Danmark

15. november 2013

FOLKEDOMSTOL – fortsat

Filed under: Culture, Danmark, Education, folkeskolen, Free Speech, skoler, Statistics — Tags: — Jørn @ 11:55

Tør jeg forske?

AF Lars Larsen, lektor i psykologi, Gammelvej 2, Hjortshøj

http://jyllands-posten.dk/opinion/breve/ECE6241447/toer-jeg-forske/

Beslutningen fra Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) i Helmuth Nyborg-sagen har gjort danske forskere til jaget vildt.

Væsentlige forskningsmæssige opdagelser har historisk set været baseret på nysgerrige og risikovillige forskeres ukonventionelle tilgange til problemstillinger af betydning for menneskeheden.

Frembringelse af ny viden finder i sagens natur ofte sted i opposition til et samfunds etablerede antagelser og til tider også i uoverensstemmelse med det pågældende samfunds eksisterende værdier. I forsøget på at frembringe ny viden må den nysgerrige forsker per definition bevæge sig på usikker grund, og samfundet må derfor også give forskerne vide rammer til at udforske verdenen, fremlægge resultater, begå fejl og til at diskutere uenigheder.

Forskningsmæssige uoverensstemmelser bør afklares indbyrdes blandt forskere i fri diskussion af undersøgelsesresultater. Ugyldige, fejlagtige eller direkte manipulerede forskningsresultater vil med tiden afsløres ad naturlig videnskabelig vej ved manglende reproducerbarhed.

Partisk gabestoksjournalistik

Det aktuelle danske forskningsklima er imidlertid langt fra befordrende for den ukonventionelle og risikovillige forsker. I den seneste af en række tvivlsomme og for de pågældende forskere dybt skadelige kendelser fra Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) er tidligere professor Helmuth Nyborg for nyligt kendt uredelig. I pressen omtales forskere, der af UVVU erklæres uredelige, ofte stigmatiserende som forskningsfuskere, selvom grundlaget for sådanne domme afviger væsentligt fra den almindelige opfattelse af begrebet fusk.

I den forbindelse har især Dansk Magisterforenings medlemsblad Forskerforum excelleret i præmatur og stærkt partisk gabestoksjournalistik, som ukritisk er blevet viderebragt af flere af landets ledende medier.

UVVU’s dom over Nyborg er baseret på anklager om at anvende ”spøgelsesforfatter” og at præsentere misvisende reference til en datakilde, hvilket sidestilles med uinformeret konstruktion af data eller erstatning med fiktive data.

Forholdet, der af UVVU takseres til anvendelse af ”spøgelsesforfatter”, dækker over, at Nyborg med private midler har betalt statistiker Jørn Ebbe Vig for statistisk bistand i forbindelse med databehandling. Vig har ikke skrevet et ord af den pågældende artikel, men udelukkende bistået med statistisk ekspertise og har trods forespørgsel fra Nyborg hverken ønsket medforfatterskab eller anden kreditering, da han ikke fandt, at han havde ydet bidrag til arbejdet, der berettigede kreditering og da slet ikke medforfatterskab.

Manglende mellemregning

Forholdet, som UVVU sidestiller med uinformeret konstruktion af data eller erstatning med fiktive data, dækker over det faktum, at Nyborg ved en fejl har udeladt en mellemregning ved en relativ simpel befolkningsfremskrivning baseret på officielle FN-tal. Nyborg har efterfølgende rettet fejlen ved at indsende den manglende mellemregning til det videnskabelige tidsskrift, hvori den pågældende artikel er publiceret.

Hvis anvendelse af ikke-krediteret statistisk hjælp i forbindelse med databehandling og det at begå mindre uintenderede fejl i metodebeskrivelser herefter konstituerer videnskabelig uredelighed, vil et meget stort antal danske forskere fremover kunne dømmes uredelige.

Angstpræget anmelderkultur

UVVU’s beslutning i Helmuth Nyborg-sagen har således gjort danske forskere til jaget vildt, herunder i udpræget grad ukonventionelle forskere, der er letsindige nok til at bedrive politisk kontroversiel forskning.

Den frie danske forskning vil givetvis være bedre stillet uden UVVU. Nedlæggelse af UVVU kan passende være det første skridt i et længe tiltrængt opgør med en modproduktiv, angstpræget anmelderkultur i det danske forskningsmiljø.

—————————————————-

Også offentliggjort og til debat på: http://www.180grader.dk/Videnskab/tr-jeg-forske

Supplement: https://danmark.wordpress.com/2013/10/30/folkedomstolen-har-talt/

3. august 2011

FORSKNING VISER: DANMARK MISTER SIN VÆSENTLIGSTE NATURRESSOURCE I DETTE AARHUNDREDE


Anerkendt internationalt – i Danmark er det straks en

anden sag

Indvandringen øver indflydelse på det gennemsnitlige IQ-niveau i Danmark. Professor emeritus dr. phil. Helmuth Nyborg har netop i april 2011 fået publiceret sine nyeste forskningsresultater i internationalt tidsskrift. Den officielle danske befolkningsmodel, d.v.s. opgørelsen af befolkningen (folketallet) fordelt på oprindelser og perspektivet fremover for samme vurderedes ikke brugbar for forskningsopgaven. En korrigeret befolkningsstatus pr. 1. januar 2010 måtte udarbejdes byggende på FN’s anbefalede fertilitetsrater for de herboende immigranters oprindelser. De internationale, anerkendte gennemsnitlige IQ-mål for de respektive lande i verden er indbygget i retro-analysen og befolkningsprognosen.

Forskningen er dokumenteret i:  The Article: The decay of Western civilization: Double relaxed Darwinian Selection (PDF)

ABSTRACT:

“This article briefly describes Lynn’s view on what makes modern populations rise and fall. It then provides a demographic analysis of what happens to modern sub-fertile high-IQ Western populations when Internal Relaxation of Darwinian Selection (IRDS) combines with External Relaxation (ERDS, in the form of super-fertile low-IQ non-Western immigration) into Double Relaxation of Darwinian Selection (DRDS).The genotypic IQ decline will ruin the economic and social infrastructure needed for quality education, welfare, democracy and civilization. DRDS is currently unopposed politically, so existing fertility differentials may eventually lead to Western submission or civil resistance.”

 copywrite: 2011 Elsevier Ltd. All rights reserved.

Alternative befolkningsmodel beskrevet kort på engelsk: http://www.lilliput-information.com/index-population-account-corrections (PDF)

Netop i 2010 meldte FN om behov for korrektion af de indtil da forventede fertilitetsrater i verden. Dette førte til et alternativ, en  analysen byggende på andre fertilitetsrater for de respektive immigrants-oprindelser end de hidtil anbefalede af FN. En kommenteret befolkningsstatistisk analyse med korrigeret befolkningsstatus pr. 1. januar 2011. Udviklingen tilsvarer og resultaterne er i princippet de samme som udviklingen og resultaterne vist i den engelske artikel ovenfor. I den seneste danske gennemgang (30. marts 2011) er IQ-faldet på sigt lidt større svarende til højere fertiliteter for udenlandske oprindelser. I den seneste og ajourførte danske gennemgang er problemerne med den officielle danske befolkningsopgørelse på en række felter konkretiseret kort.

Danske befolkningsstatistiske gennemgang, 30. marts 2011: Immigraterne og deres efterkommere i Danmark 1979-2072 (PDF)

J. E. Vig, cand. oecon., 3. august 2011

25. januar 2010

Danske forskere skaber et akademisk Sovjetunionen

Filed under: Danmark, folkeskolen, Free Speech, skoler — Tags: , — Jørn @ 11:12

http://ing.dk/artikel/95101-leder-danske-forskere-skaber-et-akademisk-sovjetunionen

Ingeniøren

“Leder: Danske forskere skaber et akademisk Sovjetunionen

Af Arne R. Steinmark, fredag 23. jan 2009 kl. 07:00

Universiteterne er ved at blive ødelagt. Forskere kues i et planøkonomisk system, verden ikke har set siden sovjettiden. Den sandhedssøgende videnskab er ved at uddø til fordel for politisk styrede skønmalerier. Anderledes kan man ikke opfatte hovedpointerne i en hvidbog udgivet af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab og netop præsenteret for videnskabsminister Helge Sander.

Anledningen er en påtænkt revision af universitetsloven, som blev indført i 2003. Og selv om de seks forfattere fra det fine selskab talrige gange i løbet af de 80 sider understreger, at hvidbogen er skrevet med respekt for politikernes tanker og ønsker og uden generel utilfredshed med lovens intentioner, så er der tale om en sønderlemmende kritik af den reform, der skulle bringe dansk forskning i verdenseliten..”

Vi er fortsat afgjort ikke overbevidste om Helge Sanders evner til at skære igennem dette, endsige ændre en tøddel herved!

Vi foretrækker rene linie.

NO CLIMATE CHANGE CAUSED BY MAN
Link
Shown as clear as the day in 2007 (click at the arrow above)

15. april 2009

Danmark under afvikling: Baade fagvalget og kvaliteten halter


http://junikredsen.wordpress.com/2009/04/14/plagiat-fra-venstrefl%c3%b8jsforsker/

“…Ringe kvalitet
I dag – 12 år senere – optager studinerne 65% af pladserne på humaniora og forrige år måtte prodekan ved Det Humanistiske Fakultet i København, en vis Mette Thunø, indrømme, at ” jobs i uddannelsesverdenen har mistet prestige og status”.

Problemet synes at være, at studiner tilpasser sig de akademiske omgivelser. De stiller ikke fundamentale spørgsmål, men læser flittigt (hvis ikke ligefrem lydigt) på det stof som de præsenteres for. I bedste fald bliver resultatet uinteressant forskning. I værste fald betaler skatteyderne for forskning af så ringe kvalitet, at kun politiske hensyn kan forklare, hvorfor nogen overhovedet har godkendt det som forskning.

Rødt herredømme
Siden den såkaldte universitetsmarxisme hærgede i 1970erne, har det akademiske miljø i Danmark været præget af en markant venstredrejning, senest bekræftet af en vælgerundersøgelse i 2003. Ifølge undersøgelsen, bestilt af Dansk Magisterforening, stemte 30% af forbundets ca. 35,000 medlemmer på Enhedslisten og SF. Andre knap 40% stemte på Socialdemokraterne og Det radikale Venstre.

Med et flertal af studiner på universitetsgangene kan man ikke forvente et snarligt oprør mod dette politiske herredømme. Dels fordi socialismens forenklede verdensbillede af undertrykkere mod undertrykte, formentligt appellerer stærkt til kvinder i den fødedygtige alder. Og dels fordi politisk kappestrid strider mod unge kvinders udprægede længsel efter social enighed…”

Sonia

PS: https://danmark.wordpress.com/2007/06/12/forskerspiralen-gentages-men-skoven-kan-ikke-ses-pga-for-mange-traeer/

Danmark videns- , kompetence- og erhvervsbaser udhules på ganske få år

24. januar 2009

Danske forskere skaber et akademisk Sovjetunionen


http://ing.dk/artikel/95101-leder-danske-forskere-skaber-et-akademisk-sovjetunionen

Ingeniøren

Leder: Danske forskere skaber et akademisk Sovjetunionen

Af Arne R. Steinmark, fredag 23. jan 2009 kl. 07:00

“Universiteterne er ved at blive ødelagt. Forskere kues i et planøkonomisk system, verden ikke har set siden sovjettiden. Den sandhedssøgende videnskab er ved at uddø til fordel for politisk styrede skønmalerier. Anderledes kan man ikke opfatte hovedpointerne i en hvidbog udgivet af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab og netop præsenteret for videnskabsminister Helge Sander…”

———————
Vi er afgjort ikke overbevidste om Sanders evner til at skære igennem dette, endsige ændre en tøddel herved!

Vi foretrækker rene linie.

Sonia