Danmark

16. marts 2013

ALDERSBETINGET OG 16-64 ÅRIGE OFFENTLIGT FORSØRGEDE 2007-2012 – IKKE-VESTLIGE EN FJERDEDEL AF SIDSTNÆVNTE


forsorg

Kilde: http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1366

Ikke-vestlige immigranter og deres børn fra områder uden for Vesteuropa, Nordamerika, Israel, Japan, Australien og New Zealand udgør 10% (eller 1/10 eller 0,1) af alle bosatte i landet, og de forbruger 3-3,5 gange flere offentlige ydelser i forhold til deres andel i sammenligning danskerne. 3,5 eller 3,47 1)

Når vi ser bort fra folkepensionister og efterlønsmodtagere, hvor ikke-vestlige immigranter og deres børn fortsat udgør en langt lavere andel i forhold til deres samlede andel end danskerne, kan deres andel i de resterende grupper, der i alt omfattede 809.967 fuldtidsmodtagere (4. post i 2012-søjlen), beregnes sikkert således:

3 gange mere: x/(1-x) * 0,9/0,1 = 3, hvor x er andelen af 16-64 årige offentligt forsørgede, der er ikke-vestlige:

Det er giver x lig med 1/4,  0,25 eller 25%. 25% af 809.967 giver:

202.492 ikke-vestlige på offentlig forsørgelse, heraf 62.471 på førtidspension, hvilket svarer meget godt til at kun omkring halvdelen af de ikke-vestlige i aldersgruppen 16-64 år er selvforsørgede.

Samtidig har det offentlige selv oplyst faktoren 3 : Arbejdsmarkedsstyrelsen og Danmarks Statistik. Det kan simpelthen ikke afvises, såfremt det offentligt oplyste 6. marts 2013 er korrekt.

Ikke-vestliges andel af de sociale udgifter i kroner udgjorde 90 mia. kr. i 2010, hvilket vi har dokumenteret på: https://danmark.wordpress.com/alene-de-sociale-udgifter-til-ikke-vestlige-udgor-henved-90-mia-kr-dumheden-bestar-i-de-fortaeller-os-det-selv-men-uden-at-erkende-det/ – hertil kommer en mængde andre udgifter til undervisning, rets- og fængselsvæsen, sundhedsudgifter, tolkebistand og hel del poster herudover på velfærdsbudgettet, hvor den nævnte faktor for overtyngden 3-3,5 tillige synes at være dominerende.

Ergo: Mindst 25-30% af alle relevante offentlige udgifter skyldes 10% af de bosatte i landet. Én ting er pengeoverførslerne, en anden er lønnen til offentlige ansatte.

1)  I Velfærdskommissionens beretning fra marts 2005 Fremtidens velfærd og globaliseringen Fremtidens Velfærd og Globaliseringen (s. 26):  2,6/0,75 = 3,47

De sociale udgifter, og hvilke problemer organerne har med at præsentere disse normalt specificeret for offentligheden – og læs kort hvorfor