Danmark

7. juli 2016

Brexit og tilbage igen – Briterne ved ikke hvad der går dem i møde med indvandringen


Briterne er bedre til at sige fra, når de bliver spurgt direkte, men deres befolkningsopgørelser er i flere henseender ringere end de danske

Tilbage igen efter ferie i Wales, hvor vi overværede lidt af den ikke eksisterende valgkamp op til folkeafstemningen om EU – Remain eller Leave EU. Det vil sige medierne kørte aften efter aften med de evindelige politiker-debatter – nogenlunde ligevægtet – men uden noget reelt indhold. Det gad waliserne ikke høre eller se på. Aftenen før ‘the referendum’ havde BBC 1 Wales valgt blandt andet at invitere to ældre, kvindelige kendisser ind – en skuespiller og sangerinde, der skulle give den for ‘Remain’. En af de første spørgere til panelet mente klart, at de havde hørt nok på deres personlige karriere-udviklinger siden Anden Verdenkrig, som de selv mente mindede om udviklingen nu, men der var intet reelt andet andet end uvedkom-mende sniksnak og skræmmebilleder om UK’s udsigter med et ‘Leave’.

Nej, waliserne var langt mere interesserede i Wales’ muligheder i europafodbolden efter England var blevet sendt ud.

Når debatteres konsekvenser af EU-afgørelsen, slås der på det rigtige i at lade arbejdskraft indvandre fra Europa – etniske europæere eller natura-liserede EU-borgere, der ikke sondres imellem. Indvandringen fra Mellemøsten og Afrika eventuelt via Europa omtales ikke. Der slås på pengeover-førslerne fra UK til EU, og hvad der kommer tilbage af tilskud m.v., og her er der røgslør over, hvad der er de egentlige kendsgerninger. Enkelte slår på at England skal bestemme selv og ikke styres fra Bruxelles. Så skræmmes der med økonomiske konsekvenser for samhandelen. Andre hævder at virksomhederne altid alene har bestemt, hvad der kan handles med, hvis ikke afgifter og told lavet af politikerne forhindrer konkurrencen.

De britiske opgørelser af de udenlandske oprindelser er yderst mangelfulde og fejlbehæftede.

De engelske, de norske og de tyske  befolkningsopgørelser er forsøgt tilrettet i forhold til tildelte statsborgerskaber og disse naturaliseredes børn og endelig er perspektivet og konsekvenserne, hvis indvandringen fortsætter, fastslået i : http://www.lilliput-information.com/Europa-drives-til-Selvmord.pdf

Engelsk version: http://www.lilliput-information.com/Europe-driven-to-Suicide.pdf

På side 15 og 16 i den danske version læser du bl.a. noget af dette:

‘1990-2011 tildeltes 2.235.187 britiske statsborgerskaber (2). Når efterkommerne af de naturaliserede medregnes bliver antallet for 1990-2011 til i alt 2.518.495. Med samme fordeling på tidligere nationalitet udgør antal naturaliserede for perioden 1975-1989 ikke under 30.000 pr. år, hvilket esti-meres til 668.402 herudover, når efterkommere medregnes indtil 2011. Dette sidste antal medregnes ikke…’

‘I alt antallet af immigranter og efterkommere ultimo 2012 estimeres således til 8.321.946, hvilket i er mindst 707.044 mindre end det virkelige antal ultimo 2012 – p.g.a. ikke tilgængelige naturalisationer 1975-1989…’

‘IQ-kurven for populationen begyndte at falde omkring 1992, hvor en stærk forøgelse af nettoindvandringen af ikke-europæere satte ind tre år tidligere. 1989-2002 voksede indvandringen af ikke-europæere i UK med 2.060.000 foruden efterkommere. Immigranter fra Old Commonwealthlande (Australien, New Zealand, Canada og Sydafrika) medregnes som Europæere og tillægges som sådanne 1/3 af tildelte British citizenships 1990-2011 til immigranter med tidligere nationalitet i Oceania og Americas…’

‘Det estimerede resultat er 9.290.591 (14,4 pct.) af udenlandsk herkomst primo 2014 ud af en samlet befolkning på 64.423.909. 18-20 pct. fremmedandel i Storbritannien var i 2007 dog langt mere realistisk. Da Tyrkiet er inkluderet i gruppen ’Remainder og Europe’ udskilles grupperne ’European Union’, ’Old Commonwealth’ (Australien, Sydafrika, Canada og New Zealand) og ’United States of America’. Af det estimerede antal primo 2014 udgør nettoindvandringen og efterkommerne af samme herkomster fra sidstnævnte lande/områder 2 mill. eller 22 pct. siden 1975 – med de beskrevne begrænsninger af tilgængeligheden før 1990. De restende 78 pct. af immigranterne med efterkommere forudsættes fortrinsvis at stamme fra nationer/områder med lavere gennemsnitligt IQ end i Europa…’

‘Briterne er tæt på at være i mindretal i 2072 viser modellen med en samlet befolkning på 86,1 mill., hvoraf godt 40,4 mill. er immigranter og efterkommere…’
Professor David Coleman, der rådgav Tony Blair under det enorme indvandrings-rush, mener sågar de hvide er i mindretal i 2066 – tusind år efter Wilhelm af Normandiet tog over. Men seks år er uden betydning i denne sammenhæng.

British Professor Speaks Out: Whites A Minority 2066
Extract from: http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/3234028/Oxford-professor-issues-shock-population-warning-for-Great-Britain-by-2066.html#ixzz16N2YZLAk
(naturligvis er linket fjernet, dog ikke uden vi nappede et uddrag i tide):
“WHITE British people will be in a MINORITY in their own country by 2066, an expert warned last night. David Coleman, professor of demography at Oxford University, said they will make up less than HALF the population in just over 50 years.
And soaring immigrant birthrates mean white British kids will be in a minority of youngsters in the UK even sooner. The dramatic decline will be fuelled by record-breaking levels of immigration, coupled with the departure of thousands of Brits for a better life abroad, the population analyst said…”

Med 84% af immigranterne, der i år 2072 ikke kan forsørge sig ved noget arbejde, drejer det sig om henved 33,9 mill. velfærdskonsumenter. Af disse er der også indvandrene fra Europa, USA og Old Commonwealth, i alt knap 7,8 mill., hvoraf 69-70 pct. er egnede. I 2015 var der godt 8 mill. immigranter og efterkommere at forsørge.
uk20152072

UKIQ20152072

IQ-gennemsnittet i UK ville falde med 7 Q-point 1975-2072 og alle immigranterne og deres efterkommere niveauet er IQ-gennemsnittet 83-84 og repræsentanterne stammende fra Central Afrika rammer bunden med gennemsnittet IQ76 mod briternes 99-100. IQ-gennemsnittet i 2072 i UK estimeres til 92,1, i 2077 når flertallet forventes af skifte er det nede på 91,6. 

Emner om indvandringen fra Sydvestasien, Indien, Mellemøsten og Afrika berøres kun af nogle få, formentlig fordi det britiske Commonwealth omfatter lande i Afrika og Indien.

I aften hører vi i TV2 Nyheder i forbindelse med de to kvindelige prime minister – kandidaters præsentationer for de konservative, at den britiske valgkamp i forbindelse med folkeafstemningen var beskidt. Det er det rene vrøvl, og det er kun taberne, der dækker sig bag denne løgn. Waliser stemte imod forventningerne ‘Leave’ fortrinsvis p.g.a. indvandringen og EU’s ødelæggende landsbrugspolitik.
Det var også morsomt at komme hjem og høre, hvorledes de lettere påvirkelige seere i Danmark var blevet skræmt via dansk TV af afstemnings-resultatet i UK. Én ting ligger fast, briterne/waliserne er langt mere stålsat imod alle politikere og mainstream medierne end danskerne er.