Danmark

8. august 2009

Hvidbog om landsforræderiet


Hvidbog om landsforræderiet i Sverige

 
Historie meget lig denne kunne bringes om den skæbnesvangre afvikling i Norge og i Danmark
 

Det er rart at se, at svenskerne begynder at røre lidt mere på sig. De vil lave en hvidbog om Landsforræderiet. Her kommer det på dansk og nederst på svensk: 

http://www.bgf.nu/vitboken/presentationen.html

 

Hvidbog om landsforræderiet

 

På internettet øger trykket for at oprette en sandhedskommission om det igangværende landsforræderi. Magthavernes forvandling af det harmoniske og velfungerende Sverige til et multikulturelt – i praxis – et multietnisk kaos har vakt stærke følelser hos en voksende majoritet af svenskere. Man har en tid samlet stof sammen til en hvidbog som underlag for en kommende sandhedskommission. Private Sverige- og svenskvenner har også taget initiativ til finansiering af trykning  og distribution af hvidbogen.

Der findes udarbejdede analyser og beregninger af de seneste årtiers indvandringspolitik. Med videnskabelig grundighed er f.eks.  de politiske beslutningers fremkomst blevet skildret i bogen ”Exit Folkehjemssverige”, hvor også massemediernes rolle som demokratiets undergravere belyses. Omkostningerne for masseindvandringem og dermed dens afgørende betydning for velfærdens successive erodering blev allerede beskrevet ved dette århundredes begyndelse af økonomen Lars Jansson i bogen ”Mångkultur eller velfærd?”. Den grove og accelererende kriminalitet, hvor personer med indvandringsbaggrund er stærkt overrepræsenteret kan ikke bare aflæses i BRÅs rapporter, men også i de daglige skildringer i massemedierne.

Et stadigt tilbagevendende spørgsmål fra befolkningen i årenes løb er, hvorfor. Det er ikke helt enkelt at svare på denne undren over, hvad der foregår. Forsøg på forklaring har handlet om alt mellem uforstand til bevidst handling for egen vindings skyld fra ”det multikulturelle projekt”s aktørers side. Den måske mest almindelige teori er nok, at det handler om menneskelig svaghed – i det her tilfælde om behovet for at blive opfattet som ”god” for enhver pris. Med andre ord hykleri, eftersom man i vid udstrækning har handlet mod bedre vidende.

Uafhængigt af de bagvedliggende motiver hos aktørerne bag Sveriges og det svenske folks afvikling, er det ansvarligheden som stadig tydeligere fremhæves. Forræderiet mod vore forfædres opofrende arbejde og skabelsen af et harmonisk og velfungerende Sverige, opleves så frustrerende, at intet motiv kan opfattes som formildende. At man med dette forræderi også har berøvet vore børn og børnebørn forudsætningerne for et liv i harmoni og velfærd i en svensk nation, gør at skyldspørgsmålet stilles stadig oftere og med stadig voksende vrede.

Endnu varierer de fremførte ytringer på en skala mellem ønske om en forklaring og en undskyldning fra de skyldiges side, til standpunktet, at en væsentlig straf er absolut påkrævet mod de mennesker, der har deltaget i lands- og folkeforræderiet.

Hvad der skal ske fremover afgøres sikkert snart på den politiske arena. Skulle f.eks. parlamentariske alternativer i form af Sverigedemokraterne gives demokratiske muligheder for handling og indflydelse, kan den førstnævnte variant muligvis blive den som almenheden helst støtter. På samme måde som sandhedskommissionen for Sydafrika eller Nürnbergprocessen og Haagdomstolen har fungeret for at skabe forsoning.

Om denne vej også fremover blokeres er der uden al tvivl andre kræfter, der vokser sig stærke og påberåber sig helt andre principer og bevæggrunde.

 

Weine Berg      Bjørn Hammarbäck      Jan Milld     Kenneth Sandberg

 

Vitbok om landsförräderiet

På internet ökar trycket för upprättande av en sanningskommission om det pågående landsförräderiet. Makthavarnas omvandling av det harmoniska och välfungerande Sverige till ett mångkulturellt – i praktiken multietniskt – kaos, har väckt starka känslor hos en växande majoritet av svenska folket. Sedan en tid tillbaka pågår sammanställningen av en “Vitbok” som underlag för en kommande sanningskommission. Enskilda Sverige- och svenskvänner har också tagit initiativ till finansierandet av upptryckning och distribution av vitboken.

Sedan tidigare finns det framarbetade analyser och beräkningar av de senaste decenniernas invandringspolitik. Med vetenskaplig grundlighet har t ex de politiska beslutens framväxt skildrats i antologin “Exit Folkhemssverige”, där också massmedias roll som undergrävare av demokratin belyses. Kostnaderna för massinvandringen och därmed dess avgörande betydelse för välfärdens successiva erodering beskrevs redan vid detta sekels början av ekonomen Lars Jansson i boken “Mångkultur eller välfärd?”. Den grova och accelererande brottsligheten där personer med invandrarbakgrund är starkt överrepresenterad kan avläsas inte bara i BRÅ:s rapporter utan också via dagliga skildringar i massmedia.

En under åren återkommande fråga från allmänheten är varför. Besvarandet av denna undran över det som pågår är inte alldeles enkelt. Försöken till förklaring har handlat om allt mellan oförstånd till medvetet agerande för egen personlig vinning från aktörerna i det “mångkulturella projektet”. Den kanske vanligaste teorin är nog ändå att det handlar om människans svaghet – i det här fallet behovet av att till varje pris bli uppfattad och omnämnd som “god”. Med andra ord hyckleri, eftersom man i stor utsträckning agerat mot bättre vetande.

Oavsett de bakomliggande motiven hos aktörerna bakom Sveriges och svenska folkets avveckling, är det ansvarsfrågan som allt tydligare ställs högst på listan över det som framförs. Sveket mot våra förfäders uppoffrande arbete och skapande av ett harmoniskt och välfungerande Sverige, upplevs så frustrerande att ingedera motiv kan uppfattas som förmildrande. Att genom detta förräderi också ha berövat våra egna barn och barnbarn förutsättningar för ett liv i harmoni och välfärd i en svensk nation, gör att skuldfrågan ställs allt oftare och med allt större vrede.

Än så länge varierar de framförda yttringarna på en skala mellan önskan om en förklaring och en ursäkt från de skyldigas sida, till ståndpunkten att det är ett absolut måste med utmätandet av ett straff – ett mycket kännbart sådant – för de som medverkat till lands- och folkförräderiet!

Vad som ska ske framöver avgörs troligtvis ganska snart på den politiska arenan. Skulle parlamentariska alternativ i form av exempelvis Sverigedemokraterna ges demokratiska möjligheter till agerande och inflytande, kan möjligtvis den förstnämnda varianten bli den som ges störst stöd av allmänheten. På samma sätt som Sanningskommissionen för Sydafrika eller Nurnbergrättegången och Haagdomstolar har fungerat för att skapa försoning.

Om denna väg också fortsättningsvis blockeras är det tveklöst andra krafter som kommer att växa sig starka och åberopa helt andra principer och bevekelsegrunder.

 

Weine Berg      Björn Hammarbäck      Jan Milld     Kenneth Sandberg

 

Formidlet af

Sonia

 


3 kommentarer »

 1. Glimrende initiativ. Ved I om bogen nu er blevet skrevet?

  Om Sverigedemokraterne er Sveriges redning eller blot et ligegyldigt parti som Dansk folkeparti, skal jeg ikke kunne sige. Dog håber jeg at de denne gang kommer over spæregrænsen, så vi ved mere om dem.

  19 september har svenskerne chancen for at vise at de ikke længere vil acceptere den meningsløse og altødelæggende indvandring, som deres land er blevet udsat for. Der kommer ikke mange flere muligheder for på demokratisk og fredelig vis, at få stoppet det vanvid som har kørt i så mange år nu.

  Kommentar af kenneth — 10. september 2010 @ 22:43

 2. Nej, det ved vi ikke.
  Om troværdigheden er det vanskeligt at sige noget. Meget tyder dog på at allehånde-bestræbelser flere andre steder er sat op for at indfange og uskadeliggøre modstanden.

  Kommentar af Therese — 11. september 2010 @ 08:45


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: