Danmark

22. februar 2018

VI HAR SUCCES MED KRIMINALITET I DANMARK OG SUCCESEN BLIVER GIVET ENDNU VILDERE


Når kroat dømmes for 22. gang for kriminalitet herunder klan- eller bandekriminalitet på 10 år her i landet, og anklageren hævder udvisning i 6 år i tillæg – og ikke udvisning for bestandigt -, så bliver dommen, at hans ophold og kriminalitet her i landet kan fortsætte efter udstået straf. Man kan godt spørge sig selv, om dommere fortsat uanfægtet skal kunne medvirke til øget kriminalitet her i landet, uden at der ryger så meget som en enkelt finke af fadet.

PS: Danskerne er helt og aldeles ligeglade, så længe kriminaliteten ikke rammer dem selv personligt.

19. september 2017

Kriminaliteten i Tyskland eksploderet – men kun de der oplever den og nogle få ihærdige ved det


Flygtninge begår 804 lovovertrædelser hver dag

Tyskere har ingen idé herom

De officielt indrømmede flygtningeforbrydelser i undersøgelsen steg med 42% i forhold til året før til 293.467 forbrydelser begået af 174.438 mistænkte.

Det betyder, at 804 lovovertrædelser blev begået hver dag af flygtninge. Der er 33 flere forbrydelser i timen. Disse tal skjuler så alvorlige sager som 385 lovovertrædelser mod livet og 3.404 seksuelle forbrydelser.

Tyskerne ved dette ikke. Dette sikres af det tyske kartel af de føderale myndigheder, politikere og venstreorienterede medier.

Quelle: https://michael-mannheimer.net/2017/09/19/merkel-landluegen-land-bka-vertuscht-straftaten-von-600-000-fluechtlingen/

15. oktober 2016

OM DE ER TO ELLER FIRE, MÅSKE FEM GANGE MERE MED I KRIMINALITETSOPGØRELSERNE KAN VÆRE LIGEGYLDIGT – det er løgnene der har omfattende og afgørende konsekvenser


iodpl

Hvis sandheden skal frem – det skal den nok ikke

Dobbelt så kriminelle eller fem gange mere kriminelle. Overkriminaliteten blandt indvandrere og deres børn er faldet fra en faktor 5 gange til 2 gange mere kriminelle end danskerne fra 2004 til 2016, hvis vi skal tro ‘kvalitetsmedierne’.

Justitsministeriet udarbejdede i august 2005 og offentligjorde i oktober 2005 en opgørelse af kriminaliteten fordelt på danske og individer med udenlandsk oprindelse i 2004. Opgørelsen medtager kun første generation af efterkommere af indvandrere. Dette gælder når vi ser på antallet af kriminelle gerninger; senere generationers kriminelle gerninger tilregnes således danskerne. Men endnu være er det, at befolkningsgrundlaget kun indeholder cirka halvdelen af gruppen med udenlandsk oprindelse. Herved bliver indvandrernes overkriminalitet stærkt overvurderet. Sagt meget enkelt: Hvis her kun er få indvandrere, så syner kriminalitetens udbredelse meget større i forhold til indvandrergruppens samlede størrelse. At kriminelle gerninger udført af senere generationer tilregnes danskerne trækker lidt i den anden retning. Derfor kan Justitsministeriets opgørelse af sigtelser for 2004 desværre ikke bruges. Det hele skyldes grundlæggende, at registreringen af ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’, som hele opgørelsen bygger på, ikke begrebsmæssigt er dækkende og entydig. Indvandrerne har ikke en overkriminalitet på godt 5 gange, som opgørelsen angiveligt skulle vise (i følge TV2), men nærmere 2-4 gange afhængig af, hvilke overtrædelser af Straffeloven, der ses på. Det er rigtigt at overkriminaliteten er størst ved de forbrydelser, der giver den største straf.

Kilde:
Justitsministeriets Forskningsenhed: Sigtelser 2004 fordelt efter indvandrerbaggrund og oprindelsesland:
http://www.jm.dk/image.asp?page=image&objno=73956
Nyt link: http://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Arbejdsomraader/Forskning/Forskningsrapporter/2005/sigtelser_invandrerbaggrund.pdf

 

Vi ser således de morsomste konsekvenser af de officielle opgørelser via oplysninger f.eks. på TV2-teksttv den 13/10 2005:

I Ringkøbing Politikreds (dengang i 2004) sigtedes 46 danskere, men 800 indvandrere ud ad 1000 individer i befolkningen. Det er en overkrimi-nalitet på 17,4 gange. I Assens sigtedes 41 danskere og 400 indvandrere ud af 1000 individer i befolkningen. Det giver en overkriminalitet på 10. Det skal understreges at overkriminaliteten i det alt væsentlige stammer fra efterkommere af indvandrere. I 2004 (som undersøgelsen refererer til) var overrepræsentation for unge indvandrere under 18 år i København blandt de kriminelle 11,7 gange, jvf. https://danmark.wordpress.com/2006/06/24/indvandrerkriminaliteten-blandt-unge-vokser-voldsomt/ . Alligevel hævdedes det i oplysningen fra TV2, at overkriminaliteten udregnes til i alt 5 gange på landsplan. Såfremt dette skulle være sandt – Justitsministeriets offentliggjorte opgørelse nævner det ikke – er der ganske givet manipuleret med en del af opgørelsen, som muligvis ikke er offentliggjort. Man har flere gange hævdet, at der skulle korrigeres for aldersfordelingen blandt indvandrerne og efterkommerne i forhold til aldersfordelingen for danskerne, selvom vi ikke har haft mulighed for at blande os i aldersfordelingen blandt de indstrømmende heller. Ser vi bort fra disse hypoteser, vi må i hvert fald spørge: Er overkrimi-naliteten virkelig så høj blandt indvandrere, især efterkommere, og kan overkriminaliteten være mere end 3 gange større i Ringkøbing Amt samt 2 gange større i Assens end i landet som helhed. Det var i 2005. Vi havde faktisk gode grunde til at antage, at det forholdt noget nær modsat; at overkriminaliteten var tydeligt størst i de store byer.

Det er det rene vrøvl, og det blev ikke rettet med den opgørelsesform, der lagdes op til i undersøgelsen fra 2005.

De danske myndigheder med Justitsministeriets Forskningsenhed og tidl. rigsstatistiker Jan Plovsing havde især koncenteret sig om kriminalitets-tilbøjeligheden hos det enkelte individ. Danskerne og vi derimod interesserer os for den samlede mængde kriminalitet, som vi kommer ud for, og vi sikrer os denne målt meningsfyldt i forhold til de respektive grupper i befolkningen, der leverer kandidater til samme kriminelle adfærd. Det hænger sammen med, at vi bekymrer os om danskerne. I oktober 2005 havde Justitsministeriets Forskningsenhed opregnet sigtelserne i 2004 fordelt efter indvandrerbaggrund og oprindelsesland. ‘Men det var ligesom, som jeg påviste i 1993 og 1994, der manglede nogle til at have begået forbrydelserne’.

Det officielle Sverige kom til samme resultater som Information om Danmark i 2004. Det ser du her:
https://danmark.wordpress.com/2009/02/12/indvandrernes-og-deres-boerns-kriminalitet-i-sverige-helt-som-i-danmark/

Vi kunne også få den mistanke, at man for at nå til de 5 gange i overkriminalitet (i 2005), har måttet medgive, at der faktisk er mange flere indvan-drere her i landet, end vi indtil nu har fået opgjort via et defekt opgørelsessystem og oplyst i medierne. Et mere korrekt befolkningsopgørelsessystem, hvad der afgjort savnes, kan studeres på: http://www.lilliput-information.com/economics/atda.html

14. oktober 2016

78 pct. af kriminaliteten i København begås af udenlandske oprindelser – DOBBELT SÅ KRIMINELLE ER DET RENE VRØVL


i

Indvandrerne og deres børn er ikke 2 gange mere kriminelle, som det

meldtes

For et par dage siden løj de igen om indvandrer-kriminaliteten i Danmark sat i forhold til danskes kriminalitet. Det er ‘kvalitetsmedierne’ især der lyver uafbrudt, fordi de har en opgave som meningsdannere og holdnings-påvirkere i det centralstyrede Danmark.

7. maj 2016 skrev jeg sandheden herom, og nu gentager jeg den og føjer lidt nyindvunden viden til:

En bølge af indvandrervold beskæftiger danske politi i København, fordi de udenlandske lovovertrædere i øjeblikket kommer i hobetal til byen og deres antal er stigende.

De seneste statistikker offentliggjort af den danske avis Metro Xpress, taler om 2633 kriminelle, der var på anklagebænken, hvoraf 2049 udlændinge (naturaliserede og deres børn sandsynligvis ikke medregnet). Denne andel på 78 procent, en stigning fra 65 procent på otte år.

D.v.s. ved indvandrerandelen 18% bliver deres overhyppighed 16 gange større end danskernes. Ved indvandrerandelen 25% bliver overhyppigheden 14 gange hyppigere end danskerne.

Men vi skal noget højere op med andelen i København og til gengæld længere ned med overkrimnaliteten: 30. maj 2004 kunne vi læse at 45% af 1. klasses elever i København var indvandrere. D.v.s. 10 år senere i udgjorde disse 17 årige således 45% af alle 17 årige i 2014. Nu er der andet end 17 årige blandt de kriminelle, men disse udgør i hvert fald 50% af alle 17 årige i dag, og så har vi end ikke medregnet nettoindvandringen siden.

Så 35% eller 40% er cirka andelen af indvandrere i København. Det giver 78/22:35/65 = 6,7 gange eller 5,3 gange hyppigere.

I 2002, 2003 og 2004 udgjorde overkriminaliteten henholdsvis 4,1,  5,7 og 11,7 gange for unge indvandrere i København: Dokumentation: http://www.lilliput-information.com/economics/domv.html. Da kriminaliteten blandt indvandrere vokser med mere end deres andel, er mit bedste skud 10-14 gange hyppigere i 2016 i København.

Vi kan ikke korrigere indvandrer-regnskabet for København separat til dette formål. 10-14 gange hyppigere fortæller vist nok.

80% af voldskriminaliteten blev begået af immigranter i Berlin i 2013:

https://danmark.wordpress.com/2013/12/13/80-pct-af-de-voldskriminelle-i-berlin-har-indvandrerbaggrund-melder-statsanklageren-i-berlin/

Vi er fuldt bevidste om, at de netop beskrevne forhold drejer sig specifikt om København. Det tillades ikke at vi får adgang til andet end uaktuelle og fejlanalyserede offentlige redegørelser om krimnalitetsforholdene på landsplan. Men dobbelt så kriminelle kan næsten enhver bedømme, efter at have læst dette, ikke kan passe. Sandheden skal frem efter mere end 11 år: http://www.lilliput-information.com/economics/sandfrem.html 

Vi har for mere end 20 år siden bevist og meddelt, at ved de værste forbrydelser er indvandrernes og deres børns kriminalitet 3-4 gange hyppigere sammenlignet med danskernes. Det gjaldt dengang også for Sverige i det officielt meddelte. Forholdene i Tyskland viser i dag  at med en voldsomt større indstrømning vokser kriminaliteten mere end proportionalt med deres andel.

J. E. Vig

7. maj 2016

78 pct. på anklagebænken for kriminalitet i København er indvandrere – 16 eller 14 gange hyppigere?


i

 

En bølge af indvandrervold beskæftiger danske politi i København, fordi de udenlandske lovovertrædere i øjeblikket kommer i hobetal til byen og deres antal er stigende.

De seneste statistikker offentliggjort af den danske avis Metro Xpress, taler om 2633 kriminelle, der var på anklagebænken, hvoraf 2049 udlændinge (naturaliserede og deres børn sandsynligvis ikke medregnet). Denne andel på 78 procent, en stigning fra 65 procent på otte år.

D.v.s. ved indvandrerandelen 18% bliver deres overhyppighed 16 gange større end danskernes. Ved indvandrerandelen 25% bliver overhyppigheden 14 gange hyppigere end danskerne.

Men vi skal noget højere op: 30. maj 2004 kunne vi læse at 45% af 1. klasses elever i København var indvandrere. D.v.s. 10 år senere i udgjorde disse 17 årige således 45% af alle 17 årige i 2014. Nu er der andet end 17 årige blandt de kriminelle, men disse udgør i hvert fald 50% af alle 17 årige i dag, og så har vi end ikke medregnet nettoindvandringen siden.

Så 35% eller 40% er cirka andelen af indvandrere i København. Det giver 78/22:35/65 = 6,7 gange eller 5,3 gange hyppigere.

I 2002, 2003 og 2004 udgjorde overkriminaliteten henholdsvis 4,1,  5,7 og 11,7 gange for unge indvandrere i København: Dokumentation: http://www.lilliput-information.com/economics/domv.html. Da kriminaliteten blandt indvandrere vokser med deres andel, er mit bedst skud 10-14 gange hyppigere i 2016.

Vi kan ikke korrigere indvandrer-regnskabet for København separat til dette formål. 10-14 gange hyppigere fortæller vist nok.

80% af voldskriminaliteten blev begået af immigranter i Berlin i 2013:

https://danmark.wordpress.com/2013/12/13/80-pct-af-de-voldskriminelle-i-berlin-har-indvandrerbaggrund-melder-statsanklageren-i-berlin/

19. februar 2014

INDVANDRER-KRIMINALITETEN ER STEGET MED 61,6 PCT. PÅ 7 ÅR


i
Kilde: http://www.mx.dk/nyheder/danmark/story/15006873#MX – den skal virkelig tages med et gran salt

Og så er der ikke taget højde for at en hel del af dansk oprindelse skal påføres en del af indvandrernes kriminalitet, fordi opgørelserne fortsat henligger i ubrugelig tilstand, som de har gjort siden 1991. Det ser Rockwoolfonden, der er skiftende regeringers såkaldte tænketank, naturligvis bort fra.

Der er kommet mange flere indvandrere til siden 2007. Antallet er vokset fra omkring 585.000 til cirka 800.000 fra 2007 til 2014, og i dag mere end 10 pct fra islamisk dominerede lande/områder. Og jo flere de sidstnævnte er, des mere øges kriminalitets-tilbøjeligheden, siger Eduardo Farah. Lyt til lydoptagelsen om den kristne mexicansk-libanesiske Eduardo Farah’s udtalelser i 4. del af: https://danmark.wordpress.com/2009/10/23/europas-selvmord-3-del-artikel-af-mexicansk-libanesiske-forfatter-eduardo-farah#ed/ fra 1989.

Naturligvis undskylder regeringen sig med, at indvandrerne har færre penge at gøre med, fordi større andele er uden for arbejdsmarkedet. Det er nu sært at regeringen kommer med sine undskyldninger og tilskriver kriminaliteten lavere rådighedsbeløb. Det skete aldrig som forklaring på kriminalitet før masseindvandringen begyndte i begyndelsen af 1980’erne. Det er samtidig selvfølgelig en indirekte beskyldning rettet mod danskere, der er uden arbejde, ‘men det betyder ikke noget’, og danskerne får også på papiret tilskrevet en del af indvandrernes kriminalitet, selvom de ikke har udført den.

Vi må konkludere at skiftende regeringer ønsker mere kriminalitet. Ellers var indvandringen blevet bragt til ophør. Sidste år øgedes indvandringen med 28,4 pct. Nu mere end halvdelen af de tilstrømmende heller ikke egner sig til arbejdsmarkedet eller til uddannelse må vi sige, at der er ‘lissom’ et eller andet ‘et eller andet sted’, der er slået fejl, hvis ikke regeringerne ønsker mere kriminalitet og mindre erhvervsmæssig aktivitet i landet.

Det er ikke så svært

Overkriminaliteten er enorm blandt indvandrerne og deres børn. Det er mange år siden jeg advarede om, hvordan det ville gå, og også udregnede den præcise overkriminalitet blandt de unge indvandrere i København.

Det der refereres i nævnte kilde ovenfor om overkriminaliteten er helt hen i vejret og bygger på en kriminologisk dimmi-analyse, og det har jeg også gjort rede for gang på gang. De ansvarlige herhjemme var allerede stået af i 2009:

“Overordnet set må udviklingen i

ungdomskriminalitet betragtes som positiv”

Dette var et citat fra de ansvarlige i 2009. Dengang for 5 år siden var den samlede personfarlige kriminalitet netop blevet fordoblet på 7-8 år, samtidig med danskernes antal selvfølgelig var gået tilbage. Vi hudflettede dengang rapportens resultater og rensede den bl.a for kamouflage i form bl.a. 78% ejendomsforbrydelser også den gang. Men at fordele kriminaliteten på indvandrerne og danskerne, som vi gjorde for 1993 og 1994 *), var ikke længere muligt, efter Britta Kyvsgaard havde taget over blandt de kriminologiske og blev til forsker og ved samme lejlighed fik fjernet rådataene for offentligheden.

Vi kan heller ikke blive ved, når danskerne er nogle skvat: https://danmark.wordpress.com/2009/10/05/ungdomskriminaliteten-kamoufleres-og-ignoreret-af-de-ledende/

Vi fik ret efter 25 års kamp, hvor vi ofrede alt; men det er lige meget: Danskerne finder sig passivt i alt for ikke at ofre noget, og derfor mister de alt.

*) Dokumentation (analyse): http://jeanne.dood.angelfire.com/kria.html  Dokumentation (tekst): http://jeanne.dood.angelfire.com/kraka.html

23. november 2012

DEN KORREKT UDREGNEDE OVERKRIMINALITET ER ENORM OG LIGESÅ FORSØRGELSESBYRDEN. BEGGE VOKSER FORTSAT


Når Eva Smidt beretter morgen, middag, aften på TV om unge indvandreres dobbelte (lige godt i øvrigt 8/3,5 = 2,3) kriminalitet i København er der en væsentlig og en anden ikke uvæsentlig indvending, som vi har skrevet om flere gange tidligere:

1. Én ting er det enkelte individs tilbøjelighed til at overtræde straffeloven, en anden er kriminalitetens samlede mængde og udbredelse. Det sidste mener vi er af afgørende betydning for danskerne, hvis ikke billedet skal fortegnes. Da de udenlandske oprindelser har procentvis langt flere i de afgrænsede aldre og dermed også langt flere til at udføre kriminaliteten, giver det ingen mening at se på de enkeltes indviders tilbøjelighed til at overtræde straffeloven. Som om det ville være bedre at blive udsat for kriminalitet flere gange af den samme, fremfor at blive udsat for samme kriminalitet af nogle andre. Vi tager naturligvis udgangspunkt i den samlede mængde straffelovsovertrædelser fordelt på de udenlandske og på danske i den pågældende aldersgruppe (under 20 år). Vor fordeling af kriminaliteten sættes i forhold til den pågældende gruppes samlede andel af alle i samme aldersgrupper. Sådan beskrives udbredelsen af kriminaliteten retvisende og ikke kamoufleret.

Det officielle Sverige statistik-beskriver som vi:

https://danmark.wordpress.com/2010/02/14/indvandrernes-og-deres-b%c3%b8rns-kriminalitet-i-sverige-tilsvarer-helt-den-i-danmark/

https://danmark.wordpress.com/2009/02/12/indvandrernes-og-deres-boerns-kriminalitet-i-sverige-helt-som-i-danmark/

2. Derudover er der meget i tvivl om de udenlandskes børn født i Danmark og naturaliserede og deres børn officielt medregnes som “danske”. Det er selvsagt ikke uden betydning. Vi ved at naturaliseredes børn rubriceres som danske uden at forandringen ikke består i andet, end deres forældre har modtaget et brev fra Folketingets Indfødsretsudvalg. Men der flere.

Ingen tvivl vor seneste mulighed var for året 2004. Ingen tvivl om at straffelovs-kriminaliteten ikke har været aftagende blandt unge under 20 år siden.

Den samlede kriminalitets andel blandt unge indvandrere og efterkommere er langt højere end 2, når den sættes i forhold til deres andel af den samlede gruppe af unge under 20 eller 18 år. Allerede i 2004 udgjorde ungdomskriminaliteten blandt indvandrere og efterkommere i København nemlig 82 pct. af den samlede kriminalitet blandt unge i aldersgruppen under 18 år, så overkriminaliteten i gruppen indvandrere og efterkommere under 18 år var:

2004: (82/18)*(72/28)= 11,7 gange hyppigere,

hvor 82% er indvandreres og efterkommeres andel af overtrædelserne af straffeloven, 18% danskernes. 72% er danskernes andel af det samlede antal unge under 18 år og 28% indvandreres og efterkommeres befolkningsandel under 18 år (i 2004!)

Under 18 eller under 20 år. Resultatet afviger absolut ikke drastisk. Eksakte sammenligninger 2004 og 2011 hindres naturligvis med skiftet i aldersgrupperingen.

Se den samlede gennemgang: https://danmark.wordpress.com/2006/06/24/indvandrerkriminaliteten-blandt-unge-vokser-voldsomt/

Bl.a. viser nye tal, at 55 procent af disse københavnerdrenge forlader folkeskolen som funktionelle analfabeter, der har svært ved at læse og forstå en avis. 42 procent har som 29-årige ikke en ungdomsuddannelse. Resultat:  https://danmark.wordpress.com/2012/10/31/en-vis-intelligens-forudsaettes-ved-kriminalitet-iq90-er-graensen-for-uddannelses-og-arbejdsmarkeds-egnethed/

31. oktober 2012

EN VIS INTELLIGENS FORUDSÆTTES VED KRIMINALITET, IQ90 ER GRÆNSEN FOR UDDANNELSES- OG ARBEJDSMARKEDS-EGNETHED


Lavt IQ forøger risikoen for kriminel adfærd og byrderne i øvrigt

Arthur Robert Jensen (August 24, 1923 – October 22, 2012) efterviser i sin bog ‘The g Factor’ (1998) at data godtgør, uanset etnisk oprindelse har individer med IQ mellem 70 og 90 højere kriminalitetsrater end individer med IQ herunder og også højere end individer med højere IQ end 90, med toppunkt for kriminalitetsraterne i intervallet fra 80 til 90.

Øvrige risikofaktorer: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK44293/#A12680

I Danmark 1. januar 2012 var 735.924 individer af udenlandsk oprindelse bosatte (i følge vor ajourførte befolkningsmodel, anvendt som grundlag for INDVANDRING, FØDSLER OG IQ I TAL, TABEL OG GRAFIK 1979-2072 af 30. marts 2011). Af disse stammede 440.482 (60% af alle) fra områder med gennemsnitlig IQ mellem 70 og 90 og heraf 379.288 (52% af alle) i gruppen, hvor IQ-gennemsnittet ligger mellem 80 og 90.

Med IQ-gennemsnit på 90 eller derunder i en gruppe forventes højest 50% af individerne i gruppen egnede til uddannelse og arbejde. Herefter konkluderes, at de kan være taget hertil for at føde børn, hvilket vil øge kriminalitetsrisikoen/udbredelsen heraf og samtidig mindske uddannelses- og arbejdsmarkeds-egnetheden yderligere på sigt i den samlede gruppe af udenlandsk oprindelse i Danmark. Heraf de øvrige byrder.

Supplement om Sverige: https://danmark.wordpress.com/2009/01/28/53-pct-af-de-nyankomne-indvandrere-i-sverige-analfabeter/

An example:

J. E. Vig,  31. oktober 2012

24. november 2011

KRIMINALITETEN I DANMARK FOR 12 AAR SIDEN


I dag kan kriminaliteten ikke opgøres  –  Mon den har

udviklet sig?

Uddrag af :  http://www.bt.dk/nyheder/mere-kriminalitet-i-danmark-end-i-usa

“Der sker så mange voldelige overfald, røverier, tyverier og seksuelle overgreb mod danskere, at hver fjerde bliver offer for kriminalitet i løbet af et år.

Det er faktisk farligere at opholde sig i Danmark end i USA, viser en international undersøgelse af 17 industrialiserede landes kriminelle niveau.

Med en opsigtsvækkende debut i undersøgelsen har Danmark placeret sig som nummer 7 på ranglisten over andelen af indbyggere, der har været udsat for kriminalitet. Der er højere end lande som både Irland, Portugal og USA.

I alt svarer 23 procent af de knap 2000 danskere, der har medvirket i den anerkendte undersøgelse, som det hollandske Justitsministerium står bag, at de i løbet af 1999 blev ofre for kriminalitet.

‘De unges kriminalitetet har et passende niveau’

25. marts 2011

Rockwool-fondens kriminalitetsfordeling blandt unge er selvfølgelig helt hen i vejret


Det burde være overflødigt at oplyse, at Rockwoolfondens undersøgelse af kriminalitetsfordelingen bygger på optællingsbegreberne ‘indvandrere’ og ‘efterkommer’. Disse begreber var uanvendelige allerede da de blev besluttet taget i brug i 1991. Det er blevet betydeligt værre siden. Fødte i Danmark af udenlandske statsborgere og de fødte i Danmark af naturaliserede lægges i kategorien danskere, selv Danmarks Statistik indrømmer dette (refereret i sidste link). Herved tørres de ikke-vestliges kriminalitet af på danskerne i undersøgelsen, fordi en meget stor del af den kriminalitet, der begås af unge med forældre af ikke-vestlige oprindelse og familiemæssig afstamning, derved aflæses i de officielle optællinger, som var den begået af danskere.

Den såkaldt borgerlige regering har gjort ondt værre ved at ændre lov om indfødsret 7. juni 2004.

Den daværende danske Rigsdags første indfødsretsudvalgs-formand N. F. S. Grundtvig, der tildelte 5 danske statsborgerskaber det første år (alle til vestlige naboerne), ville, hvis han havde vidst, hvad der passerer i dag, ikke alene vende sig i sin grav, men ville fortsætte i en jævnt hvis ikke i en accelerende, roterende bevægelse.

Opgørelses-farcen uden nogen komplikationer

Older Posts »