“Jeg har i dag et interview i den trykte del af denne avis vedrørende EU’s Rammeafgørelse om bekæmpelse af racisme og fremmedhad. Rammeafgørelsen, der er stort set ukendt i offentligheden, forpligter EU-landene til inden 28. november 2010 at kriminalisere bl.a.:

(a) offentlig tilskyndelse til vold eller had rettet mod en gruppe af personer eller et medlem af en sådan gruppe, der er defineret under henvisning til race, hudfarve, religion, herkomst eller national eller etnisk oprindelse

b) udførelse af en handling som nævnt i litra a) i form af offentlig udbredelse eller distribution af skrifter, billeder eller andet materiale

Også visse former for holocaustbenægtelse skal gøres strafbare. Rammeafgørelsen medfører endvidere, at EU-landene forpligter sig til at straffe personer, der via eksempelvis Internettet fremsætter ytringer i strid med rammeafgørelsen, uanset om personen har offentliggjort ytringerne i et andet land.

I Justitsministeriets seneste notat om rammeafgørelsen konkluderes det, at Danmark ikke behøver foretage lovændringer, da de ytringer som rammeafgørelsen kriminaliserer, allerede er omfattet af straffelovens § 266b. Hvorvidt dette er tilfældet, er dog svært at vide med sikkerhed, da rammeafgørelsen mangler mere håndfaste definitioner. Der er efter min opfattelse derfor en usikkerhed om rækkevidden af rammeafgørelsen. I sidste ende kan det således være EU-Domstolen, som skal fastlægge den nærmere definition af rammeafgørelsens bestemmelser. I så fald vil Danmark være forpligtet til at rette ind, såfremt det på baggrund af en dom fra EU-domstolen må konkluderes, at §266b ikke udgør en tilstrækkelig begrænsning af ytringsfriheden. Det skal påpeges, at rammeafgørelsen fastslår, at den ikke indebærer, atmedlemsstaterne skal træffe foranstaltninger, som strider mod grundlæggende principper om foreningsfrihed og ytringsfrihed, navnlig pressefrihed og frihed til at udtrykke sig i andre medier, som følger af forfatningsmæssige traditioner…”

Den større sammenhæng:

FN vil afskaffe ytringsfriheden