Danmark

10. oktober 2017

KOLLEKTIVT AKADEMISK BEDRAG & HVAD DER GJORDE EUROPA TIL ET CIVILISERET GEOGRAFISK OMRÅDE? (to videoer)


Helmuth Nyborg på Aarhus Universitet den 28. september 2017:

Kilde: http://helmuthnyborg.dk/?p=447

5. december 2016

Indvandringens konkrete ricisi, lavere IQ – Helmuth Nyborgs kronik i Jyllands-Posten


Kilde: http://canuteocean.blogspot.dk/2016/09/invandringens-konkreta-risker.html

kroniktegning-tirsdag

aibeiaiaaabecnyc2z74s96bzqeic3zjyxjkx3bob3rvkigwnzgwmmu0otu2ngm4mti2ytmyzjkxy2u1yjy3mme5ytflztbkythmmafri2g0fdbanyyevowft7wzqvaocq Helmuth Nyborg advarede igen de verdsligt troende med kendsgerninger i Jyllands-postens kronik

http://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE8996813/indvandringens-konkrete-risici/

1. april 2016

Kort referat af dommen ved Landsretten i Viborg der gav Helmuth Nyborg ret mod den danske stat


Mainstream medier kan ikke lide at berette om dommen og om, hvad Helmuth

Nyborgs forskning viser

Citat fra: http://www.domstol.dk/VestreLandsret/nyheder/domsresumeer/Pages/Domomvidenskabeliguredelighed.as
I 2011 klagede en gruppe forskere fra universiteterne i Aarhus og Aalborg til Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) over professor Helmuth Nyborgs forskning som forfatter til artiklen ”The Decay of Western Civilization: Double Relaxed Darwinian Selection”, publiceret online den 2. april 2011 i det videnskabelige tidsskrift ”Personality and Individual Differences”.  Den 28. oktober 2013 traf UVVUs udvalg vedrørende videnskabelig uredelighed for kultur- og samfundsmæssig forskning (UKSF) afgørelse i klagesagen og gav klagerne medhold i to klagepunkter. I afgørelsen bestemte UVVU, at Helmuth Nyborg havde begået videnskabelig uredelighed ved at angive en vildledende reference på en sådan måde, som må sidestilles med uoplyst konstruktion af data eller substitution med fiktive data, og ved uretmæssig angivelse af forfatterrolle.

Helmuth Nyborg anlagde sag mod UVVU med påstand om, at afgørelsen skulle tilsidesættes som ugyldig eller urigtig. UVVUs påstand gik ud på, at afgørelsen skulle opretholdes. Tvisten drejede sig navnlig om, hvorvidt der var tale om videnskabelig uredelighed i lovens forstand, og om afgørelsen var ugyldig som følge af sagsbehandlingsfejl.

Landsrettens finder ikke, at UVVU har begået sådanne sagsbehandlingsfejl, at afgørelsen skal tilsidesættes som ugyldig.

I lov om forskningsrådgivning § 2, nr. 3, er videnskabelig uredelighed defineret som: ” Forfalskning, fabrikering, plagiering og andre alvorlige brud på god videnskabelig praksis, som er begået forsætligt eller groft uagtsomt ved planlægning, gennemførelse eller rapportering af forskningsmæssige resultater ”.  Landsretten finder – i lighed med en dom afsagt af Østre Landsret den 18. februar 2015 vedrørende prøvelse af en anden afgørelse truffet af UVVU – at der ikke er tale om videnskabelig uredelighed, således som dette begreb er defineret i lov om forskningsrådgivning. Derfor har landsretten dømt UVVU til at anerkende, at Helmuth Nyborg ikke har begået videnskabelig uredelighed.

Sagen blev anlagt i januar 2015 ved Retten i Horsens, men blev i maj 2015 henvist til Vestre Landsret som principiel.

Læs hele dommen her

28. marts 2015

Professor emeritus dr. phil. Helmuth Sørensen Nyborgs forskningsartikel har opnået international anerkendelse


Helmuth Sørensen Nyborgs forskningsartikel med titlen The decay of Western civilization: Double relaxed Darwinian Selection ( https://lesacreduprintemps19.files.wordpress.com/2011/04/nyborg-2011-the-decay-of-western-civilization-double-relaxed-darwinian-selection.pdf ) i april-nummeret 2011 i det britiske tidsskrift Personality and Individual Differences blev indklaget til og pådømt af det statsligt danske UVVU-udvalg. En uvildig komite, bestående af fire førende forskere nedsat af det internationale forlag Elsevier er utvetydigt – og uafhængigt af hinanden – nået til en konklusion, der afviger fra det danske UVVUs. Det kommer domstolene nu til at tage sig af, og det er Helmuth Sørensen Nyborg helt tryg ved.

Den engelske tilbagemelding den 12. marts 2015:

A scientific journal is trusted – by its readership and authorship – to ensure the quality of articles published in it. If the scientific or ethical quality of an article is questioned, as was the case with your work, it is our duty to investigate the allegations, come to an objective conclusion and communicate publicly if indeed problems with an article have been confirmed. All this has been done in relation to your article, and there is nothing further for us to add.

It is not the role of a scientific journal to engage in any political or other campaign that may be ongoing outside the scientific framework of the journal.

Læs om dommen ved UVVU-udvalget: https://danmark.wordpress.com/2013/10/30/folkedomstolen-har-talt/

J. E. Vig, 28. marts 2015

19. august 2011

Thilo Sarrazin fik ret i magasinet Stern for to år siden – i Danmark er det entydigt bevist i 2011


Von: http://michael-mannheimer.info/2011/08/05/sarrazin-und-die-seltsame-wandlung-der-gazette-stern/

“Man glaubt seinen Augen kaum, wenn man den STERN-Kolumne aus dem Jahre 2009 über Sarrazin liest. “Sarrazin hat recht”, war der Titel der Kolumne. Stand das wirklich so im STERN? Es stand! In einer Kolumne vom 9. Oktober 2009 wurden die Fakten, die Sarrazin in seiner Kritik an der Integrationsunfähigkeit muslimischer Einwanderer äußerte, im großen und ganzen bestätigt…”

FORSCHUNG: Die IQ-Entwichlung is logisch ohne weiter und auch diesem Jahr eindeutig bewiesen wenn es um Dänemark geht: https://lesacreduprintemps19.files.wordpress.com/2011/04/nyborg-2011-the-decay-of-western-civilization-double-relaxed-darwinian-selection.pdf

Die Methode zu Korrektur im Deutschland

4. august 2011

HELMUTH NYBORG REDEGØR FOR IQ-UDVIKLIGEN I EUROPA OG KONSEKVENSERNE – VIDEOER


Helmuth Nyborg redegør for hvordan Europas IQ-niveau vil falde drastisk. Det er ikke tro eller forventninger han byder på. Det er simpel matematik, der ligger direkte bag hans ord. Men matematik så enhver kan forstå det.