Danmark

14. april 2011

Danmark klarer det ikke uden en omstilling, der er betydeligt større end under landbrugskrisen i 1800-tallet


Den realøkonomiske nedgang skyldes konkurrence på lønomkostninger, der fører de løntunge produktioner væk til lavtlønsområderne eller i knæ til lukning. Da vi ikke kan konkurrere i de samme produktioner med lønninger, der er 8-10 gange under det danske skattevelfærdsforhøjede lønniveau, er en omstilling af uddannelserne, produktioner og erhverv altafgørende. Denne lønkonkurrencesituation vil være gældende mange år frem, og omstillingen er blevet forsømt i 30 år.

Statsgælden skal afvikles i alt fald holdes strikt i ave, og i tillæg vokser aldringproblemet sig større og større med ekstra offentlige ældreudgifter til følge, samtidig med at beskatningsgrundlaget netop udhules af udflagningen og lukningerne. ‘Som narrehatten på værket’ har landets ledere tilladt indtil nu indvandring af mere end en halv million ikke-vestlige, der i stedet for at bidrage positivt til bruttonationalproduktet forbruger 3,47 gange flere offentlige velfærdskroner i gennemsnit end danskerne i gennemsnit (når også hensyn tages til skattebetalingerne). Det samme gør sig antagelig gældende i flere andre vesteuropæiske lande. Centrale bærere af udviklingen i Europa har haft realøkonomisk negativ vækst de seneste tre år.

De oplistede problemer kan Europa ikke løse samtidig ved at pusle lidt med posteringerne på finanslovene, skære lidt hist og her, beordre nogle flere betalingsmidler udstedt og dermed skabe stadigt tiltagende inflation, så produktionsforøgelsen ganske vist ligner realvækst, men ikke er andet end nominalvækst svarende til inflationen eller mindre. Dette forstærker problemerne og sinker omstillingen.

Danmark er netop truet af den dræbende deflation med faldende vækst i tre på hinanden følgende år samtidig med statsgælden steg. Ekspansionen skal derfor sikres ved at produktionslivet og Danmark får en løsning, der ikke er fristende inflationsbehæftet.

Landbrugskrisen i 1800-tallet på én måde større og mere betydningsfuld (p.g.a. erhvervets dominans i hele erhvervsstrukturen), end man i dag måske forestiller sig, men samtidig var initiativerne til ændringer taget allerede af fremsynede/heldige ledere allerede med landboreformerne i 1700årene.

12. april 2011

Førtidspension, satser 2011


I følge: https://www.borger.dk/Emner/pension-og-efterloen/pension/typer-af-pension/folkepension-foertidspension-mm/foertidspension/Sider/foertidspension-ny-ordning.aspx?
Førtidspension er 199.128 kr. om året (2011), hvis du er enlig. Er du gift eller har en samlever, er grundsatsen 169.260 kr. om året (2011). Altså pr. mdr. kr. 16.594 for enlige og kr. 14.105 for samlevende før skat.

Hvis du er enlig
Hvis du er enlig, kan du have supplerende indtægter op til 67.800 kr. om året (2011), uden at det påvirker din førtidspensions størrelse. Din førtidspension bliver sat 30 kr. ned, for hver 100 kr. din samlede indtægt er højere end 67.800 kr. (2011).

Hvis din partner er pensionist
Er du gift eller samlevende med en pensionist, kan I sammenlagt have supplerende indtægter op til 107.500 kr. om året (2011), før det påvirker din pension. Din førtidspension bliver sat 15 kr. ned, for hver 100 kr. jeres samlede indtægt er højere end 107.500 kr. (2011).

Din partners supplerende indtægter kan højst indgå med 330.300 kr.  (2011).

Ekstra hjælp i særlige tilfælde

Du kan søge om økonomisk tilskud til medicin eller uforudsete enkeltudgifter efter aktivloven.

Uforudsete udgifter

Hjælp til at få dækket uforudsete enkeltudgifter forudsætter, at du ikke kan betale for udgiften, og at udgiften vil gøre det svært for dig og din familie at klare sig. Det er et krav, at du ikke har kunnet forudse udgiften og derfor ikke har kunnet spare op til den, fordi du har været udsat for en såkaldt ’social begivenhed’, fx skilsmisse.

Hjælp til medicin og sygebehandling

Du kan få hjælp til udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling el.lign., hvis du ikke selv kan betale. Behandlingen skal være nødvendig for dit helbred. Du kan som udgangspunkt kun få hjælp til at blive behandlet i det offentlige behandlingssystem.

Boligstøtte

Hvis du har store udgifter til din leje- eller andelsbolig, kan du søge om boligstøtte.

Hvor mange har førtidspensionen som forsørgelsesgrundlag og hvor mange ikke-vestlige

Her vises med rødt i tre sætninger, at det samlede antal indvandrere og deres børn i landet er en hel del større end det officielt oplyses

Nogle skal aktiveres andre skal passiviseres


Nogle skal aktiveres andre passiviseres

Optjeningsperioden, den tid du skal have arbejdet og været medlem af en A-kasse, for at kunne modtage A-kasse-dagpenge ved ledighed er ved lov blevet gjort længere og længere i flere omgange. Samtidig er den tid, du kan modtage A-kasse-dagpenge som ledig, blevet nedkortet.

Argumenterne var de traditionelle, løgnagtige med ansvaret for arbejdsløsheden placeret hos de ledige, og desuden skulle der spares penge.

De ledige bestemmer ikke hvornår de skal være ledige, eller hvor mange ansøgninger om job de skal have afvist. Og for de unge uprøvede på arbejdsmarkedet gælder det heller ikke, at de ansætter sig selv. Når ledighedens varighed til stadighed også øges, så burde det ikke være overraskende, at de ledige hurtigere lempes ud af A-kasse-systemet til kontanthjælp, førtidspension eller ingenting.

En direktør i en A-kasse har netop oplyst, at det kan forventes at ca. 17.000 lempes ud af systemet pr. år fremover.

Det bemærkes i samme oplysning, at en hel del ryger ud og modtager ingen midler, fordi de er gift med én der arbejder, eller de har mere end kr. 10.000 på bankkontoen. Hvad de sparede offentlige midler så skal bruges til, som tingene ligger henligger, skal vi så lige se på:

Nu vedtoges så for en fire år siden en Ny lov om førtidspension, der fjerner den permanente varighed for ordningen for de enkelte individer. Det kunne være interessant at vide, hvorledes denne ordning skal praktiseres, når vi ser på antallene, der jævnligt skal kontrolleres og afprøves af systemets flagmedarbejdere:

Nye tal for 2011

Det skal bemærkes at andelen i alt under 50 år under den nye lov (med rødt) er næsten halvdelen af alle, når du sammenligner med sidste søjles 2010-tal med rødt i anden tabel neden for.

Vi må sige ordningen har taget et opsving, og endog i de helt unge aldre er der en særdeles kraftig søgning til ordningen, efter den nye pension blev vedtaget. Det kunne selvsagt også være interessant at vide fra hvilke grupper klienterne særligt rekrutteres. Claus Hjort Frederiksen har nu meldt ud, at han mener, at man skal gennemgå indvandrere på førtidspension for at sikre sig, at de stadig er uarbejdsdygtige. Vi gentager mestendel: Det kunne være interessant at vide, hvorledes denne gennemgang og sikring skal praktiseres antallene taget i betragtning.

Vi oplystes af Karen Jespersen , at i 1998 var 5.470 førtidspensionister med indvandrerbaggrund, der er i dag  (1. januar 2008) 14.800.

I Århus modtog knap 1/3 af alle ikke-vestlige 40-64 årige kvinder førtidspension i 2008 – svarende til 32,1 procent (dette link må ikke være tilgængelige længere)

På landsplan er antallet førtidspensionister blandt indvandrerne blevet forøget med 171 % på 10 år (1998-2008)  i følge Berlingske

Integrationsudgifter: F.eks. antallet af indvandrere på førtidspension i Århus er steget med 99,7 % på fem år. (dette link må ikke være tilgængeligt længere)

Et besøg i Gellerupparken i Århus, hvor Aamund erfarede at 8.000 ud af 10.000 indbyggere er på overførselsindkomster (dette link må ikke være tilgængeligt længere)

I TV2-Øst den 14-10-2009 kl.8:01 læses: At mere end hver femte indvandrer var fattig i 2005 – svarende til 22,8 procent. (dette link må ikke være tilgængeligt længere)

I 1996 var tallet kun 10 procent, skriver Århus Stiftstidende.

Næsten hver tredje af de ikke-vestlige indvandrere i alderen 50 til 59 år modtager førtidspension (1. januar 2011), melder Dansk Arbejdsgiverforening 11. januar 2011. 6. oktober 2010 meldte Arbejdsmarkedsstyrelsen ny opgørelse. Sidste år (2009) fik 12 ud af 1.000 ikke-vestlige indvandrere tilkendt en førtidspension. Til sammenligning var det tilfældet for fire ud af 1.000 etniske danskere.

Tallene 3 (= 12/4) er nærmest magisk, når talen falder på ikke-vestliges tyngde i forhold til danskerne (og vi bortser endog lige fra korrektionsmangelen). 249.907 i alt på førtidspension delt i dette forhold 1:3 er ensbetydende med, at overtyngden 3, der  fremkommer ved at antallet af ikke-vestlige på førtidspension sat i forhold til alle danskere på førtidspension divideres antal danskere og ganges med antallet af ikke-vestlige pr. 1. januar 2010: Resultatet er 24% af 249.907 pr. 1. januar 2010 eller:

59.950 førtidspensionister er ikke-vestlige 1).

Dels havde Karen Jespersen (se første sætning efter sidste tabel) naturligvis ikke fået korrigeret sine 14.800 førtidspensionister med indvandrerbaggrund pr. 1. januar 2008 med de ikke optalte med indvandrerbaggrund dels er antallet vokset helt vildt under den såkaldte aktive arbejdsmarkedspolitik under boligbobbel-opsvinget (jvf. linket oven for til Dansk Arbejdsgiverforenings melding 11. januar 2010). Bemærk, alene en forøgelse på 171% af antallet af indvandrere på førtidspension i 10-året (1998-2008) refereret i Berlingske Tidende (se linket oven for); det tog rigtig fart efter Karen Jespersens melding. I Århus voksede antallet af indvandrere på førtidspension til næsten det dobbelte på 5 år (jvf. linket med 99,7% oven for).

1) D.v.s. 59.950 ikke-vestlige modtagende klienter, 59.950 på 18 år eller ældre har førtidspensionen som forsørgelsesgrundlag for dem selv og deres børn under 18 år. Hertil kommer børnefamilieydelse, børnetilskud o.a.

Førtidspensionens satser 2010

De sociale udgifter eksploderer, som vi meldte (desværre får vi kun tal til 2009 – vi venter med rædsel på 2010-tallene), og det ender så om ikke mange år med den bundne opgave. Vi arbejder ikke i 2020-planer, vi holder os til virkeligheden, som vi har indsigt i.

2011: Så foreligger tallene for 2010: https://danmark.wordpress.com/2011/11/22/de-sender-os-bevidst-til-kollaps/

Her vises med rødt i tre sætninger, at det samlede antal indvandrere og deres børn i landet er en hel del større end det officielt oplyses

Se de nyeste tal (2011): https://danmark.wordpress.com/2011/11/01/hvordan-gik-det-det-antallet-pa-foertidspension-2010-2011/

11. april 2011

PALESTINIAN KIDS – A REAL EYE-OPENER


A REAL EYE OPENER

Palestinian Kids

THE WORLD IS SO CONCERNED ABOUT PALESTINIAN KIDS
(These are the images they show :)

http://dissidentpress.wordpress.com/2010/02/24/palestian-kids-a-real-eye-opener/

Lidt fransk konsekvens: ingen fuld ansigtstildækning i det åbne fra i dag


http://www.guardian.co.uk/world/2011/mar/03/niqab-ban-france-muslim-veil
“…From 11 April women will be banned from wearing the niqab – full-face Muslim veil – in any public place, including while walking down the street, taking a bus, at a bank, library or shop, or in a cinema or theatre. It will be illegal for a woman in niqab to visit the Louvre, or any other museum, take a train, visit a hospital or collect her child from school…”

French police unions all warn French niqab ban will be extremely difficult to enforce and they won’t make it a priority to stop women.

French police detain veil ban protesters

http://www.guardian.co.uk/world/2011/apr/11/french-police-detain-veil-protesters?INTCMP=ILCNETTXT3487
Paris police have detained two women wearing Islamic veils at a protest on the first day of France’s ban on the burqa and niqab

10. april 2011

EN GLOBAL ØKONOMISK ORDEN

Filed under: Economics, Free Speech, History, Science, skoler — Tags: , — Jørn @ 22:54

http://www.nationellidag.se/visa/default.asp?dokID=1444
Nationell Idag
Soros manar till global ekonomisk nyordning

 

Multimiljardären George Soros samlar nu i helgen ekonomer, finansexperter och politiker från hela världen för att lägga fram sina idéer om en ny ekonomisk världsordning. Platsen är amerikanska Bretton Woods, utvald med tanke på sin symboliska betydelse, då det var här som den nuvarande ekonomiska världsordningen slogs fast efter andra världskriget.
———————————–

 

Vi fremsatte et forslag kort før Euroens indførelse (her i en ajourført udgave)

Al Shabaab rekrutterer tilhængere i Bazar Vest, Gellerup


Al shabaab er en somalisk udløber af al-Qaeda. Den terrordømte, der forsøgte at myrde Kurt Westergaard, var med i al shabab. En somalisk fader har oplyst om rekrutteringen efter samtale med sin søn, der var ved at blive lempet ind.

http://www.youtube.com/watch?v=LMj1yhkaynE

http://www.youtube.com/watch?v=QwCVrkpQD7s

Hvor mange somaliere var her i begyndelsen af 2010?

Sidste nyt i følge vor ajourførte korrektionsmodel for folkeantallet i Danmark:

Siden 2002 har regeringen bidraget med 74,8 pct. af alle tildelte danske statsborgerskaber til somaliere i hele perioden 1979-2011 ? Alt ialt førte disse tildelte danske statsborgerskaber til sammen med børnefødslerne, at antallet med somalisk oprindelse pr. 1. januar 2011 er blevet til 32.875.

De er bestemt ikke terrorister alle sammen.

Nej, hvis jeg har en kasse æbler, hvoraf en vis ukendt del er forgiftede med cyankalium, kan jeg så få din datter, din kone eller din kæreste til at prøvesmage æblerne, eller vil du hellere selv?

Et nemt eksempel på, hvorledes man bliver ‘dansk på papiret

Her vises med rødt i tre sætninger, at det samlede antal indvandrere og deres børn i landet er en hel del større end det officielt oplyses

Lidt om Bazar Vest for fem år siden

 

9. april 2011

Bandelederen, det brutale overhoved for indvandrergrupperingen Black Ghost i Odense, forgyldes af familien Danmark


Kilder: Ritzau, Jyllands-Posten og Mahmoud Khalil Salems kone, Naima Dabaas

Vi læser på en norsk blog: http://www.document.no/2011/04/en-mann-ved-navn-fisfis/

Familien kostede i 2010:

44.000 kr. i børnetilskud.

90.000 kr. i børnefamilieydelse.

190.000 kr. i offentlige ydelser til konen.

178.000 kr. i offentlige ydelser til Fisfis.

95.000 kr. for Fisfis’ fængselsophold.

I alt: 597.000 kroner

Fisfis og co. kostede i 2010 kr. 600.000

Et dyrt bekendtskab: Bandelederen bliver ikke udvist af hensyn til de otte børn, som familien Danmark finansierer i forvejen.

Den juridiske kode lagt ind pr. lov i 2004 med Søren Krarup som formand for Indfødsretsudvalget sammen med en grundlovsstridig konvention, som ingen rigtig kunne huske, forvandlede hokus-pokus hans børn til danskere.

De behøver ikke være bandeledere, store hashhandlere, uddele trusler og ‘dummebøder’ på op til 250.000 kr. for at de udgår udvisning, og forræderne holder på dem med pengeudbetalinger. De kan få lidt mindre, hvis de ikke har samme behov som bandelederen:

Førtidspensionen i Danmark udgør kr. 13.895 pr. mdr. for enlige. Og huslejen for de første 60 kv.m. bolig kan højest andrage 20 procent af pensionen; det offentlige betaler resten. For indvandrerpar følger taksten reglerne her : Jf. http://www.clh.dk/pjecer/jobmedtilskud/doc4.html: “Efter de nye regler om førtidspension er der kun én ydelsestype af førtidspension, som kan tilkendes personer mellem 18 og 65 år. Efter 1. januar 2004 modtager enlige kr. 13.895 pr. måned (det er selvfølgelig steget siden). Personer, der er gift/samlevende, vil modtage kr. 11.810 (hver) om måneden. Begge beløb er skattepligtige og påvirkes af eventuelle indtægter…”

Det kører helt vildt med udbetalingerne. Men det synger selvfølgelig på sidste vers, for alt kan bringes til at ende i en bunden opgave.

Bandelederens behov for offentlige midler var kr. 14.833 pr. mdr i 2010. Konen modtog kr. 15.833 pr. mdr. Og så kommer alt det løse og børnene oveni.

Kun de danske politikere har ansvaret

Hvor mange ikke-vestlige modtager førtidspension

8. april 2011

TIL LAV-IQ-FOLK AF DEN ETNISK DANSKE STAMME


Jamen, det er da klart, ik’å’, danskerne føder 1,9 barn i gennemsnit og ikke-vesterlændingene 1,6. Jamen det er da sole klart, ik’å’. Det er simpelthen derfor folketallet stiger mere end nettoindvandringen. Det er da klart, ik’å’.

Vov, er de talt forkert. Jamen, det ka’ itt’ pass’, for det sagde de da på TV.

25.01.2004 kunne vi læse statistikchef i København Kommune Claus Woll i Søndagsavisen efter Connie Carrøe Christiansen havde postuleret noget lignende i en såkaldt undersøgelse:
”Jeg vil da gerne påpege, at der efter min mening ikke har været dækning for de konklusioner, der er draget i medierne på baggrund af rapporten. Ifølge Søndagsavisen afslører en nærmere granskning af tallene, at efterkommere af indvandrere fra ikke-vestlige lande tvært imod får flere børn end deres forældre! For denne gruppe er fødselsraten indenfor de seneste 5 år steget med 10% ! “
Dette er refereret udførligt på : http://www.lilliput-information.com/economics/conni.html

Jamen, de skrev det da igen i Jyllands-Posten 23. august 2008 :
https://danmark.wordpress.com/2008/08/23/ikke-ligefrem-en-birdie-naar-vi-gaar-efter-kendgerningerne/

Den berettigede kritik blev selvfølgelig fortsat ignoreret, da det med pressestyrke bragtes til torvs igen af både Information og Berlingske Tidende 25. juli 2010. Men det betyder ikke noget for dansken kan bedst lide at stole på pressen og TV. At det blev afvist af en af de ledende i organerne for 7 år siden, spiller ingen rolle. At andre afviste opgørelsesmetoden før den blev vedtaget i 1991 er da fløjtende ligegyldig, for dansken overtager da gerne ikke-vestliges børnefødsler (rent statistisk) og ikke-vestliges kriminalitet (rent statistisk). Bare vi så snart ku’ få et drøn i nakken ved en pengeautomat og selv få skylden for det.

…det der virker på hjernen…så’en no’en personal

experiences, you know.

Et skoleeksempel på hvorledes ikke-vesterlandske børn bliver til danske

Den korrigerede tilstrømning til dansk cpr.nr. og fast bopæl i 2010 – korrektion af Danmarks Statistik

Rekonstruktion af indvandringens nyere historie og perspektivet 1979-2072

7. april 2011

SVENSKAR FÖRSVINNAR


Personer med utländsk bakgrund definieras som personer som är utrikes födda, eller inrikes födda med två utrikes födda föräldrar. Personer med svensk bakgrund definieras som personer som är födda i Sverige med två inrikes födda föräldrar eller en inrikes född och en utrikes född förälder.

Det bemärkes at föräldra länk kombineret med geografiske länk er her som i resten af Vesteuropa upphört. Det sker nästan medan.

Når vi skal have alle med, mangler her bl.a. tredje generation, som er fødda i Sverige af barn af innvandrare. Svenska får ikke barn tillräkligt til at ökade i antal. Når ikke alle räknas med, tildelas (statistisk) en betydelig del af födelserne svenskerne, og det samma sker med brott, som ikke begås af svenska, men blir räknad upp som sådana (statistisk). Omkring 700 000 i alt gennem årene skal flyttes ifrån det svenska folkantal (ikke blot 35 107) og tilägges de officielle 1 800 000 totalt med utländsk bakgrunn/härkomst (så innvandrare-procenten totalt økas fra 19% til 26,5% af det totale folkantal). Da vi ikke får naturalisationerne (svenska medborgarskaper) längre tilbake än til år 2000 på Nettet, kan befolknings-redovisningen for Sverige vanskeligt korrigeres korrekt.

Den danska korrektion og perspektiv 1979-2072 har netop været brugt til forskningsformål. Uden korrektion blir al forskning relateret til befolkning uten giltighet, og denne minskas hvert år.

At det svenska folk skal ersättes skulle være ganska klart.

Med övenstående i minna kan uppdelan på län og kommuner ses her:

http://affes.wordpress.com/2011/04/06/befolkningsforandring-i-sverige/ (där diagram er hämtat)

« Newer PostsOlder Posts »