Danmark

7. maj 2009

Baby boom among migrants


English article without any qualified critical comments

Looking two years back:

 Danish version with qualified critical comments

UK News: Baby boom among migrants

Victoria Fletcher, Health Editor, Daily Express – 8.6. 2007

Population explosion: Immigrants have helped push Britain’s birth rate to its highest level in 25 years.

More than 21 % of births in Britain are now to women born outside the UK, and their fertility rates are consid­erably higher than that of British-born mothers. The birth rate among Muslims in Britain is roughly three times higher than the non-Muslim one.

The general birth rate now suggests the average woman will have 1.87 children, according to the Office for Nat­ional Statistics. That is the highest level since 1981. Last year there were 669,531 births in Britain – a rise of 23,696 on the previous year.

Almost 22 % of all new babies are now born to mothers born outside the UK – a 25 % rise in just 12 months. That compares with just over a 2 % increase in babies born to women born in the UK.

The Daily Express reported earlier this week that a third (33 %) of babies being born in Sheffield are to ethnic minority families. At the same time research showed that the Islamic name Muhammad is now second only to Jack as the most popular name for baby boys in Britain. Overall, Muslims account for 3 % per cent of the population, about 1.5 million people. However, the Muslim birth rate is roughly 3 times higher than the non-Muslim one.

Many British women are leaving it later in life before having a child. More than 8,000 babies were born last year to mothers aged over 35. Women in this age bracket have seen their birth rate jump by more than 6 % within only one year – the last 12 months.

The rise in birth rate has been welcomed by researchers who have been extremely worried about Britons’ dwind­ling fertility. They have calculated how many children need to be born now to keep the economy afloat over the next five decades and support the ageing population. The figure Britain needs to hit is 2.1 children per woman. Although this was reached in the 1970s, the recent trend for women to go to university and delay motherhood until later in life has caused birth rates to plummet, hitting just 1.6 children per woman in 2001.

But experts warned yesterday that the surge in birth rates might be short-lived. They said many migrants from EU countries such as Poland and Romania who came to Britain with their husbands for work, may only stay for a few years to earn a decent wage before returning to their families and friends back home.

Meanwhile, the increase in fertility rates generated by older mothers could also be a blip, caused by the gener­ation of career women encouraged to go on to higher education during the late 1980s and 1990s. Bill Ledger, professor of Obstetrics and Gynaecology at the University of Sheffield, said it was still worrying that many women were leaving motherhood so late. “The things that stop fertility such as rising levels of Chlamydia and obesity are still there, so this increase must be caused by other things,” he said. “This figure may represent a blip not a trend as the birth rate has been generally downward for a decade.

“Many of the young people who come to Britain from Eastern Europe are of an age to be having babies, but they may not stay here in the long-term so this figure may not be sustainable. Meanwhile, many of those over 35 having a baby have waited either because of a career or because they are paying for a house, which is increasingly expensive. But for every one woman having a baby after 35, there will be many who are trying but find they are not able.” (The fertility rate’s all-time high was recorded in 1964 when it hit 2.93.)

 

———————

It is certainly not difficult – even for reporters – to find more accurate information

Sonia

Intet babyboom blandt briterne – dele af den britiske presse kan ikke foelge med


Vi ser to år tilbage og ser med samme kritiske øjne på britiske

som vi ser på beskrivelserne af danske befolkningsforhold:

 
Engelsk originalversion uden danske kvalitetskommentarer

UK News: Baby boom blandt immigranter

Victoria Fletcher, Health Editor, Daily Express – 8.6. 2007

Befolkningseksplosion: Immmigranter har hjulpet Storbritannien’s fødselsrate til dens højeste niveau i 25 år. Mere end 21 % af fødslerne i Storbritannien skyldes nu kvinder født uden for Storbritannien, og deres fertilitetsrate er betydeligt højere end britisk fødte mødres.

Fødselsraten blandt muslimer er cirka tre gange højere end blandt ikke-muslimers.

 [Skulle vi nu fortælle hele sandheden?]

 

Den generelle eller den samlede fødselsrate forudsiger at gennemsnitskvinden vil føde 1,87 barn, i følge the Kontoret for National Statistik. Det er det højeste niveau siden 1981. Sidste år var der 669.531 fødsler i Storbritannien – en stigning på 23.696 i sammenligning med året før. Næsten 22 % af alle nye babyer fødes nu af mødre, der er født uden for Storbritannien – en stigning på 25 % på blot 12 måneder. Det skal sammenlignes med lidt over 2 % stigning i antal babyer født af kvinder, der er født i Storbritannien.

[Skulle vi nu berette den skinbarlige sandhed?]

 

Daily Express reporterede tidligere i denne uge at en tredjedel (33 %) af babyerne som er født i Sheffield er født i ethnic minoritets-familier. Samtidig viste undersøgelsen at det islamiske Muhammad kun har mindre udbredelse end navnet Jack, som er det mest populære navn drengebabyer i Storbritannien.

Alt i alt udgør muslimerne 3 % af befolkningen, omkring 1,5 million. Imidlertid, er den muslimske fødselsrate cirka 3 gange større end den ikke-muslimske.

 [Nu skal vi virkelig til at se på sandheden til at erstatning for løgnen]

 

Mange britiske kvinder venter til senere i livet med at føde barn. Mere end 8.000 babyer blev født sidste år a mødre på over 35 år. Kvinder i disse aldre har udvist en faldende fødselsrate med mere end 6 % på ét år – de sidste 12 måneder.

Stigningen i fødselsraten er blevet hilst velkomment af forskerne, der har været ekstremt bekymrede briternes svindende fertilitet. De har udregnet hvor mange børn der skal fødes nu for at for at holde økonomien flydende over de næste fem tiår og samtidig sikre en aldrende befolkning. Antallet  skal være 2,1 barn per kvinde. Selvom det var nået i 1970erne er den nylige trend med kvinder, der går på universiteterne og dermed udsætter moderskabet indtil senere i livet. har forårsaget at fødselsraten er faldet lodret, hvor ramte 1,6 barn per kvinde i 2001.

Mange eksperter advarede i går om at bølgen med høj fertilitet kan blive kortvarig. De berettede at immigranter kommet fra EU lande som f.eks. Polen og Rumænien med deres ægtemænd for at arbejde, vil måske kun blive nogle få år for at tjene lidt mere, før de returnerer til deres familier og venner hjemme.

 [Der var lige det med sandheden!]

 

Imidlertid, stigningen i fertilitetsraten forårsaget af ældre mødre kan også blive blip-båt, igangsat af en generation af karriere-kvinder, der blev opmuntret il at at tage en videregående uddannelse i slutningen af 1980erne og i 1990erne. Bill Ledger, professor i Ostetrics og Gynækologi ved Universitetet i Sheffield, sagde at det fortsat bekymrende at mange kvinder udskyder moderskabet så meget. ”Ting der stopper fertiliteten så som et stigende niveau for Clamydia og fedme er der stadig, så den stigning, der sket, må skyldes andre ting”, sagde han. Dette nye tal kan være et blip og ikke en længerevarende trend, da fødselsraten er faldet stødt de sidste ti år.

 ”Mange af de unge mennesker, som kommer til Storbritannien Østeuropa, er i de fødende aldre, men det ikke sikkert de bliver i det lange løb, så denne større fødselsrate er måske ikke holdbart. Imidlertid, mange i gruppen af de fødende over 35 år har ventet enten på grund af en karriere eller fordi de skal betale for en bolig, der er blevet dyrere. Men for hver kvinde der forsøger at vente med fødsler efter 35 årsalderen er der rigtig mange, der forsøger, men finder ud af at det ikke lykkes. (Fertilitetsraten var 2,93 i 1964)

 

[Det står skidt til med sandheden] 

Det er afgjort ikke vanskeligt – selv for journalister – at finde med akkurat information (engelsksproget gennemgang)

Det er ikke vanskeligt (dansksproget gennemgang)

Sonia