Danmark

25. august 2015

På denne blog drejer det sig ikke primært om at have så mange besøgende så muligt


Fordi de ting der virkelig spiller en rolle for det vi vil, og som er uafviseligt sande er vanskeligt at nå ud til en større kreds med af flere grunde:

Posten:

https://danmark.wordpress.com/2010/03/31/fremmedudgifterne-er-200-300-mia-kr-i-2010/

har dog haft 1.518 besøgende siden april 2010 og

Posten:

https://danmark.wordpress.com/2010/03/31/fremmedudgifterne-er-200-300-mia-kr-i-2010/

har haft 1.101 siden april 2010.

I alt mindst 3.000 besøg ved denne information, der også er medtaget på flere andre af bloggens poster, f.eks. på  https://danmark.wordpress.com/2010/04/05/ikke-vestlige-er-der-mange-eller-faa-faar-de-nedsk%c3%a6ringer-snyder-nogen-paa-v%c3%a6gten-ja/ med 454 besøg siden april 2010

3.000 kan være nok til at skabe de ringe i vandet der skal til for at diget gennembrydes.

16. marts 2013

ALDERSBETINGET OG 16-64 ÅRIGE OFFENTLIGT FORSØRGEDE 2007-2012 – IKKE-VESTLIGE EN FJERDEDEL AF SIDSTNÆVNTE


forsorg

Kilde: http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1366

Ikke-vestlige immigranter og deres børn fra områder uden for Vesteuropa, Nordamerika, Israel, Japan, Australien og New Zealand udgør 10% (eller 1/10 eller 0,1) af alle bosatte i landet, og de forbruger 3-3,5 gange flere offentlige ydelser i forhold til deres andel i sammenligning danskerne. 3,5 eller 3,47 1)

Når vi ser bort fra folkepensionister og efterlønsmodtagere, hvor ikke-vestlige immigranter og deres børn fortsat udgør en langt lavere andel i forhold til deres samlede andel end danskerne, kan deres andel i de resterende grupper, der i alt omfattede 809.967 fuldtidsmodtagere (4. post i 2012-søjlen), beregnes sikkert således:

3 gange mere: x/(1-x) * 0,9/0,1 = 3, hvor x er andelen af 16-64 årige offentligt forsørgede, der er ikke-vestlige:

Det er giver x lig med 1/4,  0,25 eller 25%. 25% af 809.967 giver:

202.492 ikke-vestlige på offentlig forsørgelse, heraf 62.471 på førtidspension, hvilket svarer meget godt til at kun omkring halvdelen af de ikke-vestlige i aldersgruppen 16-64 år er selvforsørgede.

Samtidig har det offentlige selv oplyst faktoren 3 : Arbejdsmarkedsstyrelsen og Danmarks Statistik. Det kan simpelthen ikke afvises, såfremt det offentligt oplyste 6. marts 2013 er korrekt.

Ikke-vestliges andel af de sociale udgifter i kroner udgjorde 90 mia. kr. i 2010, hvilket vi har dokumenteret på: https://danmark.wordpress.com/alene-de-sociale-udgifter-til-ikke-vestlige-udgor-henved-90-mia-kr-dumheden-bestar-i-de-fortaeller-os-det-selv-men-uden-at-erkende-det/ – hertil kommer en mængde andre udgifter til undervisning, rets- og fængselsvæsen, sundhedsudgifter, tolkebistand og hel del poster herudover på velfærdsbudgettet, hvor den nævnte faktor for overtyngden 3-3,5 tillige synes at være dominerende.

Ergo: Mindst 25-30% af alle relevante offentlige udgifter skyldes 10% af de bosatte i landet. Én ting er pengeoverførslerne, en anden er lønnen til offentlige ansatte.

1)  I Velfærdskommissionens beretning fra marts 2005 Fremtidens velfærd og globaliseringen Fremtidens Velfærd og Globaliseringen (s. 26):  2,6/0,75 = 3,47

De sociale udgifter, og hvilke problemer organerne har med at præsentere disse normalt specificeret for offentligheden – og læs kort hvorfor

30. marts 2012

ALENE DE SOCIALE UDGIFTER TIL IKKE-VESTLIGE UDGØR HENVED 90 MIA. KR. – DUMHEDEN BESTÅR I: DE FORTÆLLER OS DET SELV, MEN UDEN AT ERKENDE DET


22. november 2011 kunne vi aflæse data hos Danmarks Statistik


Kilde: http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1311

Hvis vi hæfter os ved 354,39 mia. kr. i 2010 (næstsidste beløb i sidste søjle), der udgjorde sociale ydelser i alt til de 16-64 årige, kan der foretages en interessant fordeling, nu Arbejdsmarkedsstyrelsen og Danmarks Statistik (her finder du uddrag med figur fra linket, der fjernet af politisk korrekte årsager) oplyser at ikke-vestlige forbruger 3 gange så mange af disse ydelser/beløb i sammenligning med danskerne.

Ikke-vestlige – omfattende alle med oprindelse uden for Vesteuropa uden EU-udvidelser, Nordamerika, Israel, Japan, Australien og New Zealand – udgør 10% er af indbyggertallet i Danmark. Da vestlige indbetaler mere i skat end de modtager af skattefinansierede ydelser/beløb, kan disse lades ud af betragtning.

For at bestemme hvor stor en andel de ikke-vestlige forbruger af de 354,39 mia. kr skal forholdsregning anvendes:

Hvis x er andelen som de ikke-vestlige forbruger, gælder følgende:

x/(1-x)  * 0,9/0,1 = 3

hvor 0,1 (= 10%) er ikke-vestliges andel og 0,9 (= 90%) er resten.

Dette medfører : x/(1-x) = 0,33333 eller x = 0,33333 – 0,33333*x eller 1,33333*x = o,33333 eller x=0,25 eller 25%; 25% af 354,39 mia. er 88,597 mia. kr.

D.v.s. 88,6 mia. kr. af de sociale udgifter forbruges af

ikke-vestlige

Og hvis du foretrækker forholdstals-regning med æbleeksemplet skal du blot udskifte æbler med mia. kr. til sidst:

Der er 10 piger og 90 drenge, der skal dele 354,39 æbler, og alle pigerne skal have 3 gange flere æbler end hver af de 90 drenge. Pigeantallet af 100 svarer til 10% ikke-vestlige, vi kommer ikke længere ned, når vi stryger al kamouflagen, der er lagt på med alle mulige midler gennem årene. De 90 drenge af 100 svarer til 90%, som danskerne og vestlige udgør af folketallet.

90 + 10 = 100    90 + 10 * 3 = 120. Hvor mange gange kan deling af æblerne foregå: 354,39 / 120 = 2,953 gange

10 * 3 * 2,953 = 88,597 æbler eller milliarder til de 10 piger, og de 90 drenge kan få resten, 265,79 æbler eller milliarder, også selvom de er mange flere, men samtidig skal de hver især have 3 gange færre end hver af pigerne. ”Det er feminisme-stygt”. Så vidt så godt. Men piger var i denne lille udregning at ligne ved ikke-vestlige, og drengene var at ligne ved danskerne og øvrige vestlige, som nævnt. Og det var ikke noget med at få æbler, men om at forbruge sociale udgifter.

Tænke sig, de fortæller os det hele indirekte, men de går ud fra vi ikke kan forholdsregning og nå til erkendelsen udgifternes deling. Meget tyder på de ikke kan selv.

 27.375 er langt under halvdelen af alle ikke-vestlige, der lever af førtidspension (som refereret under dette link). Derudover er flydebegrebet ‘ikke-vestlige’ atter rykket østpå, med Tyrkiet 1) og andre lande den anden vej.

Flere detaljer om antal og udgifternes himmelfart

250 mia. kr. er hele regningen


1) Tyrkiet medregnes officielt som et vestligt land. Vi har knap 74.000 med den oprindelse i Danmark. Og læser du bag det første link lige ovenfor vil du se, at 32 pct. med tyrkisk oprindelse i Danmark er fuldstidsforsørgede med offentlige ydelser. Kan vi så lægge de første 23.680 til de officielle 27.375? Der er mange andre.

28. marts 2012

FØRTIDSPENSIONENS OMFANG BLANDT IKKE-VESTLIGE SKULLE SKJULES I MINDST ET ÅR. DET ER UTROLIGT HVAD DER SKJULES OG SOM STADIG ER LØGN OVER LØGN VED PRÆSENTATINEN I MAINSTREAM OG HOS ALLE EFTERSNAKKERNE – OG KUN FORDI ET UMULIGT BEFOLKNINGSSYSTEM GØR DET MULIGT


DET ER ÅRGAMLE NYHEDER – ER DE MON BANGE FOR NOGET, SIDEN DET HAR VÆRET HOLDT SKJULT OG NU LYVER DE OGSÅ?

Næsten hver tredje af de ikke-vestlige indvandrere i alderen 50 til 59 år modtager førtidspension (1. januar 2011), meldte Dansk Arbejdsgiverforening 11. januar 2011. 6. oktober 2010 meldte Arbejdsmarkedsstyrelsen opgørelse (linket er selvfølgelig fjernet efter vi har brugt det og påvist uligheden, men vi sikrede os nedenstående figur): I 2009 fik godt 12 ud af 1.000 ikke-vestlige indvandrere tilkendt en førtidspension (sådan ville enhver opfatte den sendte oplysning – se sagens sammenhæng nedenfor). Til sammenligning var det tilfældet for fire ud af 1.000 etniske danskere (sådan ville enhver opfatte den sendte oplysning – se sagens sammenhæng nedenfor).

Selvom det er helt galt, stemmer forskellen til danskernes gennemsnitlige hyppighed, en faktor tre til forskel. Arbejdsmarkedsstyrelsen og Danmarks Statistik har måske problemer med procent og promille eller se neden for. Nu melder Politiken og TV2 at hver 9-ende indvandrer (det er alt ca. 10 gange flere på ét år?? – hvis det ikke var noget vrøvl vi læste om 2009) er på førtidspension. I alt 27.375 melder begge disse overflade-medierne. Oplysningerne om 2009 og oplysninger nu er mere end øjnefaldende, fordi Arbejdsmarkedsstyrelsen og Danmarks Statistik meldte helt galt, i hvert fald misvisende på : http://samspil.info/da/Artikler/Nummer%2031/Indvandrere%20ender.aspx (citat:)

“Antal nytilkendelser af førtidspension pr. 1.000 indbyggere, 2005 og 2009

Note: Pr. 1.000 indbyggere i alderen 15-64 år. Ikke-vestlige omfatter både indvandrere og efterkommere. Kilde: Ankestyrelsen og Danmarks Statistik. ” (citat slut)

Jeg har fremhævet og understreget.

Det er totalt latterligt. Skal det være seriøs er helheden der skal vejes imod for ikke-vestlige på førtidspension være samtlige 15-64 årige ikke-vestlige, og antal danskerne på førtidspension skal vejes mod alle 15-64 årige danskere. Men sådan arbejdedes der ikke, når der skulle kamoufleres og puttes i 2010. I øvrigt omfatter efterkommere kun første generation efter indvandrerne.

Tænk om kvindernes ledighed pludselig blev udtrykt som antallet af ledige kvinder i forhold til den samlede a-kasse-forsikrede arbejdstyrke i Danmark. Så ville deres arbejdsløshed være cirka halvt så stor. Det er noget vrøvl.

Overflade-mediernes 27. 375 er også ‘helt ud i skoven’. Naturaliserede og deres børn udgør mere end halvdelen. De manglende indvandrere og deres børn på førtidspension skal åbentbart tørres af på danskerne.

Tallene 3 (= 12/4) er nærmest magisk; det har Arbejdsmarkedstyrelsen erkendt, når talen falder på ikke-vestliges tyngde i forhold til danskerne (og vi bortser endog lige fra korrektionsmangelen). 249.907 i alt på førtidspension delt i dette forhold 1:3 er ensbetydende med, at overtyngden 3, der fremkommer ved at antallet af ikke-vestlige på førtidspension sat i forhold til alle danskere på førtidspension divideres antal danskere og ganges med antallet af ikke-vestlige pr. 1. januar 2010: Resultatet er 24% af 249.907 pr. 1. januar 2010 og 24-25% af 250.664 i 2011:

59.950 blev så til mindst 60.159 ikke-vestlige

førtidspensionister fra 2010 til 2011

– 27.375 er langt under halvdelen. Derudover er flydebegrebet ‘ikke-vestlige’ atter rykket østpå, med Tyrkiet 1) og andre lande den anden vej.

Flere detaljer om antal og udgifternes himmelfart

250 mia. kr. er hele regningen

1) Tyrkiet medregnes officielt som et vestligt land. Vi har knap 74.000 med den oprindelse i Danmark. Og læser du bag det første link lige ovenfor vil du se, at 32 pct. med tyrkisk oprindelse i Danmark er fuldstidsforsørgede med offentlige ydelser. Kan vi så lægge de første 23.680 til de officielle 27.375? Der er mange andre. 

8. april 2011

TIL LAV-IQ-FOLK AF DEN ETNISK DANSKE STAMME


Jamen, det er da klart, ik’å’, danskerne føder 1,9 barn i gennemsnit og ikke-vesterlændingene 1,6. Jamen det er da sole klart, ik’å’. Det er simpelthen derfor folketallet stiger mere end nettoindvandringen. Det er da klart, ik’å’.

Vov, er de talt forkert. Jamen, det ka’ itt’ pass’, for det sagde de da på TV.

25.01.2004 kunne vi læse statistikchef i København Kommune Claus Woll i Søndagsavisen efter Connie Carrøe Christiansen havde postuleret noget lignende i en såkaldt undersøgelse:
”Jeg vil da gerne påpege, at der efter min mening ikke har været dækning for de konklusioner, der er draget i medierne på baggrund af rapporten. Ifølge Søndagsavisen afslører en nærmere granskning af tallene, at efterkommere af indvandrere fra ikke-vestlige lande tvært imod får flere børn end deres forældre! For denne gruppe er fødselsraten indenfor de seneste 5 år steget med 10% ! “
Dette er refereret udførligt på : http://www.lilliput-information.com/economics/conni.html

Jamen, de skrev det da igen i Jyllands-Posten 23. august 2008 :
https://danmark.wordpress.com/2008/08/23/ikke-ligefrem-en-birdie-naar-vi-gaar-efter-kendgerningerne/

Den berettigede kritik blev selvfølgelig fortsat ignoreret, da det med pressestyrke bragtes til torvs igen af både Information og Berlingske Tidende 25. juli 2010. Men det betyder ikke noget for dansken kan bedst lide at stole på pressen og TV. At det blev afvist af en af de ledende i organerne for 7 år siden, spiller ingen rolle. At andre afviste opgørelsesmetoden før den blev vedtaget i 1991 er da fløjtende ligegyldig, for dansken overtager da gerne ikke-vestliges børnefødsler (rent statistisk) og ikke-vestliges kriminalitet (rent statistisk). Bare vi så snart ku’ få et drøn i nakken ved en pengeautomat og selv få skylden for det.

…det der virker på hjernen…så’en no’en personal

experiences, you know.

Et skoleeksempel på hvorledes ikke-vesterlandske børn bliver til danske

Den korrigerede tilstrømning til dansk cpr.nr. og fast bopæl i 2010 – korrektion af Danmarks Statistik

Rekonstruktion af indvandringens nyere historie og perspektivet 1979-2072

21. juli 2010

HØJERE SKATTER OG MINDRE SERVICE OG SYGDOMSBEHANDLING P.G.A. INDVANDRINGEN


Når Claus Hjort Frederiksen hævder, at staten siden 2001 har brugt 66 mia. kr. mere på sundhed, børn, ældre og skoler er vi nødt til at gøre opmærksom på, at ikke-vestliges forbrug af offentlig velfærd alene er steget meget mere, med nærmere 80 mia. kr. siden 2001, hvor nettoudgifterne til de fremmede var 154,3 mia. kr.

Det er fortsat sært men helt forventeligt at tro at vor Finansminister med den velovervejede og helt forventede effekt kan slå på, at børn og ældre/syge o.s.v. sandelig er blevet 66 mia. kr. dyrere at finansiere, uden så meget som at nævne den regeringsskabte kæmpeindstrømning af immigranter fra ikke-vestlige lande/områder siden 2001 med ét ord.

Disse nye indbyggere kalder medierne og overdanmark straks for nydanskere, så snart de har sat fod på dansk jord. Faktum er at mediernes ansatte, medierne og overdanmark ikke kan finansiere de ikke-vestliges tilstedeværelse her, fordi disse i gennemsnit er 3,47 gange dyrere end danskerne i almindelighed.

Det er muligt det er bekvemt for de frelste med en sort au pair eller noget sort rengøring endog til lavløn. Desværre ender hovedparten af de importerede dog i kløerne på de offentlige og de privatiserede sagsbehandlere. Og det koster skillinger, både i udbetalinger og i service.

I alt ikke under 225,7 mia. kr. i 2010, når der tages hensyn til skattebetalingerne. Dette beløb behøver vi ikke at anslå længere, for det offentlige selv og det offentliges velfærdskommission har indirekte oplyst det sort på hvidt.

Vi kan således konstatere at finansministeren fortsat foretrækker immigranter for f.eks. sygdomsbehandling. De syge skal tilmed arbejde, hvilket også var en fiks ide fra Claus Hjort Frederiksen.

Man kan sige, det er ikke udpræget gennemtænkt, det der foregår:

Bruttonationalproduktet faldt med 68,4 mia. kr.

fra 2008 til 2009. De offentlige udgifter lod man

vokse sjovt nok med 68,4 mia. kr. samme år.

I 2009 øgedes de offentlige udgifter så igen med

43 mia. kr. i løbende priser

14. april 2010

Non-Westeners Cost 30-38 p.c. Of The Public Danish Welfare-Budget – And The Share Is Growing Fast


Things to have in mind as an American

Two generations of so-called welfare financed by taxes and consumed almost privately resulted in a very interesting information from the official Welfare Commission with so-called welfare experts taught to tell what the politician don’t dare to say themselves and to defend any doings (within the power of their expertice) of  any government  – a so-called buffer:

According to the public welfare Commission (2005) non-Western immigrants in Denmark consume 3.47 times the amount of welfare in average compared with the average of the Danes (self-knowledge usually is a good thing even though we knew and also told it right from the beginning):

So, if we allow a little mathematics:

x/(1-x) * Danes’ share in p.c. of the population/Non-Westeners’ share in p.c. of the population = 3.47

where x is the percentage of Non-Westerners’ consumption of the entire welfare-budget.
(we can ignore the Western immigrants, they are very few, and they mostly come here to work)

x= 30%, even though we calculate with just 11% Non-Westeners – perhaps 15% is even more realistic. We are not allowed to know the correct number, but we must pay anyway, so we get the politically correct number instead partly to make us pay.

This means that the Danish welfare-system that was bound to collapse when the hippy-generation of rulers had become pensioners and was expected to have eaten up all national resources by the time of their own death will collapse instead 2-4 years from now.

Our prognoses for the last 23 years got very close to the truth – and we can even prove it!