammen kan ikke regne. Og det kan UVVU heller ikke

Filed under: Culture, Danmark, Demographics, Education, folkeskolen, Science, skoler, Statistics — Tags: — Therese @ 09:47

Professor Mammen kan ikke regne. Det kan Statens uredelighedsudvalg heller ikke.

Lad os se om Danmarks-bloggens læsere kan

Hvem sagde vildledende og fordækt?

Af Helmuth Nyborg

Prof. Emer. Dr.  Phil.

helmuthnyborg@hotmail.com

Professor emeritus Jens Mammen (AAU), lektor Morten Kjeldgaard (AU) og undervisningsadjunkt Jens Kvorning (AAU) kritiserede fornyligt Weekendavisen (”Vildledende og fordækt”, Opinion, 27. december 2013), for ukritisk at have viderebragt et partsindlæg fra undertegnede. De mente dette partsindlæg vildledte læserne ved at neddæmpe, at undertegnede var dømt videnskabeligt uredelig. Udvalget Vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) havde nemlig fundet, at en reference til FNs fødselsdata ikke viste hen til de anvendte data i dén artikel, jeg skrev om indvandring og intelligens (Decay artiklen). Dette er ifølge kritikerne og UVVU videnskabelig uredeligt, idet det svarer til ”… at angive en vildledende reference på en sådan måde, der må sidestilles med uoplyst konstruktion af data eller substitution med fiktive data”.

Jeg vil i det følgende demonstrere, at de tre kritikere og UVVU ikke blot tager fejl hvad angår referencen, men også, at de ikke kan regne. Referencen viser nemlig fuldt korrekt hen til de anvendte data. Derimod mangler der i Decay-artiklens metodeafsnit en beskrivelse af en proportionalitetsomregning, som omregner FNs Total Birth Rates til Crude Birth Rates, som min befolkningsmodel skal bruge. Omregningen ændrer intet i artiklens konklusioner. Umiddelbart efter at manglen blev påtalt, fremsendte jeg et såkaldt Addendum til det tidsskrift hvor artiklen blev trykt med en beskrivelse af transformationen. Det er hvad forskere plejer at gøre og så er mangelproblemet løst – dog ikke i nærværende tilfælde.

Jeg sendte naturligvis også Addendum’et til UVVU, men den brugte udvalget ikke til noget. De tre kritikere fandt tilmed, at ”Link’et er … et vildspor, der ikke beskriver nogen omregning, og som er uden relation til beregningerne i Nyborgs artikel”. Derfor fastholder de og UVVU, at FN-referencen er misledende og jeg uredelig.

I denne kuriøse situation synes jeg det kunne være interessant at se, om særligt interesserede læsere af Weekendavisen eller Danmarksbloggen uden nogen særlig videnskabelig indsigt alligevel kan anvende linkene og Addendummet korrekt, få det rigtige resultat – og alligevel risikere at blive dømt uredelige af UVVU.

Læseren Googler først det korrekt angivne link i Decay artiklen til FNs fødselsdata:

http://www.un.org/esa/population/publications/worldfertility2007/Fertility_2007_ table.pdf

Gå der ind under f.eks. Eritrea og find FNs estimerede Total Fertility Rate for år 2000 (dvs. 5,20).

Google dernæst det andet angivne link:

http://www.nationmaster.com/time.php?stat=peo_bir_rat-people-birth-rate&country=af-eritrea

Gå ind under år 2005 og find Crude Birth Rate for Eritrea (dvs. 38,71). Find også NationMasters Total Fertility Rate for år 2003 (dvs. 5,74).

Nu har læseren de nødvendige tal for proportionalitetsomregningen. Sæt tallene op i følgende udregning: 5,20*38,71/5,74.

Regneeksemplet skulle gerne lede læseren frem til tallet 35,07, hvilket var hvad jeg fandt og brugte i analysen. Dette vil bekræfte, at jeg refererede korrekt til FNs datakilde og yderligere demonstrere, hvorledes omregningen virker for analysen af fødselsdata for Eritrea.

Intenst interesserede læsere må gerne lave omregningerne enkeltvist for samtlige de lande eller regioner, der indgår i analysen i Decay artiklen og sende resultaterne til UVVU og kritikerne. Måske vil UVVU så endeligt tro, at alt er gået korrekt til. Jeg tilbød f.eks. at stille hele mit gigantiske regneark til rådighed for UVVU, så udvalget punkt for punkt kunne studere, hvorledes jeg rent faktisk havde anvendt de korrekt refererede FN-data på den beskrevne måde. Alligevel foretrak UVVU ubeset at følge kritikerne klage og erklære mig uredelig!

Professor Mammen og hans tro væbnere kritiserede yderligere Weekendavisen, fordi journalisterne Lone Frank og Niklas Hessel ikke uden videre accepterede, at undertegnede forsætligt havde skjult en vigtig medforfatters navn, hvilket er videnskabeligt uredeligt. De tre kritikere mener nemlig, at ved at skjule medforfatterens navn forsøgte jeg videnskabeligt at hvidvaske højreekstremistisk propaganda fra Den Danske Forening. Kritikerne fremhæver også, at alt væsentligt i Decay artiklen kunne læses for år tilbage på min spøgelsesforfatters hjemmeside.

Sandheden er, at det svært formummede spøgelse, økonomen Jørn Ebbe Vig, afslog ikke mindre end to skriftlige opfordringer til at optræde som medforfatter. Han begrundede afslaget med, at han ingen ekspertise har inden for psykometri og adfærdsgenetik og at han derfor hverken selv har skrevet et ord i Decay artiklen eller på sin hjemmeside om disse emner. Han var godt tilfreds med at få betaling som datakonsulent og mente ikke, at dette kvalificerede ham som medforfatter. Ikke desto mindre giver UVVU kritikerne ret i, at det er videnskabeligt uredeligt, at jeg ikke tvang Jørn Ebbe Vig til at sætte sit navn på Decay artiklen.

De tre kritikere bekymrer sig derimod meget lidt om, at UVVU med sine to uredelighedsafgørelser – referencen og medforfatterskabet – har kriminaliseret de utallige forskere, der i tidens løb 1) måske har angivet en forkert reference, 2) har anvendt betalt assistance til databehandling og accepteret, at konsulenten ikke mener sig selv kvalificeret nok til at optræde som medforfatter, eller 3) som undlod at omtale en nødvendig data-omregning, der dog ikke ændrer noget som helst ved konklusionen og som straks blev korrigeret. De skriver, at de ser UVVU som et nødvendigt instrument.

Jeg finder derimod, som Weekendavisen, at de har misbrugt UVVU til at chikanere en kollega på et ikke-eksisterende grundlag, og at UVVU med tilbagevirkende kraft egenhændigt har sænket barren for videnskabelig uredelighed ned under det meningsløse. Udvalget bør snarest nedlægges og dets domme annulleres – med tilbagevirkende kraft.

J. E. Vig’s svar på samme uforskammede og løgnagtige artikel af Jens Mammen m.fl. i Weekendavisen 27.12.2013: https://danmark.wordpress.com/2014/01/01/jens-mammen-co-er-totalt-latterlige-det-samme-er-uvvu/

1. januar 2014

Jens Mammen & Co er totalt latterlige, det samme er UVVU


i I en stort opsat artikel i Weekendavisen, Opinion, den 27. december 2013 hævder forfatterne Jens Mammen & Co 1), som også er indklagerne mod Helmuth Nyborg i forbindelsen med hans forskningsartikel fra 2011, at Jørn Ebbe Vig af Den Danske Forening betegnes som foreningens økonom og statistiker.

Dette er en rygtebåret løgn, der har kørt i adskillige år ‘i de bedste selskaber’.

 Jens Mammen & Co går som uvederhæftige legebørn selvfølgelig skridtet videre:

“…At Jørn Ebbe Vig ikke har ønsket at stå som medforfatter eller bidragyder (mit: til Helmuth Nyborgs artikel) er ikke mere overraskende end, når medicinalfirmaer ikke ønsker at stå som medforfatter til artikler, som de har plantet hos læger, der af den ene eller den anden grund har ladet sig friste til en sådan fordækthed…”

DET ER IKKE SÅ SVÆRT

Jens Mammen & Co fantaserer og udsender fortsat deres udgydelser uden mindste grundlag af sandhed og fornuft i ’Vildledende og fordækt’ 27. december 2013. De bruger endog en fri men falsk kobling mellem min indsats til noget med medicinalindustrien og landets læger med det ene formål at gøre min indsats til noget fordækt i læserens bevidsthed.

Sandheden er jeg har bidraget med en multiplikation og et vejet gennemsnit til det, som UVVU-sagen og ditto vurderingen omhandler for såvidt angår Helmuths artikel. I min metier anses et vejet gennemsnit og en simpel multiplikation ikke for at være forskning. Begge operationer drejede sig om IQ-gennemsnit, men kunne lige så godt have omhandlet gennemsnitlig legemshøjde. Metoden havde været den samme.

At fortolkningen af resultaterne, der kom ud af den pågældende multiplikation og af det vejede gennemsnit kan give andre videnskaber end min grundlag for ræsonnementer af videnskabelig karakter herunder vise nogle udviklingslinier ved en simpel projektion er set utallige gange tidligere i andre videnskabelige sammenhænge.

Ville Jens Mammen & Co og/eller UVVU virkelig ‘have skudt fasanen’, skulle de have slået på, at et barn kan forstå, at når flere og flere med lavere IQ-gennemsnit indvandrer til landet, så falder IQ-gennemsnittet i landet som helhed. Det er så enkelt, at den lille dreng i ’Kejserens Nye Klæder’ kan følge med.

Men det kunne afgjort ikke gå an at gå denne vej, for så var sandheden kommet frem i hvert fald for andre end de gennemsnits-begavede. Og formålet at ramme Helmuth Nyborg og hans forskning i IQ skulle netop realiseres, uden at sandheden om landets udvikling/deroute kom frem.

1) Professor emeritus Jens Mammen (AAU), lektor Morten Kjeldgaard (AU) og undervisningsadjunkt Jens Kvorning (AAU).

J. E. Vig, 1. januar 2014

26. november 2012

FASTFOOD OG LAV-IQ NÆRT FORBUNDNE


Fra : http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/edgar-gaertner/macht-fast-food-dumm-.html;jsessionid=7BA9EC521A19CF3C5078B0759E0E6039

“Psychologen haben die Essgewohnheiten und die Intelligenzentwicklung von 4.000 schottischen Kleinkindern zwischen drei und fünf Jahren verglichen. Sie fanden heraus, dass Kinder aus der Unterschicht mehr Fast Food wie Pizza, Hamburger, Kartoffelchips oder Ähnliches verzehren und gleichzeitig einen niedrigeren Intelligenzquotienten (IQ) haben als Kinder aus wohlhabenden Familien…”

http://www.dailymail.co.uk/health/article-2212562/Fast-food-children-develop-lower-IQs–Junk-diet-lasting-effect-warn-experts.html

“Fast food children ‘develop lower IQs’: Junk diet has a lasting effect, warn experts.”
[…]
“It looked at 4,000 Scottish children aged three to five years old and compared fast food with freshly-cooked food.
The study, undertaken by an academic at Goldsmiths, University of London, found that parents with a higher socio-economic status reported that they gave their children meals prepared with fresh ingredients more often, which positively affected their IQ…”

5. november 2012

Arthur R. Jensen Dies at 89; Set Off Debate about IQ

Filed under: Education, ENGLISH ODER DEUTSCHES VERSION, Free Speech, Science, skoler, Statistics, USA — Tags: — Therese @ 09:08

From: http://www.nytimes.com/2012/11/02/science/arthur-r-jensen-who-set-off-debate-on-iq-dies.html?pagewanted=all&_r=0

Arthur R. Jensen Dies at 89; Set Off Debate about IQ

By

Published: November 1, 2012

“Arthur R. Jensen, an educational psychologist who ignited an international firestorm with a 1969 article suggesting that the gap in intelligence-test scores between black and white students might be rooted in genetic differences between the races, died on Oct. 22 at his home in Kelseyville, Calif. He was 89.

U.C. Berkeley, Graduate School of Education. Arthur Jensen in about 1980.

His death was confirmed by the University of California, Berkeley, where he was an emeritus professor in the Graduate School of Education.

Professor Jensen was deeply interested in differential psychology, a field whose central question — What makes people behave and think differently from one another? — strikes at the heart of the age-old nature-nurture debate.

Because of his empirical work in the field on the quantification of general intelligence (a subject that had long invited a more diffuse, impressionistic approach), he was regarded by many colleagues as one of the most important psychologists of his day.”

————————-
Et enkelt af professor Jensens forskningsresultater: https://danmark.wordpress.com/2012/10/31/en-vis-intelligens-forudsaettes-ved-kriminalitet-iq90-er-graensen-for-uddannelses-og-arbejdsmarkeds-egnethed

19. august 2011

Thilo Sarrazin fik ret i magasinet Stern for to år siden – i Danmark er det entydigt bevist i 2011


Von: http://michael-mannheimer.info/2011/08/05/sarrazin-und-die-seltsame-wandlung-der-gazette-stern/

“Man glaubt seinen Augen kaum, wenn man den STERN-Kolumne aus dem Jahre 2009 über Sarrazin liest. “Sarrazin hat recht”, war der Titel der Kolumne. Stand das wirklich so im STERN? Es stand! In einer Kolumne vom 9. Oktober 2009 wurden die Fakten, die Sarrazin in seiner Kritik an der Integrationsunfähigkeit muslimischer Einwanderer äußerte, im großen und ganzen bestätigt…”

FORSCHUNG: Die IQ-Entwichlung is logisch ohne weiter und auch diesem Jahr eindeutig bewiesen wenn es um Dänemark geht: https://lesacreduprintemps19.files.wordpress.com/2011/04/nyborg-2011-the-decay-of-western-civilization-double-relaxed-darwinian-selection.pdf

Die Methode zu Korrektur im Deutschland

Older Posts »

The Silver is the New Black Theme. Skab en gratis hjemmeside eller blog på WordPress.com.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.