Danmark

26. august 2013

LIGHEDS-PSYKOSEN OG VIRKELIGHEDSFORAGTEN DER FØLGER MED USVIGELIG LOGISK KONSEKVENS HAR GREBET SVENSKA MEDIER OG DANSKE MYNDIGHEDER INDTIL NU


Et camouflage-projekt

År 2012 gick 57% av samtligt utbetalt socialbidrag i Sverige till invandrare, en häpnadsväckande (svimlende) överrepresentation i relation till befolkningsandelen. Nu beklager man sig over at kategorier som ‘inrikes fødde’ og ‘utrikes fødde’ ikke har relevans, ikke-entydige og ikke-dækkende kategorier. Nej, det er disse kategorier netop ikke valgt til ikke at være, hvilket vi her har kæmpet for at understrege gennem i mere end 20 år. I Sverige fødes svenskere og i Sverige fødes børn af børn af invandrare og børn af invandrare. De to sidste generationer medtælles som var de svenska. Det hæver andelen 57 pct. endnu mere. Desuden er andelen angivet uden medregning af velfærdsomkostningerne i form af arbejdsløn til socialarbejdere.

Når man læser den svenska rapport fra SCB (dette link skulle naturligvis fjernes) vil man se, at indvandrerne tilmed modtager højere ydelser end svenskerne. I Danmark er det lige så defekt indrettet, bortset fra at den officielle Velfærdskommissionen serverede det hele på et sølvfad i 2005 med underskuddene på velfærdskontoen i forhold til skattebetalingerne. Men så er der i lighed med i Sverige et stort antal hvert år, der benævnes/optælles som danske ved fødsel i Danmark, uanset de er født af udenlandske forældre i Danmark. Og de med tildelte danske statsborgerskaber (knap en kvart million siden 1979) står ikke til at udskille fra danskere i opgørelserne heller. Det samme med disse naturaliseredes børn efter tildelingen. Det betyder at det er umuligt i både Sverige og Danmark at knytte delpopulationerne korrekt til bl.a. de bekostelige sociale begivenheder og udregne korrekte andele og gennemsnit i den forbindelse. Der er flere andre skæbnesvangre konsekvenser af fejlindretningen.

Det er sket helt på beregning for at dølge projektets sigte

Sådan blev der argumenteret for de nye (camouflage-)kategorier i Danmark op til ændringerne i 1991:

Den officielle kategorisering (gruppeopdeling) af individer ved nationalitet (herunder ved tildelt dansk statsborgerskab ved naturalisation og ved fødsels) var blevet for snæver, hævdedes det: 1. Mange naturaliserede immigranter vil ikke være integrerede i det danske samfund 2. Børn af naturaliserede vil ikke tilhøre en delpopulation af immigranter 3. Tilbøjeligheden til at blive danske statsborger ved naturalisation vil variere fra nationalitet til nationalitet.

Denne nye kategorisering (med indvandrere og efterkommere) er mere kreativ end klarhedsskabende, og der er tale om data-drevne definitioner, der ikke ligger fast, meldes det fra landets førende demograf indtil 2010 professor Hans Oluf Hansen (2001, se kilde side 11). Danskeren, nr. 1 februar 2006, side 6: ”I en kommentar til Den Danske Forening giver Hans Oluf Hansen udtryk for, at CPR-registeret og Danmarks Statistiks definitioner af indvandrere og efterkommere er uegnede grundlag for både en beskrivelse af den nuværende befolkning og for udarbejdelse af prognoser om den fremtidige befolkning. Han anbefaler en egentlig folketælling, som kan give klarhed over blandt andet folks etniske tilhørsforhold.”

Det var en skændsel blot at læse betænkningsarbejderne der lå forud, bl.a. Statistiske Undersøgelser nr. 43 (1991) 3):

De nye kategorier ændrer intet ved andre forhold i virkeligheden end klarheden, som offentligheden skulle have haft om landets befolkningssammensætning dengang, nu og i fremtiden. Man kan sige tællegrupperne fra 1991 passer som fod i hose til den illusion, der har kørt og fortsat kører om f.eks. fødslernes fordeling på oprindelser. Man havde forsøgt at få cpr.registret re-etableret efter familietilknytningen var blevet delvis droppet af CPR engang i 1970-erne (se oplysningen: ”Missing embedded pointers…” p. 4 i  kilde nr. 1 nedenfor, eller refereret på dansk i fjerde kilde nedenfor, fodnote 11, side 9). Som det ses lykkes det netop at få droppet familietilknytningen og den genetiske tilknytning i andet forsøg med kategorierne ’indvandrere’ og ’efterkommere’ fra 1991, og fødestedskriteriet indføres af den såkaldt liberale regering i forsommeren 2004, uden offentligligheden hørte et ord: Indfødsretsloven er ændret uden nogen oplysning endsige folkelig debat 4.-7. juni 2004: Bekendtgørelse nr. 422: http://www.retsinfo.dk/_GETDOCI_/ACCN/A20040042229-REGL. At fordele udenlandskes børn født i Danmark på grupperne, danske og udenlandske, er sket siden 1991. Konsekvenser er bl. a.:  Ad ’efterkommere’  s. 21 henregnes børnene som danske. Efterkommere får også børn (’nej, hvor besynderligt sjovt!’), som det ses af tabel 15, s. 21, 1. afsnit i Statistiske Undersøgelser nr. 43, 1991 (3. kilde nedenfor): ”Ikke alle børn der fødes af indvandremødre er efterkommere. Hvis deres juridske fædre (mit: vel juridiske fædre) er danske, hvoraf nogle vil være efterkommere og andre danske efter samme betragtning som indvandrere, henregnes børnene som danske. At antallet af efterkommere med tilgang gennem fødsel (opgjort i oversigtstabel 8) er mindre end antallet af levende fødte af indvandrere og efterkommere tilsammen skyldes først og fremmest effekten af disse  forhold…” . (citat slut). Parenteserne har jeg sat. Og ringen er sluttet.

Kommentarer til citatet: ’Juridiske fædre’ er ikke defineret, måske menes fædre, der er naturaliserede ved lov, men det kan fortsat dreje sig om biologiske fædre (dette sidste kategoriskift sker så ikke ved lov eller pr. jura, …men ved andet). Andre fædrekategorier berøres ikke i undersøgelse nr. 43. ’Hvad ’juridiske fædre’ måtte dække over eller være ’begravet i’ får stå hen. ’Åh skidt, det drejer sig blot om beskrivelse af  den nuværende og den fremtidige befolkningssammensætning og dens tilstand i dette latterlige, lille land’.
Against stupidity, the gods themselves fight in vain, but Schiller had forgotten the bureaucrats.

———————–

Kilder, dokumentation og links:

1. Matthiessen, P. C.  (2000).  Indvandringen til Danmark i det 20. århundrede (Immmigration to Denmark in the 20th Century). Nationaløkonomisk Tidsskrift 139 (2000), pp. 79-94.

2. Hansen, Hans Oluf & Längerich Karsten (2001). Modeling External Reproduction, Citizenship, and Ethnic Differentials In Labor Supply. Published in Proceedings of Symposium on Applied Statistics, arranged by Univ. of Copenhagen, Dept of Econ. And Statistics Denmark, January 22-24, 2001

3. Pedersen, Lars (1991). Statistiske Undersøgelser nr. 43 Indvandrere og Efterkommere af Danmarks Statistik, oktober 1991, ISBN 87-501-0819-0 ISSN 0039-0682.

Danskeren nr. 1, 2006 (side 6): http://www.dendanskeforening.dk/files/files/DANSKEREN%20nr.%201%20-%202006.pdf

Befolkningsfremskrivninger 30. maj 2002 fra DS:  http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2002/NR217. pdf

Befolkningsfremskrivninger 23. maj 2007  fra DS: http://www.dst.dk/pukora/epub/ Nyt/2007/NR220.pdf

Forudsigelse i Danskeren, nr. 5, december 1989:  http://www.dendanskeforening.dk/files/files/DK-5-1989.pdf, side 8, 3. spalte, 5. afsnit. 7.  juni 2004,

Om ændring af lov om indfødsret: https://danmark.wordpress.com/2010/10/05/de-udviklede-samfunds-selvmord-skal-fortsat-holdes-skjult/

Fremtidens Velfærd og Globalisering: http://www.fm.dk/db/filarkiv/18669/Rapport_globalisering.pdf (side 26)

Danmarks Statistiks og Arbejdsmarkedsstyrelsens centrale oplysning om ikke-vestliges andel af sociale udgifter: http://www.samspil.info/arkiv?q=f%C3%B8rtidspension%2Bindvandrere&results=5

Forvandlingskvadratet: http://www.lilliput-information.com/economics/forvandling/index.html Konsekvenserne af ændret Indfødsretslov 4.-7. juni 2004: https://danmark.wordpress.com/2010/10/05/de-udviklede-samfunds-selvmord-skal-fortsat-holdes-skjult/

J. E. Vig, cand.oecon.

26. august 2013