Danmark

7. marts 2011

DET SKAL DU IKKE BLANDE DIG I ELLER HAVE GRUNDLAGET FOR EN MENING OM – SAA ER DU FORKERT, MAASKE TILMED OND


iodpl1

Når vi spørger til antal børnefødsler blandt immigranterne

og deres børn, får vi ikke korrekt svar eller nogen fyldestgørende

og dækkende dokumentation for det som i stedet oplyses

– derfor lyver bladsmørerne vildt herom

1. januar 1979 var 97.615 udenlandske statsborgere og 6.248 naturaliserede (i alt 103.863) registreret i Danmark.

Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbanken

Kritik og rekonstruktion:

Derfor har jeg rekonstrueret hele udviklingen, der er gået tabt for offentligheden, og givet mit bud. Ikke alene landets førende demograf, professor Hans Oluf Hansen har sagt fra overfor optællingskategorierne ‘Indvandrere’ og ‘efterkommere’, uden at der af den grund er sket nogen ændringer til noget bedre. Blandt politikerne er nogle mere magtfulde end andre. Der skal åbentbart ikke ske ændringer, så vi får lys over land. Det kunne forstyrre indvandringsprojektet. End ikke en anden regering fra 2001, i mange år en regering med flertals-basis, kunne ændre på tingene. Det er tankevækkende. Hvem bestemmer så?

Min rekonstruktion af hele forløbet igennem 32 år (1. januar 1979 – 1. januar 2011) for alle 235 repræsenterede nationer er sket ved, at børnefødslerne blandt indvandrerne og deres børn i stedet beregnes, nu vi ikke må kende det optalte antal levendefødte børn fordelt på oprindelse og herkomst i de enkelte år, og herved når jeg til antallet i alt 706.863 med udenlandsk oprindelse ud af et samlet folketal pr. 1. januar 2011 på 5.560.628 (eller 12,7%). Forskellen til det officielle antal er nu 26% ud fra forudsætningerne i den model jeg må anvende til beregningen, men denne forskel bliver stadigt større hvert år, således at det reelle indvandrerantal inklusive deres børn og børnebørn fortoner sig mere og mere i forhold til opgørelserne, men ikke i gadebilledet. De kaldes danskere.

Vil du kende noget mere til befolkningssammensætningen 1. januar 2011 klikker du:

https://danmark.wordpress.com/2011/02/18/gammeldanskere-og-andre-1-januar-2011-stiger-eller-falder-iq-gennemnittet/

Vil du kende til indvandringen og udviklingen i året 2010 klikker du:

http://xantippe.wordpress.com/2011/02/11/240/

Vil du se hele forløbet 1979-2010 og perspektivet 2011-2072, som det former sig på mine realistiske forudsætninger klikker du:
http://www.lilliput-information.com/perspektiv.pdf

Fødselsårgangen i 2010 i Danmark var 63.411. Fordelingen på danske, vestlige og ikke-vestlige indvandrere og deres børn oplyses ikke:

Hvis vi netop kendte det antal fødte i 2009 eller 2010, som Danmarks Statistik (DS) ikke vil anføre som ikke-vestlige indvandreres nyfødte, skal dette antal forøges med en faktor 1,263, meddeler DS, fordi 26,3% af disse er placeret i gruppen med dansk oprindelse. I denne gruppe skal antallet samtidig fratrækkes.

Og hvis vi kendte det antal fødte i 2009 eller 2010, som DS ikke vil anføre som ikke-vestlige efterkommeres nyfødte, skal dette antal forøges med en faktor 1,353, meddeler DS, fordi 35,3% af disse er placeret i gruppen med dansk oprindelse. I denne gruppe skal antallet samtidig fratrækkes.

‘Det er sjovt som linkenes indhold forsvinder’, men vi har også lært af dette. Er det noget der kunne virke forstyrrende, hvis det sættes ind i rette sammenhæng, så er det med at få kopieret indholdet.

2010: Vi læser under overgangshyppigheder hos Danmarks Statistiks varedeklaration ved de netop anførte link:

“..Nyfødte, som har en mor, der er indvandrer eller efterkommer, kan både kategoriseres som efterkommer eller med dansk oprindelse. Det afhænger af herkomst og statsborgerskab for både moderen og faderen, hvilken kategori barnet havner i. I fremskrivningen fordeles nyfødte på oprindelse i overensstemmelse med det gældende mønster i perioden 2007-2009. Fx var der i den periode 17,3 pct. af de nyfødte, der fik dansk oprindelse, når moderen var en ikke-vestlig indvandrer med dansk statsborgerskab. Andelene holdes på samme niveau gennem hele fremskrivningsperioden.

Andel nyfødte, som får dansk oprindelse, opdelt efter moderens oprindelse og statsborgerskab:

Kvinder med dansk oprindelse, dansk statsborgerskab: 100 pct.
Kvinder med dansk oprindelse, udenlandsk statsborgerskab: 100 pct.
Indvandrere, vestlige med dansk statsborgerskab: 77,9 pct.
Indvandrere, vestlige uden dansk statsborgerskab: 55,9 pct.
Indvandrere, ikke-vestlige med dansk statsborgerskab: 17,3 pct.
Indvandrere, ikke-vestlige uden dansk statsborgerskab: 26,3 pct.
Efterkommere, vestlige med dansk statsborgerskab: 100 pct.
Efterkommere, vestlige uden dansk statsborgerskab: 65,3 pct.
Efterkommere, ikke-vestlige med dansk statsborgerskab: 100 pct.
Efterkommere, ikke-vestlige uden dansk statsborgerskab: 35,3 pct..”

Grunden til at ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’ ikke som tællebegreber giver et dækkende og entydigt resultat m.h.t. f.eks. fødslernes fordeling er, at begreberne i almindelighed ikke er entydige, dækkede og funktionelle – d.v.s. videnskabeligt uholdbare. Sætningen anført med rødt oven for er grundlæggende og nærmest selvindlysende ganske urealistisk. Sådan har det kørt siden 1991.

Vi kan forestille os, at denne varedeklaration højest sandsynligt udarbejdes for at holde DS’ medarbejdere fri for ansvar. Er nogen interesseret at få tilvirket en ændring, kan jeg foreslå at man henvender sig til Bertel Haarder ved en lejlighed, hvor mange ser/lytter/læser med, og at man gør det med kendsgerningsindsigt, iver og udpræget vedholdenhed. Der er nok at gå igang med, og der er serveret, skulle jeg mene.

Bedraget i 7. juni 2004 begyndte allerede i 8. februar 2003, hvis ikke længe før.

J. E. Vig, cand. oecon., 7. marts 2011

HJEMMERØVERIERNES ANTAL 2010 og den personfarlige kriminalitet


På Danmarks Statistiks Nyt fra DS fås http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2011/NR027.pdf (kriminaliteten sammenskrevet neden for). Det skal lige understreges at når du ser færre tilfælde af indbrud i ejendomme m.v. og færre tilfælde af visse tyverier i netop denne tabel skyldes dette langt hen ad vejen, at færre forbrydelser af denne type anmeldes, fordi Politiet netop ikke gør meget ud af den slags straffelovsovertrædelser længere:

Antal hjemmerøverier i Danmark 2010: 289

Antal hjemmerøverier i Danmark 2009: 364

Hvorledes antallet skulle betragtes og gerningsmændene udpeges i JP 30. januar 2010

Her er der så tale om et mindre fald i antallet fra cirka et om dagen (givet tilfældigt). Også flere sydøsteuropæere får i disse år direkte adgang til at rejse til landet og ud igen uden kontrol efter EU’s bestemmelser herunder Schengen-aftalen. 8. november 2010: Trods bekymringer i flere medlemslande godkender EU en ny visumaftale, som sikrer albanere og bosniere visumfri indrejse i EU.  I flere jyske byer slukkes gadebelysningen for at spare. Det blev også i sommeren 2010 forsøgsvis sat i gang Århus, hvor man har byggeprojekter til 28 mia. kr. Det rigtig smarte består i, at der samtidig begyndes en billigrute med fly fra Gdansk til Tirstrup fra foråret 2011. Pris kr.133. Vi må så se hvem de mørke gader gavner mest.

Den personfarlige kriminalitet skal simpelthen udskilles for ikke fuldstændig at forvrænge billedet af kriminaliteten, når ejendomsforbrydelser fortsat har betydelig dominans antalsmæssigt og samtidig har et stærkt stigende mørketal (uden for registrering), som begrundet i første og anden linie i dette indlæg. Dette faktum ignorerede

Kommissionen vedørende ungdomskriminalitet og ytrede i stedet sin berømte tilfredshed med udviklingen i betænkning nr. 1508 i 2009.

Antallene anført med blåt angiver stigninger

Fængslerne er i øvrigt fyldte til bristepunktet.