Danmark

12. februar 2013

INDVANDRINGEN TOG TIL I 2012, og 82,9% HERAF KOM FRA FREMMEDE KULTURER


Indvandringen tog til fra 2011 til 2012

Nettoindvandringshastigheden blev øget fra 2011 til 2012: 16.521 nye i 2012 mod 13.406 i 2011. 82,9% af de nye har deres oprindelse uden for Vesteuropa, Nordamerika, Israel, Japan, Australien og New Zealand. Folketinget har tildelt 3.267 danske statsbor-gerskaber i 2012, hvoraf 93,4% er tildelt personer, der også stammer fra områder uden for den anførte afgrænsning. Danmarks Statistik oplyser fortsat ikke hvilke grupper, der føder børnene i Danmark, men udelukkende det samlede antal børnefødsler i landet, så fødselsraterne som du læser om i pressen kan du godt glemme alt om. Til gengæld kan du let få oplyst på DS’s netside, om der fødes flere på tirsdage end på onsdage, måske snarere på fredage.

Der var mindst 765.000 indvandrere og deres børn med bopæl og cpr. nr. i Danmark 1. januar 2013.

Det danske Befolkningsregnskab 1 og 2 for 2012 sammenholdt med de officielle angivelser
1: Byggende på folketallet og fødselsoverskuddet
2: Byggende på antal statsborgere og tildelte statsborgerskaberKorrigeret dansk befolkningsregnskab 1
regn1

Af de ligeledes officielt anførte 20.213 oplyses 9.313 at stamme fra ikke-vestlige lande (46,1%) uanset vestlige-kategorien år for år rykkes længere og længere i østlig og sydlig retning, således betegnes f.eks. Tyrkiet vestligt.

Når antallet af tildelte danske statsborgerskaber i 2012 anføres her tillige skyldes det, at disse naturaliserede er indregnet i de officielt opgjorte antal ’indvandrere’ og ’efterkommere’.

Uanset stemmer de officielle angivelser ikke. Vi hævder at folketallet i en nation på denne klode kun kan ændres af fødselsover– eller fødselsunderskuddet i nationen og af nettoind– eller nettoudvandringen til henholdsvis fra nationen. Andre forslag ser vi hen til. Det skrev vi også i befolkningsregnskabet for 2011. Vi modtog ingen forslag.

I alt er antallet af individer med fast bopæl og udenlandsk statsborgerskab 1. januar 2013 …(aflæst) …………………………………………………………= 374.705

Antallet af børn som disse måtte have bragt levende til verden i 2012 fremgår ikke af de officielle opgørelser, idet alle børnefødsler opregnes samlet. Så kunne vi forsøge os med antallet af nulårige i DK med udenlandsk statsborgerskab pr. 1. januar 2013, fordi dette antal må være født af forældre med udenlandsk statsborgerskab i DK i 2012: (aflæst) = 3.964

Dette giver gennemsnitlig fødselsrate blandt udenlandske statsborgere beregnet til: 1000 0/00 * 3.964/(358.858+374.705)/2 = …………………= 10,8 0/00

hvor 358.858 og 374.705 er antallet af udenlandske statsborgere i DK med fast bopæl og cpr.nr. pr. 1. januar 2012 og 2013.

Den officielle gennemsnitlige fødselsrate (rs) for alle kvinder i DK i 2012 aflæses til 10,4. Denne kan også bestemmes som det vejede gennemsnit af henholdsvis danske kvinders gennemsnitlige fødselsrate (r1) og den gennemsnitlige fødselsrate blandt kvinder, der stammer fra udlandet (r2). I modsætning til hvad som overraskende var tilfældet i 2011 er både den samlede og danskernes gennemsnitlige fødselsrate nu under den gennemsnitlige fødselsrate for udenlandske kvinder. Men hvad giver det foreliggende som konsekvens, når vi gør brug af kendsgerningen om det vejede gennemsnit (?) :

r1 : FN’s anbefalede fødselsrate for udviklede lande: (mindre end eller lig med) 9,6

r2 : 10,8, rs : 10,4

x : er andelen af alle fødende, der er danske. (1-x) andelen af de fødende, der er af udenlandsk oprindelse.

9,6* x + 10,8 * (1-x) = 10,4 (ligningen for det vejede gennemsnit)

Dette giver x = 33,3%, der under disse forudsætninger er danskes fødsler. Resten 66,7% er udenlandskes fødsler.

Det stemmer naturligvis ikke. Konsekvensens modstrid viser således at forudsætningerne udover det vejede gennemsnit ikke stemmer.

Dette er mere realistisk: 8,1*x + 14 *(1-x) = 9,4, hvilket medfører x= 78% (danske) og 22% (= 100% – 78%) af de fødende er af udenlandsk oprindelse. Gruppen har forholdsmæssigt langt flere kvinder i de fødende aldre, hvilket i øvrigt også indikerer højere fødselsrater.

De 3.964 nul-årige ovenfor er kun en del af børnene født af de udenlandske oprindelser i 2012.

Danskernes fødselsrate er langt mindre og de udenlandske oprindelsers betydeligt større end DS lader os tro, og derfor kan der ikke offentliggøres fødselstal for de udenlandske oprindelser, der ville afsløre dette.

Få udenlandskes børnefødsler (3.964) benævnes og optælles som sådanne, resten indgår i de officielle antal som ’efterkommere’ (bl.a. derfor er de officielle indvandringstal sat højere). Udenlandskes børnefødsler indplaceres især som danske statsborgeres (pr. fødestedskriteriet) og dermed uadskilleligt i opgørelserne fra danskeres fødsler. Vi advarede om i 1991, at det ville ske med de ændrede tællekategorier ’indvandrere’ og ’efterkommere’. Det sker nu: kategorierne viser sig ikke at være entydige, dækkende og funktionelle; data ændrer begrebernes indhold over tiden, hvilket man kan forvisse sig om ved at studere næstsidste link nederst i indlægget. Sidste link i indlægget viser en causerende gennemgang om samme og lignende emner.

Korrigeret dansk befolkningsregnskab 2 (faktisk indvandringsregnskab 2)

– byggende på antal udenlandske statsborgere fraregnet levendefødte i året placeret i samme kategori og tillagt tildelte danske statsborgere i året

regn2

Dette antal afviger med 1.371 fra resultatet i regnskab 1 side 1. Danmarks Statistiks (DS’s) fortsatte, kreative håndtering af fødselsårgangene i Danmark betinger simpelthen dette. Dette må vi acceptere, hvis befolkningsregnskabet skal kunne korrigeres, så det tegner virkeligheden retvisende eller realistisk:

2010 (med citat fra Danmarks Statistik):

Fødselsårgangen i 2010 i Danmark var 63.411. Fordelingen på danske, vestlige og ikke-vestlige indvandrere og deres børn oplyses ikke i en brugbar form til brug for den foreliggende opgave: Uddrag af DS’s varedeklaration illustrerer håndteringen af kategorierne ’indvandrere’ og ’efterkommere’: 2010. Der læstes under overgangshyppigheder i Danmarks Statistiks varedeklaration via dette link: http://www.dst.dk/adminExt/404/404.aspx – siden, linket henviser til, findes ikke længere:

(Citat begyndt) “…Nyfødte, som har en mor, der er indvandrer eller efterkommer, kan både kategoriseres som efterkommer eller med dansk oprindelse. Det afhænger af herkomst og statsborgerskab for både moderen og faderen, hvilken kategori barnet havner i. I fremskrivningen fordeles nyfødte på oprindelse i overensstemmelse med det gældende mønster i perioden 2007-2009. Fx var der i den periode 17,3 pct. af de nyfødte, der fik dansk oprindelse, når moderen var en ikke-vestlig indvandrer med dansk statsborgerskab. Andelene holdes på samme niveau gennem hele fremskrivningsperioden (mit: ?!)

Andel nyfødte, som får dansk oprindelse, opdelt efter moderens oprindelse og statsborgerskab:

Kvinder med dansk oprindelse, dansk statsborgerskab: 100 pct.

Kvinder med dansk oprindelse, udenlandsk statsborgerskab: 100 pct.

Indvandrere, vestlige med dansk statsborgerskab: 77,9 pct.

Indvandrere, vestlige uden dansk statsborgerskab: 55,9 pct.

Indvandrere, ikke-vestlige med dansk statsborgerskab: 17,3 pct.

Indvandrere, ikke-vestlige uden dansk statsborgerskab: 26,3 pct.

Efterkommere, vestlige med dansk statsborgerskab: 100 pct.

Efterkommere, vestlige uden dansk statsborgerskab: 65,3 pct.

Efterkommere, ikke-vestlige med dansk statsborgerskab: 100 pct.

Efterkommere, ikke-vestlige uden dansk statsborgerskab: 35,3 pct..” (citat slut)

Konklusion:

Optællingerne tilrettelægges simpelthen således, at der først flyttes ‘rundt på indviderne’ fra forskellige langt mere kendsgerningsdefinerede grupper (udenlandske statsborgere og naturaliserede samt børn af begge særskilt) end det, der kommer til med ’indvandrere’ og ’efterkommere’ fra 1991. Hertil kommer så konsekvenserne af den ændrede indfødsretslov af 4. juni 2004. Langt de fleste børn født af udenlandske statsborgere i Danmark bliver at benævne danske, ’indvandrere’ eller ’efterkommere’ i en juridiske afgrænsning, her fødestedet, resten placeres i samme gruppe af udenlandske statsborgere som forældrene.

Der er således ingen muligheder for at aflæse det samlede antal børn født af udenlandske statsborgere i Danmark, fordi de kendetegn på egenskaber, vi skal aflæse, udviskes.

Det officielle optalte antal for netto indvandringen og alternativt stigningen i antal ’indvandrere’ og ’efterkommere’ er henholdsvis 23.751 og 15.087 og anført til sammenligning i det korrigerede befolkningsregnskab 1. Disse antal afviger fra vort korrigerede nettoindvandringsantal 16.521, der bygger på sikre, entydige begreber, såfremt folketallet, antal levendefødte i alt og døde i alt er pålideligt opgjort, hvilket vi ikke har nogen grund til at betvivle. Vi hævder ikke at de officielle og officiøse oplysninger om fertilitets– eller fødselsratetilpasning blandt de mest fødende har som konsekvens at nettoindvandringens andel af folketallets vækst forsøges manipuleret med dette formål for øje. Det er dog konsekvensen af tælle-kategorierne ’indvandrere’ og ’efterkommere’.

Vor sikreste korrektion fremgår af befolkningsregnskab 1. Skal vi vise indvandringens fordeling på oprindelser/nationaliteter er vi henvist til korrigeret befolkningsregnskab 2.

Vi har nævnt grupperingen af oprindelseslande, fordi bl.a. EU’s udvidelser og f.eks. Schengen-aftalen pludselig fører til, at hvad var et benævnt østligt land ændres til et benævnt vestligt land. Vi bemærker at Danmarks Statistik fortsat opererer med DDR i sine opgørelser af udenlandske statsborgere, uanset at Berlinmuren faldt for godt 23 år siden. Der har så ikke været officiel indvandring fra DDR de senere år, det skal siges.

Hvis vi forudsætter at Vesteuropas lande uden for de senere udvidelser af EU mod øst og USA, Israel, Japan, Australien og New Zealand er den ene gruppe (1) af oprindelseslande og resten af kloden den anden gruppe (2), er fordelingen netop ikke som hævdet af DS, at 46,1% af nettoindvandringen til Danmark i 2012 (jvfr. 1. afsnit under bef. regnskab 1) er sket fra ikke-vestlige lande. Dette er sandheden, hvis den anførte landegruppering fastholdes:

Gruppe 1. Nettoindvandringen fra vestlige, 2012: 2.828 (17,1%)

Gruppe 2. Nettoindvandringen fra ikke-vestlige, 2012: 13.693 (82,9%)

Fra Congo 231, Somalia 227, Rwanda 2.921, Iran 383, Litauen 1.025, Puerto Rico 2.282, Panama 212, Letland 351 uden hensyn til respektive antal naturaliserede.

Antal af tildelte danske statsborgerskaber i 2012 var 3.267 (jvfr. regnskab 2 næstsidste række) mod 3.911 i 2011. Af disse 3.267 tildeltes 215 (6,6%) vestlige og 3.052 (93,4%) ikke-vestlige indvandrere.

Det er samlede antal indvandrere i Danmark pr. 1. januar 2013 og deres børn er ca. 765.000 (13,7%) og ikke Danmarks Statistiks antal opgjort i fejlkategorierne ’indvandrere’ og ’efterkommere’ ca. 600.000, der skulle angive det samlede antal med udenlandsk oprindelse. Det er ikke blot forskellen ca. 165.000, men fejlkategorierne fører til at oprindelserne fuldstændig sammenblandes.

12. februar 2013, J. E. Vig, cand. oecon.

Foretrækker du større skrift:

http://www.lilliput-information.com/Befolkningsregnskab%201%20og%202%20for%202012.pdf

Kilder:
1. http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1366 (under emnet ’Befolkning og Valg’)

2. http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2013/NR068.pdf (Nyt fra DS)

Supplement:
Behovet for korrektion af det officielle befolkningsregnskab i alle detaljer

En tilstræbt morsom gennemgang af problemstillingen og af tilstødende ikke-uvigtige emner uden skarpe faggrænser: “HVORFOR KAN DET SKE”

Nekrologen over tiden:

The time is characterized by form without contents

In addition

Praeterea censeo….

NO CLIMATE CHANGE CAUSED BY MAN

Link: The Great Global Warming Swindle

Shown as clear as the day in 2007 (click at the arrow above)

Supplement: https://danmark.wordpress.com/2010/07/06/kejserens-nye-klaeder-af-h-c-andersen-1837/