Danmark

7. maj 2016

ARROGANT UVIDENHED STYRER – SVERIGES MEST ARROGANT UVIDENDE (VIDEO)


Bemærk, hendes tåbelige øjne

HUN VIL HAVE 30 MILL. TIL SVERIGE!

HUN ER KUN OVERGÅET AF MERKEL i TYSKLAND:

“FLYGTNINGE HAR GENOPLIVET VERDENSØKONOMIEN”  !

HVOR LÖÖF OG MERKEL SKAL OPHOLDE SIG NÅR DERES ØNSKER BLIVER OPFYLDT FÅR STÅ HEN

6. maj 2016

Et billede der taler for sig selv


Merkel-wahnsinnig2

untitled

SKATTELETTELSER BLIVER DER IKKE NOGET AF


Det går den vej hønsene skraber

Det er ikke så svært med disse politikere. De vil kun deres eget og venter udelukkende på næste valgdag og selvfølgelig genvalg til den store hyre.

Den 11. januar 2011 meldte vi:
“Vi mener at statsminister Lars Løkke Rasmussen er socialist i sine udtalelser og sine handlinger”
– hvad han selv tror er ligegyldigt

Lige præcis som de andre socialister, når han holdt fast ved at skatterne ikke skulle nedsættes de næste 4-5 år i 2011 (håber på de fleste har glemt det nu!). Når mere end 65% af befolkningen allerede lever af overførselsindkomst eller er ansat i det offentlige, der kun kan forbruge, hvad der kræves ind i skat, så er det lysende klart, at bøtten skal vendes, uanset at det er ubehageligt.

Nu føler Løkke sig presset og siger det modsatte. Det er har dog ingen reel betydning for skatter og afgifter er steget siden for tidsregnings begyndelse med enkelte undtagelser i en fjern fortid. Det samlede skatte- og afgiftstryk stiger år for år. Det skyldes at når skiftende regeringer ikke en gang kan styre DSB eller Postvæsenet, så kan de heller ikke styre resten, og hele den offentlige sektor har kun ét ønske: vækst i egen andegård.

Procenttallet nævnt to afsnit overfor taler for sig selv. 65 er godt på vej til 70%. Det vil sige at de offentligt ansatte og folk på overførselsindkomst er i flertal. Systemet er cementeret og står urokket, uanset hvad skiftende medarbejdere på Christians Hoppeborg udtaler. Løgn og bedrag er dagens orden.

Den indtægtsskabende sektor står simpelthen og skal levere midler uafbrudt til den udgiftskrævende/forbrugende sektor, der som sådan har et kvælertag netop om indtægtskilderne, der skal tjene de samme midlerne ved frivillige betalinger for varer og ydelser. Man skal ikke undre sig over at virksomhederne flytter og eller lukker og afskediger de højtlønnede medarbejdere, der først og fremmest har krævet ind for at kunne betale skatterne. Dertil kommer alverdens bidrag på lønseddelen til utallige skumle fonde, der faktisk fordobler lønomkostningen i forhold til det, som lønmodtageren selv skal betale skat og afgifter af. Disse fonde gavner ikke arbejderne i andet end en rød teoribog. Det tror jeg de fleste i erhvervslivet giver mig ret i.

Når talen gang på gang kommer op, om der skal spares, fordi politikerne har tilladt større forbrug end de har lettet virksomhederne og deres ansatte for, så skal tingene i  øvrigt kunne sættes i perspektiv, så størrelser kan sammenlignes:

Efterlønnen: 22 mia. kr. Folkepensionen: 88 mia. kr. Boligydelse og boligsikring: 12 mia. Kollektivt offentligt forbrug 141 mia. kr. (2010) Det var enkelte poster efter udgiftssarterne.
Hvem modtog overførslerne i almindelighed og gav anledning offentligt forbrug af især arbejdstimer og dermed det samlede offentlige velfærdsbudget på i alt 752 mia. kr. i 2010:

4,8 -4,9 mill. Danskere og vestlige: 499-526 mia. kr.

600.000-700.000 Ikke-vestlige: 226-253 mia.kr.

De sidstnævnte beløb er blevet til 257,5-279,8 mia.kr. udaf 834,3 mia. kr. i alt i 2015

Og uanset Ekstra Bladets (6. maj 20116) ‘Lars løkke lyver om flygtninge – her er tallene’ på http://ekstrabladet.dk/folkets-roest/sag/lars-loekke-lyver-om-flygtninge-her-er-tallene/6070701 så lyver også CEPOS og alle de andre officielle og officiøse herom. Hvis de ikke afviser forholdsregning, vel at mærke, som politisk korrekt ugyldiggjort regneoperation. Der er ikke andre muligheder.

 

2. maj 2016

Morsomt aspekt ved retshandlingerne, der kørte over i alt 4 1/2 år, og viste eiltens skalten og valten


Statens anerkendelse eller mangel på samme ikke meget værd

Statens Udvalg Vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) nåede blandt andet til følgende i dommen den 30. oktober 2013:

“…Metodevalget falder indenfor forfatterens råderum i forbindelse med videnskabeligt arbejde. UVVU fandt valget af befolkningsmodel tilstrækkeligt oplyst og derfor var der ikke tale om et brud på god videnskabelig praksis…”

Vil det sige at professor emeritus Hans Oluf Hansen ophævelser over den officielle danske befolkningsmodel, hvor end ikke befolk-ningsregnskabet stemmer eller har stemt siden 1992, så  tages til efterretning, og modellen kasseres. Nej, ingenlunde, der er kræfter som er stærkere end som så. Vi må simpelthen ikke kende antallet fødte børn blandt danske og blandt andre oprindelser. Derfor kunne man fortsat i 2010 melde fra håndvasken i Danmarks Statistik, at af en fødselsårgang optælles følgende andele som værende af dansk oprindelse.

Andel nyfødte, som får dansk oprindelse, opdelt efter moderens oprindelse og statsborgerskab:

Kvinder med dansk oprindelse, dansk statsborgerskab: 100 pct.

Kvinder med dansk oprindelse, udenlandsk statsborgerskab: 100 pct.

Indvandrere, vestlige med dansk statsborgerskab: 77,9 pct.

Indvandrere, vestlige uden dansk statsborgerskab: 55,9 pct.

Indvandrere, ikke-vestlige med dansk statsborgerskab: 17,3 pct.

Indvandrere, ikke-vestlige uden dansk statsborgerskab: 26,3 pct.

Efterkommere, vestlige med dansk statsborgerskab: 100 pct.

Efterkommere, vestlige uden dansk statsborgerskab: 65,3 pct.

Efterkommere, ikke-vestlige med dansk statsborgerskab: 100 pct.

Efterkommere, ikke-vestlige uden dansk statsborgerskab: 35,3 pct..”

 

Vi kan også udtrykke det således:

Det var 61,6 pct.af de nyfødte blandt de ikke-vestlige, der blot betegnedes og optaltes som danskere uden at være det.

Professor emeritus Hans Oluf Hansen kan ikke bruge cpr. registrets og Danmarks Statistiks tællebegreber fra 1991 til noget. Der slynges mange løse påstande ud for øjeblikket (i 2011) i bl.a. Informations, Politikens og Berlingskes spalter båret af en anden sag, der helt centralt er en følge af det samme. Men det er set før.

Ebbe Vigs indsats sammen med DDF skal gøres til noget diskvalificerende (‘det har Information berettet, og så stemmer det’), kan man bemærke, og når indsatsen mod et ødelagt befolkningsopgørelsesmodel, har skullet gøres til skamme i årevis, så er det lidt morsomt at se på, hvorledes Danmarks førende demograf i 2006 så på tællebegreberne ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’. Vi kan dog lige bemærke at UVVU også kom til et andet resultat end Information m.v. i UVVU-dommen den 30. oktober 2013.

Men først tilbage til Hans Oluf Hansen, der simpelthen meddelte sit syn den officielle befolkningsmodel til den kilde, der var den eneste, der turde skrive herom i 2006 (15 år efter den indførtes), Den Danske Forenings medlemsblad.

“…Førende demograf professor ved Københavns Universitet Hans Oluf Hansen bekræftede dette:

Danskeren, nr. 1 februar 2006, side 6

“I en kommentar til Den Danske Forening giver Hans Oluf Hansen
udtryk for, at cpr-registerets og Danmarks Statistiks definitioner på indvandrere
og efterkommere er uegnede grundlag for både en beskrivelse af den nuværende
befolkning og for udarbejdelser af prognoser om den fremtidige befolkning. Han
anbefaler en egentlig folketælling, som kan give klarhed over blandt andet folks
etniske tilhørsforhold.”

Det er et forslag, som Den Danske Forening kan tilslutte sig”, skrev Harry Vinter.

Læs artiklen i tilknytning til citatet: http://www.dendanskeforening.dk/files/files/DANSKEREN%20nr.%201%20-%202006.pdf 

Et par avisartikler centralt på emnet:

http://www.b.dk/danmark/er-udlaendingestatistikken-ubrugelig

http://www.b.dk/viden/danskere-bliver-en-minoritet-i-danmark


Sagen er den enkle at indvandringen og elitens begrundelser herfor har skullet skjules godt og grundigt for befolkningen. Og det er i tillæg simpelthen en formastelighed og slet ikke anerkendt på det europæiske fastland at beskæftige sig IQ, mest fordi det kunne føre til at elitens valg af løsning på de manglende fødsler blev total udsigtsløs i det lange løb, da alle elitens bestræbelsesforsøg er grundlæggende ideologiske misforståelser. Det samme er sket i bl.a. Tyskland, Østrig, Norge og Sverige: Fødestedskriteriet er indført uden nogen offentlig debat. I Danmark  indførtes fødestedskriteriet af den såkaldt liberale regering i forsommeren 2004, uden offentligheden hørte et ord: Indfødsretsloven blev ændret uden nogen oplysning endsige folkelig debat 4.-7. juni 2004: Bekendtgørelse nr. 422: http://www.retsinfo.dk/_GETDOCI_/ACCN/A20040042229-REGL. Da var Søren Krarup næstformand for Indfødsretsudvalget.

Ebbe Vig måtte give et lidt uventet svar i sit vidneudsagn i Landsretten i Viborg på spørgsmålet fra statens forsvarsadvokat, om han ikke fandt det mangelfuldt og/eller utilfredsstillende, at hans alternative befolkningsmodel end ikke omtaltes i kilderne til det viden-skabelige arbejde, som sagen drejede sig om, og som modellen lå til grund for: Svar: Min befolkningsmodel kunne ikke godt anføres som kilde, eftersom det videnskabelige arbejde udførtes i 2010, hvor den alternative befolkningsmodel ikke var anerkendt. Det blev den først ved UVVU-dommen i uredeligheds-sammenhæng den 30. oktober 2013.

Det er således rystende ligegyldigt, hvad der er viden og videnskab, og hvad der ikke er, hvis det falder i eller ikke falder i elitens smag. Staten vurderer ét, professorer i demografi og udviklingspsykologi noget andet, og så er der Vestre Landsret, der i hvert fald gav den ene professor ret; den anden havde ikke noget ærinde der. Hvad staten formelt anerkender eller ikke anerkender er på den bag-grund også fløjtende ligegyldig:

International anerkendelse: http://www.lilliput-information.com/plom.pdf

Det er Danmark!

 

« Newer Posts