Danmark

7. april 2012

HVAD VED VI OM DE DATA OM INDVANDRERE OG DERES BØRN, DER SKULLE AFSPEJLE VIRKELIGHEDEN ?Danmark og multi-virkeligheden, hvordan det officielle billede af landets skæbnesvangre tilstand tegnes – Amsterdam har fremmedflertal nu, Bruxelles 30% og dermed 15-20 år mere for Belgien, Sverige i 2050, England 2050, Tyskland 2050 – det er 38 år.

Det er nærliggende at gå ud fra at Danmarks Statistik har kendskab til oprindelserne, hvorfra indvandrerne stammer, selvom vi ude i offentligheden ikke må få kendskab til de tilrejsendes og deres børns oprindelse i sin helhed.

‘At være fra’ er et ret tvetydigt udtryk. Du har givet bemærket at medierne konsekvent kalder alle der er født i Danmark for ‘danske’. “De nye danskere” skal bare over grænsen, nå, nej, den er også væk. Hvis de er nået ind i de sammensluttede europæiske lande skal de blot videre nordpå, så bliver de ‘nydanskere’. Hvis du mener der kræves autoriteter til at understøtte dette, klikker du her.

I den officielle danske definition har man sagt, at man skal være dansk statsborger og have mindst én forældre, der er dansk statsborger, som også er født i Danmark. Der er både et fødested og mindst én forældre, og dennes nationalitiet og fødested samt den pågældendes egen nationalitet.

Sådan er det, men de laver det gradvist om, fordi de vil have fødestedskriteriet til at være enegældende og afskaffe forældretilknytningen, fjernet fra registreringen, som offentligheden skal have indsigt i. Jeg kan ikke tolke det anderledes. Vi har alle hørt om en dansk terrorist i Marokko. Det er mest til at le lidt af. Ja, ikke terroren.

I disse DNA, nanoteknologiske tider vil en ændring til det rene fødestedskriterium skabe et gennemgribende roderi og ødelægge grundlaget for forskningen, så intet fornuftigt kan analyseres, hvis det relaterer sig til befolkningen. Udfordringerne i det teknologiske kommer desværre det politiske korrekte establishment på tværs. Marxister foretrækker ligeledes at forklare snart sagt alt ud fra omgivelserne. Bekæmpelse af arvelige sygdomme, viden om virus (herunder epidemier) og forskning i antibiotika mod disse ligger lige for o.m.a., men det kan ikke analyseres retvisende. Alt vedrørende arvelighed (biogenetik) udviskes, når oprindelsen, og hvad der knytter sig dertil, ikke kan ses af de registrerede data. Egnethed til arbejdsmarkedet (f.eks. via IQ) kunne inddrages under socioøkonomiske forhold; men det ryger også ud af samme grund.

Derudover kan vi tage fødslernes fordeling i landet. Nogle børn født i Danmark får ganske rigtigt statsborgerskabet som forældrene har, men langt hovedparten benævnes danske, blot fordi de er født her. Og dem bliver der flere og flere af, både i antal og procentandel. Alle børn og børnebørn af naturaliserede og alle fra 2. generation efter de oprindelige indvandrere betegnes også danske, hvoraf mange, men ikke alle er naturaliserede (og netop disse aldersgrupper er de fødende i disse år).

Ingen fordeling af fødslerne på oprindelserne findes i Danmarks Statistiks oversigter til offentligheden.

2015: Pr. 1. januar 2015 var her officielt bosat 657.473 ’indvandrere’ og ’efterkommere’. Når antallet af udenlandske statsborgere bosat her lægges sammen med antallet, der har opnået dansk statsborgerskab siden 1980, bliver summen i alt 641.064. Vil det sige at ’indvandre-re’ og ’efterkommere’ har fået bragt netto 16.409 børn til verden på 35 år (minus de døde naturligvis)? Det er i gennemsnit netto 469 børnefødsler pr. år. I Tårnby var der officielt 5.082 ’indvandrere ’ og ’efterkomme’ bosat pr. 1. januar 2015. Antallet af nulårige blandt ’indvandrere’ og ’efterkommere’ i Tårnby på samme dato var 34 ifølge Danmarks Statistik. Dette svarer til en fødselsrate på 6,7 promille (= 34/5.048 = 0,0067). For den samlede befolkning i Danmark oplyser Danmarks Statistik (DS), at den samlede fødselsrate var 10,1 promille i 2014.

Pr. 1. januar 2015 var der i Danmark bosat eksempelvis 6.534, der angiveligt har udenlandsk statsborgerskab, selvom DS hævder disse individer angiveligt er af dansk herkomst; i 1980 var det tilsvarende antal 10.713. Jeg mener DS forveksler begrebet herkomst med begrebet fødested. Herkomst står i følge nudansk ordbog for ’der hvor man stammer fra, afstamning’. Dette indbærer at disse udenlandske statsborgere har forældre med udenlandsk oprindelse, og derfor er de ikke af dansk herkomst, medmindre det måtte dreje sig om danskere, der har opnået andet statsborgerskab end dansk, men fortsat er bosat her.

Kvindernes tilbøjelighed til at føde børn i de fødende aldre er kultur- og traditionsbestemt, bestemt af prævention, af love, af kvindens alder ved første fødsel, kvindernes deltagelse i uddannelse og arbejds-markedstilknytningen. Som det er nu kan du få oplyst antallet, der har skiftet statsborgerskab (siden 1979) fra anden nationalitet til dansk statsborgerskab, men absolut intet om børn og børnebørn født af disse natura-liserede. Og end ikke antal fødte af udenlandske statsborgere oplyses. Det sidste ville netop gøre den analyseinteresserede opmærksom på manglerne i opgørelserne. Kun det samlede antal fødte i landet oplyses.

Ja, alle mulige andre fordelinger af en fødselsårgang på landsdele og på byer og endog på ugens dage opgøres, men hovedparten af dette er ligegyldigt. Nu er det ikke sådan at fødselstilbøjelighed hos den enkelte kvinde pr. automatik ændres ved et naturalisationsbrev fra ‘kuvøse-tingets’ indfødsretsudvalg. Heller ikke den enkeltes kriminalitetstilbøjelighed udviskes endegyldigt som følge af et sådant brev.

Herefter kan vi ikke længere relatere de udenlandske oprindelser til kriminalitet, arbejdsmarkedstilknytningen, fødslerne (som nævnt), de sociale og andre offentlige udgifter samt til alle mulige andre karakteristika, der måtte eller kunne forventes at være relateret til oprindelsen. Forskningsverdenen og erhvervslivet kunne måske interessere sig for at afdække om oprindelsen spiller ind ved dette og hint i en ordentligt udført analyse, f.eks. variansanalyse, korrelationsanalyse, hypotese-test, Chi-Square-test. Men det lader sig ikke gøre uden en korrektion af den officielle befolkningsopgørelse, der præsenteres offentligheden.

CPR-udtræk kan vælges, men sandsynligvis er dette sidste end ikke holdbart, og i alt fald aldeles utidssvarende og unødigt besværligt. Der er adskillige problemer, nogle måske fortsat hidrørende fra 1970’erne, hvor forældretilknytningen bortfaldt for flere tusinde individer, men forsøgtes genoprettet med eller uden pålæg herom. Og endelig en yderligere opblødning af familietilknytningen fra 4. maj 2004 via en ny lovbekendtgørelse om indfødsretten af 7. marts 2004.

Nogen hævder at Danmarks Statistik HAR oplysningerne. Er det tro eller viden? Jeg ved det ikke. M.h.t. til de mistede records fra 70’erne om familietilknytningen har jeg ikke hørt, at det er lykkedes at rekonstruere det utidsvarende 1. generationsystem med persondata. Og det har Hans Oluf Hansen, der afgik som professor i statistik/demografi i 201o, heller ikke. Når vi så ser at initiativer gående i samme retning atter dukker op dagen før Grundlovsdag 2004, lige inden de skal på sommerferie, de kære folketingsmedarbejderere, og vi absolut intet skal høre i medierne før eller efter vedtagelsen, så det er naturligt at rejse nogle spørgsmål.

Lader man officielt alle fødte i Danmark betegne som danske og ligeså nogle af de naturaliserede og alle deres deres børn ligeså, er det rent meningsløst roderi man står overfor ved enhver analytisk knytning pr. gennemsnitsbetragtning af en delpopulation til socioøkonomiske forhold (arbejdsmarkedsegnethed (f.eks. IQ), ledighed, sociale ydelser, kriminalitet, sundhedsudgifter, undervisning og uddannelse m.v.) eller demografisk forhold (fødslernes og aldrenes fordeling for at nævne et par eksempler). Dette fører til det nærmest latterlige resultat, at pressen kan berette om større fertilitet blandt danskerne end blandt de udenlandske oprindelser, som det er sket i de senere år. Ja, det bliver såmænd bekræftet af enkelte DS’s medarbejdere i chefstillinger.

Vi har et logiske problem med at fatte, hvorledes folketallet i landet kan vokse med mere end nettoantallet, der indvandrer, når den samlede fertilitet i landet fortsat er langt under to børn pr. kvinde, samtidig med at lavfertiliteten blandt danskerne nu igennem to generationer ikke betinger noget relativt højt antal fødende danske kvinder. Var det sidste ikke en kendsgerning, kunne fejlen bygge på en meget nærliggende forveksling af fertiliteten med fødselsraten (set utallige gange før!). På samme grundlag kan der ikke fæstes nogen lid til det officielle befolknings-prognosearbejde i samme sags sammenhæng, heller ingen lid til nogen meldinger om delpopulationers knytning til socioøkonomiske og demografiske forhold. Vi har tilmed fået oplyst i pressen – ved en fejl naturligvis – at der sandelig bliver udarbejdet (2004) én officiel tilgængelig prognose, men der er andre prognoser til det daværende Integrationsministeriums og Indenrigsministeriets orientering.

Jyllands-Posten skrev således 30. maj 2004 på, men også den 22. maj i en lidt anden version (bl.a. uden den anden prognose tilsendt integrationsministeriet lige omtales) : http://jp.dk/indland/article359867.ece ‘Danskere frygter muslimsk dominans’. Den lidt anden version, den egentlige om den hemmeligholdte prognose: http://jp.dk/morgenavisen/indblik/article361742.ece?ncc=1 (skal man betale for at læse nu). Et enkelte citat fra den sidste :

”Men der findes en anden prognose – om end fagfolkene bag den ikke ynder at få den frem i offentligheden. Prognosen er bestilt af Integrationsministeriets Tænketank for bedre integration hos (mit: det såkaldt ‘uafhængige’ ) analyseinstitut DREAM (mit: under Finansministeriet).”

Hemmelighederne for offentligheden fortsætter i bedste velgående i 2010, 2011 og 2012.  2010: “Nu føder ikke-vestlige kun 1,6 barn i gennemsnit, danskerne hævder de føder 1,9 barn”, skrev bl.a. Information og også Berlingske Tidende den 25. Juli 2010. D.v.s.: At nu føder danskerne angiveligt 1,9 barn pr. kvinde mod tidligere (for et par år siden) angiveligt 1,7 barn.

Det sidste skal oversættes til: At nu føder de etniske danskere og et stort antal ikke-vestlige papirdanskere og deres børn og børnebørn i gennemsnit 1,9 barn pr. kvinde mod tidligere (for et par år tidligere) angiveligt 1,7 barn. Resten af de fødte sættes i forhold til det optalte/benævnte antal ikke-vestlige.

Hvis vi holder os til befolkningsregistret i Danmarks Statistik: Begreberne ‘indvandrere’, ‘efterkommere’ og’andre’ er end ikke videnskabeligt holdbare, som vi har antydet ovenfor. Dette er tillige bekræftet: Der er tale om datadrevne definitioner, der ikke ligger fast, meldes det fra landets førende demograf indtil 2010 professor Hans Oluf Hansen (2001, se første kilde side 11). Danskeren, nr. 1 februar 2006, side 5-6: “I en kommentar til Den Danske Forening giver Hans Oluf Hansen udtryk for, at CPR-registeret og Danmarks Statistiks definitioner af indvandrere og efterkommere er uegnede grundlag for både en beskrivelse af den nuværende befolkning og for udarbejdelse af prognoser om den fremtidige befolkning. Han anbefaler en egentlig folketælling, som kan give klarhed over blandt andet folks etniske tilhørsforhold.”

Du kan se konsekvenserne af at bruge disse tællebegreber i seneste årsopgørelse: http://www.lilliput-information.com/indv20111og2.pdf. Det er næsten udelukkende addition og subtraktion, der gøres brug af heri og så nødvendige ledsagekommenterer. Den morsommeste skal du have med:

Flere og flere bliver til færre og færre

Danmarks Statistik-befolkningsfremskrivning:

Fremskrivninger fra 30. maj 2002 http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2002/NR217.pdf antal: 1.069.777 i prognosepunktet 2040 bliver i Nyt fra DS nr. 220, 23. maj 2007 http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2007/NR220.pdf til antal: 746.696 ’indvandrere’ og ’efterkommere’ i alt i prognosepunktet 2050.

Sammenhold nu årstal og antal parvis. Vi har hævdet at de fødte børn må ‘gå i deres moder igen’ efter 2040, hvis dette skulle være sandt, idet én af prognoseforudsætningerne er en konstant nettoindvandring på gennemsnitlig 18.000 pr. år fra prognosetidspunktet til 2040.

Lad mig sluttelig anføre at mit afsløringsarbejde gennem de seneste 25 år er foregået med i overført forstand bind for øjnene og ikke uden adskillige ubehageligheder, der i øvrigt fortsætter under arbejdet. Det er første og sidste gang du skal læse herom.

Kilder:

Hansen, Hans Oluf & Längerich Karsten (2001): Modeling External Reproduction, Citizenship, and Ethnic Differentials In Labor Supply. Published in Proceedings of Symposium on Applied Statistics, arranged by Univ. of Copenhagen, Dept of Econ. And Statistics Denmark, January 22-24, 2001

Vig, J. E. (10.10.2011):  Befolkningsrelateret forskning ikke mulig i Danmark, hvis den skal bygge på den officielle danske befolkningsstatistik efter 1991.

Links (udover tvivlsomme medielink):

Danskeren nr. 1, 2006 (side 6): http://www.dendanskeforening.dk/files/files/DANSKEREN%20nr.%201%20-%202006.pdf

Korrigeret Befolkningsregnskab for 2011: http://www.lilliput-information.com/indv20111og2.pdf

Ændring af indfødsretsloven 4. maj 2004: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=28974

Befolkningsfremskrivninger 30. maj 2002 fra DS: http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2002/NR217. pdf

Befolkningsfremskrivninger 23. maj 2007 fra DS: http://www.dst.dk/pukora/epub/ Nyt/2007/NR220.pdf

J. E. Vig, 7. april 2012

2 kommentarer »

  1. […] kendsgerninger om forskellighed Hvilke data har adgang til om indvandrerne og deres børn Forudsigelighed og ansvarlighed, dumstædig optimisme og blind […]

    Pingback af ØSTEUROPÆERNE VIL KOMME TIL AT DOMINERE PÅ DE SOCIALE ORDNINGER – UDEN VI HAR MULIGHED SE BAG DE MELDINGER DER BRINGES | Danmark — 31. juli 2013 @ 10:09


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s