Danmark

17. marts 2013

SOCIALE UDGIFTER I ALT, TIL ALDERDOM, TIL SYGDOM OG TIL ANDET 2007-2011


Tabel 1 :

socudg112

Kilde: http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/selectvarval/define.asp?PLanguage=0&subword=tabsel&MainTable=UDG11&PXSId=161885&tablestyle=&ST=SD&buttons=0

Det er ikke overraskende at opstillingen, specifikationen af udgiftsdata og præsentationen i øvrigt ændres næsten hvert år af Danmarks Statistik (DS). Herved bliver det selvsagt vanskeligere at følge udviklingen år for år. Det er særegent at måtte konstatere at sociale ydelser i alt for året fra 2007 præsenteres med fra 10 – 21,5 mia. kr i divergens indtil 2010 i de to præsentationer (tabel 1 og tabel 2) med data i præcis samme kategori hentet fra DS, uden vi finder fejlopgørelsesnoter. Ved sociale udgifter i alt grundet alderdom divergerer udgiftsbeløbene tilsvarende med 29,28 mia. kr. for årene 2010 og 2008 i samme tabeller 1 og 2, og med 32,94 mia. kr. i 2007.

Vi savner udpræget den forholdsmæssigt store socialudgiftspost

førtidspension, men det tillader specificeringen ikke længere på

totaludgiftsniveau:

Folke- og førtidspensionister : Vi læser: ‘Statistikken omhandler samtlige modtagere af såkaldt social pension med bopæl i Danmark, inklusiv modtagere af invaliditetsydelse, samt personer bosat i udlandet, som modtager dansk pension i januar’. Aha, udgifterne vedr. ‘ikke alderdom’, ‘ikke sygdom’ virkede for voldsomme fra 2011, så nu er ‘førtidspensionsudgifterne’ herefter helt eller måske kun delvis slået sammen med udgifterne til ‘folkepensionen’. Totale sociale udgifterne holder stigningstakten, selvom de enkelte år præsenteres med større udgifter, efterhånden som der kommer nye præsentationer til af angiveligt samme kategori år for år. Det virker unægtelig særegent, men som nævnt ikke spor overraskende for den erfarne.

Tabel 2 :  22. november 2011 kunne vi aflæse data for sociale udgifter således hos Danmarks Statistik:

Grafisk illustration af data i tabel 2

Se fordelingen af de sociale udgifter på ikke-vestlige og andre

Vil du kende antallet af individer i de forskellige modtagegrupper

FORKLARINGEN PÅ DS’s JONGELERING : TV 2, 2012:

“Antallet af etniske danskere på førtidspension er faldet de seneste 20 år, mens antallet af ikke-vestlige indvandrere (mit: på denne pension) næsten er tidoblet.”

På fem år er antallet af indvandrere på førtidspension fordoblet i Århus. Hver tredje indvandrerkvinde mellem 40 og 64 år er i dag på livsvarig offentlig forsørgelse.