Danmark

26. februar 2009

DET REELLE ANTAL UDVISTE ER VIST IKKE SAA STORT


i

8.371. Så mange udlændinge er siden 2002 udvist af Danmark enten ved dom eller administrativt uden en domstol. Det oplyste integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V) i et svar til Folketingets integrationsudvalg den 2. januar 2009.

HER ER UNÆGTELIGT ET PAR IKKE HELT UVEDKOMMENDE SPØRGSMÅL:

Først ville det være interessant om vi kunne få oplyst, hvor mange af disse 8.371, der er her fortsat. Det er vist langt de fleste, for Politiet og øvrige myndigheder gør intet for at få udvisningen effektueret, hvis de afvises af hjemlandet, og de ikke rejser frivilligt.

Dernæst kunne vi for at sammenligne tallet lidt med det samlede projekt se på, hvor mange der kommet af fremmede i samme periode: 87.421 , når tabellens blå tal lægges sammen fra 2002 på sidstnævnte link. Dertil kommer de fremmedes nettotilvækst p.g.a. børnefødsler på 6 år, hvilket giver : 110.615 med en tilvækstrate på 4 % p.a.

Men det er den mindste del. Siden 2002 har de fremmede i øvrigt, de naturaliserede og deres børn født ikke under 30 pct. af fødselsårgang hvert år. Det giver: ca. 147.796 på 6 år. 

I alt er der så kommet cirka 258.411 nye fremmede til ved (netto)indvandring eller ved fødsler i de 6 år , hvor 8.371 formelt er blevet udvist.

Og så er der de mange fremmede, som de ikke mener de kan komme af med:

Af samtlige 192.871 tildelte naturalisationer – danske statsborgerskaber – ved lov siden 1979 havde den siddende regering tildelt i alt mere end 35 pct. af samtlige siden 1979 bare i perioden 2001 til 2006. Hertil kommer alle de fødte børn efter naturalisationen.

Sonia

Kriminaliteten beskrives ganske forrykt i Danmark for netop at fortegne billedet


Vi kaldte det ‘matematik i musefælde’

allerede i 1994

– når der helst skulle tælles meget få indvandrere og deres efterkommere her i landet, så fører dette paradoksalt nok til en officiel overvurdering af kriminaliteten blandt fremmede,  fordi antallet af registrerede kriminelle gerninger netop ikke kan manipuleres.

Det er faktum, at der er en større andel af indvandrere og deres børn i de aldersgrupper, som bidrager mest til kriminaliteten, så uanset det enkelte individs tilbøjelighed til at begå kriminalitet, fører denne større andel i aldersgruppen samlet til større andel af kriminalitet.

Dette burde være logik.

Man kan ikke på nogen måde kalde det beskrevne fænomen for et formildende element, når f.eks en kvinde voldtages – at hun voldtages af de tre samme gerningsmænd og ikke af tre andre. Men de ledende kan tilsyneladende ikke tåle, at den større mængde kriminelle handlinger samlet eventuelt stempler den enkelte. Ofrene for kriminaliteten kommer nemlig i anden række. Det er indiskutabelt klart og utvetydigt vor opfattelse, at den samlede kriminalitet skal tælle og fordeles korrekt, så vi ved hvor vi står og hvilken risiko vi reelt løber. Sådan er den officielle opfattelse i Sverige også. Det samme hos Interpol.

Modargumentet:

“Nogle vil måske mene, at det er tilstrækkeligt at optælle indvandreres og efterkommeres samlede antal lovovertrædelser og sætte det i forhold til denne befolkningsgruppes størrelse (kaldet kriminalitetshyppigheden). Herefter kan der sammenlignes med kriminalitetshyppigheden for personer med dansk oprindelse. Det er bare meningsløst, hævder man så. Vi ved jo, at kriminalitet erfaringsmæssigt er langt mest udbredt blandt unge mellem 15 og 30 år, og at folkepensionister sjældent er kriminelle, hvilket er korrekt. Vi bør derfor altid korrigere for aldersforskelle for at skabe et sammenligneligt billede af kriminalitetsniveauet i de to grupper.”

Hertil må vi spørge:

Har danskerne udbedt sig indvandrere med en bestemt aldersfordeling eller udbedt sig indvandrere, der føder mange børn, så der er procentvis flere unge indvandrere i de grupper, hvorfra gerningsmændene til forbrydelser rekrutteres?

Forbrydelserne er vel begået? Rigspolitiet og politikredsene hævder det.

Ja, og som helt givet og usagt hver gang er en god portion af kriminaliteten tilmed “udført af danske for de fremmede” (på papiret), der fik dansk-statsborgerskabs-papirer.

Fra 2004 er sammenligningerne af kriminaliteten kørt helt af sporet:

Sammenligninger med befolkningen under ét som toppen fortsat hævder er gangbar, er generelt noget vrøvl, eftersom den voksende fremmedandel til stadighed udvisker mere og mere af denne forskel. En sådan metode kan kun vælges for netop at tilsløre den rene forbrydelse, som landets ødelæggelse er. Det er forskellene mellem grupperne, der tæller i den foragtede virkeligheds verden, der desværre også er blevet politisk ukorrekt. Når der kommer flere fremmede til ude fra kan kriminalitetens beskrivelse med den opridsede sammenligningsmåde meget vel vise, at de herboende indvandrere og deres børn udfører en mindre andel af den samlede kriminalitet, selvom det modsatte rent faktisk er udpræget gældende i den foragtede virkelighed.

Sådanne metoder kan så kun rubriceres under videnskabelig uredelighed.

En anden ting, der blev inddraget, var den med social status, der hævdedes at skulle korrigeres for. Denne korrigering bruges diskriminerende udelukkende i spørgsmål om indvandrere. Der er aldrig taget initiativ til at lave en sådan sondring, før de begyndte deres indtog i landet.

Når der foretages en sammenligning af danskernes på den ene side og indvandrernes og deres børns repræsentation ved kriminalitetet på den anden side, søger man ovenfra at korrigere for denne overpræsentation ved at drage sammenligninger ikke de nævnte grupper imellem, men der sammenlignes ganske uholdbart mellem indvandrergruppens repræsentation med repræsentationen i resten af befolkningen. Dette fører pr. automatik til ganske forrykte forhold, når kriminalitetsfordelingen berøres i f.eks. pressen. Og det er her fra befolkningen fortrinsvis må orientere sig.

Og vi understreger at det er den samlede kriminalitet – ikke det enkelte individs tilbøjelighed til kriminalitet, der kan have nogen interesse for andre end kriminologer og psykologer.

Endelig vil vi ikke have overtrædelser af Straffeloven listet op i samme bunke som overtrædelser af færdselsloven eller for den sags skyld skattelovene eller andre love. Dette bunkeri har kun ét formål, nemlig at udviske den store personfarlige overkriminalitet, som de fremmede samlet repræsenterer.

Dette er den mest uførlige af de foreliggende opgørelser af overkriminaliteten, der findes om forholdene i Danmark. Når du søger på kriminaliteten i Danmark på en søgemaskine vil du fortrinsvis få alle de oversigter, der er helt hen i vejret, selvsagt p.g.a. af de forhold, der er beskrevet ovenfor:

Fremmedes overkriminalitet, opgjort for 2004 af Information om Danmark – byggende på alle af Rigspolitiets registrerede og optalte sigtelser indberettet fra politikredsene, der endog underestimerer overkriminaliteten, når sammenlignes med dommene gennem ganske mange år:

Forsøg på manddrab: 4,6 gange
Vold ialt: 2,3
Blufærdighedskrænkelse: 2,2
Forsætlig brandstiftelse: 1,5
Røveri: 2,8
Vold o.lign. mod off. ansat: 2,3
Indbrud ialt: 1,0
Tyveri ialt: 2,0
Butikstyveri: 2,3
Tyveri fra bil, rest., hosp. m.v.: 1,4
Salg af narkotika: 3,7
Våbenloven: 2.1
Lov om euforiserende stoffer: 2,4
Toldloven: 1,9
Hæleri: 2,4

Dokumention (talanalyse): http://jeanne.dood.angelfire.com/kria.html

Dokumentation (tekst til analysen): http://jeanne.dood.angelfire.com/kraka.html

 

Ca. 40 pct. af alle dømte i voldtægtssager var indvandrere eller efterkommere af indvandrere i Danmark i 2004. Overkriminaliteten ved den kriminelle handling i Danmark var således: 40/60:14/86 = 4,1 gange, forudsat immigrantantallet i befolkningen som helhed har været igennem IoD-korrektionen (og blevet til 14 pct.), ellers ville overkriminaliteten være 40/60:5,8/94,2 =10,8 gange, hvor 5,8 er den officielle procentandel af ikke-vestlige i Danmark pr. 1. januar 2004: 313.076/5.397.640 1)

Hver femte unge mandlige efterkommer af indvandrere fik mindst én dom i 2005. Det er over dobbelt så mange som blandt etnisk danske unge…”

“22 procent – flere end hver femte – af de mandlige efterkommere i alderen 20-29 år blev dømt for en eller flere forbrydelser i 2005…”

1) Bemærk, jo færre der er i befolkningsgruppen som helhed desto større blive overkriminaliteten blandt de berørte af kriminaliteten. Da man officielt har medregnet et for lavt antal fremmede i befolkningsgruppen som helhed, bliver overkriminaliteten selvsagt urealistisk høj i de officielle undersøgelser, f.eks. den af justitsministeriet udarbejdede for året 2004. Den forsvandt også hurtigt fra Nettet igen efter vore indsigelser.

Click to access sigtelser_invandrerbaggrund.pdf

– der ikke længere eksisterer ligesom selve undersøgelsen – Og dog!

Nu er det en saga blot. Efter vor kritik af undersøgelsen var fremsendt til daværende Justitsminister Lene Espersen forsvandt linket til den landsdækkende undersøgelse omfattende samtlige kriminelle sigtelser i året 2004 fordelt efter indvandrerbaggrund og oprindelsesland.

Da vi imidlertid på forhånd vidste, at linket ville blive fjernet efter vor kritik var tilsendt Justitsministeren, sikrede vi os allerede i 2005, at få den pågældende pdf-fil nedtaget. Du kan få den tilsendt pr. e-mail ved skrive til : informationomdanmark@yahoo.com

I 2003 forsøgte man generelt at få stoppet offentliggørelsen af kriminalstatistikken – især kræfter i de konservative var meget opsatte herpå. En journalist på Berlingske Tidende forsøgte tilmed at slå et slag for sagen med endda meget ufine, men let gennemskuelige metoder: http://www.lilliput-information.com/economics/ukyn.html

Politiet har kørt deres egne offentliggørelser af overkriminaliteten blandt unge f.eks. i både Århus og København. I Århus er den indstillet. Om den er i København vides ikke.

Indvandrernes og deres børns kriminalitet i Sverige (2005)

Journalist Leon Nikulin Information mener, at årsagen til den stigende vold i Danmark og i andre europæiske lande er indvandringen fra Mellemøsten

Sonia

Offentligt nytrykte tilskud til alt, hvis du er MISERABEL husejer, hvis I er MISERABLE husejere – og stemmer forkert ligesom nogle haandværkere paa byfornyelsessprøjten – bare kom til fadet, vi trykker pengemidlerne


Les Miserables

Ved et valg i Tyrkiet for nogle år siden tilbød statsministeren in spe vælgerne et gaskomfur til husstanden, hvis de stemte rigtigt. Denne KULTURBERIGELSE synes sandelig/endelig at have slået an her.

Huspriserne fordobledes på 5 år og i alt førte forbrugsøkonomien i 90-erne og indtil 2007 til at huse og ejendomme steg i pris med knap 1.000.000.000.000 kr. 1 billion danske kroner. Da denne danske boligbobbel af falsk køberkraft endelig brast og mange ikke-eksisterende kroner selvfølgelig var blevet brugt ganske vist reelt, fordi de var klonede midler bragt tilveje af Bent Betjent, den gavtyv og den tidligere nationalbankdirektør, så kom finanskrisen og den reelle nedgang for håndværkere. Byggeriet gik simpelthen i stå.

Det skete nøjagtigt med de ekstra bivirkninger, som vi havde sagt det ville ske.

Skulle de nu ud og have røvvaskerjobbene eller på højskole med 2. og 3.-g’erne, spurgte mainstream-medier???? 

NEJ!!

Så kom heldigvis Varmlufts-Connie hjem og råbte uimodsagt: Mindst 1 milliard mere til de miserable boligejere, hvis de energiinvesterer i et eller andet med omtalt klima-aflad.

Det ville Brunhilde ikke finde sig i, for det kunne betyde de konserverede fik købt sig ind på de stakkels boligejere og de ledigblevne håndværkere før Dansk Frelserparti:

Så statstilskud til alt, lød parolen nu fra DF, hvis du bor i hus: Køkkener, Saunaer, og hvad du vil, og jeg skal komme efter dig – bemærk, især til de lavere mellemlag, som har lidt efternøler-tendenser. Det er p.t. segmentet for Frelserpartiet sammen med håndværkerne, der har holdt kæft – om indvandringen – alt for længe under den såkaldte BYFORNYELSE, der også holdt dem igang ‘med kustigt åndedræt’.

BARE RING OG VI ER DER MED DEN FALSKE KØBEKRAFT, ELLERS RYGER MANIKEN. 

Den kære BYFORNYELSE med offentlige tilskud til alle ombygninger på udlejnings- og andre ejendomme er ovre. Det startede i begyndelsen af 1990, hvor murere, tømrere, malere havde 35-40 procent arbejdsløshed.

Nu er byggeriet BESYNDERLIGT NOK gået fuldstændig i stå igen, fordi de rare falske penge forsvandt til forbrug én gang til. Så må vi have nogle flere falske penge at købe mandater for. Så vi kan få en endnu større krise, for den er nemlig intet at regne mod mandater og dagligt brød og ben til levebrødspolitikere.

Skidt-pyt: 7.700 flere ledige i februar, 5.000 flere i januar

Ved et valg i Tyrkiet for nogle år siden tilbød statsministeren in spe vælgerne et gaskomfur til husstanden, hvis de stemte rigtigt. Denne KULTURBERIGELSE synes sandelig/endelig at have slået an her.

Ihukommende den betjents ord:

VI VE’ HA’ LYS OVER DE’ HER LAND

Sonia