Danmark

12. februar 2009

Indvandrernes og deres boerns kriminalitet i Sverige – helt som i Danmark


iodpl

Indvandrernes og deres børns

kriminalitet i Sverige

Det officielle Sverige bekræfter nu, at Information om Danmarks metode er den, der skal bruges til at beskrive kriminalitetens samlede udbredelse og fordelingen heraf på grupper i befolkningen.

De danske myndigheder med Justitsministeriets Forskningsenhed og Rigsstatistiker Jan Plovsing har især koncenteret sig om kriminalitetstilbøjeligheden hos det enkelte individ. Danskerne og vi derimod interesserer os for den samlede mængde kriminalitet, som vi kommer ud for, og vi sikrer os denne målt meningsfyldt i forhold til de respektive grupper i befolkningen, der leverer kandidater til samme kriminelle adfærd. Det hænger sammen med, at vi bekymrer os om danskerne. I oktober 2005 havde Justitsministeriets Forskningsenhed opregnet sigtelserne i 2004 fordelt efter indvandrerbaggrund og oprindelsesland. Undersøgelsen fandtes dengang på dette link:

http://www.jm.dk/image.asp?page=image&objno=73956

– der ikke længere eksisterer ligesom selve undersøgelsen – Og dog!

Den blev flyttet til pdf-file:

http://www.justitsministeriet.dk/fileadmin/downloads/Forskning_og_dokumentation/sigtelser_2004.pdf
og endelig flyttet til:
http://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Arbejdsomraader/Forskning/Forskningsrapporter/2005/sigtelser_invandrerbaggrund.pdf

“JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED

OKTOBER 2005

Sigtelser 2004 fordelt efter indvandrerbaggrund og oprindelsesland

Materiale

Alle oplysninger, der er anvendt i de følgende tabeller, stammer fra Danmarks Statistik.

Tabellerne omfatter sigtelser, der angår personer med fast bopæl i Danmark. Det betyder, at sigtelser, der angår turister, asylansøgere, udlændinge uden lovligt ophold i landet m.v., ikke er omfattet af tabellerne. Endvidere er alene oplyst om sigtelser, der kan knyttes til en af de 54 danske politikredse.

Definitioner

Sigtelser er i tabel 2 til 8 fordelt efter, om de angår en person af dansk oprindelse, en indvandrer eller en efterkommer efter en indvandrer.

Med indvandrer forstås en person født i udlandet, hvis forældre begge (eller den ene, hvis der ikke findes oplysninger om den anden) er udenlandske statsborgere eller født i udlandet.

Med efterkommer forstås en person født i Danmark af forældre, som begge (eller den ene, hvis der ikke findes oplysninger om den anden) er indvandrere.

Personer med dansk oprindelse omfatter alle øvrige herboende, som efter ovenstående definitioner hverken er indvandrere eller efterkommere, og som har et dansk personnummer. Det drejer sig om personer, hvor mindst én af forældrene er dansk statsborger født i Danmark, uanset personens eget fødeland og statsborgerskab…”

Enhver der måtte være interesseret i denne officielle undersøgelse (PDF: 2.135 kb) udført på en særdeles tvivlsom befolkningsopregning kan til enhver tid få den tilsendt herfra: joernvig@yahoo.com

 Resultaterne var tilsyneladende rystende: I Ringkøbing Politikreds sigtedes 46 danskere, men 800 indvandrere ud ad 1000 individer i befolkningen. Det var en overkriminalitet på 17,4 gange. I Assens sigtedes 41 danskere og 400 indvandrere ud af 1000 individer i befolkningen. Det gav en overkriminalitet på 10. Det skal understreges at den udregnede overkriminalitet i det alt væsentlige stammede fra efterkommere af indvandrere. Den samlede gennemsnitlige overkriminalitet på landsplan oplystes i TV2 til at være 5 gange den 13. oktober 2005.

Men der var graverende fejl: Antallet af sigtelser kunne ikke meningsfyldt sammenholdes med de opregninger, der fra officielt hold forelå om befolkningsforholdene. Opgørelserne af sigtelserne fejlede ikke noget, de var almindelige indberetninger fra politikredsene til Rigspolitiet, men opregningen af befolkningen var særdeles fejlbefængt.

Indvandrernes overkriminalitet stærkt overvurderet i den danske officielle undersøgelse. Sagt meget enkelt: Hvis her kun er få indvandrere, så syner kriminalitetens udbredelse meget større i forhold til indvandrergruppens samlede størrelse. At kriminelle gerninger udført af senere generationer tilregnes danskerne trækker lidt i den anden retning. Derfor kan Justitsministeriets opgørelse af sigtelser for 2004 desværre ikke bruges. Det hele skyldes grundlæggende, at registreringen af ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’, som hele opgørelsen bygger på, ikke begrebsmæssigt er dækkende og entydig. Indvandrerne har ikke en overkriminalitet på godt 5 gange på landsplan, som opgørelsen angiveligt skulle vise, men nærmere 2-4 gange afhængig af, hvilke overtrædelser af Straffeloven, der ses på. Det er rigtigt at overkriminaliteten er størst ved de forbrydelser, der giver den største straf.

Fremmedes overkriminalitet, opgjort for 2004 af Information om Danmark:

Forsøg på manddrab: 4,6 gange
Vold ialt: 2,3
Blufærdighedskrænkelse: 2,2
Forsætlig brandstiftelse: 1,5
Røveri: 2,8
Vold o.lign. mod off. ansat: 2,3
Indbrud ialt: 1,0
Tyveri ialt: 2,0
Butikstyveri: 2,3
Tyveri fra bil, rest., hosp. m.v.: 1,4
Salg af narkotika: 3,7
Våbenloven: 2.1
Lov om euforiserende stoffer: 2,4
Toldloven: 1,9
Hæleri: 2,4

Dokumentation (analyse): http://jeanne.dood.angelfire.com/kria.html

Dokumentation (tekst): http://jeanne.dood.angelfire.com/kraka.html

Dette følger af Rigspolitiets optællinger af kriminelle gerninger inden for de forskellige hovedgerningskategorier  – her kun et udpluk. Disse antal skal så selvfølgelig sammenholdes med befolkningsgruppernes indbyrdes størrelsesforhold helt på linie med metoden, som anvendes af Interpol og også den svenske stat ved beregning af kriminalitetsrater.

Ca. 40 pct. af alle dømte i voldtægtssager var indvandrere eller efterkommere af indvandrere i Danmark i 2004. Overkriminaliteten ved den kriminelle handling i Danmark var: 40/60:14/86 = 4,1 gange, forudsat immigrantantallet i befolkningen som helhed har været igennem IoD-korrektionen, ellers ville overkriminaliteten være 40/60:5,8/94,2 =10,8 gange, hvor 5,8 er den officielle andel af ikke-vestlige i Danmark pr. 1. januar 2004: 313.076/5.397.640 1)

22 procent – flere end hver femte – af de mandlige efterkommere i alderen 20-29 år blev dømt for en eller flere forbrydelser i 2005.

1) Bemærk, jo færre der er i befolkningsgruppen desto større blive overkriminaliteten blandt de berøte af kriminaliteten. Da man officielt har medregnet et for lavt antal fremmede i befolkningsgruppen, bliver overkriminaliteten selvsagt urealistisk høj i de officielle undersøgelser, f.eks. den af justitsministeriet udarbejdede for året 2004. Den forsvandt hurtigt fra Nettet igen efter vore indsigelser.

I 2003 forsøgte man generelt at få stoppet offentliggørelsen af kriminalstatistikken – især kræfter i de konservative var meget opsatte herpå. En journalist på Berlingske Tidende forsøgte også at slå et slag for sagen med endda meget ufine, men let gennemskuelige metoder: http://www.lilliput-information.com/economics/ukyn.html

Sverige, sigtelser 2004

Som udgangspunkt skal det oplyses, at Sveriges befolkningsstatistik er langt mere fyldestgørende end den danske, d.v.s. den dækker virkeligheden meget mere entydigt. “Överrisken” vi i Information om Danmark (IoD) benævnte “Overkriminaliteten” – målt i antal gange i sammeligning med henholdsvis svenskere og danskere, bliver således også bestemt meget mere sikkert.

Den svenske officielle undersøgelse anvender samme metode og kommer til det helt parallelle resultatet for svenske forhold som den herfra korrigerede af den danske såkaldte analyse af kriminaliteten for såvidt angår danske forhold.

Overkriminaliteten udgør 2-4 gange afhængig af hvilke kriminelle gerningskategorier, der ses på. Overkriminaliteten er højest 4-5 ved de kriminelle gerningskatagorier, der giver den højeste straf.

Fra:http://frianyheter.wordpress.com/2009/02/08/brottstatistik/#comment-11683

brottstatistik

Syftet med Brå:s projekt om brott bland svenskar och invandrare är att med vetenskapliga analysmetoder undersöka hur ”svensk och utländsk bakgrund” tillsammans med andra sociala faktorer bidrar till att förklara registrerad misstänkt brottslighet. Rapporten sammanfattar svenska och internationella undersökningar. Vidare presenterar och diskuterar rapporten några grundläggande uppgifter från ett omfattande statistiskt material. De redovisade resultaten belyser främst frågor som tas upp i den allmänna debatten om invandrare och brott och som Brå får många frågor om.

Länkar:
Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet – rapporten som pdf fil
BRÅ – Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet
2005-11-04 DN – En riktig våldtäktsman
Aftenposten – Oslo rape statistics shock
2000-03-13 Aftonbladet – Så många brott begår invandrare

– Artikeln kompletterad med tidningsartiklar

Fria Nyheter: – I det politiskt korrekta Sverige är man livrädd för att skriva om när det är invandrare/etnicitet som är inblandade i brottslighet. Våra nordiska grannländer är rapporteringen mycket öppnare och man undanhåller inte sanningen för medborgarna i samma utsträckning som medierna i Sverige gör. Våra tidningsredaktioner mörkar hellre om gärningsman och använder sig av pixlereringsvektyget i Photoshop i sin agenda att undanhålla sanningen för landets medborgare.

——–

Som det er fremgået er åbenheden således ingenlunde større i Danmark, tværtimod. Jeg kan supplerende oplyse, at dette ej heller er tilfældet i Norge, som vi har undersøgt.

Videnskabelig uredelighed karakteriserer de officielle danske beskrivelser

J. E. Vig, Information om Danmark, 12. februar 2009

Supplement: Hvem er skyld i den rå vold i Danmark


20 kommentarer »

 1. […] Indvandrernes og deres børns kriminalitet […]

  Pingback af Rosengaard, Malmoe : De ville have mere frihed i Mellemoesten « Danmark — 13. februar 2009 @ 09:13

 2. Jamen det vil jo sige at det så ikke er Pia´s skyld det hele ?

  Og det er heller ikke halalhippiernes skyld ?

  Nogen der tør nævne andre det kunne være ?

  Kommentar af mosemanden — 14. februar 2009 @ 01:08

 3. Jo, deres tilstedeværelse her er PK’s skyld og halalhippiernes skyld, i alle deres afskygninger – inkl. liberalen, konservaten: De var alle Trotski-internationalister, når det kom til deres handlinger

  Vi havde håbet på, at der ville lyde et ramaskrig, når den simple sandhed kom frem, men desværre modtagerne af budskabet var blevet ødelagt og tilmed ligeglade med ALT.

  Nu skriver vi lidt for historikerne.

  At Internationalen havde sine proselytter i administrationen var at forvente.

  Sonia

  Kommentar af Sonia — 14. februar 2009 @ 08:47

 4. […] Supllement: Sådan ser du hvem der repræsenterer mest kriminalitet […]

  Pingback af Den raa vold i Danmark og i andre europæiske lande skyldes…? « Danmark — 16. februar 2009 @ 11:07

 5. […] Tillægsspørgsmål 1: Skal vi gå ud fra, at politikerne ønsker mere vold, eller skal vi påregne at politikerne endnu ikke har opdaget volden i København, hvorfra de ellers skal forestille at regere? Tillægsspørgsmål 2: Såfremt politikerne har opdaget volden, skal vi så gå ud fra de regerer til danskernes bedste? Sonia Supplement: Sådan ser du hvem der repræsenterer mest kriminalitet […]

  Pingback af Hvem er aarsag til den raa vold i Danmark og andre europaeiske lande? « Danskerne — 16. februar 2009 @ 11:46

 6. […] Tillægsspørgsmål 1: Skal vi gå ud fra, at politikerne ønsker mere vold, eller skal vi påregne at politikerne endnu ikke har opdaget volden i København, hvorfra de ellers skal forestille at regere? Tillægsspørgsmål 2: Såfremt politikerne har opdaget volden, skal vi så gå ud fra de regerer til danskernes bedste? Sonia Supplement: Sådan ser du hvem der repræsenterer mest kriminalitet […]

  Pingback af Raa vold i København og i andre europæiske storbyer skyldes… « Xanthippe — 18. februar 2009 @ 22:07

 7. […] Indvandrernes og deres børns kriminalitet i Sverige (2005) […]

  Pingback af Kriminaliteten beskrives ganske forrykt i Danmark for netop at fortegne billedet « Danmark — 26. februar 2009 @ 14:48

 8. […] View […]

  Pingback af All Posts on http://Danmark.Wordpress.com « Danmark — 17. marts 2009 @ 21:38

 9. […] Officielle svenske informationer viser vi har ret […]

  Pingback af Kriminalitetens udvikling i 2008 - kort « Danmark — 21. april 2009 @ 17:07

 10. […] Kriminelle indvandreres og deres børn adfærdsmønster er meget ens i Sverige og i Danmark – men Sverige har langt større andel ikke-vestlige af befolkningen end Danmark ca. 24 mod 17 procent. […]

  Pingback af Svensk Europa-rekord i voldtaegter « Danmark — 28. april 2009 @ 19:20

 11. […] hvor personer med indvandringsbaggrund er stærkt overrepræsenteret kan ikke bare aflæses i BRÅs rapporter, men også i de daglige skildringer i […]

  Pingback af Hvidbog om landsforræderiet « Danmark — 8. august 2009 @ 15:24

 12. […] Men.. Skriv en kommentar […]

  Pingback af Indvandrernes og deres børns kriminalitet i Sverige tilsvarer helt den i Danmark « Danmark — 14. februar 2010 @ 22:13

 13. Sigtelser er uinteressante, de siger ikke noget om skyld. Tværtimod ved vi i Danmark, at indvandrere frifindes 2-3 gangs så ofte som etniske danskere.

  Justitsministeriets forskningsenhed mener, at det store antal grundløse sigtelser af danske indvandrere er udtryk for fordomme hos politiet.

  Kommentar af t. petersen — 22. juni 2010 @ 15:58

 14. Det kommer virkelig som en overraskelse. I 1990-erne var andelen af dømte blandt de sigtede endog større for indvandrerne end for danskerne.

  Derudover er billedet virkelig blevet fortegnet af et falsk befolkningsbillede: 3. generationen af indvandrerne betegnes danske i opgørelserne, og det er faktisk dem, der i dag er i aldrene, hvor kriminalitets-tilbøjeligheden er størst.

  Justitsministeriets forskningsenhed mener of refereres for mange ting, hvoraf vi nemt har kunnet afvise en del. Derfor har vi ikke grunde til at tillægge disse meninger og referater megen vægt uden behørig dokumentation.

  Lige ved hånden har jeg om tiltalerne sammenlignet med sigtelserne dette fra “kria” anført som link på indlægget:

  “…Da Rigspolitiets undersøgelse for 1993 offentliggjordes i 1994 hævdede medierne og dermed offentligheden, at sigtelser ikke kunne være et sammenligningsgrundlag, fordi som det fremførtes, andelen af f.eks. tiltaleundtagelser varierede meget mellem grupperne.
  Det har nu vist sig efter et år i 1994 at forholde sig således. I 12,2% af sagerne skete dette for udenlandske statsborgere, for danske statsborgeres skete det i 8,1% af sagerne, jfr. analysens side 12, sidste afsnit. Disse forskelle i procenter i sidste ende af procenter har ingen betydning.
  Bl.a den 27. og 29. oktober 1995 kunne vi se i begge TV-nyhedsudsendelser, at udlændinge er knap 2 gange så kriminelle som danskerne…”
  Politiet har ikke med tiltalerne at gøre.
  Vi har set lignende procenter ved gennemgang af Rigspolitiets materialer flere gange i 1990-erne.
  Bemærk i øvrigt, procenterne 12,2 og 8,1. Hvordan 12,2 og 8,1 i indvandrernes favør skulle kunne blive 200-300% i deres disfavør i statsadvokaturen eller ved domstolene kan ikke let ses.

  Hvis ikke det er “and”, er der noget du har misforstået. Vi bruger ikke mere søgeenergi på det, før du har givet behørig dokumentation.

  Man kan forestille sig så meget. Dommerne er vist også i bevægelse. Men ikke så meget.

  Kommentar af Therese — 22. juni 2010 @ 17:17


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: