Danmark

31. marts 2010

Fremmedudgifterne er 200-300 mia. kr. i 2010


Ajourført 2015: https://danmark.wordpress.com/2015/10/29/velfaerdens-fordeling/

Velfærdssystemet og indvandringen fører til kollaps om senest 4 år

2015: Siden 2010 er flere velfærdsposter blevet beskåret for at skabe plads, nyeste forslag er førtidspensionens takster.

Den korte version med masser af alternativ-betragtninger viser vi havde og har ret

Vi må sige vennerne, selvom de er få, hjælper med at få sandheden frem (en kortere feather)

Fra http://dendanskeforening.dk/files/files/DK-1a-1995.pdf:

Ved udgangen af 1994 var det officielle antal ikke-vestlige – beregnet efter Danmarks Statistiks metode fra 1991 med optællingbegreberne ’indvandrere’ og ’efterkommere’ – ca. 190.000 personer. Udgifterne til ikke-vestlige i 1995 udgjorde ca. 56 mia. kr. ud af et samlet offentligt budget på 607 mia. kr. i 1995, steget fra ca. 43 mia. kr. i 1991, når vi forudsatte proportionalitet mellem antallet af ikke-vestlige og fremmedudgifterne.

Modellen for beregning af fremmedudgiften

1995: En udgiftsberegning – f.eks. på et husholdningsbudget – vil normalt foregå på den måde, at man gør de enkelte udgiftsposter op og dernæst lægger alle posterne sammen. Det har politikerne imidlertid forhindret, når det gælder fremmedudgifterne. For kun meget få af dem er oplyst særskilt – det meste er stukket af vejen under alle mulige uigennemskuelige rubrikker.

Vi måtte derfor regne baglæns:

Vi tog udgangspunkt i det samlede statslige og kommunale udgiftsbudget på 607 mia. i 1995. Det kendte vi. Vi vidste også, at der var 5,2 mill. mennesker i Danmark. Og vi kunne ud fra Danmarks Statistiks undersøgelse nr. 43/1991 beregne, at af disse var i hvert fald 190.000, hvortil kom det sandsynlige mørketal på ca. 95.000.

Disse mennesker – danskere og ikke-vestlige – deltes altså om at bruge ca. 607 mia. kr. Men hvordan fordeltes udgiften mellem dem?Trækker en gennemsnitdansker f.eks. lige så meget på de sociale ordninger som en gennemsnitsfremmed?

Nej, det gjorde han ikke! Ud fra den kendte aldersfordeling blandt de ikke-vestlige hhv. danskerne og ud fra de specielle udgiftsområder, nåede vi frem til en udgiftsfordeling, der viser, at de ikke-vestlige i 1995 belastede budgetterne med ca. 56 milliarder kroner.

Oplysningerne om fremmedbelastningen på de enkelte felter kunne f.eks. hentes i Socialministeriet. En undersøgelse her viste således, at 87% af flygtningene bliver varige bistandsklienter, og blandt de resterende 13 % var mange under uddannelse eller modtog anden form for støtte. En opgørelse fra Århus viste også, at udgifterne til kontanthjælp var blevet fordoblet på fem år og allerede i 1993 19% af den samlede kontanthjælpsudbetaling (Kilde: Ugebrevet Mandag Morgen nr. 4/1993).

SOCIALMINISTEREN SLÅR ALARM: Jyllandsposten 10. september 1999:Hver tredje på bistand er indvandrer.

I 2002 var mere hver tredje (35-38 pct.) på kontanthjælp fremmed.

2003: 40 pct. af modtagerne indvandrere.


Kilde til den funktionelle udgiftsopdeling er Danmarks Statistiks Statistikbanken

Bemærk, posten 10.Social beskyttelse med en stigning på mere end 102 mia kr. (29,5%) og posten 7. Sundhedsvæsen med en stigning på mere end 38 mia. kr.(35,6%)  på blot 5 år.

I Århus modtog knap 1/3 af alle ikke-vestlige 40-64 årige kvinder førtids- eller socialpension i 2008 – svarende til 32,1 procent . På landsplan er antallet førtidspensionister blandt indvandrerne blevet knap tredoblet på 10 år i følge Berlingske Tidende. Integrationsudgifter: 16. oktober 2009: I Gellerup Planen er 80 pct. af indbyggerne på overførselsindkomst. 21. februar 2009: Antallet af indvandrere på førtids- eller socialpension i Århus er steget med 99,7 % på fem år. 53 pct. af de nyankomne var analfabeter i Sverige kunne vi læse 28. januar 2009. 90 pct. af de tvangsfjernede i København var fremmede, læste vi den 27 marts 2008.

Det er faktisk muligt at beregne en langt mere realistisk fremmedudgift i 2010 end tilfældet var i 1995 og samtidig korrigere for udgiftsudviklingen i øvrigt siden 1995:

Dels som følge af aldersfordelingen og arbejdsmarkedstilknytningen, der er markant forskellig i gruppen ikke-vestlige i forhold til blandt danskerne og andre vestlige dels som følge af et større individuelt forbrug viste Velfærdskommissionens oplysninger i rapport marts 2005 Fremtidens velfærd og globaliseringen, at ikke-vestlige konsumerer 2,6 mill. mere end de gennemsnitligt indbetaler i skat, og danskerne 750.000 mere end de gennemsnitligt betaler i skat. Det giver 3,47 gange mere underskud velfærdsregnskabet i gennemsnit sammenlignet med danskerne.

Nu skal vi have delt velfærdens samlede centrale poster eller hele det offentlige budget efter denne opregnede officielle kendsgerning fra Velfærdkommisionen:

x: fremmedes procentvise andel af velfærdsforbruget

1-x: danskeres og øvrige vestliges andel af velfærdsforbruget.

Forholdstalsberegningen der fører til 3,47 ser således ud:

Fremmedes procentandel af velfærden divideret med forholdet mellem andelen af ikke-vestlige og danskerandelen giver overtyngden af de ikke-vestliges velfærdsforbrug. [vi dividerer med en brøk ved at gange med den omvendte]

Hvis du foretrækker den med forholdsregning uden et ‘X’, men med æbler, milliarder og piger og drenge, tager du denne her: https://danmark.wordpress.com/2015/03/26/egnethed-velfaerdskonsekvenserne-i-fremtidens-europa-med-simple-krav-til-laeseren-for-forstaelsen/

x/(1-x) * 0,89/0,11 = 3,47, hvor 0,11 er mindsteandelen af ikke-vestlige (600.000/5,5 mill.) primo 2010. Det giver ikke-vestliges procentvise andel af velfærdsforbruget i 2010 30,0 procent af det offentliges velfærdsposter [vi har bevidst helt bortset fra de vestlige indvandrere, fordi disse over livsforløbet bidrager med 1,8 mill. kr mere til de offentlige kasser end befolkningen i almindelighed, hvilket underestimerer vor bestemmelse af x]. Vi forudsætter at 3,47 gange i overtyngde fortsat er gældende i 2010. I Sverige i 2001 tilsvarende :  https://danmark.wordpress.com/2007/07/15/immigration-costs-in-sweden-amount-to-almost-297-pc-of-the-public-budget-2001/ : 29,7 procent af den svenske offentlige budget i 2001.

Vi regnede med en varierende tyngde på de enkelte velfærdsposter i 2001-opregningen af fremmedudgifterne og nåede til fremmedudgifterne 150 mia.

Forudsættes i stedet mere realistisk 700.000 fremmede i Danmark ved udgangen af 2009 giver andelen de ikke-vestlige konsumerer 33,6 procent i stedet for 30,0 procent. Og ikke-vestliges velfærdsforbrug bliver da 252,6 mia. kr.

Vi kan tage hele spektret med :

Hjælp til forholdstalsberegningen: https://danmark.wordpress.com/2006/11/20/forholdstallene-og-keynesianer-sniksnakkes-uddybes-lidt/

Siden 1995 er danskernes antal gået tilbage med ca. 7 promille 1) pr. år fra ca. 5,0 mill. Det giver 4,5 mill. danskere ved udgangen af 2009. Indbyggertallet i landet var dog godt 5,5 mill., så 600.000 ikke-vestlige er muligvis en del for lavt sat.

Fremmedudgifterne beregnes herefter direkte på grundlag af det offentliges egne oplysninger via Velfærdskommissionen til Børsen og summen af de offentliggjorte velfærdsposter anført med fremhævet sort i tabellen (for året 2010):  0,30*751.892 mill = 225,6 mia. kr. i 2010.

Anvendte vi i stedet de samlede driftsudgifter 1.012.881 mill. for 2010 svarende til de 607 mia. for 1995, ville fremmedudgifterne være beregnet til:  0,30*1.012.881 mill. = 303,9 mia. kr. i 2010

Fremmedudgifter udgør således 200-300 mia. kr. i 2010.

Idet vi noterer os med nogen tilfredshed

efter at have opgjort, hvorledes det ser ud

med vore fejltagelser gennem årene:

I 1995 var resultatet med ca. 200.000 ikke-vestlige: 407.907*0,1214= 49,5 mia. kr. jf. overstående tabel, men under hensyn til befolkningsandelen for ikke-vestlige i 1995. Vi meldte 56 mia. kr. Det må jeg erkende, en beskeden overdrivelse, såfremt her altså ikke var 290.000 inklusive de illegale i stedet for 200.000 (hvilket vi også angav som højest sandsynligt): 407.907*0,1696 = 69,2 mia. kr. Nå, 59,4 mia. kr. er midtpunktet mellem 49,5 og 69,2, og vi meldte altså 56 mia. kr. for 1995 – en mindre underdrivelse herfra.

Det gav nærmest sig selv som tonen var lagt – og det var også hensigten: Vi blev fra 1995 selvfølgelig skreget ud og kaldt både uansvarlige, uetiske og inkompetente samt alt muligt andet grimt, men faktum var ingen magtede at svare sagligt imod mine beregninger.

I 2001 udregnede jeg forsigtigt disse fremmedudgifter efter et meget simpelt tyngdebudget og fandt, at de dengang forventede 600.000 ikke-vestlige i landet kostede staten 150 mia. kr. Vore beregninger var yderst forsigtige, og vi arbejdede nærmest med bind for øjnene, bortset fra vi havde enkelte sporadiske oplysninger, som det offentlige selv havde leveret. En tidligere regering havde præsenteret 10,3 mia. kr. i 1995 med Marianne Jelved som økonomiminister og næste regerings støtteparti (fra 2001) vovede et øje og meldte 30 mia. kr. i 1997.

Nu viser det sig at med Velfærdskommissionens adgang til de individuelle og selvfølgelig anonymiserede konti, at det faktisk stod lidt værre til i 2001 med forudsat 600.000 ikke-vestlige: 0,304*506,260 mia. kr. = 154,3 mia. kr. jf overstående tabel, men atter korrigeret for befolkningsandelen for ikke-vestlige i 2001. Og denne tabel beskæftiger sig udelukkende med Velfærdskommissionens oplysninger, lidt finansoplysninger fra Danmarks Statistiks Statistikbanken og så ellers ren matematik.

Det er vanskeligt at ramme Det Gyldne Snit nærmere – ‘med bind for øjnene’

Velfærden og indvandringen fører hurtigt til kollaps

2015: Siden 2010 er flere velfærdsposter blevet beskåret for at skabe plads, nyeste forslag er førtidspensionens takster.

1) Den etnisk danske fertilitet oplyses ikke med ordentlige og retvisende data fra officiel side, hvilket vi har påvist adskillige i sammenhænge på denne blog. Det må skønnes, at danske kvinder allerhøjest føder 1,3 barn i gennemsnit. I regneeksemplet sættes etnisk danske kvinders fertilitet ikke desto mindre til 1,7 barn. Dette fertilitetsmål svarer til godt 19 % for få børn til reproduktion (2,1*(1-0,19)=1,701) over den fertile periode på ca. 30 år. Det giver altså med sammensat rentesregning et fald på 7 promille pr. år.

Med 1,3 barn ville der mangle 38,1% børn til at klare reproduktionen (2,1*(1-0,38095) =1,3) og tilsvarende være et fald på 31,6 promille eller et fald på 3,16% pr. år i antallet af danskere, uden at vi medregner netto ca. 7.500 udvandrede danskere pr. år over de seneste 20 år.

 

J. E. Vig, cand oecon.

31. marts 2010

29 kommentarer »

 1. De uhyrligheder, som fremtræder i ovenstående publikation, kan alene besvares med den største vrede mod og foragt for vore politikere – stort set over en kam i de sidste 30-40 år.Som krystere og forrædere har de fungeret – løbende med halen mellem benene for og overordentligt til grin af de krævende og omkostningskrævende indvandrere med afkom.
  Det historiske gigantiske politiske svig, som EU kort og præcist kan beskrives, er i højeste grad inkluderet i vreden og foragten.- Og så naturligvis de tåbelige “godhedsapostle”, som ikke har en så uskyldsren dagsorden, som de gerne vil give udtryk for.
  “Vi er bundet af kontrakten med araberne(1973) og andre muslimske lande,samt efterfølgende aftaler”,fremfører nogle af politikerne!Ikke et ord om Euro-med.-aftalerne!

  Hvorfor er de kontrakter ikke for længst blevet opsagt, da følgerne af aftalerne mere og mere i al sin gru – synligt og føleligt står mejslet i sten for enhver af de accelerende mangfoldige hændelser?
  På grund af de mest usle og tåbelige Stormagtsdrømme! Ingen ofring er for stor i magtens tjeneste. Føj for den lede.

  Kommentar af Kirsten — 1. april 2010 @ 21:53

 2. Du kan lige så godt more dig over det, når det ikke kan ændres længere med helt igennem sløvt dansk folk.

  Du kan så glæde dig over det går ud over Bertel Haarders børn og børnebørn, der netop skal have den styreform, som henholdvis deres fader og bedstefader ønskede sig så brændende. Ingen tvivl det vil givet sætte et slags minde hos efterkommerne. Først et par generationer fra nu vil de rejse sig, hvis de er til noget. Nu er der jo heldigvis andre end Haarders efterkommere.

  Kommentar af Therese — 2. april 2010 @ 09:53

 3. Therese

  Ja, der er flere andre end Haarders efterkommere og det gør mig rasende at vi afleverer et sådant samfund til dem!

  Det er mig aldeles ufatteligt at vi overhovedet kan finde på forlods at spænde vores egne børn, børnebørn og deres efterkommere for den vogn der skal sørge for inkompatible tilvandrere og det fra disse tilvandrere ankommer, ved fødsel her i landet eller udefra, til de dør!

  Dette er et mega forrædderi overfor vores egne vi medvirker til !

  Selv er vi blevet forrådte af vores tidligere som nuværende politikere – bl.a. med de aftaleforhold som blev indgået med Saudiaraberne på vegne af de Mellemøstlige islamiske lande og EF/EU.

  Dengang i 70´erne blev vi solgt for olie til disse islamiske lande – og prisen : at de europæiske lande skulle overtage en god del af den overproduktion af mennesker som disse fallerede islamiske lande havde præsteret – og som de fortsætter med !

  Ikke bare blev vi spændt for herhjemme, men vi medvirker desuden med kroner og øre til, at EU hvert eneste år kan sende milliarder af euro til disse islamiske Middelhavslande.

  EU og USA er de primære indtægtskilder for bl.a. Gaza og Vestbredden.

  Kommentar af Vivi Andersen — 2. april 2010 @ 13:56

 4. Når jeg blot fremhæver Haarder er det fordi han fik chancen for ordne og omforandre uddannelsessektoren først i 1982, siden igen i 2005.

  DER SKETE INTET AF DET DER VAR BEHOV FOR:

  Vi kalder ham “manden med de to tunger” – den ene er Ritts

  Kommentar af Therese — 2. april 2010 @ 21:35

 5. […] siden 2005. Beløbet er summen af de fremhævede poster for de respektive år til anførte tabel her. Det samlede velfærdsforbrug er steget 27 % på 5 år. De sociale ydelser med 28,5% og […]

  Pingback af Velfærd og indvandring fører til kollaps om 2-4 år – en simpel kendsgerning « Danmark — 3. april 2010 @ 11:36

 6. Strøtanker:
  Tja, jeg husker at jeg for en halv snes år siden udtalte ved et foredrag at som libertarianer, dvs. konsekvent liberal, jo da kan glæde sig over at masseindvandringen med sikkerhed vil knuse velfærdssstaten.
  Men nu er det klart at det, der kommer efter er rimeligt rædselsvækkende.
  Men så kan de lære det – måske!
  Dumt at græde over spildt mælk!
  Men selvfølgelig kæmper vi videre så længe der er livsånde i os.

  Kommentar af P.H. Bering — 3. april 2010 @ 21:14

 7. Liberalen er en ideologi og så er det sagt.
  Men de kommende 1-2 generationer får den styreform, som deres forældre henholdsvis bedsteforældre ønskede sig.
  DET MÅ DA VÆRE GODT.
  Herefter kan vi måske håbe på at nogle fra vor kulturkreds er stærke nok til at rejse sig.

  Kommentar af Therese — 4. april 2010 @ 07:56

 8. Jeg lagde en link til denne side i Jalvings blog på JP. Nu kan jeg ikke længere komme igennem på bloggen. Med noget. Så er min mail-adresse og IP-ditto sikkert sendt til PET.

  Så meget for JP og ytringsfriheden.

  Kommentar af Børge — 11. april 2010 @ 11:12

 9. Takker for indsatsen. Fordi to ting optræder samtidig behøver der ikke nødvendigvis være en ufravigelig sammenhæng imellem dem.

  Mon PET har noget specielt at gøre ved sammensat forholdsregning og budbringeren heraf.

  Næppe!

  Kommentar af Therese — 11. april 2010 @ 15:21

 10. Det er sandt blogs.jp/frontalt giver allerede besøgende

  Kommentar af Therese — 11. april 2010 @ 15:23

 11. Dansken skal lære at sætte et link i html-sprog:

  a href=”https://danmark.wordpress.com/2010/04/05/ikke-vestlige-er-der-mange-eller-faa-faar-de-nedskæringer-snyder-nogen-paa-vægten-ja/”
  ikke linkhttps://danmark.wordpress.com/2010/04/05/ikke-vestlige-er-der-mange-eller-faa-faar-de-nedskæringer-snyder-nogen-paa-vægten-ja/

  d.v.s.

  a href=”link- eller url-adresse”
  link eller url-adresse

  ..men der sættes ‘>’ ved afslutningen af første link-angivelse uden apostroffer. Til allersidst skal stå ‘<'/a'>' uden apostroffer. Og endelig skal 'ikke link' fjernes – det er taget med her for at forhindre en automatiske link-dannelse.

  Man kan også finde alt om html på Nettet gratis, hvis man gider lære.

  Mange steder optages linket uden videre. Jeg har sat det, der manglede på blogs.JP…uden PET har taget kontakt. De skal da være så velkomne.

  Kommentar af Therese — 11. april 2010 @ 15:48

 12. Den med PET var ment lidt humoristisk.

  Det er lidt underligt, for det jeg har sendt, vises i bloggens sammenhæng lige bortset fra en kommentar om, at kommentaren mangler moderation. Dvs. JP (s software) har opfattet det korrekt. Yderligere mystisk er det, at efterfølgende kommentarer uden links også udelukkes – dvs. venter på moderation — som de skriver.

  Men tak til J E Vig/Therese for at have fulgt op.

  Kommentar af Børge — 11. april 2010 @ 17:26

 13. Håbede det var humor. Den anden mystik kan skyldes alt muligt.
  Prøv f.eks. med et andet link, der tager udgangspunkt i velfærdssystemet og når til et lignende resultat:

  https://danmark.wordpress.com/2010/04/03/13168/

  Eller med – Lav en folder og del den ud:

  https://danmark.wordpress.com/2010/04/08/aktiv-deltagelse-i-oplysningen-om-hvad-det-koster-du-fremstiller-selv-en-folder-uden-videre-fra-to-link-lige-her/

  Kommentar af Therese — 11. april 2010 @ 17:35

 14. […] fra regeringen og matematik kan ikke afvises. Andet er det ikke. Mere sikkert end […]

  Pingback af Lars Hedegaard i gang igen som bagstopper « Danmark — 1. juni 2010 @ 21:58

 15. […] konti ville blive sparet, såfremt tankeksperimentet var en realitet? Vi har alle kontiene her nederst. De 77.000 er vi også lidt kede af, i øvrigt ligesom med de 52.000 ovenfor hos forfatteren. Børn […]

  Pingback af Fremtidens velfærd og globalisering er ikke for danskere « Danmark — 9. juni 2010 @ 16:20

 16. […] a decade, averaging just over 200 000 a year. I think these figures are underestimated. Thus, in Denmark there are now apparently about 700.000 immigrants (12,65%  western + non-western and 10,01%  non-western, personal communication) […]

  Pingback af “True Integration Will Be When Catholics Name Their Child Mohammed” - EU Is the Biggest, Most Silent, Ethnic Cleansing Revolution Ever » Euro-med — 12. juli 2010 @ 17:25

 17. […] 200 000 pro Jahr. Ich denke, dass diese Zahlen unterschätzt sind. So gibt es in Dänemark nun offenbar etwa 700.000 Einwanderer – 12,65% Westliche + Nicht-westliche, 10,01% Nicht-Westliche (persönliche […]

  Pingback af “Wahre Integration, Wenn Katholiken Ihrem Kind Den Namen Muhammed Geben” – EU Ist Die grösste, Verschwiegene, Ethnisch Säubernde Revolution Je » Euro-med — 12. juli 2010 @ 17:32

 18. […] denke, dass diese Zahlen unterschätzt sind. So gibt es in Dänemark nun offenbar etwa 700.000 Einwanderer – 12,65% Westliche + Nicht-westliche, 10,01% Nicht-Westliche (persönliche Mitteilung) der […]

  Pingback af “Wahre Integration, wenn Katholiken ihrem Kind den Namen Muhammed geben” – EU ist die grösste, verschwiegene, ethnisch säubernde Revolution die es je gab « Der Honigmann sagt… — 13. juli 2010 @ 07:23

 19. […] a decade, averaging just over 200 000 a year. I think these figures are underestimated. Thus, in Denmark there are now apparently about 700.000 immigrants (12,65%  western + non-western and 10,01% non-western, personal communication) of the population […]

  Pingback af NewsReload — 14. juli 2010 @ 06:20

 20. On this blog we do not think anything, because there 1 mill. or 1 billion possibilities every time we think or guess

  Kommentar af Therese — 18. juli 2010 @ 21:21

 21. Har også prøvet at ligge et link ud til denne blog, på et andet debatforum.

  Jeg opfordrede brugerne til at komme med konstruktiv kritik, såfremt de ikke var uening i udregningen.

  Det var der så enkelte som gjorde. Mit problem er så bare, at jeg jo ikke har medvirket til udregningerne og derfor dårligt kan svare på vejne jer/J.Vig.

  Her kan svarene ses:

  http://www.pokernet.dk/forum/show.asp?tid=232940

  “Paula” skriver i sin kommentar:

  “Det er skrevet så mærkeligt, forvirrende og dumt at det er svært at finde ud af hvad der er hvad. Det første kritikpunkt jeg kan se er at bare fordi underskuddet på (et barn af?) en ikke-vestlig-indvandre er 3,47 gange større end en dansker betyder det ikke at deres del af velfærdsudgifterne har samme forhold.

  Derudover er der så vidt jeg kan se ikke taget højde for indtægter. Ved at benytte samme beregningsmetode som de har, vil man komme frem til danskerne koster samfundet 500 mia. om året. Det er misvisende at sige en gruppe koster samfundet x kr., når man kun har lavet halvdelen af regnestykket.

  Fertilitetsudregningen ser også helt skæv ud.

  Forudsigelse om velfærdssamfundet kollapser om 2-4 år vil jeg i øvrigt gerne give odds på hvis du er interesseret.

  edit: findes der virkelig ikke bedre opgørelser over de økonomiske udgifterne forbundet med indvandringen? Hvis ikke der findes bedre tal at starte med vil jeg gerne indrømme at det er et stort set umuligt regnestykke at lave ordentligt.”

  Han uddyber det senere:

  “”Velfærdskommissionens oplysninger til Børsen den 1. december 2005, at ikke-vestlige konsumerer 3,3 gange mere af velfærdsposterne i gennemsnit sammenlignet med danskerne i gennemsnit. http://borsen.dk/nyheder/artikel/1/81323/indv(…);

  At ikke-vestlige indvandre koster 3,3 gange så meget fra vugge til grav betyder kun de konsumere 3,3 gange så mange velfærdsydelser hvis indtægterne fra begge grupper i gennemsnit er de samme.

  Der er ret let at give et eksempel på hvorfor det han skriver er forkert:

  Min søster betaler gennem livet 200 kr mere til statskassen end hun får igen og jeg koster statskassen 1000 kr samlet. I gennemsnit koster vi statskassen 400 kr fra vugge til grav.

  Din søster bidrager 800 kr og du koster 1000 kr, så din familie koster i gennemsnit statskassen 100 kr fra vugge til grav.

  Min familie er 4 gange så dyr som din men vi forbruger lige meget i velfærdsudgifter.”

  Hvad ville jeres svar være her?

  Herudover spørger en anden bruger “Zaphod”:

  “Hvis vi nu for nemheds skyld går ud fra at vi er mange der er enige om at vi i Danmark har flere svære problemer at løse og at flere af dem involverer Danskere af anden etnisk oprindelse, kan vi så ikke også blive enige omat det handler om at være konstruktive og at forsøge at skabe det bedst mulige resultat?

  Den “analyse” du linker til er jo helt umulig – udover at den som Paula påpeger er helt vildt rodet, så er der nogle himmelråbende problematiske generaliseringer samt et par morsomme selvmodsigelser.

  For der første indkulderer den Danske statsborgere og endda dansk fødte i en kategori der kaldes “fremmede”
  For det andet taler den indenfor få paragraffer om at det er et problem at den “rigtige” Danske befolkning ikke er i stand til at vedligeholde befolkningstallet med den nuværende fertilitet, og samtidig at det så også er et problem med “fremmede” … Altså WTF? Så kan vi da for alvor bare lukke butikken.

  Derudover er det hele jo bare helt blottet for seriøs metode.”

  En tredje bruger “Cosmo” kommer med følgende postulat:

  “I øvrigt er alle økonomer enige om at det ville være en katastrofe for dansk økonomi, hvis vi smed alle indvandrere ud, og ikke måtte lade flere komme til landet.”

  Håber at I/du her vil komme passende svar til henholdsvis: “Paula, Zaphod og Cosmo”.

  Kommentar af kenneth — 14. november 2010 @ 10:12

 22. Ja, det er sludder og vrøvl samt vidner om manglende evne til at gribe en begrebsdannelse, selvom den præsenteres ligetil.
  Naturligvis er der taget højde for alle indtægter herunder skattebetalingerne.
  Svarene vidner om mainsteam-mediers altafgørende inddoktrinerende propaganda. At regne og at forstå selv den simpleste forholdsregning
  er mistet – et kultur- og civilisationstab, men det bliver meget værre endnu.

  Kommentar af Therese — 18. november 2010 @ 12:46

 23. […] Fremmedudgifterne i 2010 udgør 30% af budgettet eller 200-300 mia. kr. […]

  Pingback af Aktiv Deltagelse I Oplysningen Om Hvad Det Koster: Du fremstiller selv en folder uden videre fra to link lige her « Danmark — 28. december 2010 @ 22:02

 24. […] Fremmedudgifterne er 200-300 mia. kr. i 2010 […]

  Pingback af Mest kommenterede indlæg på det seneste på Danmarksbloggen « Danmark — 20. september 2011 @ 10:33

 25. […] i 2010 vedrørende indvandrere 31-33% af samtlige velfærdsomkostninger, der omfatter meget andet end de såkaldte sociale […]

  Pingback af DE SENDER OS BEVIDST TIL KOLLAPS « Danmark — 22. november 2011 @ 12:58

 26. […] konsumerer 200-300 mia. kr. af det offentlige velfærdsbudget på i alt knap 752 mia. kr. i budgettet for 2010 jævnfør anden […]

  Pingback af Fremtidens velfærd og globalisering « Danmark — 21. december 2012 @ 10:08


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s