Danmark

7. marts 2012

PROCENTFORDELINGEN PÅ KONTINENTER & DELKONTINENTER – DER ANGIVELIGT SKULLE VÆRE ÆNDRET SENEST I 2005


Uanset vi forudsætter indvandringen fremover antalsmæssigt som gennemsnittet af de seneste 7 år og ligeledes fordelingen på oprindelseslandene som i de seneste 7 år, så er fødselsraterne udslagsgivenden for udviklingen. Den tilpasning af fertiliteten til danske forhold, som vi har hørt så meget om i medierne for beroligelsen af danskerne, stemmer ikke, for så kunne folketallet ikke stige mere end nettoindvandringen uanset flere i de fødende aldre blandt de udenlandske oprindelser – så dominerende er deres antal heller ikke endnu. Men der er i 2011 et fødselsoverskud på 6.482 flere levendefødte end døde kan vi aflæse. D.v.s. de udenlandske oprindelsers fødselsoverskud udover, hvad de har ‘udfyldt af huller’ efter danskerne, der ikke føder nok til at holde en stabil delpopulation.

Når fødslerne er stadigt mere dominerende ved en forudsat konstant indvandring fremover, hvorledes ser udviklingen mest sandsynligt ud i nærmeste fortid og i fremtiden? Og vi holder os til procentfordelingen af udenlandske oprindelser på kontinenter og delkontinenter og lader regneark-modellen, der korrigerer det officielle befolkningsregnskab og ditto fremskrivninger, give svaret:

Den grønne kurve tager et mindre opsving som resultat af Østblokkens sammenbrud fra begyndelsen til midten af 1990erne, og ligeledes med ændringerne i EU’s adgangs-mantra til ‘arbejde eller uddannelse’ og Schengen-udvidelserne med virkning fra omkring 2005. Men østeuropæerne føder lige så få børn som danskerne og andre vesteuropæere, så det er en stakken frist, der er med den trafik. I 2012 nåede den østeuropæiske delpopulation op på samlet antal på 122.079 i DK (under en 1/6 af alle med udenlandsk oprindelse), men allerede fra 1. januar 2020 ses deres andel til stadighed at falde.

J. E. Vig, cand oecon., 7. marts 2012