Danmark

18. juli 2011

DRONNINGEN HAR UDTALT DET:

Filed under: Culture, Danmark, Dronningen, Environment, Klima, Science — Jørn @ 17:49

“…man ikke kan lave om på klimaet”

—————————————

Det er klart at miljøgrupper går i rette med Dronningen, der ikke har mange muligheder for at svare igen.

Man kan kun bifalde Hendes Majestæt. Det er afgjort ingen politisk tilkendegivelse. Det er en kendsgerning.

THE REGIME OF STUPIDITY IS WORSE THAN THE REGIME OF EVIL


LET’S GET UNDER NORWEGIAN RULE

European tax-funded recruitment offices for labour in the capital Praia in Cape Verde (islands) in West Africa in 2009, and in Mali, West Africa also opened a similar office in October 2008. There is no real growth in Western Europe. But the Lisbon Treaty the EU has committed to purchase 50 million more non-western immigrants in addition to at least 50 million already funneled into. There are also tax-financed job-enlistning-offices at several locations in Eastern Europe to invite Eastern Europeans to Western Europe.

Source: http://www.express.co.uk/posts/view/78180/50million-invited-to-Europe

In Denmark non-Westerners consumed 30-35% of the total welfare in 2010, meant to replace the earned income and pensions, when you left work or missed work / you were excluded from labourforce after unemployment. The percentage has been calculated taking into account all tax payments along with irrefutable facts provided by the public, government’s Welfare Commission.

Sources: Welfare Commission 2005     Information about Denmark 2010

In Sweden  ‘foreign born’ consumed 60-75% of social expenditures in 2010. Taxes were not included in the calculations, but otherwise the rates are very much in line with shares in Denmark. If anyone with a foreign background were included it would have been considerably higher percentages. But two generations of ‘born in’ Sweden, but called Swedish, though they have a foreign background.

Sources: Affes Blog    Central Statistical Bureau In Norway, the immigrants consumed 60 billion nkr. of the welfare schemes at a little more future unemployment the Norwegian version of the Danish Employers’ Confederation claims. The same source claims there are nearly 300,000 immigrants in Norway. In Denmark, the officially number 1 January 2010 was 540,000 and more than 562,000 the first January 2011. In Denmark foreigners officially cost 20 billion ddk. yearly. Unemployment and exclusion from the labour market is much smaller in Norway compared to Denmark. So fewer immigrants with lower unemployment costs after the reported almost three times more per year in Norway. Source: Brochmann-utvalget

I wonder what’s going on? No, we know what is going on. In Denmark, immigration actually costs more than 10 times more than the officially announced, namely 30-35% of all welfare expenditure in 2010 that was 752 billion ddk,  i.e. 225-263 billion ddk. What is it in just those circumstances that makes Denmark more solid than Greece, which first and foremost is ‘for sale’ on bonds somewhere (?), maybe along with Italy?

On 30 June 2011, we read Ralf Pittelkov report on the cause of Greek tragedy. First EU ‘responsibility back to Greece’s accession in 1981, then to Greece’s own risk. For this last particular: “… The responsibility lies, of course, especially in Greece itself. The economy is marked by a sweltering high and ultra inefficient public sector, widespread corruption, a grotesquely flawed tax system and a lousy productivity … ” It is so typical Danish, not one bit better than the so-called senior economists in banks, each day give their views on the economy, including the euro and European integration. Only one way, and it goes just keep coming, and when the road then turns out to be a blind, and they even have overlooked the sign that signaled just that, then the opposite way, so it just goes out fine. Indeed we must be in breath, the worst of us, but all along we kept nice and quiet, for all the world. Politicians would lose face.

If the thought has occurred to them that conditions what repair readiness, Denmark has the world’s largest consumption relatively to production, in no way better, rather worse a few years to come. The agencies’ inefficiency is given the same, corruption takes many forms – it can show itself as unhealthy, excessive nepotism and lack of competition (in a small, easily manageable country) in the clearest – and the taxes and thus wages are the highest in the world. This is achieved no matter the remaining business productivity. Resources are a little lime, a little clay, a little salt, a little gas, a little oil … and for a short time even a little IQ. Denmark 2-4 years more before it looks like Greece

We wrote something about the pyramids – maybe inverted pyramids:  https://danmark.wordpress.com/2011/07/14/hojt-pa-en-gren-en-krage-knald-eller-fald-fredag-eller-snarere-i-naeste-uge/

Ebbe Vig, Information about Denmark: They are trying to put Europe deserted for the parent Europeans, Arabs have to pay European States’ debt, and fill the area with immigrants from the Middle East and Africa. It all happens with agreements with hosts of other than of European populations. It can not be said to be wise. When it is not wise, then you can very easily get to the assessment that it is stupid. Evil is easier to adjust to, because you often can adapt to it. Stupidity is simply unpredictable.

This is confirmed by a German who uses Denmark as an example in a major review of the planned Eurabia. Already in the 1980s, we were informed that Denmark is used as a pilot country. It was reported by a chat participant from one of the blessed savior of agencies on a strategy course: http://swet761.narod.ru/eurabia_danmark.pdf

DUMHEDENS REGIME ER VÆRRE END ONDSKABENS


Lad os komme under norsk ledelse – det andet udsletter

os

Europæiske, skattefinansierede hvervningskontorer for arbejdskraft i hovedstaden Praia på Cap Verde (øerne) i Vestafrika i 2009, og i Mali ligeledes Vestafrika åbnedes et lignende kontor i oktober 2008. Der er ingen realvækst i Vesteuropa. Men med Lissabontraktaten har EU forpligtet sig til at aftage 50 millioner flere ikke-vestlige immigranter foruden de mindst 50 millioner, der allerede er sluset ind. Der er ligeledes skattefinansierede jobhvervningskontorer flere steder i Østeuropa, der skal invitere østeuropæere til Vesteuropa.

Kilde :  http://www.express.co.uk/posts/view/78180/50million-invited-to-Europe 

I Danmark forbrugte ikke-vestlige 30-35% af velfærden i 2010, der skulle erstatte lønindtægterne og dække pensionerne, når man forlod arbejdslivet eller mistede arbejdet/udstødtes af arbejdsmarkedet efter ledighed. Den andel er udregnet under hensyn til samtlige skattebetalinger tillige med uigendrivelige kendsgerninger leveret af den offentlige, regeringsnedsatte Velfærdskommission. 

Kilder: Velfærdskommissionen 2005      Information om Danmark 2010

I Sverige forbrugte ‘Utrikes födde’ 60-75% af socialudgifterne i 2010. Skattebetalingerne var ikke indregnet i beregningerne, men ellers procenter meget på linie med andele i Danmark. Såfremt alle med udenlandsk baggrund medregnedes, ville procenterne være betydeligt højere. Men der er to generationer af födde i Sverige, der benævnes svenske, selvom de har utrikes baggrund.

Kilder :   Affes Blog       Statistisk Central Bureau

I Norge forbruges 60 mia. kr. pr. år på indvandrerne i velfærdsordningerne ved lidt mere fremtidig arbejdsløshed, hævder den norske udgave af Dansk Arbejdsgiverforening. Samme kilde hævder der er knap 300.000 indvandrere i Norge. I Danmark var officielt 540.000 1. januar 2010 og godt 562.000 1. januar 2011. I Danmark koster udlændingene officielt 20 mia. kr. pr. år. Arbejdsløsheden og udstødelsen fra arbejdsmarkedet er langt mindre i Norge i sammenligning med i Danmark.  Altså færre indvandrere med lavere ledighed koster efter det oplyste henved tre gange mere på årsbasis i Norge. Kilde: Brochmann-utvalget

Hvad mon der foregår?

I Danmark koster indvandringen reelt 10 gange mere end det officielt meddelte, nemlig 30-35% af samtlige velfærdsudgifter i 2010, der var 752 mia. kr. D.v.s. indvandringen kostede 225-263 mia. kr. Hvad er det på blot denne baggrund, der gør Danmark mere solidt end Grækenland, der gik bankerot i 2010, som som først og fremmest ‘skal sælges’ på obligationer et sted (?), måske sammen med Italien?

Den 30. juni 2011 kunne vi læse Ralf Pittelkov berette om årsagen til den græske tragedie. Først EUs’ ansvar helt tilbage til Grækenlands tiltræden i 1981, så til Grækenlands eget ansvar. Til det sidste især: “…Ansvaret ligger selvfølgelig især hos Grækenland selv. Økonomien er præget af en kvælende stor og hamrende ineffektiv offentlig sektor, en udstrakt korruption, et grotesk mangelfuldt skattesystem og en elendig produktivitet…”

Det er så typisk dansk en dansk gennemgang, ikke en pind bedre end de såkaldte seniorøkonomer i bankerne, der hver dag giver deres besyv med om økonomien herunder Euroen og den europæiske integration. Først den ene vej, og det går bare derudad, og når vejen så viser sig at være en blind, og de tilmed har overset skiltet, der signalerede netop dette, så den modsatte vej, så går det bare derudad. Vi skal nemlig holdes i ånde, de værste af os, men alle sammen skal vi holdes pænt i ro, for alt i verden. Politikerne kunne tabe ansigt.

Om tanken har strejfet dem, at forholdene hvad reparations-parathed ligger Danmark med verdens største forbrug i forhold til produktionen ingenlunde bedre, snarere værre om ganske få år. Organernes ineffektivitet er givet den samme, korruptionen antager mange former – den kan vise sig som usund, voldsom nepotisme og manglende konkurrence (i et lille, let overskueligt land) i det tydeligste – og skatterne og dermed lønningerne er de højeste i verden. Dette klares ikke uanset det tilbageblevne erhvervslivs produktivitet. De kan ikke en gang styre DSB’s afsindigheds-anskaffelser, hvordan skulle man da forestille sig de kunne styre landet uanset deres nærmest ubegrænsede midler. Ressourcerne er lidt kalk, lidt ler, lidt salt, lidt gas, lidt olie….og en kort tid endnu lidt IQ.

Danmark 2-4 år mere før det ligner Grækenland

Vi skrevet noget om pyramider – måske omvendte pyramider: https://danmark.wordpress.com/2011/07/14/hojt-pa-en-gren-en-krage-knald-eller-fald-fredag-eller-snarere-i-naeste-uge/

Ebbe Vig, Information om Danmark:  De forsøger at lægge Europa øde for stameuropæere, få araberne til at betale Europa-staternes gæld, og fylde området op med immigranter fra Mellemøsten og Afrika. Det hele sker med aftaler med en mængde andre end lige netop de stameuropæiske befolkninger. Det kan ikke siges at være klogt. Når det ikke er klogt, så kan man meget nemt komme til den vurdering, at det er dumt. Ondskaben er nemmere at indstille sig på, for man kan i mange tilfælde indrette sig efter den. Dumhed er uforudsigelig i mønstrene for beslutninger og udfoldelse.

Dette bekræftes af en tysker, der bruger Danmark som eksempel i større udredning om det planlagte Eurabia. Allerede i 1980-erne fik vi oplyst at Danmark bruges som et forsøgsland. Det oplyste en snaksaligt deltager fra et af frelserorganerne på et strategikursus: http://michael-mannheimer.info/about/comment-page-1/#comment-1359