Danmark

15. maj 2012

En gammel, men afgjort ikke en forældet sag, da det fortsætter og bliver værre og værre: Kvalificeret gennemregning af den svenske immigrations-økonomi anno 2002-2007


Vad kostar invandringen?

Uddrag af: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vad-kostar-invandringen_61728.svd

21 augusti 2002 kl 04:47, uppdaterad: 23 september 2007 kl 14:21

“Sverige får anses höra till de stora invandringsländerna i den västliga världen. Sverige konkurrerar med Frankrike om fjärde platsen efter Australien, Schweiz och Kanada. Det finns skäl att studera de ekonomiska konsekvenserna.
Flyktinginvandringen har blivit en förtäckt arbetskraftsinvandring. Högst tio procent av alla som fått stanna har haft asylskäl och är således flyktingar. Människosmugglare har varit ledande i att missbruka flyktingkonventionen. Därför har man i Norge och Finland nästan upphört att bevilja asyl.

Även i Sverige har politikerna haft chansen att göra människosmugglarna arbetslösa, men de har inte tagit den.
Invandrarbefolkningen i arbetsför ålder ökade under 1990-talet med 350 000 personer netto efter utvandring. Sedan uppgången i konjunkturen 1997/98 har sysselsättningen ökat med 270 000 fram till maj 2002. Arbetsmarknaden har tillförts fler arbetskrafter genom invandring än det finns nya jobb.
Riksdagen har beslutat att välfärden ska vara solidariskt finansierad. Vid beräkning av invandringens kostnader har denna princip fått styra vad som ska ingå i en långsiktig kalkyl. Invandrarna deltar i finansieringen utan att deras skatteinbetalningar är öronmärkta.
Sverige beviljar nästan uteslutande permanenta uppehållstillstånd med omedelbar tillgång till den svenska välfärden. Ingen karenstid som i många andra länder.

För att riksdagen ska kunna föra en saklig debatt om prioriteringar måste även kalkylen över invandringen vara fullständig och inte ges en partiell karaktär med utelämnande av vissa kostnader, som är det vanliga i Sverige och USA.
Invandringens kostnader uppgick enligt mina beräkningar 1999 till 267 miljarder kronor. Kostnaderna fördelas så här:
1. Centrala samhällsfunktioner, 32 mdr
2. Offentlig konsumtion, 123 mdr
3. Transfereringar, 84 mdr
4. Inkomstförluster, 28 mdr
Underlaget är i huvudsak boksluten från kommuner och staten. Centrala samhällsfunktioner omfattar kostnader för rikets centrala ledning och nettoräntan på statsskulden. Exempel på offentlig konsumtion är skola, sjukvård och rättsväsende. Transfereringar till hushåll är t ex a-kassa, sjukpenning och pensioner, men även vissa subventioner till statliga och privata organisationer. Inkomstförlusterna avser bortfall av inkomster i den offentliga sektorn på grund av att många arbetsföra invandrare ej deltar i produktionen.
Kostnaden för invandringen uppgår till ungefär en fjärdedel av vad hela den offentliga sektorn kostar. Den är försiktigt beräknad…”

…………………
At vi Danmark skal regne med 230-250 mia. kr. i 2010 viser sig ved et lykketræf af omstændigheder: Den offentligt nedsatte Velfærdskommission oplyste i marts 2005, at ikke-vestlige forbruger i gennemsnit 3,47 gange mere i offentlige, skattefinansierede velfærdsudgifter end en gennemsnitsdansker.
Derudover fik separat bekræftet for de sociale udgifter, der kun er en omend betydelig del heraf, oplyst af Danmarks Statistik og Arbejdsmarkedsstyrelsen i 2011 og 2012, at ikke-vestlige konsumerer 3 gange mere end gennemsnitsdanskeren. Resultatet var knap 90 milliarder.

Derefter er der kun forholdsregning tilbage, og resultatet er til at føle på.

Fornylig gik det op for Asger Aamund at indvandrerne og deres børn i blot Gellerup Planen vest for Aarhus koster henved en milliard årligt i velfærdsudgifter.


Næste gang du hører mediernes uærlige begrundelser for afgifter og ser nye pristigninger (de sidste skabt af inflation samtidig med tilbagegang – det sidste vil de ikke oplyse dig), skulle du måske prøve at lede tankerne et helt andet sted hen end til det løgnerne beretter.

J. E. Vig, cand. oecon., 15. maj 2012

Anmeldelse af nogle anmeldelser – af Ole Hasselbalch

Filed under: Culture, Danmark, Education, folkeskolen, Free Speech, propaganda, skoler — Tags: , , — Jørn @ 21:44