Danmark

24. december 2012

ROSA LUXEMBURG SPUKT IN MÄNNLICHEM ERSCHEINUNG: Formanden for det tyske institut for økonomiforskning vil have inflation


16655472,13590993,lowRes,h,114,w,152,10-19%252371-39137054_JPGNyhedsbureauet Daph skriver det et sted:

 

Formanden for det tyske institut for økonomiforskning agiterer for

lønforhøjelser i Tyskland

 

Weihnachtzeit und Gespenster:

Vorstandvorsitzende des Deutschen Institut für Wirtschaftforschung (DIW) GERT WAGNER wirbt deutschen Lohnerhöhungen in Deutschland.

Tyskland skal have mere inflation af hensyn til skrantne kunstvalutaen Euro, og desuden ‘lever Tyskland under sit niveau’. Vi mener at Tyskland netop som vi lever over niveau og har gjort det alt for længe. Det er noget med at indtægter er lige så vigtige som udgifter ohne Monoply-Geldscheine. Derfor statsgælden.

Mehr Statsverschuldung, mehr Inflation, mehr Arbeitslosigkeit.

Bald kommt Karl Liebknecht zu

Das ist aber nicht Wirtschaftsforchung. Es muss ein Abenteuer sein, aber ganz sicher ein Trauerspiel.

supplement 1

supplement 2

PERSONER DER SIMULERER AT SOVE ELLER ‘RÆVESOVER’ KAN IKKE VÆKKES – EN MASSEPSYKOSE ER SELVSAGT UMULIG AT BRINGE TIL OPHØR MED VOR BEGRÆNSEDE KOMMUNIKATIONSMULIGHED


Vi kunne måske vælge at underholde den overfladisk interesserede

og ellers passive hob, men vores tid er ikke til det

TV2′s Nyheder den 12. november 2006:

Toplederne for Dansk Arbejdsgiverforening og Velfærdskommissionen taler om indvandrernes og deres efterkommeres resultater i skolerne og i uddannelserne. De var choket for seks år siden. Vi kan tilføje: Det allermest katastrofale var/er, at den danske elite først bildte os ind det drejede sig om flygtninge – uanset UNHCR (meldte: “Kun 5 pct. af de fremmede, der kommer til Europa er reelle flygtninge, resten, de 95 pct., er almindelige indvandrere.”) eller FN’s Flygtningehøjkommissariat’s Jonas Widgrens oplysninger i 1990. Flere såkaldte flygtningeeksperter meldte ellers samtidig det stik modsatte. Faktum var dog at 19 ud af 20 ikke var flygtninge fra krig og forfølgelse, sagde FN. De skulle naturligvis hjem igen, når der blev fred i hjemlandet, bedyrede den danske elite i tillæg. Siden bildte den os ind, at vi havde voldsomt brug for indvandrernes og deres efterkommeres arbejdskraft.

28. december 2008

Jyllands-Posten | 18.11.2001 | Indblik | Side 1 | 5133 ord | artikel-id: Y1766153

“Flygtninge: Lille Danmark
Mange palæstinensere med asyl i Danmark opholder sig store dele af året i det land, de i sin tid flygtede fra betalt af sociale ydelser fra Danmark. Det bekræftes af palæstinensere selv, og også af danske skolefolk, socialpædagoger, læger og kommunale chefer. De ved alle, hvad der foregår, men tør ikke stå frem og kritisere misbruget…”

2. januar 2010

Indvandrerne fra ikke-vestlige lande viser sig i gennemsnit at være 3,47 gange så dyre i forhold til den offentlige sektor i sammenligning med danskerne i følge Velfærdskommissionens Fremtidens velfærd og globaliseringen rapport fra marts 2005 . Danskerne indbetaler 750.000 kr. mindre i skat end de modtager over livsforløbet, men ikke-vestlige derimod 2,6 mill. kr. mindre (2,6/0,750 = 3,47). Nu kunne det offentlige velfærdsbudget 2010 deles ved sammensat forholdsregning mellem ikke-vestlige og andre. Det er ren matematik.

10. september 2012

Uddannelser som opbevaring

Største tilgang til de videregående uddannelser nogensinde i år, meldtes det i september. Resultaterne af uddannelserne er større og større ledighed, udstødelse eller tilskudsjob som gadefejere o.lign. Statens uddannelsesplanlægning er fuldstændig blevet tilsidesat eller kørt af sporet igennem to generationer – herunder inddragelsen af det producerende arbejdsmarkeds behov for arbejdskraft. Således har unge mennesker i alderen 15-18 år skullet orientere sig efter ”deres virkelighedstræge mestre” i folke- og gymnasieskolerne. Med gratis, frit valg på hylderne har det ikke overraskende ført til, at det, der er brug for til sikring af landets erhvervsmæssige fremtid, ikke findes. Politikerne får derimod ad den vej gemt deres kæmpeproblem af vejen på uddannelses-opbevarings-hyldefagene. PISA og ledighedsvæksten blandt nyuddannede afslører resultaterne.

7. november 2012

DANMARK BLIVER MED SIKKERHED ET OMRÅDE UDEN ERHVERVSMULIGHEDER

[…]

Omkring 2005 indførtes et nyt modtageprincip immigranter m.v. i EU og også her. Herefter skulle arbejde og uddannelse være adgangskravet. Da hørte vi at indvandrerstrømmen var lagt om. Men det var en meget kort periode andelen af tilstrømmende med gennemsnitligt IQ på 90 eller derunder mindskedes. Desuden dominerer fødslerne mere og mere fremover, og vi ser en meget stærk korrelation (0,88) mellem lav-IQ og mange fødsler pr. kvinde.

Som det fremgår når vi til at godt 70% af indvandrerne har gennemsnitlig IQ90 eller derunder, når indvandrerne kommer i flertal. Arbejdsmarkedet og kriminaliteten ses der åbentbart bort fra. Det ender naturligvis helt galt med mere end 35% (= 0,50*70%) af knap 4 mill., der skal forsørges i lav-IQ-gruppen. Statsgældsudviklingen har formentlig standset udviklingen meget længe forinden. Men dette er perspektivet, hvis det fortsætter som nu.

[…]

10. januar 2008

HVOFOR KOM DE FØRSTE
Kun et fåtal blev inviteret, mange kom af egen drift som gæstearbejdere, siden hen kom flere til som familiesammenførte, efter ægteskab med danskere eller som “flygtninge”.
Da Danmark i de glade 1960’ere red på velstandsbølgen, var det god tone at låne og bruge penge. Statsgælden var dog langt under 10 mia. kr., mod i dag mere end 400 mia. kr (2008). Resultatet var, at produktionen ikke kunne følge med. Virksomhederne havde ikke den nødvendige arbejdskraft. Det var før de blev kvalt i lønomkostninger og skatter. Derfor begyndte erhvervslivet at ansætte udenlandske arbejdere. Primo 1972 var her 25.322 gæstearbejdere.

“Undersøgelse har taget sit udgangspunkt i 145 gæstearbejdere fra Tyrkiet, som i 1969/70 bosatte sig i Danmark. Familiesammenføringsregler, giftermål og fødsler har resulteret i, at de 145 gæstearbejdere efter 20 år udgør en befolkning på 1.824 personer”. (Fra pressemeddelelse af 16/10 1990 vedrørende undersøgelsen “Familiesammenføringen i Ishøj – i går, i dag, i overmorgen” )

1. december 2012

Sådan hænger vanviddet made in Denmark sammen arbejdsmarkeds- og socioøkonomisk:

I Danmark falder antallet, der udbyder sig på arbejdsmarkedet år for år med ca. 30.000 i de senere år, men folketallet stiger 20.000-25.000 år for år. Allerede dette synes nok lidt mystisk ved første blik på et vestligt land. 1. januar 2011 var 662.951, ledige, udstødte eller førtidspensionerede, d.v.s. ca. 25,6% af hele arbejdsstyrken.

Nu kommer vi til det allermest besynderlige: Nettoindvandringen og indvandrernes fødselsoverskud har udgjort 27.842 fra 2010 til 2011. Fødselsunderskuddet blandt danskerne har derfor kunnet dækkes af indvandringen og indvandrernes fødselsoverskud, så folketallet endog er steget.

Dels aldringen blandt danskerne dels uegnetheden blandt de indvandrende, der lukkes ind uanset, og danskernes ditto forklarer måske sammenhængen mellem en faldende arbejdstyrke og et stigende folketal?

Vil det sige vi lader uegnede immigranter komme her til og slå sig ned og leve af det, vi kalder velfærd og betaler til over skatterne? Ja, de egner sig heller ikke til det danske arbejdsmarked, viser alene tallene.

1. Er egnetheden til det danske arbejdsmarked mere krævende end 662.951 i landet kunne leve op til i 2011, så finder vi det aldeles uforståeligt at 73-74% (knap 3 ud af 4) af individerne med udenlandsk oprindelse i Danmark er immigranter repræsenterende lavere IQ-gennemsnit end det danske (næstsidste række i tabel 1 under dette link). Det er tydeligt påvist internationalt, at IQ-gennemsnit er entydigt tæt forbundet med arbejdsmarkedsegnethed og produktivitet.

2. Når samtidig påvises af det offentlige selv, at netop individerne med ikke-vestlig oprindelse i gennemsnit søger tre gange eller oftere til de offentlige kasser i sammenligning med danskerne, så finder vi det ganske uforståeligt og stærkt foruroligende, at kursen ikke lægges drastisk om. Det skal særligt tages i betragtning, at de såkaldte sociale udgifter til 16-64 årige endog overstiger udgifterne, der er aldersbestemt folkepension, med mere end 140 mia. kr. og endda synes at vokse hurtigere end disse. D.v.s. det er dyrere at finansiere livet for individerne i de arbejdsdygtige aldre end for de 953.428 folkepensionister, der har ydet deres til gengæld (1. januar 2011), og forskellen øges tilmed år for år.

3. Danskere med omkring dansk gennemsnitsintelligens, og som er ved deres fulde fem tror jeg vil finde, at der er ikke nogen realistisk mening i en sådan samfundsindretning, som den er netop er blevet beskrevet sporadisk her fra en arbejdsmarked- og socialøkonomisk synsvinkel.

Når IQ-gennemsnittet blandt danskere er 97,4 (2012), hvori ligger da fordelen ved at øge antallet af immigranter med IQ<=89 med 75,8 pct., fra 191.181 til 336.023 (anden række i tabel 1.2 under dette link) og endog øge andelen heraf fra knap 42 pct. til knap 46 pct. af alle immigranter i perioden 1. januar 2001-2012 (tredje række i tabel 1.2 under dette link)? Antallet af alle med lavere IQ-gennemsnit end danskerne er øget med 62 pct. i perioden, fra 331.960 til 537.936 (fjerdesidste række i tabel 1 under dette link).

Grafisk illustration heraf

Knap 17 år gammel advarsel:

En persisk advarsel:

“Danskerne tager let på jihad (Hellig Krig), fordi det stemmer bedst med deres billede af livet. Men Jihad skal opfattes som alvor. Tro mig. Jeg har studeret Islam i mere end 30 år. – I øjeblikket (1996) er der ingen fare, for endnu er antallet i Danmark ikke stort. Men bliver de mange nok, skal de udføre Allahs ordre om at udbrede Islam ved sværdets magt. – Det er en obligatorisk pligt at gennemtvinge Islam som religion, livsstil og politisk lære. Det skal ske overalt i verden, hvor muslimer enten invaderer et land eller kommer til at udgøre en gruppe, der er tilstrækkeligt stor.”

(slut citat af Adnan Wahab, Jyllands-Posten 8/1 1996)

Adnan Wahab angiver 10 pct. som den andel, der vil give muslimer anledning til at gennemtvinge Islam i værtslandet.

Adnan Wahab er advokat, bosat i Odense.

——————————————————

Vi huskede gensvaret fra muslimske drenge (7-8 år) ultimo 1980’erne og primo 1990’erne, når vi ved grove husordensovertrædelser irettesatte dem i Gellerup-Ghettoen: “Bare vent til vi bliver mange nok!” – og vi vidste naturligvis allerede dengang, hvor sætningen oprindeligt stammede fra. Det er ikke så svært.

Ikke alene er danskerne uegnede til arbejdsmarkedet (?), de tør heller ikke sætte sig tydeligt op imod landets såkaldt ansvarlige ledere, ‘der er umådeligt egnede’. Det hænger sammen med at danskerne både er for godtroende og samtidig er nogle rigtige skvat, selv når de har indset endog gang på gang, at de bliver bedraget af eliten. Man kan også sige at det er umuligt at vække personer, der rævesover og som tilsyneladende blæser på deres børns fremtid. Ikke det mindste UDH! tør de udtale, selvom mere end 8 ud af 10 mener som dem.

Det danske landsforræderi

HVORFOR KAN DET SKE ?

“…Close your eyes for your eyes will only tell the truth

And the truth isn’t what you want to see

In the darkness it’s easy to pretent that truth is what it ought to be…

…only then can you belong to me”

Anna Netrebko’s stunning recording of the Andrew Lloyd Webber “Pie Jesu” from his Requiem Mass. Anna duets this gorgeous piece of music with Andrew Swait:

Glædelig Jul!