Danmark

8. april 2017

Formålet med indvandringen i det åbne skulle herefter stå helt klart – men det er forfejlet


BEFOLKNINGSSPØRGSMÅLET ER KØRT HELT AF SPORET

– Europas Selvmord bygger på en fabel fra FN

I 1998 og 2001 viste FN’s projektioner at Europas og Japans befolkninger vil falde over de næste 50 år p.g.a. aldringen. Denne aldring skyldes et faldende antal børnefødsler i stambefolkningerne, der samtidig udviser en voksende middellevetid.

Jeg vil gennemgå problemstillingen for Tyskland helt i tråd med FNs gennemgang af Tyskland, Frankrig og Italien. De to sidstnævnte vil jeg ikke berøre, fordi de kører over samme læst. Dernæst vil jeg vurdere fremtids-scenarierne som FN udstikker uden hensyn til andet
end individ-erstatningen i de såkaldt arbejdsdygtige aldre.

Dernæst vil jeg kort gennemgå nogle af resultaterne af mine projektioner for Tyskland fra november 2014 med skyldig hensyntagen det sociodemografiske element IQ, der øver afgørende indflydelse på egnetheden til arbejde og uddannelse.

Tyskland:
Totale fertilitet voksede stødt fra 2,16 til 2,49 barn pr. kvinde mellem 1950-1955 og 1960-1965. Tyskland udviste et kontinuerligt fald i fertiliteten derefter. I 1990-1995 en fertilitet på 1,30 barn pr. kvinde. Som for andre lande i Vesteuropa, steg den gennemsnitlige middellevetid fra 1950-1995. Den nåede 76 år for begge køn i gennemsnit i 1990-1995, steget fra 67,5 år i 1950-1955. Et af resultaterne af den voksende middellevetid og samtidig den faldende fertilitet er aldringen af befolkningen. Andelen af befolkningen 65 år eller ældre steg fra 9,7 pct. i 1950 til 15,5 pct. i 1995. Der var 6,9 individer i de arbejdsdygtige aldre 15-64 år for hvert individ på 65 år eller ældre i 1950. 4,4 individer i 1995.

Bemærk, der focuseres alene på at erstatte de manglende individer i de arbejdsdygtige aldre.

Scenario I, medium varianten
I følge United Nations 1998 Revision forudsættes net total antal migranter på 11,4 mellem 1995 and 2050. For årene 1995-2005 estimeres 240.000 pr. år og for perioden mellem 2005 og 2050 200.000 migranter pr. år.
For totalpopulationen i Tyskland viser medium varianten en stigning fra 81,7 mill. i 1995 til 82,4 mill. i 2005. Derefter vil befolkningen kontinuert falde til 73,3 mill. i 2050 (jfr. United Nations projektion vist i en tilhørende tabel 19 side 43 i 2. kilde).
15-64 årige i befolkningen vil stige en smule fra 55,8 mill. i 1995 til 56,0 mill. i år 2000. Mellem 2000 og 2050 vil antallet i de arbejdsdygtige aldre falde til 42,7 mill. Ældreandelen (andelen på 65 år eller ældre) vil stige fra 12,6 mill. i 1995 (15,5 pct.) til 20,8 mill. i 2050 (28,4 pct.). Antal individer i de arbejdsdygtige aldre pr. ældre individ vil falde fra 4,4 individer i 1995 til 2,1 i 2050.

Scenario II
Bygger på samme fertilitet og mortalitet (dødelighed) som medium scenariet fra 1998 Revision. Totale befolkningsantal vil falde meget hurtigere, fra 81,7 mill. i 1995 til 58,8 mill. i 2050 (28 pct. fald). Antallet i befolkningen 15-64 årige vil falde endnu hurtige, fra 55,8 mill. til 32,7 mill. (fald på 41 pct.). Uden nogen migration vil antallet på 65 år eller ældre stige til 18,7 mill. i 2050. Antallet af 15-64 årige pr. individ på 65 år eller ældre i scenarie II vil falde fra 4,4 i 1995 til 1,8 i 2050.

Scenario III
Forudsætter et konstant totalantal i befolkningen i 1995 og 2050 (81,7 mill.). For at holde befolkningsstørrelsen kontant resulterer det i en betydeligt højere migration, i alt 17,8 mill. netto migrants, et total antal migranter mellem 1995 og 2050 forudsætter 324.000 migranter pr. år. Et sådant migrant-flow vil resultere i en befolkningsandel af 15-64 årige på 48,4 mill., og en ældregruppe, der stiger til 21,4 mill. D.v.s. 4,4 i 1995 og 2,3 i 2050. Og en befolkning på 82 mill. med 23 mill. (28 pct.) der vil være efter-1995-migranter eller deres efterkommere.

Scenario IV
Holder antal 15-64 årige konstant på 1995-niveauet 55,8 mill. indtil 2050. Det vil forudsætte 25,2 mill. migranter fra 1995 til 2050. Det er 458.000 pr. år. Resultatet vil være en befolkning på 92 mill. 2050 hvoraf 33 mill. (36 pct.) vil være post-1995-migranter og deres efterkommere. Her vokser antal forsørgere, de 15-64 årige, pr. ældre til 2,4 i 2050.

Scenario V
Her forudsættes forsøgelses-raten, de 15-64 årige mod de ældre, ikke at falde til under 3,0. Dette opnås uden immigration fra 1995-2015. 40,5 mill. immigranter forudsættes mellem 2015 og 2035, i gennemsnit 2,0 mill. pr. år i perioden. I 2050 vil 54,4, mill. (48 pct.) vil være immigranter eller efterkommere af et folketal på 113,2 mill.

Scenario VI
Forsørgelses-raten holdes konstant på 4,4 indtil 2050. Der forudsættes 188,5 mill. immigranter i perioden 1995-2050. 3,4 mill. immigranter pr. år. Totalbefolkningen vil udgøre 299 mill. i 2050. 80 pct. heraf vil være immigranter og deres efterkommere.

I Danmark vil denne information fra FN søges holdt skjult mest muligt, fordi ‘her i landet føder de udenlandske oprindelser danskere, så danskernes officielt oplyste fertilitet er et langt mindre problem her’.

IQ-forudsætningen vælter alle FN-scenario-resultater.

Det skal oplyses IQ-indekset eller intelligenskvotienten er videnskabeligt fuldstændigt anerkendt i United Kingdom og USA, hvorimod eliten på det europæiske fastland kun meget nødtvunget anerkender begrebet, der trodser lighedsideologien, og der gøres kun sjældent eller aldrig brug heraf. IQ-tests forekommer dog hyppigt ved ansættelsessamtaler i private virksomheder.

Arthur Robert Jensen (1923 – 2012) efterviste i sin bog ‘The g Factor’ (1998) at data godtgør, uanset etnisk oprindelse har individer med IQ mellem 70 og 90 højere kriminalitetsrater end individer med IQ herunder og også højere end individer med højere IQ end 90, med toppunkt for kriminalitetsraterne i intervallet fra 80 til 90.

Her kan siges at IQ-indflydelsen næppe er nået FN i tide.

Med IQ-gennemsnit på 90 eller derunder i en gruppe forventes højest 50% af individerne i gruppen egnede til uddannelse og arbejde. Herefter konkluderes, at de kan være taget hertil i blinde, for at føde børn, måske leve af velfærd eller de har overdrevne forventninger til mod- tagerlandet. At knap 55 pct. repræsenterer IQ-gennemsnit under IQ 90 i 2014 (se side 20 i 3. kilde lige under tabellen, diagram 19 A) vil øge kriminalitetsrisikoen/ udbredelsen af kriminaliteten som følge af indvandringen og samtidig mindske uddannelses- og arbejdsmarkeds- egnetheden yderligere på sigt i den samlede gruppe af udenlandsk oprindelse i Danmark, da andelen vokser. Gruppen vil udgøre mere end 62 pct. i 2072.

IQ-gennemsnittet i Tyskland falder fra 98,2 i 2015 til 90,4 i 2072, med 97,2 i 2025 og 93,9 i 2052 p.g.a. indvandringen. IQ-gennemsnittet falder således 7,8 IQ-points i 57 års-perioden 2015-2072. Blandt de udenlandske oprindelser fra 88,3 til 79,6. Erhvervsmulighederne vil forsvinde bl.a fordi knap halvdelen af folketallet i Tyskland ikke er egnede til uddannelse og arbejde om 57 år, hvis indvandringen var fortsat uændret, som før tsunamien begyndte i sommeren 2015. Andelen af udenlandsk herkomst vokser til 49 pct. af godt 105 mill. i alt i folketallet i 2072 forudsat at indvandringen fortsætter med uændret fordeling på oprindelserne.

Blandt de indvandrede og deres efterkommere med gennemsnittet IQ 79,7 vil i 2072 kun 25 pct. være egnede (jf. diagram 18, side 18 i Europa drives til Selvmord, kilde 3). Hele folketallet 103-105 mill. (mod status 2015: 81,2) viser IQ-gennemsnit 90,4 i 2072. Folketallet i Tyskland vil i 2072 være steget til 103-105 mill. fra det nuværende 81,2 mill. med 64,9 mill. tyskere . D.v.s. 105 mill*0,46 = 48,3 mill. eller 103 mill.* 0,37 = 38,1 mill. (andels-beregningerne er vist i kilde 3) velfærdskonsumenter foruden det øgede antal pensionister, der følger af den fortsatte aldring blandt tyskerne. Resultatet er, at folketallet er blevet 21,8-23,8 mill. højere med en langt større andel at forsørge. I 2015 var der officielt 6,2-7,5 mill. immigranter, der (ikke –of- ficielt) var ikke-egnede med IQ-gennemsnit 90,9 eller 88,2, afhængig af om alternativ 2 eller alternativ 3 vælges med henholdsvis i alt 11,8 og 16,3 mill. i alt af udenlandsk herkomst primo 2015. Forsørgelses-rater er således inferiøre at beskæftige sig med. I dag koster 1 mill. asylanter 42 mia. eur. pr. år. ifølge Dr. Udo Ulfkotte. Vi har udregnet de nuværende rene socialudbetalinger til indvandrerne og deres efterkommere i Tyskland til 131,4 mia. eur. pr. år (2011). Beregningsgrundlaget: Det tyske Arbejdsministerium offentliggjorde en undersøgelse i 2009, i følge hvilken mere end én ud af fire modtagere af ALG II (Hartz IV) har indvandrer- baggrund. Andel af alle Hartz IV-modtagere, der er indvandrere, var 28 procent i 2009. Ande- len af Hartz IV-modtagere i den samlede befolkning er kun 8 procent, inden for gruppen af indvandrere er den 19 procent. Kilde: http://www.sozialleistungen.info/news/20.11.2009-hartz-iv-anteil-der-zuwanderer-ueberdurchschnittlich-hoch/

Procentandel af udenlandsk herkomst uegnede til arbejdsmarked og uddannelse
ÅR 2015   2052   2072

DK 48,5 50,4  55,5
Ty  48,1 43,3  46,7
No  47,9  52,7 58,9
UK  55,6 55,0 46,9

I Danmark falder gennemsnitlig IQ svarende til i Norge, Tyskland og United Kingdom 1979-2072 på grund af indvandringen 4,5-6,5 IQ-point under afhængigt af de valgte fødselsrater til estimationen. Herved fjernes endegyldigt landets chance for at gøre sig gældende i nogen erhvervsudvikling betinget af konkurrencen på verdensmarkedet. Det fremgår af artiklen ’The decay of Western civilization: Double relaxed Darwinian Selection’ af professor emeritus dr. phil. Helmuth Nyborg, i april-nummeret 2011 af det britiske tidsskrift Personality and Individual Differences.

Kilder:

1. UN, Population replacement: http://www.un.org/esa/population/publications/migration/migration.htm

2. Germany: http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/replacement-chap4-d.pdf

3. Europa drives til Selvmord, 2. november 2014. http://www.lilliput-information.com/Europa-drives-til-Selvmord.pdf

4. David Coleman: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1692968/pdf/12028794.pdf

Foretrækker du gennemgangen i pdf-file: http://www.lilliput-information.com/aldring3.pdf

Foretrækker du pdf-file, som du kan sende i link til kontakter i udlandet: http://www.lilliput-information.com/engaldring3.pdf

Europe driven to Suicide, 2 November 2014 – ligeledes til kontakter i udlandet: http://www.lilliput-information.com/Europe-driven-to-Suicide.pdf

Supplement: https://danmark.wordpress.com/2016/08/14/immigrantboelgen-fortsaetter-europa-drives-til-selvmord-og-det-forsoeges-skjult-for-offentligheden/

En enkelt i FN sagde fra i 2008: https://danmark.wordpress.com/2017/04/10/fn-ansat-sagde-sin-mening-i-maj-2008-om-idiot-projektet-foreslaaet-af-samme-fn-i-2001-og-vi-kan-oplyse-hvad-han-skrev-selvom-linket-til-det-skrevne-naturligvis-er-fjernet/

Foreslå dette indlæg til dine kontakter

J. E. Vig, 5. april 2017

2 kommentarer »


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: