Danmark

5. oktober 2009

Ungdomskriminaliteten kamoufleres, fortegnes og ignoreres af de ledende


 

iodpl

Betænkning: Indsatsen mod ungdomskriminalitet

Afgivet af Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet

Betænkning nr. 1508

København 2009

bet

Betænkning om indsatsen mod ungdomskriminalitet

Betænkning nr. 1508/2009

Publikationen kan bestilles

via Justitsministeriets hjemmeside (www.justitsministeriet.dk)

eller hos

Schultz Distribution

Herstedvang 12

2620 Albertslund

Telefon: 43 22 73 00

Fax: 43 63 19 69

schultz@shultz.dk

 

ISBN: 87-91851-66-1

ISBN: 87-91851-68-8 (internet)

Tryk: Schultz Grafisk

Pris: Kr. 150 pr. sæt inkl. moms

[‘Ja, den bruger bl.a. en kamouflage, ejendomskriminaliteten, der som bekendt nedprioriteres og efterhånden ikke efterforskes, endsige opklares, hvorfor anmeldelserne heraf naturligvis efterhånden udebliver, og forbrydelserne repræsenteres mere af mørketallene, som ingen selvagt ser. Men anmeldelsesantallene udgør fortsat 78-79 procent af det samlede anmeldelsesantal vedrørende overtrædelser af straffeloven, så disse antal bruges helt bevidst til at overskygge/kamouflere for udviklingen i den personfarlige voldskriminalitet. Dette ene lille aspekt vil vi lige bevise her nedenfor.’]

Du kan også vælge at downloade betænkningen og forarbejderne gratis på følgende links:

http://jm.schultzboghandel.dk/upload/microsites/jm/ebooks/bet1508/index.html

http://www.justitsministeriet.dk/fileadmin/downloads/Forskning_og_dokumentation/Udredning_-slutrapport2.pdf

Kommission vedrørende ungdomkriminalitet var sammesat af følgende:

Politidirektør Johan Reimann (formand), personligt udpeget af justitsministeren

Professor, dr.jur. Flemming Balvig, personligt udpeget af justitsministeren

Forstander Jens Bay, personligt udpeget af justitsministeren

Konsulent Ane Kristine Christensen, Kommunernes Landsforening

Kontorchef Ina Eliasen, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Kontorchef Nina Eg Hansen, Indenrigs- og Socialministeriet

Afdelingschef Lars Hjortnæs, Justitsministeriet

Advokat Gunnar Homann, Advokatrådet

Politimester Michael Højer, Rigspolitiet

Direktør Anne Jastrup, Danske Regioner

Direktør Geert Jørgensen, Børnesagens Fællesråd

Dommer Linda Lauritsen, Den Danske Dommerforening

Retspræsident Birgitte Holmberg Pedersen, Børnerådet

Vicestatsadvokat Eva Rønne, Rigsadvokaten

Professor, dr.jur. Eva Smith, Det Kriminalpræventive Råd

Kontorchef Henrik Thomassen, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Direktoratet for Kriminalforsorgen var ved kommissionens nedsættelse repræsenteret af

vicedirektør Annette Esdorf. Den 30. januar 2008 indtrådte kontorchef Ina Eliasen som medlem af

kommissionen i stedet for Annette Esdorf.

 

Rigsadvokaten var ved kommissionens nedsættelse repræsenteret af statsadvokat Hanne Schmidt.

Den 20. august 2009 indtrådte vicestatsadvokat Eva Rønne som medlem af kommissionen i stedet

for Hanne Schmidt.

 

Sekretariatsfunktionen har været varetaget af fuldmægtig Lars Solskov Lind, Justitsministeriet.

Særligt for så vidt angår kommissionens deludtalelse om forældreansvar har sekretariatsfunktionen

været varetaget af konsulent Jeanie Sølager Bigler, Justitsministeriet.

København, september 2009

 

Udredning til brug for Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet

af Susanne Clausen, Merete Djurhuus og Britta Kyvsgaard Justitsministeriets Forskningskontor, Maj 2009

Efter det er blevet en del sværere at tegne et troværdigt billede af virkeligheden, hvilket der er flere medvirkende årsager til, er man begyndt i ministeriet at lave såkaldte selvrapporteringsundersøgelser. Disse går ud på at man f.eks. spørger skolebørn om deres kriminelle gerninger. Disse redegør så (‘yderst pålideligt’) for deres kriminalitet på spørgeskema. Dette mener man tegner et troværdigt billede, blot interviewundersøgelser gøres repræsentative.

Dette er jo spændende sager, der kan inspirere eleverne til bl.a. at udveksle erfaringer ‘og eventuelt få noget mere gang i den’. Det har ikke noget med pålidelige undersøgelser at gøre, nærmere med en igangsætter-terapi.

Den registrerede kriminalitet i form af registrerede mistænkte eller dømte mener vi fortsat bør danne grundlaget. Vi har igenmem flere år set at sammenhængen mellem, mistænkte, sigtede og dømte falder fint ud. Følgende tabel1 og tabel 2 er taget fra den registrerede kriminalitet præsenteret på side 18 og 19 i : http://www.justitsministeriet.dk/fileadmin/downloads/Forskning_og_dokumentation/Udredning_-slutrapport2.pdf

Udredning til brug
for
Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet
Susanne Clausen, Merete Djurhuus og Britta Kyvsgaard
Justitsministeriets Forskningskontor
Maj 2009

 

 

Tabel 1. Antal anmeldte lovovertrædelser med mistænkte 10-14-årige, 2000-2007

10-14tabel1

Det er utroligt, at ejendomskriminaliteten, der udgør 78 procent af alle anmeldelser, skal have lov at fortegne billedet, når vi skal se, hvor vi står med den personfarlige kriminalitet:

1. Den er ikke så personfarlig

2. Politiet nedprioriterer den

3. Den efterforskes og opklares sjældent

Nu tager vi de andre med rødt anførte antal, og sammenlægger dem for blot år 2000 og år 2007.  De kamouflerende ejendomforbrydelser og anmeldelser i alt er anført med lilla. Herved har vi fraregnet alle ejendomsforbrydelserne, men også røverier. Vi har i hvert fald koncentreret os om størstedelen af de meget personfarligere straffelovsovertrædelser herunder voldsforbrydelserne:

2000:  ialt  227

2007:  ialt  592

– her er tale om den personfarlige kriminalitet, som 10-14 årige er registreret mistænkt for. Det er en stigning på 261 procent over en 7 års periode, altså mere end en fordobling.513411_640_450


 

Tabel 2. Antal anmeldte lovovertrædelser med mistænkte 15-17-årige, 2000-2006


Her udgør ejendomskriminaliteten 79 procent af alle anmeldelser.

Vi koncentrerer os igen om antallene anført med rødt. Antal anført med lilla er fortsat de kamouflerende.

 

2000:  ialt  953

2006:  ialt  1709

– og her er der igen tale om den personfarlige kriminalitet, som 15-17 årige er registreret mistænkt for. Der er stigning på 179 procent over 6 års periode, altså knap en fordobling.

 

Selvfølgelig er det lige så bekvemt for kommissionen, at koncentere sig om de to nederste rækker i tabellerne som for den personkreds, der hidtil har beroliget og berettet om, at der er fred og ingen fare.

Mere analytisk kritisk skal det anføres, at sammenregningen med befolkningsgrundlaget i den sidste række i både tabel 1 og tabel 2 vidner om kommissionens særlige interesse for individerne, der begår kriminaliteten. Forskelle skulle, hvis de ikke som her var kamoufleret, vise et større eller et mindre antal forbrydelser pr. 1000 blandt 10-14 eller 15-17 årige i perioden. D.v.s. en større eller en mindre kriminalitets-tilbøjelighed hos det enkelte individ.

Dette har så absolut ingen interesse for de, der rammes eller kan rammes af kriminaliteten. Om man overfaldes af den samme eller af nogle andre kan vist gå ud på ét. Ofre og potentielle ofre vil vide om der kommet mere eller mindre kriminalitet af den farlige karakter. Det siger sig selv, at indvandringsindtaget, der f.eks.  i 2008 forøgedes med 62,8 procent,  fører til mere kriminalitet uanset de enkeltes varierende kriminalitetstilbøjelighed. Den kriminologiske udredningsrapport hævder imidlertid også:

‘Den almene kriminologiske antagelse er, at de fundamentale mekanismer og de risikofaktorer, der har betydning for forekomsten af kriminalitet, er uafhængige af etnicitet…’

Kommissionen henviser til en undersøgelse, der skulle dementere ”etnicitetens” betydning. Men denne undersøgelse vedrører folk, der er født i 1970 og tilmeldt det danske folkeregister i 1985. Den har altså ikke et klap at gøre med de seneste årtiers masseindvandring fra ikke-vestlige lande.

“Så må vi i øvrigt vove den påstand, at danskerne bliver værre og værre i med deres antal falder samlet, og deres andel i oven for anførte aldersgrupper endog falder drastisk i disse år….og dette sker samtidig med den mest personfarlige kriminalitet bliver fordoblet i omfang på blot 7-8 år. Det er da utroligt…ikke?..det er ganske vist, sådan er danskerne sandelig blevet” (eller også er det et rent satire-afsnit)

Blandt de 10-17 årige er antallet af sigtelser for kriminalitet steget fra 2005 til 2006 med 60 pct. Største stigning er ikke ganske uventet i Gellerup-Ghettoen på trods af utallige tiltag imod kriminaliteten netop der. Således meldte DR-TTV om morgenen den 21. april 2007….

 

I øvrigt er betænkningen fyldt med de overmåde sædvanlige fejlressonnementer af samme karakter, som dem vi har læst og hørte refereret til hudløshed via mainstreampressen de seneste 20 år. Vi har sagt fra hver gang, og vore indvendinger til det hele kan formentlig hentes på:

https://danmark.wordpress.com/?s=kriminalitet

eller prøv ordet ‘vold’ ellers prøv søgeordet ‘kriminalitet’ på søgemaskinen på:

http://www.informationomdanmark.dk (kriminalitet rammer der 49 filer)

2004: Indvandrerkriminaliteten stiger meget voldsomt

En enkelt i mainstream-medierne har fat i et par af detaljerne med 15-20 års forsinkelse

 

 

 

 

 

19 kommentarer »

 1. […] enkelt rettet detalje fra forarbejderne til betænkningen, der naturligvis vælter den famøse påstand. Skriv en […]

  Pingback af Statens kommission: Overordnet set maa udviklingen i ungdomskriminalitet betragtes som positiv « Danmark — 5. oktober 2009 @ 17:21

 2. Det giver kuldegysninger at læse den lange liste m.m. af politisk udnævnte og højt betalte personer, der figurerer i ”Kommission vedrørende ungdomskriminalitet.”
  Det giver kuldegysninger, fordi det på forhånd har været og er bestemt, at sandhederne om problemernes kerne ikke på nogen måde må skinne igennem i det materiale, som er forelagt af kommissionen – tværtimod skal det forfalskes som vanligt: ”Det er ”danskerne”, der er de fleste og værste forbrydere.”
  Det giver kuldegysninger, at de mange regneark reelt blot ”fodrer krokodillen” yderligere på bekostning af den danske befolkning, dens indtægter og dens ejendomsret til eget land.
  Hvornår høres råbet fra H C Andersens lille dreng: ”Han har jo ingen tøj på”? Hvornår trænger den tydelige sandhed igennem for de villet døve og blinde: Det er ren og skær Jihad, der foregår?
  Danskerne har i virkeligheden i mange år betalt jizya også kaldet kopskat – en underkastelsesskat for danske dhimmier – en skat, der i den grad har nedslidt det islamiserede danske samfund.
  (Desværre fik vi allerede slaveringen om halsen af vort eget formyndersystem med kildeskattens indførelse!)

  Kommentar af Kirsten — 6. oktober 2009 @ 14:57

 3. […] mistænkt for: Der er en stigning på 261 procent over en 7 års perioden 2000-2007, altså mere end en fordobling, men mindre end en tredobling. Den personfarlige kriminalitet, som 15-17 årige er registreret […]

  Pingback af HVORNAAR FAAR DE NOK? – VIL DU HAVE SANDHEDEN: ALDRIG! « Danmark — 29. januar 2010 @ 10:38

 4. […] mistænkt for: Der er en stigning på 261 procent over en 7 års perioden 2000-2007, altså mere end en fordobling, men mindre end en […]

  Pingback af DER FØDES FLEST OM ONSDAGEN – HVILKEN OPRINDELSE BØRNENE HAR MAA VI IKKE FAA OPLYST – DET ER LISSOM MED FORBRYDERNE SOM VIS EN ANDEL AF DE FØDTE BLIVER TIL FORHOLDSVIS TIDLIGT I LIVET « Danmark — 13. februar 2010 @ 11:05

 5. […] mistænkt for: Der er en stigning på 261 procent over en 7 års perioden 2000-2007, altså mere end en fordobling, men mindre end en […]

  Pingback af Kriminalitet af udenlandsk herkomst i Kbh. « Danmark — 18. februar 2010 @ 15:59

 6. […] 2009: Ungdomskriminaliteten camouflere, fortegnes og ignoreres […]

  Pingback af Kriminaliteten er voldsomt stigende – ikke mindst voldskriminaliteten « Danmark — 2. marts 2010 @ 18:39

 7. […] Ejendomsforbrydelser bruges til systematisk at kamouflere og fejlbedømme ungdomskriminaliteten […]

  Pingback af Indbrud i villaer og lejligheder opklares ikke og saa stiger deres antal naturligvis « Danmark — 25. marts 2010 @ 17:33

 8. […] undomskriminalitet afgav betænkning sidste år. De ansvarlige og kamouflage- metoderne afsløres her. Kommissionen […]

  Pingback af Velfærd og indvandring fører til kollaps om 2-4 år – en simpel kendsgerning « Danmark — 25. maj 2010 @ 00:29

 9. […] “Alternativet til fængsel til de 15-17-årige lovovertrædere har ikke den store effekt, når det drejer sig om at holde dem væk fra kriminalitet…” Behandling af unge kriminelle virker ikke: http://www.berlingske.dk/article/20090324/danmark/90324027/. “80 procent af de ungdomskriminelle, der udstår en to-årig behandlingsdom, bryder loven igen. Det viser ny rapport fra Justitsministeriet…” Forventningerne var igen ligesom ressourceindsatsen enorme – det er ingen molbohistorie, der er fuld dokumentation for den, der tager sig til hovedet: Effekten udeblev. „Kommissionen om indsatsen mod undomskriminalitet‟ afgav betænkning sidste år. De ansvarlige og kamouflage-metoderne afsløres her. […]

  Pingback af Ret Og Orden Og Indsatsens Effekt « Danmark — 20. juni 2010 @ 23:25

 10. […] at kriminaliteten er voldsomt stigende, selv i analyse lavet af den offentlige kommission for ungdomskriminalitet i 2009, efter den er blevet renset for […]

  Pingback af Er udlændingestatistikken ubrugelig? – Ja, den kan end ikke bruges til det mest simple at tælle immigranterne « Danmark — 21. juni 2010 @ 17:53

 11. […] “80 procent af de ungdomskriminelle, der udstår en to-årig behandlingsdom, bryder loven igen. Det viser ny rapport fra Justitsministeriet…” Forventningerne var igen ligesom ressourceindsatsen enorme – det er ingen molbohistorie, der er fuld dokumentation for den, der tager sig til hovedet: Effekten udeblev. Kommissionen om indsatsen mod undomskriminalitet afgav betænkning sidste år. De ansvarlige og kamouflage- metoderne afsløres her. […]

  Pingback af CEPOS LEVERER IKKE VAREN – MED MINDRE RESULTATET ER BESTILT « Danmark — 11. august 2010 @ 21:43

 12. […] Hvorledes kriminaliteten kamoufleres […]

  Pingback af Mindst én af disse er løgn « Danmark — 13. november 2010 @ 13:52

 13. […] mørketal, som begrundet i første og anden linie i dette indlæg. Dette faktum ignorerede ungdomskommissionen og ytrede sin berømte tilfredshed med […]

  Pingback af HJEMMERØVERIERNES ANTAL 2010 og den personfarlige kriminalitet « Danmark — 8. marts 2011 @ 07:32

 14. […] ‘De unges kriminalitetet har et passende niveau’ Like this:LikeBe the first to like this post. Skriv en kommentar […]

  Pingback af KRIMINALITETEN I DANMARK FOR 10½ AAR SIDEN « Danmark — 24. november 2011 @ 18:18

 15. […] Nogle har utvivlsomt aflæst tabellerne fejlagtigt – evt. taget kvartalet for året. F. eks. Berlingske Tidendes i alt 56 i 2008. Derudover indplacerer man nu fra officiel side hjemmerøveri-forbrydelsen i flere kategorier. Derved syner antallene enkeltvis mindre. Præcis som det skete med ungdomsforbrydelserne, hvor ejendomsforbrydelser overskygger den personfarlige kriminalitet, når de antalsmæssigt sammenlægges: https://danmark.wordpress.com/2009/10/05/ungdomskriminaliteten-kamoufleres-og-ignoreret-af-de-ledende… […]

  Pingback af NU SKAL VI HAVE PÅLIDELIGE OPLYSNINGER OM UDVIKLINGEN I ANTALLET AF HJEMMERØVERIER | Danmark — 28. juli 2013 @ 17:05

 16. […] kriminaliteten.” (Jyllands-Posten 6.4.) —– Nå, skulle man det! De ledende kunne ikke se det: https://danmark.wordpress.com/2009/10/05/ungdomskriminaliteten-kamoufleres-og-ignoreret-af-de-ledende…. Kriminaliteten steg med mere end 62 pct. på 7 år: […]

  Pingback af Danmarks Statistik offentliggør ikke længere antallet af tildelte danske statsborgerskaber – uanset DS hævder dette – se konsekvenserne | transeurabia — 5. august 2014 @ 13:53

 17. […] kriminaliteten.” (Jyllands-Posten 6.4.) —– Nå, skulle man det! De ledende kunne ikke se det: https://danmark.wordpress.com/2009/10/05/ungdomskriminaliteten-kamoufleres-og-ignoreret-af-de-ledende…. Kriminaliteten steg med mere end 62 pct. på 7 år: […]

  Pingback af Sidste Information | Danmark — 7. august 2014 @ 08:34

 18. […] “Det overordnede billede er, at vi stadig har store problemer med integrationen, og at det tilmed i de senere år er gået dårligere med beskæftigelsen og kriminaliteten.” (Jyllands-Posten 6.4.). Fremsynede og egentlig indsigtsfulde meddelte dette ville være udviklingen, og det gjorde de for knap 30 år siden. De ledende kunne ikke se det eller andet udover egen næse, f.eks. ungdomskriminaliteten, der kamoufleres, fortegnes og ignoreres af de ledende, senest 2009: https://danmark.wordpress.com/2009/10/05/ungdomskriminaliteten-kamoufleres-og-ignoreret-af-de-ledende…. […]

  Pingback af Den statistiske samfundsbeskrivelse afløses af ideologisk propaganda | transeurabia — 8. oktober 2014 @ 09:49


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: