Danmark

10. september 2018

Lone Frank om forskning i intelligens og arvelighed

Filed under: Education, folkeskolen, Free Speech, skoler — Tags: , — Jørn @ 17:42

31. marts 2016

PROFESSOR HELMUTH NYBORG ER FRIFUNDET


lilli

Professor Helmuth Nyborg blev af et statsligt Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) dømt videnskabelig  uredelig efter en to års sagsbehandling 28. oktober 2013. Der havde bl.a. været påstande om plagiat fra Helmuth Nyborgs side og Ebbe Vig var blevet betegnet ghostwriter (spøgelsesforfatter) af indklagerne.

Den 30. marts 2016 faldt landsretsdommen (5 år efter offentliggørelsen af den omhandlende artikel). Professor Helmuth Nyborgs artikel, der var anstødsdelen, har titlen ‘Den vestlige civilisations forfald’ alene p.g.a. indvandringen, der får det gennemsnitlige intelligens-niveau i Danmark reduceret til under egnetheden til arbejde og uddannelse.

Helmuth Nyborg havde bl.a. undladt at angive Ebbe Vig som medforfatter til artiklen, hævdede UVVU. Faktum er at der ikke fandtes en medforfatter, og at Ebbe Vig flere gange havde afvist at optræde som sådan. I øvrigt kunne Ebbe Vig’s alternative befolkningsmodel bestemt ikke begrunde noget medforfatterskab, fordi denne alternative befolkningsmodel netop ikke var anerkendt i 2010, da artiklen blev til. Først i UVVU-dommen den 28. oktober 2013 lød det: “…Metodevalget falder indenfor forfatterens råderum i forbindelse med videnskabeligt arbejde. UVVU fandt valget af befolkningsmodel tilstrækkeligt oplyst og derfor var der ikke tale om et brud på god videnskabelig praksis…”

Forinden havde fire førende internationale forskere vurderet artiklens videnskabelige og etiske kvalitet. Artiklen bragtes i april-nummeret 2011 i det britiske tidsskrift ‘Personality and Individual Differences’ for udgiveren, det internationale forlag Elsevier i London. Denne komite fandt artiklen med den engelske titel ‘The decay of Western civilization: Double relaxed Darwinian Selection’ i orden den 12. marts 2015: https://lesacreduprintemps19.files.wordpress.com/2011/04/nyborg-2011-the-decay-of-western-civilization-double-relaxed-darwinian-selection.pdf

30. marts 2016 frifandtes Helmuth Nyborg endelig ved Landsretten i Viborg efter fem år. Statens UVVU dømtes til at betale sagens omkostninger kr. 200.500.

26. april 2011

Thilo Sarrazin får bli i SPD


Från: http://www.document.no/2011/04/thilo-sarrazin-far-bli-i-spd/

“Etter at Thilo Sarrazin høsten 2010 offentliggjorde boken ”Deutschland schafft sich ab”, har det stormet rundt ham og bølgene har til tider gått meget høyt.

Den politiske og intellektuelle eliten fordømte ham på det sterkeste, mens mannen i gaten heller gjorde det motsatte og gjorde boken til den mest solgte fagboken i tysk etterkrigshistorie. Over halvannen million eksemplarer er solgt, og den har ligget på førsteplass på Der Spiegels bestselgerliste i månedsvis.

Sarrazin kritiserte muslimske innvandrere for manglende integreringsvilje, og antydet at det finnes intellektuelle forskjeller hos ulike folkeslag. ..”


Se omtale i kolofonen til højre

4. august 2010

NOGLE KENDSGERNINGER OM FORSKELLIGHED


Information om Danmark (IOD)

Nogle kendsgerninger om forskellighed

Forskellighed blandt individer og som gennemsnitsbetragtninger folkeslag imellem er et yderst følsomt område at berøre. Det er imidlertid ufravigeligt, at hverken ideologisk eller ikke-ideologisk indstillede kan komme uden om de forskelligheder, der er kendsgerninger.

Emnet forskellighed falder sjældent i elitens smag, fordi her kan være karakteristika, der i en række tilfælde ikke lader sig påvirke af såkaldt integration, undervisning, uddannelse, arbejdsmarked eller anden verdensskabertrang. Det er imidlertid sådan, at forskellighed i enkelte tilfælde paradoksalt nok på én gang forherliges og afvises af styrende.

Drejer sig om at slå på minoritetsgruppers særligt positive kendetegn (målt efter danske og/eller politisk korrekte koder), for typisk at fremvise en forventelig eller ønskværdig sammenhæng eller tilsvarende træk, så er alt godt, men kun indtil kendsgerninger eventuelt måtte vise sig ikke at kunne leve op til forventningerne, der således foretrækkes for kendsgerningerne, siger sig selv. Derefter falder emnet uden for reel debat. Drejer det sig derimod om forskellighed, hvor minoritetsgrupper falder forskelligt ud til den anden side, den negative (målt med danske og/eller politiske korrekte koder), f.eks. m.h.t. kriminalitetens udbredelse eller det gennemsnitligt velfærdsforbrug og gennemsnitligt antal fødsler pr. kvinde anser eliten det for formasteligt at påvise denne forskellighed med kendsgerninger og ligeledes lægges der afstand til ethvert udtryk om disse fuldtud beviste forskelle. Selvom alt er fuldt dokumenteret og videnskabeligt i orden.

Når et begreb som forskellighed behandles lemfældigt på den beskrevne måde, vil det naturligvis ikke være holdbart i længden. Ikke fordi forskelligheden forsvinder, for den er netop ofte givet som en kendsgerning, der ikke forsvinder.

I Danmark får vi jævnligt oplyst, at vi mangler indvandring af arbejdskraft, uanset at produktionen placeret i Danmark år efter år svækkes mere af konkurrencen. Går vi til landets forbrugs- eller offentlighedssektor byggende på skattefinansiering er der f.eks. nogle fagkategorier, der særligt synes at udvise personalemangel: læger og sygeplejersker. Her har den danske model med mestendels fri adgang til skattefinansieret uddannelse for den enkelte og de enkelte studerendes karriere-ambitionsniveau ikke rigtigt kunne ramme de syges behov for arbejdskraft 4-8 år efter individ-beslutningen om uddannelse er taget, altså når den færdiguddannede skal ud på arbejdsmarkedet.

Det ville også i almindelighed kunne forventes at være meget usandsynligt, om de unge arbejdsmarkeds-uerfarnes ønsker om beskæftigelse og deres karriere-ambitioner lige netop skulle føre til en dækning af behovet for arbejdskraft disse flere år senere. Den danske ide eller utopi bag er ganske unik på jordkloden og synes at være noget i retning af, at der er nærmest ubegrænset behov for personale uanset uddannelsesvalget i alt fald i den sektor, der bygger på skattebetalinger som forudsætningen for ansættelserne, hvis ikke behovsdækningen måtte ske ad endnu mere mystisk vej. I produktionssektoren derimod skal en ansættelse kunne betale sig i forhold til omsætningen i markedet nu og fremover. Tager vi f.eks. ingeniørerne viser erfaringerne, at vi kører med en rekruttering til og en valgfrihed eller udvanding i visse af uddannelsernes enkelte dele, der simpelthen fører til udbuddet af arbejdskraft ikke passer til behovet for arbejdskraft i produktionssektoren.

Derudover er centralt aldringen, som indsnævrer mulighederne for at dække behovet for pleje- og omsorgspersonale ind med ung og yngre arbejdskraft efterhånden som ældreandelen vokser betydeligt i befolkningen. Vi ser her bort fra finansieringsproblemet i forbrugssektoren, der kun kan finde en løsning ved højere skatter (eller hvilket er det samme, ved at trække større ressourceandele fra produktionssektoren, der skal honorere lønkravene, der følger højere skatter), øge egenbetalingen, hvilket tilsvarende trækker ressourcer fra produktionssektoren, der efterhånden er trængt så meget af samme grund, at afvikling og udflagning tager til år for år.

Aldringsproblemet er opstået p.g.a. det faldende antal fødsler blandt vesterlændinge. Det er søgt løst ved at lade mere fødende immigranter komme til landet.

De ikke-vestlige immigranter med reelt toenhalv til tre gange højere fødselsrate kan imidlertid ikke uden videre forventes samtidig at dække landets behov for kvalificeret personale, der en nødvendighed for at holde den økonomiskabende sektor igang. Heller ikke blandt immigranternes børn opnås nogen balance.

Tre eksempler:

Flere fødsler: Hvorledes landet kan have voksende folketal fra 2008-2010 med henholdsvis : 28.707, 35.660 og 23.287 stigning pr. år og i tillæg også årlig vækst i folketallet i perioden 2001-2008 på fra 13.765 til 19.625, samtidig med at nettoindvandringen har været lavere end netop stigningen i folketallet år for år bortset i årene 2002 og 2004 kan ikke skyldes andet end fødselsoverskuddet i Danmark. Det nyeste der oplyses udokumenteret herom: “Nu føder ikke-vestlige kun 1,6 barn i gennemsnit, danskerne hævder de føder 1,9 barn”, skrev Information den 25. Juli 2010. Det er imidlertid ikke muligt at få oplyst hos Danmarks Statistik det samlede absolutte antal børn født af ikke-vestlige. Den samlede fødselsårgang i alt opgjordes til 63.179 i 2009, men der findes absolut ingen tilgængelige grunddata om antal levendefødte fordelt på oprindelsesnation i Danmarks Statistiks præsentationer. Så den nyeste påstand herom i Information er ikke alene udokumenteret, men også udokumenterbar.

Velfærdsforbruget: Omfatter udbetalinger i form af pengeoverførsler og omkostninger til offentlig service i bred forstand – mest lønomkostninger. Ikke-vestlige forbruger 3,47 gange mere velfærd i gennemsnit over livsforløbet i sammenligning med en gennemsnitsdansker – når der i tillæg netop tages hensyn til skattebetalingerne over livforløbet, meldte Velfærdskommissionen: Ikke-vestlige indvandrere koster samfundet 2,6 mill. kr. i gennemsnit fra vugge til grav, skriver Velfærdskommissionen på side 26 i rapporten Fremtidens Velfærd og Globaliseringen, marts 2005. [det tilsvarende beløb pr. gennemsnitsdansker er kr. 750.000, skriver Velfærdskommissionen]. Idet vi forudsætter samme proportionalitet mellem antallet af ikke-vestlige og de offentlige udgifter forbundet med deres ophold her i landet som mellem antallet af danskere og tilsvarende offentlige udgifter, som disse medfører, fører dette til at alle 752 velfærdsmilliarder på budgettet for 2010 skal deles herefter:


Uanset : “Det er således knap tre fjerdedele af det samlede langsigtede finansieringsproblem, der skal tilskrives den fremtidige indvandring fra mindre udviklede lande,” skrev Velfærdskommissionen i marts 2005…”

Tabellen ovenfor er udarbejdet, så den interesserede læser kan vælge mellem alternative antal ikke-vestlige med fast ophold i Danmark og derefter aflæse de beregnede offentlige udgifter forbundet med ikke-vestlige ud af de i alt 752 milliarder danske kroner, der er budgetterede på velfærdsposterne for 2010.

IQ eller intelligenskvotient: Intelligens eller IQ er emne, som ikke tages op officielt i Danmark, når bortses fra i de mindre officielle ansættelsesprocedurer. I det åbne rum tales ikke seriøst om intelligens eller intelligensforskelle. Emnet falder ikke i elitens smag, måske fordi IQ netop er et karakteristika, der ikke lader sig påvirke af såkaldt integration, undervisning, uddannelse eller arbejdsmarked.

IOD har i forbindelse med seneste befolkningsanalyse/prognose fra sommeren 2009 byggende på fertiliteterne i immigranternes 235 oprindelseslande, indvandringen til og den fælles dødelighed i Danmark, estimeret at den gennemsnitlige intelligens i Danmark allerede er faldet en del siden 1979, hvilket begrænser vore erhversmuligheder i den international konkurrence.

Dette fald er sket som en direkte følge af indvandringen fra områder, der udviser lavere målt IQ. Udviklingen kan sammenlignes lidt med tilsvarende udvikling i kriminalitetens udbredelse, der naturligvis øges med indvandringen af immigranter fra folkeslag, der her i landet udviser lavere gennemsnitsalder, flere fødsler i gennemsnit pr. kvinde og også større kriminalitets-tilbøjelighed blandt individerne. Gennemsnittet i Danmark påvirkes simpelthen tilsvarende af indvandringen, når hyppigheden af det pågældende karakteristika i indvandrergruppen er forskellig fra den tilsvarende hyppighed heraf i landet som helhed.

Uvilje mod at beskæftige sig med emnet intelligens er ikke den samme i den angelsaksiske verden inklusiv USA, som den er her. Uafhængigt af definitionen på IQ foreligger adskillige forskningsresultater om IQ eller g faktoren i forskellige sammenhænge bl.a.:

Jensen, A.R. (1998) The g factor: The science of mental ability. Westport, CT: Praeger.

Lynn, R., & Vanhanen, T. (2002). IQ and the Wealth of Nations. Westport, CT: Praeger.

Lynn, R., & Vanhanen, T. (2006). IQ & Global Inequality. Augusta, Georgia: Washington Summit Publishers.

Nyborg, H. (1994a). The neuropsychology of sex-related differences in brain and specific abilities: Hormones, developmental dynamics, and new paradigm. In H.Nyborg (Ed.), The neuropsychology of individual differences (pp. 59-113). San Diego: Academic Press.

Nyborg, H. (1998; ed.) The scientific study of human nature. Tribute to Hans J. Eysenck at eighty. Oxford: Pergamon/Elsevier Science.

Nyborg H. (2003a). The sociology of psychometric and bio-behavioral sciences: A case study of destructive social reductionism and collective fraud in 20th century academia. In Nyborg H. (Ed.), The scientific study of general intelligence: Tribute to Arthur R. Jensen (pp. 441-501). Amsterdam: Pergamon.

Nyborg, H. (Ed.; 2003b). The scientific study of general intelligence: Tribute to Arthur R. Jensen. UK: Oxford: Pergamon.

Nyborg, H. (2005). National and sex difference in scholastic achievement among 276,164 15-year-old students: Hierarchical factor analysis of the 2003 cycle international PISA project. In (Proceedings, pp. 24-25). Adelaide, South Australia: The International Society for the Study of Individual Differences.

 

Immigrantnationerne repræsenteret i Danmark viser følgende vejede gennemsnit for IQ, når de grupperes efter verdensdele eller dele af verdensdele:

Immigranternes gennemsnitlige IQ i Danmark i perioden 1979 til 2006 har ændret sig betydeligt bestemt af hvilke områder på jorden, der repræsenterer de indvandrende til landet. I 1979 var gennemsnitlig IQ blandt immigranterne i Danmark er faldet betydeligt fra 1979 til 2006.

Indvandringen har som nævnt samtidig bevirket, at den samlede gennemsnitlige IQ i Danmark er faldet en del i perioden 1979-2006.

Forudsætter vi indvandringen fortsat indtil de etniske danskere er mindretal i 2057 – efter vor senest prognose fra sommeren 2009 –, vi samtidig forudsætter indvandringen pr. år sat til antallet og sammensætningen som gennemsnittet i de seneste 7 år, og vi samtidig forudsætter en dødelighed som gennemsnittet i Danmark i de seneste 10 år forud for 2009, kan IQ forventes at falde ganske betydeligt, viser fremskrivningsmodellen.

Dette er perspektivet, det vil naturligvis have konsekvenser for, hvorledes arbejdsmarkedstilpasningen fremtidigt kan ske i Danmark og ikke mindst tilpasningen heraf i lyset af den internationale konkurrence – benævnt globaliseringen. Hvor slemt det allerede står til med niveauet i forhold til uddannelserne og erhvervslivet, kan du læse om her.

Der er ufravigelige sammenhænge mellem intelligens og arbejdsmarked og selvfølgelig tilsvarende mellem bruttonationalproduktet og intelligensen, uanset hvilke definitioner på intelligens der vælges. Dette er forlængst er påvist i den angelsaksiske verden.

Eksempel på en enkelt effekt heraf eller et fingepeg det er værd at bemærke: DR-teksttv 4. August 2010

Kloge hoveder dropper Danmark

Forskningspolitisk chef i Dansk Erhverv Jannik Schack Linnemann har opgjort at 45 pct. af alle universitetsuddannede i Danmark, der forlod Danmark i 1997, ikke var returneret i 2001. Efter fire år var 63 pct. af alle universitetsuddannede, der forlod Danmark i 2003, ikke returneret.

Uddrag af: http://www.danskerhverv.dk/Nyheder/Nyhedsarkiv/Sider/Massiv-mangel-paa-kloge-hoveder.aspx

“…Underskuddet af kloge hoveder er ikke kun fjern fremtidsmusik. Om få år vil private og offentlige arbejdsgivere kigge langt efter personer med en universitetsuddannelse. I 2015 mangler op til 5.800 kandidater, mens tallet vokser til 29.500 i 2030 ifølge en ny fremskrivning, som Dansk Erhverv har fået udarbejdet af analysevirksomheden TrendEduc…”

Her må vi forudsætte at grundlaget for denne analyse må bygge på, at Danmark tager konkurrencen op. Alternativet er vi vil se et Danmark i en vedvarende tilbagegang til noget, der mere og mere har træk af et uland.

I henved tyve år er næsten intet væsentligt sket for at imødegå denne tydelige og ganske åbenbare deroute, trods utallige åbningstaler også indeholdende løfter om at tage skeen i den anden hånd : https://danmark.wordpress.com/2010/08/04/udviklingen-mod-nulpunktet-er-ikke-erkendt-fornylig/

De udviklede samfunds selvmord i en bevidst skjult indpakning anno 2011

 

29. juni 2010

Tysk CDU-politiker Peter Trapp Forlanger Intelligenstest For Indvandrere


http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,703196,00.html:

“Unionspolitiker fordern Intelligenztests für Einwanderer

Provokanter Vorschlag aus der Union: Politiker von CDU und CSU verlangen eine neue Einwanderungspolitik, bei der Ausländer sich einem Intelligenztest unterziehen müssen. Humane Gründe dürften nicht länger das einzige Kriterium für Zuwanderung sein

Berlin – Unionspolitiker pochen darauf, bei der Zuwanderung stärker auf den Nutzen Deutschlands zu schauen und provozieren mit einem neuen Vorschlag: Der innenpolitische Sprecher der Berliner CDU, Peter Trapp, sagte der “Bild”-Zeitung: “Wir müssen bei der Zuwanderung Kriterien festlegen, die unserm Staat wirklich nützen. Maßstab muss außer einer guten Berufsausbildung und fachlichen Qualifikation auch die Intelligenz sein. Ich bin für Intelligenztests bei Einwanderern.” Diese Frage dürfe nicht länger tabuisiert werden…”

Andere Deutschen Supplementen

……………………………………………………

Information om Danmark (IOD)

Hvis gennemsnitlige G-værdi, som den kaldes i estimationssammenhæng, er under 70 i Somalia, kan det så forklare:

Den Danske Borgerlige Smartness:

Siden 2001 har regeringen bidraget med 81,2 pct.

af alle tildelte danske statsborgerskaber til somaliere

siden 1979 ?

Alt ialt førte disse tildelte danske statsborgerskaber til, at antallet med somalisk oprindelse pr. 1. januar 2010 er blevet til mere end 30.928. Af statistikken så det naturligvis ud som om de var rejst hjem. Sådan præsenteres løgnen på kold beregning. Vi forudså dette (i Danskeren nr. 5, side 8, 3. spalte, december 1989) netop ville ske på denne måde ved tildeling af flere statsborgerskaber år for år, og at dette antal tildelinger skulle man så sikre sig ikke alene oversteg tilstrømningen, men simpelthen fik antallet af somaliere i Danmark til at falde…..uden de rejste hjem:

Uddrag af Danskeren, nr. 5, december 1989:

Intelligens eller IQ er emne, som ikke tages op i Danmark, når bortses fra i ansættelsesprocedurer – besynderligt nok. I det åbne rum tales ikke om intelligens eller intelligensforskelle. Emnet falder ikke i elitens smag, måske især fordi her er et karakteristika, der ikke lader sig påvirke af såkaldt integration, undervisning, uddannelse eller arbejdsmarked.

Det er simpelthen sådan, at forskellighed ellers og paradoksalt nok på én gang forherliges og foragtes af opkomlingenes regimente. Drejer det sig om at slå på minoritetsgruppers særligt positive kendetegn (målt efter danske koder), der skal vises for det meste i en art uvirkelig forventningspræsentation, så er alt godt.

Drejer det sig derimod om forskellighed, hvor minoritietsgrupper – minoriteter lidt endnu – falder forskelligt ud til den anden side, den negative (målt med danske koder), f.eks. m.h.t. kriminalitetens udbredelse (der også afhænger af aldersfordelingen) eller det gennemsnitligt velfærdsforbrug, så grænser det til en dødssynd både at påvise denne forskellighed endsige at nævne den beviste forskel. Selvom alt er fuldt dokumenteret og videnskabeligt i orden.

IOD har påvist i forbindelse med seneste befolkningsanalyse/prognose byggende på fertiliteterne i immigranternes 235 oprindelseslande, indvandringen og dødeligheden i Danmark i sommeren 2009, at den gennemsnitlige intelligens i Danmark netop er faldet nogle procentpoints fra senest hidtidigt opgjorte værdigennemsnit for landet i 2006, hvor den måltes til godt 98. I 1979 var den mere end 99, nu er den under 98 og den forventede i 2047 vil være 94, hvis det fortsætter som de seneste 7 år. Dette fald er sket og vil ske som en direkte følge af indvandringen fra områder, der udviser lavere målt gennemsnitlig G-værdi, som den benævnes.

Udviklingen kan sammenlignes med tilsvarende udvikling i kriminalitetens udbredelse, der naturligvis øges med indvandringen af immigranter fra folkeslag, der her i landet udviser lavere gennemsnitsalder, flere fødsler i gennemsnit pr. kvinde og også større kriminalitetstilbøjelighed hos de enkelte individer. Gennemsnittet i Danmark påvirkes tilsvarende simpelthen af indvandringen, når hyppigheden af det pågældende karakteristika i indvandrergruppen er forskellig fra den tilsvarende hyppighed heraf i landets som helhed.

Den påviselige sammenhæng mellem stort børneantal og lav g-værdi vil accelere g-værdifaldet.

Uvilje mod at beskæftige sig med emnet intelligens er ikke den samme i den angelsaksiske verden og i USA, som den er her. Uafhængigt af definitionen på IQ foreligger adskillige forskningsresultater om IQ i forskellige sammenhænge bl.a.:

Jensen, A.R. (1998) The g factor: The science of mental ability. Westport, CT: Praeger.

Lynn, R., & Vanhanen, T. (2002). IQ and the Wealth of Nations. Westport, CT: Praeger.

Lynn, R., & Vanhanen, T. (2006). IQ & Global Inequality. Augusta, Georgia: Washington Summit Publishers.

Nyborg, H. (1994a). The neuropsychology of sex-related differences in brain and specific abilities: Hormones, developmental dynamics, and new paradigm. In H.Nyborg (Ed.), The neuropsychology of individual differences (pp. 59-113). San Diego: Academic Press.

Nyborg, H. (1998; ed.) The scientific study of human nature. Tribute to Hans J. Eysenck at eighty. Oxford: Pergamon/Elsevier Science.

Nyborg H. (2003a). The sociology of psychometric and bio-behavioral sciences: A case study of destructive social reductionism and collective fraud in 20th century academia. In Nyborg H. (Ed.), The scientific study of general intelligence: Tribute to Arthur R. Jensen (pp. 441-501). Amsterdam: Pergamon.

Nyborg, H. (Ed.; 2003b). The scientific study of general intelligence: Tribute to Arthur R. Jensen. UK: Oxford: Pergamon.

Nyborg, H. (2005). National and sex difference in scholastic achievement among 276,164 15-year-old students: Hierarchical factor analysis of the 2003 cycle international PISA project. In (Proceedings, pp. 24-25). Adelaide, South Australia: The International Society for the Study of Individual Differences.

Nyborg, H. & Jensen, A. R. (2001). Occupation and Income Related to Psychometric g. Intelligence, 29, 45-55

25. december 2009

Universitet i global heksejagt


http://jp.dk/opinion/kronik/article1910526.ece

Universitet i global heksejagt

Helmuth Nyborg, professor emeritus, dr. phil.
Offentliggjort 07.12.09 kl. 03:00

Forskere fyres verden over for at omtale køns- og raceforskelle i intelligens. Denne værdikamp strækker sig fra Harvard til Aarhus Universitet og rammer både nobelpristagere, toppolitikere og mere ydmyge eksistenser.

Præsidenten for Harvard Universitet, Larry Summers, kom for skade at sige, at en lille kønsforskel i intelligens (innate aptitude) måske forklarede kønsforskelle i naturvidenskaberne. Det var ikke forkert, men alligevel rejste det et voldsomt akademisk uvejr. Undskyld sagde han – mange gange – og bevilgede 50 mio. dollars til kvinderekruttering i fysik og matematik, men slaget var tabt. Han valgte selv at træde tilbage. James Watson modtog Nobelprisen for at kortlægge DNA-molekylets struktur. Så kom han for skade at sige, at han så mørkt på Afrikas fremtid, givet kontinentets lave gennemsnits-IQ. Stormvejr igen. Han måtte aflyse planlagte foredrag, og pæne mennesker mente, at Watson var en umoralsk racist. Også han undskyldte mange gange, men det hjalp ikke. Han blev afskediget i vanære fra det verdenskendte institut, han selv havde stiftet.

I 2002 omtalte undertegnede en moderat gennemsnits-kønsforskel i intelligens og igen faldt lighedshammeren. Institutleder, professor Jens Mammen og andre pæne mennesker rasede, men modsat Summers og Watson så jeg ingen grund til at undskylde virkeligheden. Det havde nok været klogt for karrieren. Universitetet konfiskerede mine rådata fra en 30års undersøgelse af skolebørn og indkaldte mig til timelange Stasi-lignende forhør uden dagsorden og obligatorisk opfordring til at møde op med en bisidder. En ”uvildig” kommission fik et detaljeret flersidet bagbundet skriftligt mandat til at ”undersøge” mit projekt. I de fem år ”Nyborg-sagen” stod på, producerede universitetet fem imponerende hyldemeter sagsakter, og så var dekan Svend Hyllebergs konklusion klar: Nyborg har lavet en helt utroværdigt og komplet værdiløs kønsforskelsundersøgelse; Nyborg er videnskabeligt uredelig, sjusket og ignorant; han bruger en forkert metode og er ikke længere værdig til sit professorat; han skal straks rydde sit kontor og forskningscenter! Al personlig information slettes omgående i universitets database og en rejsebevilling på kr. 29.000 kr. trækkes tilbage, selv om billetter og kongresgebyr for længst er betalt. En ph.d.-vejledning stoppes, lige før forsvaret og navnet på vejlederen ændres. Universitet offentliggør den sønderlemmende kritik uden at sige, at jeg havde indsendt to sæt yderst detaljerede kommentarer hertil. I denne, den totale akademiske fornedrelses stund, havde dekanen dog en trøstpræmie: Nyborg undgår en tjenestemandssag, fordi han er så gammel. Universitetet kan simpelthen ikke nå det, sagde han. Og emeritus-status ved universitetet er udelukket efter næsten 40 års tjeneste. Begrundelse: »Vi deler ikke værdier«!

Da der klart er tale om værdikamp, knægtelse af ytringsfrihed, anfægtelse af det frie metodevalg på universitetet og usaglig sagsbehandling, bad jeg ”Udvalget vedrørende Videnskabelig Uredelighed” (UVVU) om at genvurdere sagen. UVVU fandt ingen tegn på, at jeg havde optrådt videnskabeligt uredeligt. Fem års intens jagt i kæmpeprojektet havde afsløret et par småfejl, som ikke påvirkede resultatet, og en uenighed om en almindelig anvendt metode.

Samtidigt sendte hele den internationale elite af IQ-forskere, tre præsidenter for internationale videnskabeligt selskaber og fire redaktører for anerkendte internationale tidsskrifter bekymrede breve til rektor. Derefter underkendte rektor Laurits B. Holm-Nielsen dekanens og Mammens vurdering, ganske som otte af ti psykologi-professorer havde gjort det før ham, og Nyborg-sagen afsluttedes med en iskold genansættelse uden opgaver i seks måneder, indtil jeg alligevel skulle gå af som 70-årig.

Der sluttede heksejagten ikke. I strid med UVVUs kendelse opretholdt rektor dekanens og Mammens alvorlige kritik af min forskning og det må man ikke, fortæller forvaltningsretskyndige mig. Hvad værre er, dekanen og Mammen fortsætter jagten i dagspressen. Værst er dog, at deres offentlige udtalelser afslører en foruroligende ringe indsigt i projektet, og at de lyver og fremsætter grove personlige insinuationer. Forelagt klager herover svarer rektor, at universitetets sagsbehandling har været grundig og saglig. Blot få eksempler viser, at det ikke er korrekt (for flere eksempler, se http://www.helmuthnyborg.dk).

Mammen fortæller offentligheden, at Nyborg er klart videnskabeligt uredeligt, når han ikke redegør for, at det var et ufravigeligt krav, at alle skolebørnene skulle fotograferes nøgne i projektet. Måske fik undersøgelsen så en slagside. Så kan man jo ikke stole på data og hele projektet er værdiløst og utroværdigt. Det er sandt, medgiver dekanen: Nyborg er ikke værdig til sit professorat! Imidlertid har Mammen og dekanen selv frit opfundet det ”ufravigelige” krav. Kun halvdelen af børnene blev fotograferet og deres IQ er ikke forskellig fra de ikke-fotograferede børns. Det ved universitetet godt, men rektor fastholder alligevel, at universitetet har givet sagen en fair og omhyggelig behandling!

Dekanen siger bl.a., at projektet er utroværdigt og værdiløst, fordi Nyborg målte størrelsen af penis, og hvem falder så ikke fra i sådan en undersøgelse? Forskere, der undlader at redegøre for sådanne alvorlige mulige skævheder, må omgående forlade universitetet i vanære. Men penis blev ikke målt. Det ved rektor godt og alligevel afviser han klagen over dekanen for ukorrekt og sløset sagsbehandling!

Lektor Morten Kjeldgaard fastslår, i direkte strid med UVVU, at Nyborg er videnskabeligt uredelig. På sine universitets-hjemme-hade-sider har han – trods min protest allerede i 1997 – fastholdt, at Nyborg er en uduelig, umoralsk, ekstremt højreorienteret fup og humbug-forsker. Deri ligner han sine monstrøse venner, dvs. hele den internationale bande af fascistiske intelligensforskere med deres stærke sympatier for nazisme og Ku Klux Klan. Fagbladet ”Forskerforum” tillader også Kjeldgaard at fremture og i denne giftige racehygiejniske sammenhæng optræder pludseligt også dekan Hylleberg. Han vidste da ikke, at Nyborg var medlem af ”den klan”. Til rektor siger Hylleberg, at udtalelsen blot skal forstås som et ”slægtsbaseret tilhørsforhold”. Fint, siger rektor. I det seneste nummer af ”Forskerforum” siger dekanen, at han vil akademisk mobning til livs: »Der er ingen grund til at skide på folk«. Apropos mobning brugte institutleder Mammen universitets email-system til at opfordre alle mine tidligere kolleger (og senere også offentligheden), til at konsultere Kjeldgårds infame hadesider: »Der vil de finde dybe usigelige grunde til, at Nyborg må væk.«

Selv ikke her hører infamiteterne op. Kjeldgård fortæller offentligheden, at min dybe faglige uvidenhed også omfatter adfærdsgenetik. Det er et fag, jeg har undervist i gennem mange år. Havde jeg forstået adfærdsgenetikken ret, var jeg aldrig blevet far til et barn i min høje alder på grund af den overordentligt store risiko for autisme og anden alvorlig psykisk sygdom! Mammen holder sig heller ikke tilbage. Han siger til pressen, at han ikke ved, hvad jeg bruger nøgenbillederne til, for jeg har da i hvert fald ikke brugt dem til noget videnskabeligt! Den udtalelse kunne ”Se og Hør” bruge. Hvor uhumsk, løgnagtig og usagligt adfærd kan universitetet acceptere hos de sagsbehandlere, der vanærer forskere med ukorrekte projekter?

Rektor Laurits B. Holm-Nielsen svar på klagen viser, at han ikke ønsker at markere grænserne. Netop derved gør han sig medskyldig i den globale heksejagt på forskere, der i tillæg til den naturlige empiriske accept af kulturens betydning finder, at menneskets biologi og intelligens på en række punkter spiller en rolle for forståelsen af årsager til individuelle og gruppe-forskelle indenfor og mellem samfund. Det er den type heksejagt, den kendte amerikanske forsker Linda Gottfredson fra Delaware Universitet i USA kalder: ”Det kollektive akademiske bedrag” – og den breder sig nu til Århus.

Det bør bekymre videnskabsministeren, de universitetsansatte og fagforeningerne, at en institutleder i den nuværende lodrette universitetsledelsesstruktur kan gå helt uden om otte uenige professorkollegaer og få rektorgodkendelse af lodret forkerte informationer, indgivet til en ligeså sløset og løgnagtig dekan, der også savner den nødvendige faglige skarphed, og som ukritisk accepterer andres udokumenterede påstande om Ku Klux Klan-tilhørsforhold.

Ved at afvise klagen har Laurits B. Holm-Nielsen, efter min mening, svigtet sin pligt som rektor til at sikre saglighed og ytringsfrihed på Århus Universitet og han har bragt retten til frit og ustraffet at vælge metode og forskningsområde i fare. Han synes at mene, at hensynet til universitets ansigt udadtil går forud for hensynet til forskningen. Den holdning dræber fri forskning, og bør ikke stå uimodsagt.

————————————————

Mere om heksejagten på James Watson og Helmuth Nyborg:

Ud med dem – de regner forkert

24. januar 2008

Ud med dem – de regner forkert [also English contribution]


iod

Ud med dem – de regner hele tiden forkert  

Norske og danske bidrag nedenfor
 

Dr. James Watson fik sparket

Excerpt from: http://news.bbc.co.uk/1/hi/england/london/7050020.stm

“Dr. Watson, who won a Nobel Prize in 1962 for his part in discovering the structure of DNA, was due to speak at the venue on Friday.

_44182985_james_watson203body.jpg

Dr Watson was due to arrive in Britain to promote his new book

But the museum has cancelled the event, saying his views went “beyond the point of acceptable debate”. “The Science Museum has cancelled a talk by American DNA pioneer Dr James Watson after he claimed black people were less intelligent than white people.

Dr Watson, who won a Nobel Prize in 1962 for his part in discovering the structure of DNA, was due to speak at the venue on Friday.

But the museum has cancelled the event, saying his views went “beyond the point of acceptable debate”…”

 

Uddrag af : http://www.baksiden.net/watson.htm

James Watson, en av de to forskerne som i 1953 klarte å dokumentere oppbygningen av DNA-molekylet, fikk primo oktober 2007 sparken fra sitt professorat.

Den 79-årige nobelprisvinneren som fortsatt regnes som en av verdens ledende kreftforskere la grunnlaget for sin oppsigelse i et intervju med The Sunday Times.

Dr. Watson uttalte at “jeg er grunnleggende pessimistisk med hensyn til Afrika. Alle våre tiltak baserer seg på at deres intelligens tilsvarer vår – mens alle tester sier; ikke riktig”

Watson underbygde sin påstand, foruten å henvise til egne testresultater, med at han har funnet at intelligens i stor grad er genetisk betinget og at vi om få år vil ha identifisert de aktuelle gener.

For rundt ti år siden forårsaket boken “The Bell Curve” en tilsvarende furore i USA. Boken ble forfattet av en annen forsker med en imponerende curriculum vitae, Charles Murray, som hadde gjennomført ekstensiv IQ-testing av den amerikanske befolkning og funnet ut at afroamerikanere skåret lavere enn hvite og asiater, selv etter at det var korrigert for sosiale forhold.

Murray benyttet den såkalte Stanford-Binet-testen. Også Murray fikk et alvorlig karriereproblem etter at publiseringen fant sted.

Det er vanlig vitenskapelig kotyme at man, dersom man er uenig i et postulat eller forskningsresultat, leter frem observasjoner og deduksjoner som ikke stemmer med det fremsatte.

Selv om The Bell Curve ble massiv debattert i USA på det aktuelle tidspunkt var det ingen som gjorde noe slikt forsøk. Det vil neppe finne sted denne gangen heller.

Vitenskap kan være skummelt. Yrkesforbud er enklere, da kjenner man utfallet på forhånd.

Professor Helmut Nyborg fik først sparket, men efterfølgende oprejsning igen

hnyborg.jpg

Dansk Forskning i Befolkningsforhold umulig
 

Dansk videnskabsmand rettede 18. oktober 2005 henvendelse til Information om Danmark i sin nød, da han ikke kunne bruge det officielle danske befolkningsregnskab som grundlag for sin forskning. Han ønskede om muligt en oversigt over de reelle tal for indvandring og fordeling i Danmark, gående tilbage i hvert fald til omkring CPR registerets begyndelse (1968).
 

Helmuth Nyborg (født 1937) er en dansk professor i udviklingspsykologi ved Aarhus Universitet:
 

Jeg forbereder i øjeblikket en større ansøgning, som formentlig får titlen:

Immigration, Integration, Intelligence and the Hardy-Weinberg Equilibrium.

Kan du hjælpe mig med at formulere den rette analytiske tilgang – set i forhold til hvad der rent faktisk findes (kan etableres) af talmæssigt grundlag ud fra Danmarks Statistik, skrev han? Har du nogen ide om, hvilke ressourcer dette arbejde ville kræve, når materialet skal kontrolleres at være korrekt?

Jeg foreslog følgende udtræk fra cpr.registret: 

Databehov: 

Nettoindvandringen til Danmark 1968-2006 fordelt på oprindelsesland/nationalitet år for år. Indvandreres fødselshyppighed og dødelighed i Danmark fordelt på oprindelsesland. Indvandrere fordelt på alder.
Kriminaliteten fordelt på danskere og indvandrere.
Indvandrere og uddannelse.
Indvandrere og deres erhvervsmæssige tilknytning.
Indvandrere, deres indtjening, sociale forhold og intelligens.

Specifikation af befolkningsmaterialet:

a.. Udenlandske statsborgere fordelt på nationalitet.
b.. Naturaliserede danske statsborgere, inklusive naturaliserede sammen med en
eller begge forældre fordelt på nationalitet før naturalisationen.
c.. Børn af naturaliserede danske statsborgere fordelt på nationalitet før
forældrenes naturalisation.
d.. [Fødslerne i Danmark skal registreres efter forældrenes tilknytning:
Begge danske af fødsel, mindst én dansk af fødsel, mindst en dansk statsborger, øvrige, fordelt på nationalitet]
…forudsætter en række korrekt nyopstillede kørsler hos CPR, flere af dem for en lang årrække.

Disse nødvendige udtræk m.v. blev indbygget i forskerens ansøgning om offentlige midler og oversattes til engelsk, som det er blevet kotumen her til lands.

Ansøgningen skulle tilgå en af regeringens såkaldte tænketanke, der også formelt udfører forskning i befolkningsforhold. Den blev afvist.

Forud havde Helmuth Nyborg offentliggjort en undersøgelse, der sammenlignede kvinders og mænds intelligens og fundet nogle få procentpoint forskel for gennemsnitsniveauet. Man forsøgte ikke at imødegå hans videnskabelige arbejder deduktivt, som det ellers har været et videnskabeligt krav siden Francis Bacon. Man hængte ham straks ud overalt i medierne. Nyborg debatterede i alle medierne med enhver, der ville møde op. Tilsyneladende kunne ingen pege på fejl i Professor Helmuth Nyborgs videnskabelige arbejder. Desuagtet blev Nyborg med sin arbejdsgiver Århus Universitet i front for sine arbejder karakteriseret med følgende udtryk “grov forsømmelse, regnefejl, statistiske unøjagtigheder og manglende data”. Hetzen ville tilsyneladende ingen ende tage
 

Hetzen kunne ikke vedvarende fortsættes, formelt forstås: Rektor Lauritz B. Holm Nielsen, Århus Universitet, fastslog torsdag den 21/9-2006, at dekanen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, Svend Hylleberg, gik for vidt, da han i juni stillede Helmuth Nyborg Sørensen fri for tjeneste og bad ham om at rydde sit kontor omgående. Endnu har vi ikke fået noget konkret endsige holdbart oplyst udover, at et såkaldt udvalg har gennemgået et af hans videnskabelige arbejder og draget sin konklusion. Som bekendt skal man være yderst varsom med at tage bestik af udvalg og valgs konklusioner og indstillinger. Især når spørgsmålet som behandles er kontroversielt.

At vi her vidste at Svend Hylleberg var gået for vidt beviser heller ikke andet end hvad en tilfældig gruppe journalister med de rette berørte forbindelser kunne skræmme snart sagt hvem som til “ikke at vide” når som helst i det åbne forum.

Der er selvfølgelig nogen, der har valgt ikke at lade sig skræmme. Det er sådan det er!
28 procent af alle indvandrere
 
Sessionsprøven er farveblind

Sagen er måske ikke afsluttet, skal måske ikke afsluttes, for der findes andre metoder i dagens Danmark, der er yderst snedige og opfundne til formålet under det helhjertede sindelagsregime – låg på, når man ikke kan svare sagligt igenog lad medierne om resten, hvis de rejser sig (se supplement i de sidste sætninger nedenfor).  Selv på Århus Universitet

Professor Helmuth Nyborg er nu fyldt 70 år og gået på tjenestemandspension.

Sagen var ikke afgjort
Sagens formelle afgørelse:

http://www.au.dk/da/nyheder/presse/210906a/afgoerelse.pdf
http://www.au.dk/da/nyheder/presse/210906a 

http://forsker.net/blog/lennart-kiil/helmuth-nyborg-fuldstaendig-renset.html
 
Interessant foredrag i Mensa Danmark

Professor på Danmarks Veterinære Landbohøjskole: http://www.dr.dk/Videnskab/Klumme/2006/2006/0509115226.htm

————————————-

J. E. Vig, Information om Danmark :
Jeg husker en kommunistisk studenterkammerat fra de unge år: “I havner på historiens pøl”

 Der er så nogen som det glider nemmere for.

 
Indtil nu har jeg dog kunnet fastholde mig  i rollen som i talemåden fra Christian IV’s tid: ”Jeg er den hane der står på møddingen og galer”  … og misforstå det ikke: ”Jeg er intet”, betyder det.

Uddrag af et modsvar fra en klogere:

”…Og så alligevel – hvis det vitterligt er samtlige industrilande, der er hastigt på vej mod idiotiske tilstande, er der jo ikke længere konkurrenceelementet de enkelte lande at tage hensyn til; ét idiotisk land behøvede med andre ord ikke frygte, at et andet land var mindre idiotisk og derfor ville udnytte det.

Jeg tvivler på, at nogen sådan drastisk udvikling nogensinde vil finde sted, men skulle det hænde alligevel, vil jeg gerne allerede nu minde om Tom Lehrers trøstende ord fra mesterværket “An Evening Wasted with Tom Lehrer”…”

Der er flere
– mange flere

Vigtigt supplement:

Danmarks videns- og erhvervskomptence udhules på ganske få år