Danmark

31. oktober 2011

SAA KICKSTARTES – MEN ØKONOMIEN LADER SIG IKKE NARRE


Forfra og om igen – det er for dumt

– i øvrigt bliver det snart standset af EU, fordi underskuddet på de offentlige finanser svulmer til mere end 100 mia. kr. og strider mod hvad der netop er aftalt i forsommeren:  http://www.ugebrevet-europa.dk/files/2010/pdf/Europa_uge19.pdf  – og her har vi stadig kronen hægtet op på Euro – givet betinget heraf.

Nu vil Jeanne D’Arc og fagene ‘kickstarte den danske økonomi igang’. Det sker delvis efter økonomen John Maynard Keynes’ opskrift fra trediverne. Uanset, det er noget vrøvl. I praksis går det ud på, at det offentlige afholder nogle ekstra udgifter, der eventuelt ikke er dækning for på Finansloven, hvor underskuddet i forvejen er svulmet mere og mere for hver beslutning der træffes på udgiftskontiene. Desværre er hele tankegangen grundlæggende forkert. Det er muligt at nogle skoler trænger til vedligeholdelse og nogle trafikanlæg o.a. mangler. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvor retfærdigt og eller snusfornuftige tiltagene kunne se ud ellers. Det kan ikke finansieres ved at underbudgettere, uden det går galt, endnu mere galt.

At leve i den forestillingsverden, at pædagoger, skolelærere og cand. altmuliger i Folketinget disponerer bedre, hvor skatteydernes midler skal bruges, hvor opkrævningen fra virksomhederne skal bruges, eller hvor eventuelle lånte midler skal bruges, er helt hen vejret. Det er netop indblandingen fra Folketinget, der skævvrider hele økonomiens naturlige ordning, fordi alle offentlige udgifter er forbrug af frit tjent købekraft, hvorimod skatter er tvangsinddrevet købekraft, der kunne være investeret frivilligt i produktionen, der netop frembringer mere købekraft eller kapital end der investeres.

Når denne kapitaliseringsproces, som er det eneste vi kan leve af, hæmmes for meget som nu, går produktionen i stå eller flytter væk – og det betyder intet hvilket politisk system vi forudsættes at leve under. Tag murermesteren der ser tilskudsmidler for køberne af renoveringer m.v., tilskudsmidler uden hvilke intet var sket. Så så vi tilskudsmidlerne blive udnyttet, og murermesteren bestilte materialer og ansatte folk. Så snart tilskudsmøllen ophørte gik det ud over de ansatte, de nyansatte først, leverandørerne og endelig murermesteren. Derefter blev situationen netop værre, end den var før tilskuddene. Det er det, der har kørt i alle 1990erne indtil 2001.

Det er præcis det samme der sker nu med at såkaldt fremskynde offentlige arbejder for 17,5 mia. kr.

HVAD DER ER BRUG FOR:

Det er derimod kapital og fordelagtige omkostningsforhold virksomhederne mangler; i stedet kvæler man dem. Det offentlige udsuger erhvervslivet og fagforeningerne kvæler virksomhederne med høje lønninger, og det offentlige presser de ansattes lønninger med for høje skattesatser. Og så ansættes polakker til den halve pris.

Aktieselskabsskatten kunne let nedsættes til f.eks. 15 pct., og i stedet for al anden indkomstskat kunne der indføres en ren lønsumskat på 20-25 pct. for alle, der straks indbetales forud af arbejdsgiverne, f.eks. månedvis. Så er alt det om skatten slut og færdiglignet, fordi 25% er 25% . Så vil virksomheder myldre til Danmark, og der vil blive plads til omstillingen og udviklingen, som den internationale konkurrence fordrer af Danmark. Desværre er vores uddannelsesfelt blevet totalt ødelagt efter bl.a. Haarder to perioder, først 1982-1993 og så igen fra 2005 til 2010.

Skattenedsættelser vil virke og give de resultater, som politikerne hævder de ønsker; men mon de ønsker det, de hævder?  Forsøgsvis kunne man lige prøve et enkelt år eller to for at se, om skatteprovenuet ikke blev tilfredstillende, da lønsumsskatten er langt mere effektiv i provenumæssig henseende. Alle offentlige udgifter skal finansieres af de indkrævede skatter. Er der ikke indtægter nok, må udgifterne nedsættes. Dette er en ufravigelig regel.

Den anviste vej her, er den eneste vej fremad. Der har aldrig været andre veje, uanset hvad du måtte høre af heksekunst.

Når man har dummet sig 998 gange tidligere, er det så en naturlov at man skal dumme sig to mange mere, fordi så er tallet 1000 nået, og det er sådan et fint tal?