Danmark

18. marts 2017

Céline Dion – The Power of Love (Live in Boston, 2011)

Filed under: Uncategorized — Jørn @ 23:45

Miss Tagesschau gennem 18 år Eva Hermann har forlængst sagt fra

Filed under: Uncategorized — Jørn @ 21:56

Harald Juhnke und Eddi Arent

Filed under: Uncategorized — Jørn @ 21:15


Mest hovedløse og skandaløse nyordning af den danske befolkningsopgørelse, som nogensinde har fundet sted


Så kom det hele på sin rette plads

Men det er lykkeligt glemt efter 26 år. Nu spiser vi lagkage og fejrer 50. stramning her til lands. Der er kun ét helt afgørende problem: Den årlige indvandring har aldrig været højere end i 2016. Alle de protesterende – på nær én – åd nyordningen med ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’ som tællebegreber uden videre i 1991; nogle endog i entusiastisk uvidenhed.  Selvfølgelig har man nu sikret sig, at hverken den centrale officielle statistiske enhed oplyser noget om tilstrømningen i 2016, og det samme i den samlede presse. Allerede i 2003 var det en lykke for landet, at antallet tildelte danske statsborgerskaber ‘blev reduceret fra 20.000 til 2.000’: Citat fra Berlingske Tidendes Kronik 8. februar 2003.

Disse af Folketinget tildelte danske statsborgerskaber var i antal som følgende tabel viser, i følge Danmarks Statistik, Statistikbanken:

2ta.gif

Fremm.: Fremmede betegnede vi indvandrede med oprindelse i områder uden for Vesteuropa, Nordamerika, Israel,  Japan, New Zealand.

I 2016 tildeltes 15.028 danske statsborgerskaber ved lov, en stigning på 370 pct. i forhold til antallet i 2015. Af de 15.028 var 45,2 pct. fra Tyrkiet, Somalia, Afghanistan, Irak og Marokko, henholdsvis 977, 995, 1621, 2917, 277.

Lykken var løgn. Stramningerne var løgn.

Der er vel fo’slaw – planlagt fodslag.

Nej, man fejrer med lagkage nogle stramninger, der aldrig har haft nogen reel effekt, og de såkaldt protesterende markerer ligeledes trediveåret for den lige så effektive protest.

Derfor er ingen retvisende opgørelse af befolkningen mulig

At fordele udenlandskes børn født i Danmark på grupperne, danske og udenlandske, er sket siden 1991. Men hvordan? side 26 i kilden 1): ”Ikke alle børn der fødes af indvandremødre er efterkommere. Hvis deres juridske fædre (mit: vel juridiske fædre) er danske henregnes de som danske. Efterkommere får også børn som det ses af tabel 15, (’nej, hvor besynderligt sjovt, især at det ses af en tabel!’), hvoraf nogle vil være efterkommere og andre danske efter samme betragtning som indvandrere. At antallet af efterkommere med tilgang gennem fødsel (opgjort i oversigtstabel 8) er mindre end antallet af levende fødte af indvandrere og efterkommere tilsammen skyldes først og fremmest effekten af disse  forhold…” . (citat slut). Parenteserne og kursiven har jeg sat. Og ringen er sluttet.

Kommentarer til citatet: ’Juridiske fædre’ er ikke defineret, måske menes fædre, der er naturaliserede ved lov, men det kan fortsat dreje sig om biologiske fædre (dette sidste kategoriskift sker så ikke ved lov eller pr. jura, … men ved andet). Det juridiske prædikat kunne også tænkes knyttet til adoption. Andre fædrekategorier berøres ikke i undersøgelse nr. 43. ’Hvad ’juridiske fædre’ måtte dække over eller være ’begravet i’ får således stå hen, nu man ikke oplyser det. ’Åh skidt, det drejer sig blot om beskrivelse af  den nuværende og den fremtidige befolkningssammensætning og dens tilstand i dette latterlige, lille land’.

1) Pedersen, Lars (1991). Statistiske Undersøgelser nr. 43 Indvandrere og Efterkommere af Danmarks Statistik, oktober 1991, ISBN 87-501-0819-0 ISSN 0039-0682.

Against stupidity, the gods themselves fight in vain, but Schiller had forgotten the bureaucrats.

Denne statistiske undersøgelse blev udarbejdet på grundlag af Betænkning 1214. Bedre statistik om flygtninge og indvandrere. Redegørelse fra arbejdsgruppen til forbedring af statistikken over flygtninge og indvandrere.

Betænkningsarbejdet blev sat i gang efter flere års kritiske analyser og kommentarer herfra bl.a. i pressen. Formelt besluttedes betænkningsarbejdet på grundlag af en forespørgselsdebat i Folketinget. Kan man mon gætte hvem der havde foranlediget denne debat? Folketingets nuværende formand.
Jeg synes det skal med for eventuelle historieskrivere. Men det bliver nu nok de andres historieskrivere; de kan så se bort herfra; det er vi såmænd vant til.

Danmarks førende demograf, professor Hans Oluf Hansens syn på tællebegreberne ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’ i 2006 (d.v.s. med 14 års forsinkelse):

“Cpr-registerets og Danmarks Statistiks definitioner på indvandrere
og efterkommere er uegnede grundlag for både en beskrivelse af den nuværende
befolkning og for udarbejdelser af prognoser om den fremtidige befolkning. Han
anbefaler en egentlig folketælling, som kan give klarhed over blandt andet folks
etniske tilhørsforhold.”

Videnskabelig dokumentation: http://www.lilliput-information.com/Befolkningsrelateret-forskning-i-DK.pdf

Stigning i tilstrømningen og tildelingen in 2016: https://danmark.wordpress.com/2017/02/25/indringen-steg-med-32-pct-2016-i-2015-steg-den-med-554-men-danskerne-er-ligeglade/

Årsopgørelse for 2016: https://danmark.wordpress.com/2017/02/14/antal-tildelte-danske-statsborgerskaber-eskaleret/

Forvandlingen, opfundet for kamouflage af de såkaldt borgerlige i 2001, genbruges: https://danmark.wordpress.com/2017/03/16/en-lille-opgave-kan-du-loese-den-forvandlingskvadratet/

Foreslå dette indlæg til dine kontakter

J. E. Vig, cand oecon., 18. marts 2017