Danmark

17. januar 2010

Svenske pensionister skal betale for indvandrerne


Sådan bliver det også her om få år

Vi har oversat denne oplysning fra : http://varstundisverige.blogspot.com/2010/01/svensk-pension-och-aldreforsorjningssto.html

Sveriges fattigdom kommer næppe overraskende for nogen. Her er en svensk artikel hentet fra bloggen ”Vår stund i Sverige” og oversat til dansk.

En folkepensionist kaldes  på svensk ”fattigpensionär”. Her er en sammenligning mellem pensionen til svenskere og ”ældreforsorgsstøtten” til ældre indvandrere.

Der er sket en hel gigantisk overførsel af resurcer og velfærd i vort samfund (altså Sverige) de sidste tiår og den foregår stadig, mere intensivt end nogensinde.

Vi har set hvordan førtidspensionering er blevet bevilliget til udlændinge som ikke har indtjent ATP-points. Vi har set hvordan socialbidragsmidler øsles ud. Vi har set hvordan Ældreforsorgsstøtten til ældre indvandrere er blevet indført. Vi har set ankomsten af ankarbarn*, apatibørn og ”enligt kommende flygtningebørn”, hvor der ikke har været grænser for, hvor meget det måtte koste.

Et eller andet sted må man jo hente pengene. Og nu kommer øretæven, så det mærkes. Pensionisterne får nedsatte pensioner, sygehus må lukke afdelinger, el-priserne stiger med skjult beskatning o.s.v.

Sverige er således ledende med hensyn til skattetryk i verden.

År 2001 var skattetrykket i Sverige 50,8 %, i Japan 27,1 %. En forskel på næsten 24 procentenheder! Hvad får vi svenskere, som japanerne ikke får?

En beregning ud fra følgende forudsætning for en ”fattigpensionär”, der er alene-boende med en leje på 6.200 sv.kr.:

Garantipension 7.780 sv.kr.

Skat 1.575 sv.kr.

Rest efter skat: 6.105 sv.kr.

Leje: 6.200 sv.kr.

Lejebidrag 4.650 sv.kr.

Rest at betale 1.550 sv.kr.

Rest af nettoindkomst efter leje:  4.555 sv.kr.

Dette kan sammenlignes med Ældreforsorgsstøtten til ældre indvandrere: 4.831 sv.kr.

Allerede her får modtageren af Ældreforsorgsstøtten altså 780 sv.kr. mere at rutte med.

Hvad bliver forskellen, hvis vi desuden tager hensyn til afgifter til hjemmehjælp og sygehjælp?

Forbeholdsbeløb for ensomboende (år 2009): 4.832 sv.kr.

Hvad bliver det muligt at tage af nettoindkomsten på 6.105 sv.kr.?

6.105 minus 4.832 giver 1.272 sv.kr. i mulig afgift.

Hvad er der tilbage at leve for?

6.105 minus 1.272 = 4.833 sv.kr.

Men lejen for bolig skal jo betales. Hvis den er så høj som 6.200 sv.kr. skal der efter boligbidrag betales 1.550 sv. kr.  Hvad er der så tilbage til mad og andet?

4.833 sv.kr. minus 1.550 sv.kr. = 3.283 sv.kr.

Sammenlign dette med Ældreforsorgsstøtten på 4.831 sv. kr.

Hvor meget mere får den, der har Ældreforsorgsstøtte?

4.831 minus 3.283 sv.kr. = 1.548 sv.kr.

1.548 sv. Kr. mere i lommen til modtageren af Ældreforsorgsstøtten.

Fattigpensionärens redning er at bo i en gammel umoderne lejlighed, hvor lejen ikke er så høj.


Apropos pension til de fremmede i Danmark? :

22. juli 1999 meddelte TV 2 Østjylland, at Bistandskontoret i Brabrand i Århus var blevet afsløret i at have udbetalt Folkepension til ældre fremmede i strid med reglerne.

I 45 tilfælde havde kontoret således på særdeles mystisk vis efterfølgende bedt udlændinge begrunde deres adkomst til Riget ved at påberåbe sig at have haft flygtninge-status som begrundelse for deres ophold her. Socialforvaltningens motiv skulle være det, fremgik det af TV 2 Nyheder, at ved dette tryllenummer ville Århus Kommune få refunderet en større del af de udbetalte beløb fra staten.

Hele området ’pension’ tiltrækker sig større og større interesse, reglerne er indviklede, og der bliver flere og flere ældre og stadig flere ældre, ikke-vedkommende fremmede, eftersom der er fred i deres hjemlande.

Vidste De for eksempel, at “Retten til pension er betinget af, at modtageren har dansk indfødsret” i følge §2 i Lov om Sociale Ydelser, Social Pension? § 2 gælder dog ikke: for udlændinge, som har fået opholdstilladelse i Danmark efter reglerne om konventionsflygtninge (§7 i Udlændingeloven) og heller ikke for flygtninge, der er kommet hertil som som led i en aftale med FN’s Flygtningehøjkommissariat (§8 i Udlændingeloven).

Information om Danmark har modtaget følgende supplement fra anonym kilde.

I en nabokommune har man i årevis i stedet udbetalt Bistandshjælp til de ældre fremmede, der var fyldt 67 år. Bistandshjælpen er et større beløb end Folkepensionen. Vort kvalificerede vidne, som er ansat hos den pågældende kommune, kan oplyse at dels ville pension i næsten alle tilfælde af denne art slet ikke kunne tildeles efter optjeningsreglerne – der også er meget komplicerede og omhandler det antal år vedkommende har opholdt sig i landet, hvorefter beløbsstørrelsen beregnes – dels blev en ganske betragtelig del af beløbene refunderet af staten, når beløbet i stedet kaldtes bistandshjælp til flygtninge. Men det var fup.

Ikke nok med det!

Information om Danmark ligger desuden inde med dokumentation for at undervisningsmaterialerne, som bruges på uddannelsen “Social- og sundhedsassistent”, bl.a. lærer de uddannelsessøgende, at “Danmark har desuden indgået aftaler med en række lande. Efter disse aftaler, der iøvrigt ikke oplyses nærmere i de pågældende undervisningsmaterialer, kan man have ret til dansk pension, selv om man ikke opfylder de almindelige bestemmelser”.

32,1 procent af 40-64 årige indvandrerkvinder i Århus ligger helt i top:

https://danmark.wordpress.com/2009/11/14/de-er-saa-fattige-mon-kr-100-000-en-gang-er-nok-naar-seidenfaden-f-eks-tilbyder-irakere-kr-32-000-pr-maaned/

Flere og flere ikke-vestlige på førtidspension, selvfølgelig:

https://danmark.wordpress.com/2009/06/10/flere-og-tidligere-paa-pension-ikke-vestlige-slaar-ikke-ganske-uventet-rekorden/

Området i eksplosiv vækst uden vi skal høre noget særligt herom:

Integrationsudgifter: F.eks. antallet af indvandrere på førtidspension i Århus er steget med 99,7 % på fem år.

Supplement:

Danmark 5-8 år efter Sydsverige